Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вживання Present PerfectPresent Perfect вживається для вираження дії, яка відбулась до моменту мовлення,і той, хто говорить, має на увазі результат цієї минулої дії, її важливість на момент мовлення:

І have lockedthe door. Я замкнув двері (двері зараз замкнені).
Have you turnedoff the gas? Is Mrs. Drouet in? No, she has goneto the theatre. Ви вимкнули газ? - Місіс Друе вдома? - - Hi, вона пішла в театр (зараз її нема, вона у театрі).

Час дії, вираженої дієсловом у Present Perfect, здебільшого не зазначається, тому що у центрі уваги результат дії, а не час її перебігу:

You have not toldme the whole story. Ви не розповіли мені всього.
What havethey done? Щовони зробили?
You have readmore than І. Ви читали більше, ніж я.

Present Perfect вживається також у реченнях з обста­винами часу:

а) що означають період часу, який почався в минулому і тривав до моменту мовлення: up to now, up to the presentдо цього часу; latelyнещодавно, за останній час; recentlyостаннім часом; so farдо цього часу; sinceвідтоді; not yetще не.

Up to now we have readthree English books. До цього часу ми прочитали три англійські книжки.
Have you seenhim recently? Ви бачили його останнім часом?
You haven't shownme your room yet. Ви ще не показали мені своєї кімнати.
I'venot doneanything since I left. Я нічого не зробив, відколи виїхав.
Haveyou heardfrom your husband lately? Останнім часом ви мали звістку від чоловіка?

б) що означають період часу, який ще не закінчився: today сьогодні; this weekцього тижня, this monthцього місяця, this yearцього року, this morningсьогодні вранці та ін.:

My friends havenot arrivedtoday. Мої друзі не приїхали сьогодні.
Haveyou seenher today? Ви бачили її сьогодні?
Haveyou breakfastedthis morning? Ви снідали сьогодні вранці?

З цими обставинами часу вживається також Past Indefinite:

A letter camefrom them today. Сьогодні від них надійшов лист.

Present Perfect вживається також у реченнях з прислівниками неозначеного часу і частотності: everколи-небудь, neverніколи, oftenчасто, seldomрідко, alreadyвже, justщойно:

I'veoften heardhim tell the tale. Я часто чув, як він розповідав цю історію.
Haveyou ever thoughtabout it? Ви коли-небудь думали про це?
We've just arrived. Ми щойно приїхали.

З цими прислівниками вживається також Past Indefinite:

І toldyou already... Я вже казав вам...
І never sawhim in all my life. Я жодного разу не бачив його в своєму житті.

Present Perfect не вживається з обставинними словами та словосполученнями, які уточнюють час минулої дії, наприклад: yesterdayвчора, the day before yesterdayпозавчора, last week (month, year)минулого тижня (місяця, року), an hour agoгодину тому, two days agoдва дні тому, on Mondayупонеділок, in Julyу липні, in 1945у 1945 році тощо, а також у запитаннях з питальним словом when. Зтакими обставинами часу вживається Past Indefinite:

She wenttwo days ago. Вона поїхала два дні тому.
When didyou see her? Коли ви бачили її?

Present Perfect вживається для вираження дії або стану, що триває з якогось моменту в минулому аж до моменту мовлення. У цьому значенні Present Perfect вживається переважно з дієсловами, що не мають форми Continuous:

І have knownher for years. Я знав її багато років.
І haven't seenyou for a whole year. Яне бачив вас цілий рік.
Where haveyou beensinсе last Thursday? Де ти був з минулого четверга?  
Hashe beenasleep all this time? Він спав весь цей час?
How long haveyou been here? Скільки часу ви перебуваєте тут?
Іhavelong wantedto see you. Ядавно хотіла побачитися з тобою.
І have beenhere for a few days only. Я тут лише кілька днів.

Період тривалості дії здебільшого позначається прийменником for (for an hourпротягом години, for ten yearsпротягом десяти років, for a long timeдовгий час і т. п.), а початок дії - словом since (since five o'clockз п'ятої години, since Mondayз понеділка, since I saw himз того часу, як я його бачив і т. п.).

У підрядних реченнях часу й умови Present Perfect вживається для вираження дії, що закінчилась до певного моменту в майбутньому:

І cannot let you go till you have heardme. Я не можу відпустити вас, поки ви не вислухаєте мене.
You shall not go till you have toldme all. Ви не підете, поки не розповісте мені все.
When you have foundthe land where there is happiness, І will join you there. Коли ви знайдете країну, де є щастя, я приєднаюсь до вас там.

У цьому разі Present Perfect перекладається на українську мову майбутнім часом.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.