Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

РОЗРАХУНКОВО - ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СПЕЦІАЛІСТА

На тему: «Розробка технології та проектування дільниці відновлення шатунних шийок колінчастого валу автомобіля вібродуговим наплавленням.»

Виконав: студент 5курсу, групи МЗ-081

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

фах 6.050504

Ярошенко В.М. _________

 

Керівник Евтіфеєв С.Л. _______

 

Рецензент Прокопович І.В. _________

 

 

Одеса 2013 ОНПУ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Одеський національний політехнічний університет

Інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту

Кафедра «Технологій конструкційних матеріалів та матеріалознавства»


Затверджую Завідувач кафедрою:

Підпис__________ Дерев’янченко О.Г.

«_____» ____________ 2013 р.

 

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТА

ЯРОШЕНКО В.М.

1. Тема роботи: «Розробка технології та проектування дільниці відновлення шатунних шийок колінчастого валу автомобіля вібродуговим наплавленням»

2. Термін здачі студентом закінченої роботи 11 .06.13

3. Зміст розрахунково – пояснювальної записки ( перелік питань, що належить робити).

Аналіз вихідних даних

1.Загальна частина

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
Розробив.
Ярошенко В.М.  
Перевірив.
 
 
 
Н. Контр.
Евтіфеев С.Л.  
Зав.Кафедри
Дерев’янченко О.Г.
Розробка технології та проектування дільниці відновлення шатунних шийок колінчастого валу автомобіля вібродуговим наплавленням
Літера
Листів
ОНПУ ТКМіМ
1.1. Призначення, опис і оцінка технологічності деталі

1.2. Несправності і аналіз причин експлуатаційних відмов деталі

1.3. Основні вимоги, що пред'являються до технології відновлення деталі

Вступ

2. Технологічна частина

2.1. Вибір технології ремонту

2.2. Основні етапи технологічного процесу відновлення деталі

2.3.Дефектація деталі

2.4. Вибір способу відновлення дефектів чавунних колінчастих валів

2.5. Вибір технологічних баз

2.6. Вибір обладнання та технологічної оснастки

 

2.7. Розрахунки

2.7.1. Розрахунок припусків на механічну обробку

2.7.2. Розрахунок режимів наплавлення

2.7.3. Розрахунок витрат дроту та машинного часу при наплавці

2.7.4. Розрахунок режимів різання при механічній обробці
2.7.4.1. Розрахунок на попередне шліфування

2.7.4.2. Розрахунок на чорнове шліфування

2.7.4.3. Розрахунок на чистове шліфування

2.7.5. Розрахунок граничних розмірів деталей і калібрів

3. Конструкційна частина

3.1. Пристосування для наплавлення

3.2. Ергономічна компоновка робочого місця

3.3. Ергономічні показники 3.4. Робочі зони 3.5. Соматографія робочого місця 3.6. Компонування робочого місця

4. Охорона і безпека в надзвичайних ситуаціях

4.1. Аналіз шкідливих і небезпечних факторів при роботі по відновленню чавунних колінчастих валів

4.2. Заходи щодо захисту робітників від небезпечних і шкідливих факторів. 4.3. Розрахунок вентиляції. 4.4. Пожежна безпека.

5. Економічна частина
5.1. Розрахунок доцільності відновлення

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
Висновки Література

4.Перелік графічного матеріалу (обов'язкові креслення ). Ремонтний креслення колінчастого вала ф. А1, операційні ескізи ф. А1, схема установки для вібродугового наплавлення ф. А1, Пристосування для вібродугового наплавлення верстат 16К20 ф. А1, самотографічна схема ф. А1, план дільниці ф. А1, схема загальнообмінної припливно-витяжної вентиляції в цеху ф. А1.

5. Дата видачі завдання 03.03.2013

 

 

Консультанти із зазначенням розділів роботи, що їх стосуються

  Розділ   Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
Технологічна частина Евтіфеев С.Л.    
Конструкційна частина Евтіфеев С.Л.    
Охорона і безпека в надзвичайних ситуаціях Ярова І.А.    
Економічна частина      
Графічний матеріал (креслення) Евтіфеев С.Л.    

 

Керівник доц. Евтіфеев С.Л.

Завдання прийняв до виконання студент Ярошенко В.М.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

  №   Назва етапів дипломної роботи Термін виконання   Примітка
Вступ та обґрунтування роботи    
Ескізне проектування    
Розробка процессів відновлення    
Охорона праці    
Виконання графічної частини    
Оформлення пояснювальної записки    
Малий захист    

 

 

Студент – дипломник __________ Ярошенко В.М.

Керівник роботи ____________ Евтіфеев С.Л.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
Завдання

На розробку розділу «Охорона праці» у дипломній роботі

Студента Ярошенко Володимира Миколайовича

Групи МЗ-081

Інституту ІПТДМ

Дата отримання завдання______________

Консультації_________________________

____________________________________

Дата закінчення розробки______________

 

Тема дипломної роботи «Розробка технології та проектування дільниці відновлення шатунних шийок колінчастого валу автомобіля вібродуговим наплавленням»

Розділ «Охорона праці», залежно від профілю дипломної роботи (дослідницька, технологічна, конструкторська або виробнича), повинна включати:

  1. Аналіз можливих небезпечних і шкідливих факторів, створених об¢єктом проектування, а також пожежну небезпеку об¢єкта проектування.
  2. Розробку заходів, спрямованих на усунення або зниження шкідливого діяння виявлених факторів, основаних на нормативних документах (ГОСТ, СНиП та ін.)
  3. Індивідуальне завдання, що являє собою детальну розробку одного-двох конкретизованих заходів, які забезпечують запобігання нещасних випадків та профзахворювань.

3.1. Тема індивідуального завдання: «Дослідження запилення повітря

в средовищі у виробничому приміщенні»

  1. Рекомендована література:

Охрана труда в машиностроении: Учебник для машиностроительных вузов/Е.Я. Юдин, С.В. Белов, С.К. Баланцев и др.; Под ред. Е.Я. Юдина, С.В. Белова,- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: машиностроение, 1983, 432 с., ил.

Методические указания к лабораторной работе «Исследование запыленности воздушной среды в производственных помещениях» для студентов всех специальностей/Сост. Ю.А. Коваленко, С.А. Похилюк.- Одесса: ОПИ, 1990- 20 с.

  1. Розділ «Охорона праці» оформлюється окремою главою із зазначенням підрозділів відповідно з п.п. 1, 2, 3.

 

Керівник проекта Консультант з охорони праці

_______________________ _________________________

«___»_____________2013 р. «___»_____________2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Одеський національний політехнічний університет

Інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту

Кафедра «Технологій конструкційних матеріалів та матеріалознавства»


"Допускається до захисту"

Затверджую

Завідувач кафедрою:

Підпис__________ проф. Дерев’янченко О.Г.

«_____» ____________ 2012 р.

РОЗРАХУНКОВО - ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

фах 6.050504

 

Тема роботи: «Розробка технології та проектування дільниці відновлення шатунних шийок колінчастого валу автомобіля вібродуговим наплавленням », затверджена наказом по університету від 12 .04.2013 р. № 254-в ДП-МЗ081.012.ПЗ

 

 

Студент гр. МЗ–081 _________ Ярошенко Володимира Миколайовича

(підпис)

 

Керівник ________ доц. Евтіфеев Сергій Леонідович

(підпис)

 

ОНПУ 2013

Анотація

«Розробка технології та проектування дільниці відновлення шатунних шийок колінчастого валу автомобіля вібродуговим наплавленням »

Дипломна робота Ярошенко В.М.

Керівник роботи Евтіфеев С.Л.

 

Робота присвячена темі відновлення наплавленням шатунних шийок колінчастого валу автомобіля Nissan.

Враховуючи особливості деталей було обрано вібродуговий метод наплавлення.

В роботі досліджені основні параметри технологічного процесу та їх вплив на якість покриттів. Розглянуті питання ергономіки та компоновки робочого місця, а також охорона праці.

Робота містить графічну частину і пояснювальну записку.

 

 

Annotation

" The technology and design of site restoration necks crankshaft connecting rod car vibroduhovym welding "

Diploma project of Yaroshenko V.M.

Supervisor Evtifeev S.L.

 

Work dedicated to restoration of welding necks connecting rod crankshaft Nissan.

Given the peculiarities of detail was chosen vibroduhovyy method of surfacing.

This paper investigated the main parameters of the process and their impact on the quality of coatings. The questions of ergonomics and workplace layout, and labor protection.

The work contains some graphic and explanatory note.

Зміст

Аналіз вихідних даних10

Загальна частина

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
Розробив.
Ярошенко В.М.  
Перевірив.
 
 
 
Н. Контр.
Евтіфеев С.Л.  
Зав.Кафедри
Дерев’янченко О.Г.
Розробка технології та проектування дільниці відновлення шатунних шийок колінчастого валу автомобіля вібродуговим наплавленням
Літера
Листів
ОНПУ ТКМіМ
1.1. Призначення, опис і оцінка технологічності деталі 11

1.2. Несправності і аналіз причин експлуатаційних відмов деталі 13

1.3. Основні вимоги, що пред'являються до технології відновлення деталі 15

Вступ16

Технологічна частина

2.1. Вибір технології ремонту 19

2.2. Основні етапи технологічного процесу відновлення деталі 21

2.3.Дефектація деталі 22

2.4. Вибір способу відновлення дефектів чавунних колінчастих валів 25

2.5. Вибір технологічних баз 48

2.6. Вибір обладнання та технологічної оснастки 49

2.7. Розрахунки

2.7.1. Розрахунок припусків на механічну обробку 50

2.7.2. Розрахунок режимів наплавлення 54

2.7.3. Розрахунок витрат дроту та машинного часу при наплавці 55

2.7.4. Розрахунок режимів різання при механічній обробці 62
2.7.4.1. Розрахунок на попередне шліфування 62

2.7.4.2. Розрахунок на чорнове шліфування 64

2.7.4.3. Розрахунок на чистове шліфування 65

2.7.5. Розрахунок граничних розмірів деталей і калібрів 66

Конструкційна частина

3.1. Пристосування для наплавлення 68

3.2. Ергономічна компоновка робочого місця 72

3.3. Ергономічні показники 73

3.4. Робочі зони 74 3.5. Соматографія робочого місця 76 3.6. Компонування робочого місця 77
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.