Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Навчальний проект для спеціальності 6.010102 – початкова освіта.УДК

ББК

С

 

Сілков В.В. Курс лекцій з математики (І семестр). //Методичний посібник для студентів стаціонарного відділення (4 р.н.) спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» . – Рівне: РДГУ. 2010. – 50 с.

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу заборонено

 

Р е ц е н з е н т и

1.

2.

 

 

 

ISBN

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № ?? від ?? ________ 2010 р.)

 

 

ISBN

УДК

ББК

© В.В.Сілков, 2010.

© назва видавництва, 2010.

 

 


Розподіл годин по семестрах для спеціальності 6.010102- початкова освіта.

 

Форма навчання: денна. Спеціальність: початкова освіта. Кваліфікаційний рівень:бакалавр. Термін навчання: 4 роки.
Курс Семестр Лекції (годин) Практично-семінарські (годин) Лабораторних (годин) Індивідуальна робота (годин) Всього Самостійна робота (годин) Контроль Кредитів
Контрольні роботи Колоквіуми Екзамени Заліки Курсові ІНДЗ Кваліфікаційний іспит Державний екзамен
- + - - + -  
- + - - + -  
- + - - + -  
Всього: - - - + -  

 

Структура залікового кредиту курсу для спеціальності 6.010102 – початкова освіта.

 

Модулі, змістовні модулі, теми. Кількість годин, відведених на:
Лекції Практичні заняття Індивідуальна робота Самостійна робота
І семестр
Модуль І (М1). «Множини, відповідності й відношення».
Змістовний модуль 1.1. (ЗМ11): «Множини та операції над ними». -
Змістовний модуль 1.2. (ЗМ12): «Відповідності та відношення».
Змістовний модуль 1.3. (ЗМ13): «Елементи комбінаторики».
Всього годин на модуль:
Модуль 2. «Висловлення. Предикати. Теореми».
Змістовний модуль 2.1. (ЗМ21): «Поняття». - -
Змістовний модуль 2.2. (ЗМ22): «Висловлення та предикати».
Змістовний модуль 2.3. (ЗМ23): «Теореми». -
Всього годин на модуль:
Всього годин за семестр:
               

Теми практичних занять для спеціальності 6.010102 –початкова освіта.

 

№ п/п Назва теми заняття Кількість годин
1 семестр
1. Множини. Відношення між множинами.
2. Властивості об'єднання, перерізу, різниці, доповнення множин.
3. Декартів добуток множин і його властивості.
4. Розбиття множини на підмножини. Класифікація. Розбиття на класи за однією, двома, трьома ознаками.
5. Відповідності та відношення. Потужність множин. Рівнопотужні множини.
6. Відношення, їх властивості. Відношення еквівалентності та порядку.
7. Відображення, їх види. Функції.
8. Комбінаторні задачі. правила суми та добутку. Комбінації та їх властивості.
9. Розміщення та перестановки. Розв'язування вправ і задач.
10. Висловлення та дії над ними.
11. Висловлювальна форма. Предикати та дії над ними. Операція навішування квантора.
12. Математичні твердження та поняття. Способи означення понять. Необхідні та достатні умови.
13. Будова і види теорем. Міркування та доведення.
  Контрольна робота № 1. “Множини та операції над ними. Декартів добуток множин.” с/р
  Контрольна робота № 2.“Відповідності. Відношення. Елементи комбінаторики. ”. с/р
  Контрольна робота № 3. “Висловлення та предикати, дії над ними. Теореми.”. с/р
Всього годин у 1 семестрі:

 

Завдання для самостійної роботи для спеціальності 6.010102 – початкова освіта.

№ п/п Назва теми занять Кількість годин
І семестр
1. Відношення між множинами.
2. Властивості дій над множинами.
3. Декартів добуток множин і його властивості.
4. Розбиття множини на підмножини. Класифікація. Розбиття на класи за однією, двома, трьома ознаками.
5. Відповідності та відношення. Потужність множин. Рівнопотужні множини.
6. Відношення, їх властивості. Відношення еквівалентності та порядку.
7. Відображення, їх види. Функції.
8. Комбінаторні задачі. правила суми та добутку.
9. Комбінації та їх властивості.
10. Розміщення з повтореннями та без повторень. Розв'язування вправ і задач.
11. Перестановки з повтореннями та без повторень. Розв'язування вправ і задач.
12. Висловлення та дії над ними.
13. Операції над висловленнями та властивості операцій над ними.
14. Висловлювальна форма. Операції навішування квантора.
15. Предикати та дії над ними.
16. Математичні твердження та поняття. Способи означення понять.
17. Поняття початкового курсу математики.
18. Необхідні і достатні умови. Умова логічного слідування.
19. Будова і види теорем.
20. Способи доведення теорем.
21. Правильні та неправильні міркування. Міркування та доведення.
Всього годин за 1 семестр:

 

Навчальний проект для спеціальності 6.010102 – початкова освіта.

(індивідуальні навчально-дослідні завдання)

№ п/п Назва (коротка характеристика змісту і вимог до виконання) Кількість годин
Тематика рефератів.
Зміст, завдання, та теоретико-методичне обґрунтування наступних питань.
І семестр
1. Множини та їх використання в курсі математики початкових класів.
2. Висловлення та їх використання в курсі математики початкових класів.
3. Предикати та їх використання в курсі математики початкових класів.
4. Математичні твердження та їх використання в курсі математики початкових класів.
Всього годин за І семестр:

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.