Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методика аудиту поточних біологічних активів

Стратегія проведення аудиту поточних біологічних активів розробляється виходячи із норм МСА 300 "Планування". На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства. Тестування внутрішнього контролю доцільно здійснювати використовуючи запропонований нижче документ.

Тест внутрішнього контролю поточних біологічних активів

Аудиторська фірма "Центр-аудит"

Підприємство TOB "Агроінформ"

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

    Варіанти відповіді  
Зміст Ні Так Інформація відсутня Примітки
 
1. Чи відповідають умови утримання тварин встановленим вимогам        
2. Чи закріплені тварини, що знаходяться на вирощуванні і відгодівлі, за особами, відповідальними за їх збереження        
3. Чи наявні договори про повну матеріальну відповідальність з працівниками, які безпосередньо пов'язані із вирощуванням тварин        
4. Чи ведеться обпік у розрізі підзвітних осіб        
5. Чи обмежено доступ до інформації про поточні біологічні активи в електронному вигляді        
6. Чи належним чином проводиться інвентаризація тварин        
7. Чи правильно відображається в обліку результат інвентаризації        
Чи невикористані частини інвентаризаційних описів прокреслюються знаком 2        
9. Чи були у звітному періоді факти нестачі тварин        
10. Чи були у звітному періоді факти загибелі тварин        
11. Чи було у звітному періоді придбання тварин        
12. Чи була у звітному періоді реалізація тварин        
13. Чи проводиться звірка даних регістрів бухгалтерського обліку поточних біологічних активів з даними Головної книги        
14. Чи проводиться контроль за точністю підрахунку первинних документів        

 

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання плану аудиту.

ПЛАН аудиту поточних біологічних активів (ПБА)

Аудиторська фірма "Центр-аудит"

Підприємство TOB "Агроінформ"

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Запланований ризик середній

Запланована суттєвість 10000 грн.

Перелік аудиторських процедур Виконавець Період перевірки Примітки
1. Перевірка відповідності облікової політики ПБА нормам діючого законодавства Макаренко В. Ю. 01 лютого 2010 р.  
2. Перевірка правильності визнання ПБА, їх класифікації і оцінки Степанов К.Д. 02 лютого 2010 р.  
3. Звірка залишків ПБА за даними головної книги з залишками в облікових регістрах Макаренко В. Ю. 01 лютого 2010 р.  
4. Перевірка наявності договорів про повну матеріальну відповідальність Степанов К.Д. 01 лютого 2010 р.  
5. Перевірка дотримання строків, порядку, документального оформлення та відображення в обліку результатів проведення інвентаризації ПБА Макаренко В. Ю. 02 лютого 2010 р.  
6. Зустрічна перевірка даних договору, документів на оплату, прибуткових накладних, інших супровідних документів з даними відображеними у аналітичному та бухгалтерському обліку Степанов К. Д. 02 лютого 2010 р.  
7. Перевірка відповідності прибуткових та видаткових накладних записам в журналі реєстрації Макаренко В. Ю. 03 лютого 2010 р.  
Перевірка формування первісної вартості ПБА при надходженні Макаренко В. Ю. 04 лютого 2010 р.  
Перевірка правильності визначення справедливої вартості ПБА Степанов К.Д. 04 лютого 2010 р.  
10. Перевірка своєчасності і повноти оприбуткування ПБА Макаренко В. Ю. 05 лютого 2010 р.  
11. Взаємна звірка даних Звіту про рух худоби і птиці на фермі з накладними, актами тощо з метою виявлення не вказаних у звіті первинних документів Макаренко В. Ю. 05 лютого 2010 р.  
Формулювання висновків за результатами аудиту Макаренко В. Ю. 05 лютого 2010 р.  

При перевірці облікової політики критеріями оцінки будуть виступати, у першу чергу. Закон Україні/ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та П(С)БО 9 "Запаси", П(С)БО 16 "Витрати", П(С)БО 30 "Біологічні активи".

Послідовність аудиту поточних біологічних активів наведена на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Послідовність проведення аудиту поточних біологічних активів

Розпочинають аудит з такого важливого питання як правильність визнання біологічних активів. При цьому необхідно враховувати, що біологічний актив визнається активом, якщо:

- підприємству перейшли ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на біологічний актив; - підприємство здійснює управління біологічним активом та контроль за його використанням;

- є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з його використанням у сільськогосподарській діяльності;

- вартість біологічного активу може бути достовірно визначена. Біологічний актив визнається запасом, якщо він не використовується в сільськогосподарській діяльності та утримується для продажу або напрям його використання не визначено.

Біологічний актив визнається основним засобом, якщо він використовується в іншій діяльності, ніж сільськогосподарська, та очікуваний строк його використання більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Перевіряючи правильність формування первісної вартості, звертають увагу на такі особливості.

Первісна вартість біологічних активів, що придбані за плату, складається з витрат, фактично понесених підприємством для їх одержання, зокрема:

- ціна придбання, відповідно до договору з постачальником (продавцем), непрямих податків, крім випадків, якщо вони не відшкодовуються підприємству відповідно до чинного законодавства;

- суми ввізного мита;

- витрати на транспортування;

- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням біологічних активів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Первісна вартість безоплатно одержаних біологічних активів дорівнює їх справедливій вартості з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Первісною вартістю біологічній активів, що одержані як внесок до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Витрати на доставку та інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням безоплатно отриманих та одержаних як внесок до статутного капіталу біологічних активів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою, включаються до первісної вартості поточних біологічних активів безпосередньо, а довгострокових активів - з відображенням в обліку капітальних інвестицій.

Після цього здійснюють перевірку збереження тварин і птиці, що є біологічним активом. При цьому з'ясовують, чи все поголів'я закріплено за матеріально відповідальними особами, та встановлюють наявність договорів про матеріальну відповідальність.

Перевірка умов утримання тварин здійснюється шляхом огляду приміщень щодо їх якісного стану, зокрема, виявляють забезпеченість окремих видів тварин спеціалізованими приміщеннями, технічний стан будинків і споруд, використання засобів механізації на фермах та їх санітарний стан. Після цього встановлюють відповідність між кількістю тварин і наявними скотомісцями.

Особливе місце займає перевірка правильності та своєчасності проведення інвентаризації поточних біологічних активів тваринництва. Гак аудитор повинен перевірити дотримання періодичності проведення інвентаризації, повноту охоплення нею наявного поголів'я худоби та правильність відображення її результатів в обліку.

Повноту охоплення інвентаризацією наявного поголів'я худоби перевіряють порівнянням показників інвентаризаційних описів з даними регістрів синтетичного і аналітичного обліку (Журналу-ордера, Звітами руху худоби і птиці на фермі тощо); з'ясовують правильність відображення в обліку результатів інвентаризації.

Важливим етапом аудиту надходження тварин є встановлення повноти їх оприбуткування, в т.ч. приплоду. Зокрема, повноту оприбуткування приплоду здійснюють шляхом порівняння актів на оприбуткування приплоду із записами у Книгах обліку руху худоби, Звітами про рух худоби і птиці на фермі. Журналом-ордером, відомістю до нього та іншими регістрами аналітичного обліку, а також даними бухгалтерського та оперативного обліку про оприбуткування приплоду.

Недооприбуткування приплоду може бути виявлено також в результаті порівняння кількості дійних корів і теличок старше від двох років з оприбуткованим приплодом. У разі виявлення фактів неповного оприбуткування приплоду слід встановити, чи не приховані у такий спосіб випадки неоформленого падежу, загибелі молодняку, нестач, крадіжок тварин, а також чи не створювалися невраховані надлишки для оформлення безтоварних актів на купівлю тварин від населення і привласнення коштів.

Встановлення своєчасності оприбуткування приплоду здійснюють шляхом порівняння дати оприбуткування приплоду за актами на оприбуткування приплоду з нормативними строками відображення в обліку цих операцій. Порушення строків може свідчити про те, що частина приплоду була прихована і не обліковувалася з метою привласнення тварин. Виявити такі недоліки можна звірянням Відомості витрат кормів для цієї групи тварин з даними Книги обліку руху худоби й птиці на фермі, а також проаналізувавши акти, звітність, дані аналітичного обліку про приплід, відомості про нарахування оплати праці тваринникам за отримання приплоду, про витрату кормів тощо.

Перевірка своєчасності і повноти оприбуткування тварин, що надійшли на підприємство внаслідок придбання, проводиться порівнянням рахунків-фактур, актів при йому-передач і. договорів, товарно-транспортних накладних, племінних і ветеринарних свідоцтв із звітами про рух худоби та птиці на фермі, даними аналітичного обліку, відомостями зважування, відомостями витрат кормів тощо. Ефективним прийомом є зустрічні перевірки з постачальниками тварин.

 

Аудиторська фірма «Центр-аудит» Код робочого документа_19_

Підприємство ТОВ «Агроінформ» РД склав Марченко Т. Б.

Період, що перевіряється

01.01.2009-31.12.2009 РД перевірив Степовий П. Д.

Ділянка аудиту Аудит поточних біологічних активів

Аудиторські процедури перевірка записів і документів, запит, підтвердження, перерахунок, аналітичні процедури

Спосіб перевірки вибірковий

Джерела накладні, рахунки-фактури, регістри синтетичного і аналітичного обліку запасів, відповіді на запити аудитора, робочі документи аудитора




©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.