Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ш. Теми семінарських та практичних занятьМіністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ ТА ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Методичні вказівки та завдання

Для семінарських і практичних занять

 

з дисципліни Цивільний процес

 

 

Галузь знань 0304 Право

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 Правознавство,

Правоохоронна діяльність

Спеціалізація усі спеціалізації

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Форма навчання денна та заочна

 

Харків 2013


Передмова

 

  СХВАЛЕНО Науково-методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ _______________2012 Протокол № _______ (дата, місяць, рік )     ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою навчально-наукового Факультету з підготовки слідчих 15 листопада 2012 Протокол № 4 ______________ Музичук О.М. (підпис) (П.І.Б.)
  ПОГОДЖЕНО Науково-методична рада ХНУВС, секція з юридичних дисциплін ________________2012 Протокол № _______   ______________ Музичук О.М. (підпис) (П.І.Б.)   ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу 7 листопада 2012 Протокол № 5   _______________________ Зайцев О.Л (підпис)    

 

 

Рецензенти:

Дідук А.Г., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету Державної податкової служби України.

Мельник К. Ю., доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри трудового та господарського права ХНУВС.

 

 

Цивільний процес: Методичні вказівки для семінарських і практичних занять.

Укладачі: Кройтор В.А.,Зайцев О.Л., Михайлов С.В., Сапейко Л.В., Батожська О.В., Головко В.В., Кухарєв О.Є., Мороз О. В., Степаненко Т. В., Бортнік О.Г., Синєгубов О.В., Умецька Г.О., Євко В.О., Кіріченко Т.С., Дьячкова Н.А., Семенова А.П., Кожевникова В.О., Тіхонова М. А., Піхурець О.В., Шишка О.Р., Ясечко С.В., Сліпченко С.О., Мічурін Є.О. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.– 36 с.

 

 

Ó Кройтор В.А., Зайцев О.Л., Михайлов С.В. та інш., 2013

Ó Харківський національний університет внутрішніх справ


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Семінарські й практичні заняття – одна з основних форм навчання при вивченні курсу з цивільного процесу. Їх мета полягає у засвоєнні головних теоретичних положень і відпрацюванні навичок практичного застосування норм цивільного процесуального права для вирішення питань, що виникають в процесі здійснення правосуддя в цивільних справах.

При підготовці до занять курсанти повинні опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу, засвоїти необхідні розділи і глави нормативних актів, ознайомитися з керівними роз’ясненнями пленумів Верховного Суду України. Виконуючи завдання, слід вивчити умови, дати юридичний аналіз викладених обставин, відповісти на всі теоретичні і практичні запитання і викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і мотивованих рішень з посилками на певні норми права. Процесуальні документи (позовні заяви, судові рішення, ухвали, апеляційні та касаційні скарги тощо) укладаються згідно з вимогами процесуального законодавства.

 

 

ІІ. Список рекомендованої до вивчення літератури
та нормативних актів для всіх тем. Судова практика.

 

I. Література

1. Аветисян Р. Н., Кройтор В. А. 100 образцов заявлений в суд по семейным делам. Научно-практическое пособие. Серия «Практика и закон».- Харьков: Юрсвит, 2005.

2. Аветисян Р. М., Кройтор В. А. Зразки позовних заяв за сімейними справами. Науково-практичний посібник. Серія «Практика і закон». – Харків: Юрсвіт, 2006.

3. Бородин М., Кройтор В. Судебные и арбитражные расходы. – Харьков: АО “Бизнес Информ”, 1997.

4. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.В. Комарова. – Х.: Одиссей, 2001.

5. Цивільний процес: навчальний посібник /за заг. ред. Кройтора В.А., Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ,2009.

6. Кройтор В. А. Гражданский процесс: Учебное пособие для подготовки к зачету и экзамену. – Харьков: Эспада, 2006.

7. Кройтор В. А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

8. Проблемы науки гражданского процессуального права / В. В. Комаров, В. А. Бигун, В. В. Баранкова; Под ред. проф. В. В. Комарова. – Харьков: Право, 2002.

9. Проблемы теорії та практики цивільного судочинства / За заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Харків: Харків юридичний, 2008.

10.Цивільний процес: Навч. посіб. / А.В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. – За ред. Ю. В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005.

11. Штефан М. Й. Цивільний процес: Підручник для юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001.

 

II. Нормативні акти

1.Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2.Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40– 41, 42. – Ст. 492 (з наступними змінами і доповненнями).3. Закон України «Про звернення громадян» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256. (з наступними змінами і доповненнями).

4.Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

5. Закон України «Про адвокатуру» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62. (з наступними змінами і доповненнями).

6.Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (з наступними змінами та доповненнями).

7.Закон України «Про міжнародні договори України» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №50. – Ст.540.

 

 

III. Постанови Пленуму Верховного Суду України

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 р. № 9.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина” від 30 травня 1997р. № 7.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України ”Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” від 30 травня 1997 р. №8 ( із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98).

 

 

IV.Судова практика

1. Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і юрид. практики України.–1995.–№ 2.

2. Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і юрид. практики України.–1995.–№ 3.

3. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За загальною ред. П.І. Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002. – (Сер. „Б-ка судді”). – 416 с.


Ш. Теми семінарських та практичних занять
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.