Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Правова культура суспільстваПравова культура суспільства — це різновид загальної культури, який становить систему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і стосується правової реальності даного суспільства.

Система цінностей — це активність суб'єктів права у правовій сфері, добровільність виконання вимог правових норм, реальність прав і свобод громадян, ефективність правового регулювання, якісні закони, досконала законодавча техніка, розвинута правова наука, юридична освіта, ефективна юридична практика, стабільний правопорядок.

Правова культура відображає такі зрізи правової реальності (правової системи):

Ø структурно-функціональний;

Ø аксеологічний (оцінний).

Структура правової культури суспільства включає:

1) культуру правосвідомості — високий рівень правосвідомості, що містить оцінку закону з позицій справедливості, прав людини;

2) культуру правової поведінки — правову активність громадян, яка виражається в правомірній поведінці;

3) культуру юридичної практики — ефективну діяльність законодавчих, судових, правозастосовних, правоохоронних органів.

Функції правової культури — це основні напрямки осягнення правових цінностей — вітчизняних і світових.

Основними функціями правової культури є:

1) пізнавальна — засвоєння правової спадщини минулого і сьогодення — вітчизняної та іноземної;

2) регулятивна — забезпечення ефективного функціонування всіх елементів правової системи і створення непохитного правопорядку;

3) нормативно-аксеологічна — оцінка поведінки особи, рівня розвитку законодавства, стану законності і правопорядку відповідно до норм права держави і міжнародних стандартів.

Шляхи формування правової культури[67]

Проблема роз­будови громадянського суспільства, демократи­чної правової держави є безпосередньо пов'язаною із розвитком правової свідомості і правової культури. Саме правова культура та правове виховання населення є со­ціальною гарантією дії верховенства правового закону в суспільстві.

Подолання де­формації правової свідомості та створення умов для підвищення рівня правової культури населен­ня, активної і свідомої участі громадян у здійснен­ні реформи є сьогодні першочерговим за­вданням суспільства і держави на шляху розбудови в Україні громадянського суспільства і правової держави.

Побудова правової держави без поліпшен­ня правової культури та підвищення рівня пра­восвідомості громадян України є неможливою. У цій справі, безумовно, відіграє надзвичайну роль правляча політична еліта, адже са­ме на прикладі її представників формується якоюсь мірою правосвідомість і правова куль­тура наших людей. Інфантильність їх правосвідомості є вкрай недопустимою. Тим більше, що від рішень політичних діячів залежать долі громадян, справи всього суспільства.

На формування правової свідомості і правової культури впливає увесь процес правотворчості, процес реалі­зації та застосування правових норм державними органами України, стан законності і правопоряд­ку, розвиток правовідносин.

Головну увагу в процесі форму­вання правової свідомості і правової культури суспільства потрібно все ж таки зосередити на формуванні в кожної людині позитивно-правових знань та психологі­чних механізмів поваги до права у структурі правосвідомості, визначення (що потребує нау­кового поняття) теоретичної моделі та концеп­ції формування правової культури особи.

Тому в Україні має постійно зростати мотивація активного формування правової свідомості та правової куль­тури всіх суб'єктів суспільних відносин, оскільки без них неможливо втілити в життя поставлену мету — збудувати громадянське суспільство. Окрім того, Україна потребує створення протягом найближчого періоду загальної концепції формування правової свідомості і правової культури суспільства та прийнят­тя Державної програми формування правової культури громадян шляхом розвитку правової освіти і правового виховання населення.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.