Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ СОНЯЧНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯИнженерное оборудование зданий и сооружений

ПРАВИЛА ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗДАНИЯХ ЖИЛОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕННЯ

Engineering equipping of buildings and constructions

RULES FOR EQUIPPING OF THE SOLAR HEAT SUPPLY SYSTEMS IN DWELLING AND PUBLIC HOUSES

Чинний від_______________

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 

1.1 Цей стандарт поширюється на проектування і будівництво систем сонячного теплопостачання з плоскими сонячними колекторами, які використовують для гарячого водопостачання, опалення і вентиляції повітря житлових та громадських будівель.

1.2 Цей стандарт установлює класифікацію, вимоги до проектування та основні вимоги до будівництва систем сонячного теплопостачання. Положення, які установлено цим стандартом, рекомендується застосовувати підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності під час проектування і будівництва систем сонячного теплопостачання.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

ДБН В.2.6 – 31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель

 

 

Видання офіційне

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофізика (Будівельна кліматологія і геофізика)  
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)  
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (Внутрішні санітарно–технічні системи)  
СНиП 3.05.04-85*   Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (Зовнішні мережі і споруди водопостачання та каналізації)  
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання)    

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано наведені нижче терміни та визначення:

3.1 плоский сонячний колектор Пристрій з поглинальною панеллю сонячного випромінення плоскої конфігурації, який енергію випромінення перетворює в теплову енергію для нагрівання теплоносія 3.2 повітряний сонячний колектор Плоский сонячний колектор, що слугує для нагрівання повітряного теплоносія 3.3 рідинний сонячний колектор Плоский сонячний колектор, що слугує для нагрівання рідинного теплоносія
3.4 система сонячного теплопостачання Технічна система, яка за рахунок використання енергії сонячного випромінення забезпечує споживачів теплом
3.5 система активного сонячного опалення Система, що складається з спеціальних елементів та використовує сонячну енергію для нагрівання теплоносія в сонячних колекторах з метою часткового або повного забезпечення опалювального навантаження окремого споживача
3.6 система пасивного сонячного опалення Система, що використовує конструктивні елементи будинку або споруди для часткового або повного забезпечення опалювального навантаження окремого споживача за рахунок сонячної енергії без застосування сонячних колекторів і спеціального устаткування
3.7 система сонячного гарячого водопостачання Система, що використовує сонячну енергію для нагрівання води і забезпечує часткові або повні потреби навантаження гарячого водопостачання окремого споживача
3.8сонячна теплонасосна установка Установка, призначена забезпечити споживачів теплом, використовуючи енергію сонячного випромінення та теплові насоси

3.9дублер

Джерело енергії, яке використовують в системах сонячного теплопостачання для забезпечення проектного теплового навантаження споживача у разі відсутності або недостатній кількості енергії сонячного випромінення

 

 

ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

 

БА – бак-акумулятор;

ГВП – гаряче водопостачання;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

ПСО – системи пасивного сонячного опалення;

СР – сонячна радіація (випромінення);

СК – плоский сонячний колектор;

ССГВ – системи сонячного гарячого водопостачання;

ССТ – система сонячного теплопостачання;

СТНУ – сонячна теплонасосна установка;

ТН – тепловий насос;

ТНУ – теплонасосна установка.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ СОНЯЧНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

 

 

5.1 ССТ використовують для:

- підвищення рівня експлуатаційного комфорту в місцях, де відсутні інші джерела енергії і немає вимог щодо кількості і параметрів теплової енергії, що виробляють;

- зменшення обсягів споживання традиційних енергоресурсів. Оскільки ССТ в силу періодичності їх дії, як правило, не забезпечують повного покриття теплової потужності, їх треба застосовувати разом з існуючим традиційним джерелом енергії (дублером), а рішення щодо доцільності застосування ССТ приймають згідно з 8.1 зміни №1 до СНиП 2.04.05 на основі техніко-економічного обґрунтування та виконують відповідно до [24].

5.2 Результатом техніко-економічного обґрунтування повинні бути:

- оцінка енергетичного ефекту використання ССТ з визначенням витрат первинної енергії палива у варіантах, що порівнюються.

Енергетичний ефект від застосування ССТ вважають досягнутим, якщо річна кількість енергії, що споживає обладнання системи для забезпечення її річної продуктивності, не перевищує витрат енергії, яка може бути вироблена при спалюванні первинного палива для забезпечення проектних параметрів системи теплопостачання без використання ССТ;

- оцінка екологічного ефекту за рахунок зменшення викидів парникових газів у СО2-еквіваленті, що виконують відповідно до чинних нормативно–методичних документів;

- оцінка одноразових інвестицій, пов'язаних із застосуванням ССТ, щорічної економії витрат на паливо (енергію) і експлуатаційних витрат, пов'язаних із роботою енергозберігаючих установок, а також окупності варіантів інвестиційних проектів.

За однакової економічності проектних рішень (у межах ± 5% від приведених витрат) необхідно приймати рішення, що забезпечують більшу економію палива і зниження викидів.

5.3 Під час проектування ССТ необхідно враховувати режими постачання енергії від різних джерел та водопостачання об'єкта. У разі перерв у подачі холодної води або у разі використання електроенергії за погодинним графіком необхідно передбачити можливість акумуляції цих ресурсів, що забезпечить безперервну роботу системи.

5.4 Застосування активних ССТ з рідинними СК практично завжди призводить до необхідності улаштування низькотемпературних систем опалення, частіше за все підлогових, стельових або підлого-стельових систем, що може призвести до необхідності зміни конструкцій перекриттів та дахів.

В усіх випадках застосування ССТ з рідинними СК необхідно передбачити заходи проти замерзання теплоносія (застосування антифризу, розміщення СК в опалювальній зоні (наприклад, при розміщенні СК поза скляним вітражем), злив теплоносія з контуру колекторів у неробочий час тощо).

5.5 У проектах ССТ має бути наведено рекомендації щодо передпускової наладки та експлуатаційному обслуговуванню обладнання з метою забезпечення розрахункових параметрів роботи системи.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.