Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 11. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ1. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

2. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання.

3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

4. Права та обов’язки сільськогосподарських землевласників та землекористувачів.

5. Земельний податок. Визначення його розміру, порядок сплати.

6. Порядок та умови відшкодування збитків (втрат сільськогосподарського виробництва) власникам землі та землекористувачам.

7. Правові форми використання інших природних ресурсів у сільському господарстві.

8. Охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві.

9. Юридична відповідальність землевласників і землекористувачів за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського призначення та іншим природним ресурсам.

 

Нормативний матеріал:

1. Земельний кодекс України // ВВР України. – 2002. - № 3-4. – Ст. 27.

2. Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

4. Кримінальний кодекс України // ВВР України. – 2001. - № 25-26. – Ст. 131.

5. Податковий кодекс України // ВВР України. – 2011. - № 13 - 17. - Ст. 112.

6. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // ВВР України. – 1995. - № 24. – Ст. 189.

7. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року // ВВР України. – 1994. - № 36. – Ст.324.

8. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року // ВВР України. – 1991.- № 41. – Ст. 546.

9. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року // ВВР України. – 1997. - № 39. – Ст. 261.

10. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 29. – Ст. 232.

11. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 39. – Ст. 349.

12. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 45. – Ст. 363.

13. Про оренду землі: Закон України в редакції від 2 жовтня 2003 року // ВВР України. – 2004. - № 10. – Ст. 102.

14. Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003 року // ВВР України. – 2004. - № 15. – Ст. 229.

15. Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року // Урядовий кур’єр. – 1993. – 26 квітня.

16. Про Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року // Урядовий кур’єр. – 1995. – 4 квітня.

17. Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню // Офіційний вісник України. – 1997. - № 47. – С. 40.

 

Література:

1. Аграрне право України: Підручник / За ред. Академіка АПН України проф. В.З. Янчука. – К.: Вид.-во „Юрінком Інтер”, 2000. – 730 с.

2. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.

3. Аграрне право: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Жушман, В.М. Корниєнко, Г.С. Корниєнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

4. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін..; за ред.. В.М. Єрмоленка. – 2010. – Юрінком Інтер, 2010 – 608 с.

5. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков: Консум, 1998. – 224 с.

6. Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2000. – 136 с.

7. Кулинич П.Ф. Тенденції розвитку права власності на землю в сільському господарстві // Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / Кол. авторів. Під ред. В.І. Семчика. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 59-101.

8. Кулинич П. Принцип пріоритету сільськогосподарського використання земель в земельному праві України // Право України. – 2004. - № 8. – С. 45-49.

9. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Учеб.-науч. изд. / Одесск. национальн. юрид. акад. – Одесса: ФЕНІКС, 2003. – 256 с.

10. Носік В. Виникнення права власності на землю: теоретичні і практичні аспекти // Право України. – 2004. - № 9. – С. 81-85.

11. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник // За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

12. Сидор В.Д. Правове регулювання застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні. – Одеса, 2005. – 220 с.

13. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 

 

Задача 1. До вашої юридичної фірми звернувся громадянин Т., який у 2000 р. уклав договір оренди земельної частки (паю) з ТОВ „Колос”. За умовами договору він передав ТОВ „Колос” в оренду земельну ділянку загальною площею 7,8 в умовних кадастрових гектарах без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості) строком на 10 років. За користування земельною ділянкою орендар повинен був сплачувати громадянину Т. кожного року орендну плату (ренту) в розмірі не менше 1% вартості земельної ділянки, яка на момент укладання договору оренди складала 15 тис. 394 грн.

Орендар виконує свої зобов’язання за даним договором, але громадянин Т. чув, що у зв’язку із змінами у чинному законодавстві він має право вимагати перегляду умов договору в частині розміру орендної плати за користування земельною ділянкою.

Громадянин Т. хоче отримати від вас юридичну консультацію з наступних питань: 1) які саме зміни відбулись у чинному законодавстві з моменту укладання ним договору оренди земельної частки (паю)?; 2) чи містить чинне законодавство вказівку на мінімальний розмір орендної плати за користування земельною ділянкою (паєм)?; 3) які додаткові гарантії його прав, як орендодавця передбачаються новим Земельним кодексом України? Чи може він, у разі наявності таких додаткових гарантій, вимагати перегляду умов укладеного договору оренди або взагалі вимагати припинення дії цього договору чи розірвати його в односторонньому порядку?

Вирішіть справу.

 

Задача 2. Податкова інспекція 12 червня 2003 року звернулась до суду з позовною заявою про стягнення з громадянки М. суми боргу по сплаті податку за землю. В заяві зазначається, що громадянка М. з 3 травня 1999 року є власником земельної частки (паю) загальною площею 10,5 умовних кадастрових гектарів і вартістю 25 тис. 241 грн. (право власності підтверджується угодою купівлі-продажу земельної частки відповідної (паю)). Згідно ч. 2 ст. 5 Закону України „Про плату за землю” з 8 лютого 2001 року суб’єктом плати за землю є також власник земельної частки (паю). Громадянка М. не сплачує земельний податок вже другий рік поспіль, чим грубо порушує вимоги чинного законодавства.

Чи повинен суд задовольнити позовні вимоги податкової інспекції?

Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за систематичну несплату земельного податку? Вирішіть справу.

 

Задача 3. Фермер Д. звернувся з клопотанням до сільської Ради про надання йому у приватну власність ділянки лісу загальною площею 4,5 га для здійснення господарської діяльності.

Сільська Рада відмовила йому, вказавши на те, що хоча ст. 56 Земельного кодексу України передбачає право громадян і юридичних осіб набувати у власність замкнені земельні ділянки лісового фонду загальною площею до 5 га, але згідно ст. 6 Лісового кодексу України землі лісового фонду можуть надаватись громадянам та юридичним особам лише у постійне або тимчасове користування. Дана законодавча колізія не вирішена і тому практичне застосування вказаних статей є неможливим.

Фермер звернувся до суду з позовною заявою про визнання незаконним рішення сільської Ради про відмову у наданні у приватну власність земельної ділянки лісового фонду.

Визначити коло суспільних відносин. Який законодавчий акт буде мати пріоритет при регулюванні вказаних відносин і чому? Чи правомірно відмовила сільська Рада у наданні земель лісового фонду? Вирішити справу.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.