Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методика аудиту дебіторської заборгованості

Стратегія проведення аудиту дебіторської заборгованості розро­бляється виходячи із норм MCA 300 «Планування». На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.

З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю дебіторсь­кої заборгованості аудитор проводить тестування,під час якого з'ясовують ряд питань, що подано в наступному документі.

 

Тест внутрішнього контролю дебіторської заборгованості

Аудиторська фірма «Центр-аудит»

Підприємство ТОВ «Агроінформ»

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

    Варіанти відпо­віді  
Зміст Ні Так Інформація від­сутня При-мітки
1. Чи контроль відповідності вимогам замовника залежить від дебіторської заборгованості, бухгалтерського обліку і роботи з грошовими коштами        
2. Чи ведення аналітичного обліку дебіторської заборгованості залежить від ведення головної книги        
3. У випадку виходу у відпустку співробітника, в обов’язок якого входить робота з дебітор­ською заборгованістю, йому призначають заступника        
4. Чи обмежено доступ до комп’ютеризованих записів дебіторської заборгованості        
5. Чи попередньо пронумеровані документи на відвантаження        
6. Чи рахункн-фактури ведуться з належною перевіркою їх послідовності        
7. Чи використовуються для виставлення рахунків затверджені прейскуранти        
8. Чи переліки рахунків дебіторів з розбивкою по термінах оплати складаються (і регулярно перевіряються) відповідною особою        
9. Чи виписки по банківському рахунку розносить особа, що не пов’язана з обліком дебіторської заборгованості        
10. Чи перевіряються рахунки виписані клієнтам відповідною особою перед відвантаженням        
11. Чи звіряються кількість відвантажена з кіль­кістю, на яку виставляються рахунки-фактури        
12. Чи здійснюється детальна звірка аналітичного обліку дебіторської заборгованості із синтетич­ним рахунком        
13. Чи класифікується дебіторська заборгованість за терміном оплати        
14. Чи скарги замовників і питання, пов’язані з виставленням рахунків-фактур, контролюються і вирішуються вчасно        
15. Чи ведеться і перевіряється журнал замовлень регулярно для обліку не відвантажених замов­лень        
16. Чи рахунки-фактури: • Порівнюються із замовленнями на продажі • Порівнюються з документацією по відванта­женню • Перевіряються на арифметичну точність • Погоджуються з затвердженими прейскуран­тами        
17. Чи ведеться на підприємстві: • Книга реєстрації виписки рахунків; • Книга реєстрації виписки накладних на від­вантаження; • Книга реєстрації договорів; • Книга реєстрації претензій.        
18. Чи існує графік документообороту на відванта­ження        
19. Як проводиться інвентаризація заборгованості: • Періодичність; • Документальне оформлення.        
20. Чи складаються акти звірки: • На дату інвентаризації; • Перед виставлянням претензій; • По мірі необхідності.        
21. Аналітичний облік заборгованості ведеться в розрізі: • Дебітора (в загальній сумі); • Кожного відвантаження; • Договорів.        
Чи проводиться аналіз заборгованості за тер­міном позовної давності, що минув, на кінець кожного звітного місяця        
Чи є на підприємстві дебіторська заборгова­ність, забезпечена векселями        
Чи використовуються в розрахунках взаємозаліки        
Чи існує дебіторська заборгованість за бартер­ними договорами        
Чи списується дебіторська заборгованість на витрати        
Чи переносилася дебіторська заборгованість на інші рахунки        
Чи записи в журналі реєстрації виписки рахун­ків періодично порівнюються з документами на відвантаження        
Чи сумарні підсумки рахунків-фактур підво­дяться щодня і порівнюються з записом в жур­нал і-ордері        
ЗО Чи відповідна особа періодично порівнює фак­тичні продажі з плановими продажами і контр­олює суттєві різниці        
Чи періодично оцінюється адекватність резерву на покриття сумнівних боргів по рахунках відповідною особою        

 

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, ауди­тор переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання плану аудиту.

ПЛАН аудиту дебіторської заборгованості

Аудиторська фірма «Центр-аудит»

Підприємство ТОВ «Агроінформ»

Період, що перевіряється 01.01.2009—31.12.2009 Запланований ризик середній

Запланована суттєвість 10000 грн.

Перелік аудиторських процедур Виконавець Період перевірки Примітки
1. Звірка даних регістрів обліку дебі­торської заборгованості з даними головної книги. Макаренко В.Ю. 01 лютого 2010 р.  
2. Перевірка наявності первинної документації за всіма господар­ськими операціями з дебіторами Степанов К. Д. 01 лютого 2010 р.  
3. Перевірка класифікації дебітор­ської заборгованості Макаренко В.Ю. 02 лютого 2010 р.  
4. Перевірка санкціонування опе­рацій з відвантаження продукції, товарів Степанов К. Д. 02 лютого 2010 р.  
5. Перевірка санкціонування роз­рахунків з іншими дебіторами під­приємства Макаренко В.Ю. 03 лютого 2010 р.  
6. Перевірка правильності прове­дення, документального оформ­лення і відображення в обліку розрахунків з дебіторами Макаренко В.Ю. 04 лютого 2010 р.  
7. Встановлення найбільш крупних дебіторів і з’ясування строку пога­шення заборгованості Степанов К. Д. 04 лютого 2010 р.  
8. Перевірка своєчасності повер­нення дебіторської заборгованості Макаренко В. Ю. 05 лютого 2010 р.  
9. Виявлення обсягів простроченої і безнадійної заборгованості Степанов К. Д. 05 лютого 2010 р.  
10. Перевірка обґрунтованості спи­сання заборгованості на витрати Макаренко В. Ю. 06 лютого 2010 р.  
11. Перевірка відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку Степанов К. Д. 06 лютого 2010 р.  
12. Перевірка документального оформлення та відображення в обліку результатів переоцінок основних засобів Макаренко В. Ю. 08 лютого 2010 р.  
13. Групування і систематизація вияв­лених недоліків Степанов К.Д. 09 лютого 2010 р.  
14. Формулювання висновків за результатами аудиту Макаренко В. Ю. 10 лютого 2010 р.  

 

Для аудиту дебіторської заборгованості підприємства використовують широкий спектр методів. Аудитор проводить суцільну або вибіркову перевірку розрахунків. Метод аудиторської перевірки аудитор визначає залежно від кількості підприємств, що беруть участь у розрахунках. У практиці аудиту перевагу віддають вибірковому способу.

Перевірку бажано починати з аналізу матеріалів інвентаризації дебіторської заборгованості. Аудитору необхідно виявити на основі відповідних документів обґрунтованість сум дебіторської заборгованості.

Крім цього, методика аудиту дебіторської заборгованості передбачає здійснення таких процедур:

- звірка залишків заборгованості у Головній книзі з обліковими

регістрами. За результатами цього складається відомість;

- визначення крупних дебіторів і складання їх переліку;

- направлення запитів на підтвердження дебіторської заборгованості, в т. ч. і по векселям;

- перевірка наявності і правильності реєстрації договорів;

- перевірка правильності оформлення документів на відвантаження продукції і своєчасне надання їх у бухгалтерію;

- перевірка розрахунків за товарообмінними операціями, наявність договору, акта взаємозаліку тощо;

- збір доказів підтвердження (спростування) того, що поточна дебіторська заборгованість визнається одночасно з визнанням доходу від реалізації;

- перевірка обґрунтованості списання безнадійної дебіторської заборгованості на витрати;

- оформлення окремим документом виявлених під час здійснення аудиту порушень.

Аудитор повинен проаналізувати склад дебіторів підприємства, виділити найбільш значні, виходячи із суми боргу. Після чого здійснити їх перевірку і за результатами скласти такі робочі документи (РД 13).

Важливим моментом при організації обліку розрахунків з покуп­цями і замовниками є недопущення прострочення сплати дебіторсь­кої заборгованості. Особливого значення при цьому набуває контр­оль за дебіторською заборгованістю, за якою спливає строк позовної давності. Необхідно своєчасно виявляти таких дебіторів і вживати заходів щодо примусового стягнення боргу (РД 14).


Аудиторська фірма «Центр-аудит» Код робочого документа_13_

Підприємство ТОВ «Агроінформ» РД склав Марченко Т. Б.

Період, що перевіряється

01.01.2009-31.12.2009 РД перевірив Степовий П. Д.

Ділянка аудиту Аудит дебіторської заборгованості

Аудиторські процедури перевірка записів і документів, запит, перерахунок

Спосіб перевірки суцільний

Джерела регістри синтетичного і аналітично­го обліку дебіторської заборговано­сті, відповіді на запити аудитора

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.