Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Цілі, функції і принципи юридичної відповідальностіПринципи юридичної відповідальності — це незаперечні вихід­ні вимоги, що ставляться до правопорушників і дозволяють за­безпечувати правопорядок у суспільстві. Вони є різновидом між­галузевих принципів права, відображають його глибинні устале­ні закономірні зв'язки.

Юридична відповідальність ґрунтується на принципах:

1. законності — полягає у тому, що юридична відповідальність:

ü настає за діяння, передбачені законом; застосовується в су­ворій відповідності з визначеним законом порядком;

ü припускає наявність складу правопорушення (тобто наяв­ність протиправного, винного діяння);

ü настає лише перед передбаченими законом компетентними органами;

ü припускає конституційність закону, що встановлює міру від­повідальності.

Незнання законів не звільняє від відповідальності (ст. 68 Кон­ституції України);

2. обґрунтованості — виражається в:

ü установленні самого факту вчиненого правопорушником про­типравного діяння як об'єктивної істини;

ü встановленні інших юридичне значущих фактів, пов'язаних з висновками про факт і суб'єкта правопорушення;

3. доцільності —

ü полягає у відповідності обраного заходу впливу на правопоруш­ника цілям юридичної відповідальності (захистити правопоря­док, виховати поважне ставлення до права).

Цей принцип вимагає:

ü індивідуалізації державно-примусових заходів залежно від тяжкості правопорушення і властивостей правопорушника як особи відповідальності (ст. 61 Конституції України: «Юри­дична відповідальність особи має індивідуальний характер»);

ü пом'якшення і навіть відмова від застосування заходів від­повідальності за наявності можливості досягти її мети ін­шим шляхом;

4. невідворотності — полягає в:

ü неминучості настання відповідальності правопорушника;

ü оперативності застосування заходів відповідальності за вчи­нені правопорушення;

ü професіоналізмі і добросовісності діяльності правоохорон­них органів;

ü ефективності заходів, застосовуваних до правопорушників;

5. своєчасності — означає:

ü можливість притягнення правопорушника до відповідальності протягом строку давності, тобто проміжку часу, не занадто віддаленого від факту правопорушення.

6. справедливості — виявляється в такому.

ü кримінальне покарання не встановлюється за проступки;

ü при встановленні заходів покарання і стягнення не повинно принижуватися людська гідність;

ü зворотної дії в часі не має закон, що встановлює відпові­дальність або посилює (але не пом'якшує) її;

ü за одне правопорушення встановлюється тільки одне пока­рання.

«Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відпові­дальності одного виду за одне й те саме правопорушення» (ст. 61 Конституції України).

 

 

 


Правовідновлююча (компенсаційна) – спрямована на відновлення незаконно порушених прав, примусове виконання невиконаних обов'язків, властивих цивіль­ній, насамперед, майновій, відповідаль­ності (відновлення майнового права). Правовідновлюючі санкції мають абсо­лютно визначений характер: розмір запо­діяної шкоди може бути точно встанов­лений незалежно від обставин правопо­рушення;

Каральна (штрафна) – спрямована на покарання державою правопорушника та запобігання новим правопорушенням; притаманна насампе­ред кримінальній та адміністративній від­повідальності, а також цивільній (конфі­скація, штраф, відмова в захисті суб'єк­тивного цивільного права). Каральні санкції мають відносно визна­чений характер, встановлюють вищу або нижчу межу покарання (стягнення): його призначення залежить від обставин пра­вопорушення, ступеня вини, характерис­тики особи та інших обставин;

Загальнопревентивна – спрямована на виховання громадян у дусі поважання за­кону;

Спеціальнопревентивна – спрямована на виховання правопо­рушника.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.