Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ВСТУП ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОдеський державний університет внутрішніх справ

Юридичний факультет

 

 

Кафедра соціально-правових дисциплін

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

для підготовки фахівців за спеціальністю

«Правознавство»

всіх форм навчання

 

 

Обговорено та схвалено

на засіданні кафедри

соціально-правових дисциплін

29 серпня 2014 року

протокол № 1

 

 

ОДЕСА 2014

 

ВСТУП ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Одним із напрямків аграрної реформи, яка здійснюється зараз в Україні, є зміна суті і характеру відно­син власності на землю та майно, реформування трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах недержавної форми власності, що потребує адекватного правового оформ­лення та врегулювання вказаних суспільних відносин з ме­тою створення належних юридичних гарантій реформування недержавних сільськогосподарських підприємств та створен­ня нових суб'єктів підприємництва у сільському господарстві та агропромисловому комплексі.

Останнім часом докладаються великі зусилля щодо оживлення сільського господарства України, які приносять певні результати. Аграрний сектор економіки повільно виходить із системної і тривалої економічної та фінансової кризи. Сьогодні на збільшення обсягів деяких видів сільськогосподарської продукції вплинули позитивні зміни, які відбулися в економічних умовах розвитку сільськогосподарського виробництва, а також удосконалення розвитку і діяльності суб’єктів аграрного виробництва.

Однією із причин все ще незадовільного стану в сільському господарстві є недостатнє використання, а нерідко й відсутність правових засобів, які повинні були б забезпечити ефективний механізм розвитку сільськогосподарського виробництва, втілення у життя стратегічних завдань аграрної політики нашої держави.

Законодавче регулювання здійснення вказаних змін у сіль­ському господарстві України є надзвичайно суперечливим. Велика кількість актуальних проблем, пов'язаних із зміною характеру земельних, трудових та управлінських відносин, залишаються не вирішеними в чинному законодавстві, що має своїм наслідком порушення прав та ігнорування законних інтересів громадян, юридичних осіб, територіальних гро­мад, держави в практиці реформування аграрного сектора економіки.

Для подальшого розвитку сільського господарства необхідні системність та комплексність заходів. Останні є запорукою успішного розв’язання завдань з реалізації державної аграрної політики усіма органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Основні засади аграрної політики поширюються в тому числі на аграрно-правову науку. Вона покликана здійснювати ретельний аналіз всього комплексу суспільних відносин, що виникають в агарному секторі економіки.

Аграрне право України є обов'язковою юридичною дисцип­ліною, яка вивчається студентами всіх форм навчання Одеського державного університету внутрішніх справ. Аграрне право України — це самостійна галузь права, самостійне ут­ворення та юридичне змістовне явище. Воно регулює аграрні відносини, об'єднані за змістом, суттю, цілями та діяльністю, які складаються в процесі здійснення господарювання сільськогосподарськими організаціями, заснованими на різних формах власності і формах господарювання, спрямованого на виробництво, переробку, транспортування, зберігання, а також реалізацію сільсько­господарської продукції і сировини. Вивчення аграрно-правових норм покликане визначити правове становище аграрних товаро­виробників, а також розкрити питання майнових, земельних, організаційно-управлінських та трудових відносин, які виникають в процесі їх виробничо-господарської діяльності.

Навчальний курс дисципліни складається із загальної та особливої частин. При вивченні курсу студентам необхідно користуватися навчальною, навчально-методичною та науково-популярною та законодавством, які рекомендовані в програмі. Рекомендовані нормативно-правові акти вказані в джерелах їх видання на момент прийняття акту або його нової редакції.

Виконання завдань з кожної теми курсу є обов’язковою умовою підготовки до практичних занять. Розв’язання завдань має бути чітким та повним, обов’язкова присутність посилання на статті нормативних актів із вказівкою на те, коли і ким вони були видані. Студенти повинні особисто тлумачити проблему на підставі чинного законодавства. Їм необхідно самостійно слідкувати за новими нормативно-правовими актами, які приймаються Верховною Радою і Урядом України, Президентом України, а також іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.

Формами заповнення дефіциту аудиторного навчального часу є самостійне вивичення студентами окремих тем і питані програми. Найбільш ефективними та результативними видами самостійної роботи є написання контрольних робіт та вирішення індівідуальних практичних завдань (задач), які студенти забовязані захистити у встановленому порядку для отримання відповідних балів. Вони можуть також підготувати реферат з будь-якої теми, обраної самостійно, та виступити з ним на семінарських (практичних) заняттях. Після виконання всіх усіх вимог навчального плану щодо подолання змістц цієї програми навчальної дисципліни, студенти, які не отримали відповідної кількості балів повинні здати усний або письмовий залік.

Загальна кваліфікаційна характеристика курсу:

- напрями підготовки: «Правознавство» (6.030402)

- освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр;

- період викладання: VIII семестр;

- кількість модулів: 1

- кількість змістовних модулів – 2

Міжпредметні звязки. Вивчення курсу «Аграрне право України» базується на знанннях та навичках які отриманні студентами з теорії держави та права, історії держави та права, конституційного, екологічного, цивільного, адміністративного, господарського, трудового та кримінального права.

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.