Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методика аудиту власного капіталу

Стратегія проведення аудиту власного капіталу розробляється виходячи із норм МСА 300 «Планування». На підготовчій стадії ауди­ту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.

Отже, з метою оцінки ефективності внутрішнього контролю ауди­тор проводить тестування,у процесі якого з’ясовує питання викладені у наступному документі.

 

Тест внутрішнього контролю власного капіталу

Аудиторська фірма «Центр-аудит»

Підприємство ТОВ «Агроінформ»

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Зміст Варіанти відповіді При-мітки
Ні Так Інформація від­сутня
1. Чи відповідає розмір статутного капіталу зареєстрованому розміру та законодавчим вимогам        
2. Чи зберігаються у бухгалтерії документи, що під­тверджують право власності на майно, яке було передано, як внесок до статутного капіталу        
3. Чи відбувалися зміни капіталу в: • структурі; • обсязі.        
4. Чи зміни до статуту завжди пов’язані з: • проведенням загальних зборів • державною реєстрацією змін        
5. Чи дозволяє аналітичний облік статутного капіталу отримувати інформацію про: • акціонерів (засновників); • стадії формування капіталу; • види акцій        
6. Чи має підприємство акції: • іменні; • на пред’явника; • привілейовані        
7. Чи була реалізація акцій: • нижче номінальної вартості • вище номінальної вартості        
8. Чи було порушення строків емісії цінних паперів        
9. Чи проводилося збільшення статутного капі­талу шляхом: • випуску нових акцій; • обліку облігацій на акції; • збільшення номінальної вартості акцій; • індексацією основних засобів.        
10. Чи проводилося зменшення статутного капі­талу шляхом: • зменшенням номінальної вартості акцій; • зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулю­вання          
11. Чи використовувались кошти емісійного доходу на потреби споживання        
12. Чи сума емісійного доходу використову­ється виключно у випадках реалізації акцій за ціною, нижче номінальної вартості        
13. Чи додатковий капітал спрямовувався на збільшення: • статутного капіталу; • цільового капіталу; • резервного капіталу.        
14. Чи використовується резервний капітал на: • покриття непередбачених збитків; • виплати дивідендів за привілейованими акціями        
15. Чи було використання прибутку за напрям­ками: • нарахування дивідендів; • виплати за облігаціями; • відрахувань до резервного капіталу.        
16. Чи сума розподілу прибутку затверджується акціонерами в передбаченому статутом порядку        

 

 

Після проведення тестування внутрішнього контролю переходять до складання плану аудиту власного капіталу.

 

 

ПЛАН аудиту власного капіталу

Аудиторська фірма «Центр-аудит»

Підприємство ТОВ «Агроінформ»

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Запланований ризик середній

Запланована суттєвість 10000 грн.

Перелік аудиторських процедур Викона­вець Період перевірки При­мітки
1. Перевірка відповідності облікової політики власного капіталу нормам діючого законодавства Мака­ренко В. Ю. 01 лютого 2010 р.  
2. Перевірка складу і структури власного капіталу Степа­нов К.Д. 01 лютого 2010 р.  
3. Звірка залишків власного капіталу за даними головної книги з залишками в облікових регістрах Мака­ренко В. Ю. 01 лютого 2010 р.  
4. Перевірка наявності неоплаченого в строк власного капіталу Степа­нов К. Д. 01 лютого 2010 р.  
5. Перевірка дотримання строків, порядку, документального оформ­лення та відображення в обліку вне­сків до статутного капіталу Мака­ренко В. Ю. 02 лютого 2010 р.  
6. Перевірка правильності розподілу прибутку Степа­нов К. Д. 02 лютого 2010 р.  
7. Перевірка правильності нарахування і сплати дивідендів Мака­ренко В. Ю. 03 лютого 2010 р.  
8. Перевірка правильності формування і використання резервного капіталу Степа­нов К. Д. 03 лютого 2010 р.  
9. Встановлення обґрунтованості змін величини власного капіталу Мака­ренко В. Ю. 03 лютого 2010 р.  
10. Перевірка правильності відображення в обліку змін величини власного капі­талу Степа­нов К. Д. 03 лютого 2010 р.  
11. Перевірка відповідності даних синте­тичного і аналітичного обліку власного капіталу Мака­ренко В. Ю. 04 лютого 2010 р.  
Формулювання висновків за результа­тами аудиту Мака­ренко В. Ю. 05 лютого 2010 р. 1

 

Здійснюючи аудит статутного капіталу, виходять з того, що він формується на основі внесків власників підприємства у вигляді грошових коштів, майна, нематеріальних активів у розмірах, визна­чених установчими документами. Надходження внесків контролюєть­ся на підставі первинних документів і записів за кредитом рахунку 67 «Розрахунки з учасниками» в кореспонденції з дебетом рахунків основних засобів, грошових коштів, нематеріальних активів, вироб­ничих запасів, біологічних активів тощо.

Так, за даними прибуткових касових ордерів, виписок банку ^ поточних рахунків з доданими до них документами, перевіряють повноту і своєчасність надходження грошових сум і матеріальних цінностей.

 

На підставі актів прийому-передачі основних засобів, документів, що відображають надходження нематеріальних активів, а також дебето­вих оборотів на рахунках 10 «Основні засоби», 12 «Нематеріальні акти­ви», 16 «Довгострокові біологічні активи» визначають вартість переданого обладнання, техніки, будинків, продуктивних тварин, майнових прав тощо. Аналогічно перевіряють надходження виробничих запасів та інших активів.

Кожен внесок має бути підтверджений документом, в якому обов’язково роблять посилання на формування статутного капіталу.

Особливу увагу необхідно приділити технічній стороні реєстрації нематеріальних активів, внесених до статутного капіталу. При цьому складають акт, що фіксує факт надходження на підприємство нема­теріальних активів.

Наступним етапом аудиту є перевірка своєчасності внесків до статутного капіталу засновниками підприємства. При цьому, моментом фактичного надходження внесків є:

- для грошових коштів - дата зарахування їх на рахунок в банку чи внесення в касу підприємства;

- для основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів - дата складання документів, що підтверджують їх надходження на підприємство.

Повноту внесків засновників підприємства перевіряють шляхом зіставлення розміру статутного капіталу, що зафіксований в установ­чих документах і проведений по рахунку 40 «Статутний капітал», з величиною заборгованості за рахунком 67 «Розрахунки з учасниками» і встановленими строками її погашення.

Одним із важливих завдань аудиту є перевірка дотримання прин­ципу стабільності величини статутного капіталу, її відповідності розміру, визначеному засновницькими документами.

Керуючись П (С)БО № 5 «Звіт про власний капітал», аудитор пере­віряє правильність розподілу прибутку між учасниками (засновника­ми) підприємства або спрямування прибутку на збільшення статутного чи резервного капіталу. Крім того, аудит статутного капіталу передба­чає перевірку наявності і обґрунтованості змін у статутному капіталі та установчих документах підприємства.

Завершальним етапом аудиту є узагальнення виявлених відхилень в обліку формування і використання капіталу порівняно з вимогами чинного законодавства (РД 20), а також обґрунтування пропозицій щодо їх усунення.

 

Аудиторська фірма «Пентр-аудит» Код робочого документа_20_

Підприємство ТОВ «Агроінформ» РД склав Марченко Т. Б.

Період, що перевіряється

01.2009-31.12.2009 РД перевірив Степовий П. Д.

Ділянка аудиту Аудит власного капіталу

Аудиторські процедури перевірка записів і документів, запит, підтвердження, перерахунок, аналітичні процедури

Спосіб перевірки вибірковий

Джерела накладні, рахунки-фактури, регістри синтетичного і аналітичного обліку запасів, відповіді на запити аудито­ра, робочі документи аудитора

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.