Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 1.9. Проблема людини у філософії. Методологічна функція пізнанняЯке визначення суб’єкта пізнання є найбільш правильним? активне начало процесу пізнання людина людство пасивне начало процесу пізнання
Що є метою пізнання? прогрес щастя задоволення істина
Як називається система норм і оцінок поведінки людей у суспільстві з позицій добра і зла, честі і безчестя? право мораль релігія культура
Мистецтво, функціонуючи в суспільстві, задовольняє певні соціальні потреби. Чи існує відмінність законів мистецтва та суспільства? так ні    
Монтеск’є писав, що релігія потрібна суспільству, тому що під страхом пекельних мук учить людей доброчесності. Чи є релігія і мораль тотожними? так ні інколи  
Який філософський напрям вважає, що головна роль у пізнанні належить розуму? реалізм номіналізм раціоналізм сенсуалізм
Який філософський напрям цілком або частково відкидає можливість пізнання світу? раціоналізм номіналізм реалізм агностицизм
Як називається вчення, відповідно до якого знання може бути почерпнуто тільки із самого розуму або з понять, властивих розуму, називають? дуалізмом реалізмом раціоналізмом номіналізмом
Яка є істина з позицій матеріалізму? теоретична конструкція плід угоди вчених інструмент для досягнення конкретних цілей вірне відображення дійсності те що відповідає думці більшості?
Наукові знання змінюються від одного етапу їхнього розвитку до іншого. Чи правильно визначати науку як систему суб’єктивного знання? так ні    
Починаючи з ХУІІ ст. проблеми методу в пізнанні стали в центрі уваги філософів. Які причини цього явища? відмовлення від релігії розвиток науки розвиток гуманізму екологічна криза?
Як називається рівень наукового пізнання, основними методами якого є спостереження й експеримент, називається? теоретичний повсякденний емпіричний інтуїтивний
Наука, претендуючи на вірне відображення дійсності, не відмовляється від методу ідеалізації (точковий електричний заряд, ідеальний газ, абсолютно тверде тіло), тому що ідеалізовані об’єкти дозволяють… Про що йдеться? використовувати метод дедукції моделювати неіснуючі об’єкти з метою більш глибокого вивчення реального об’єкта використовувати метод спостереження використовувати метод індукції
Як називається спосіб мислення, при якому те або інше вчення сприймається як вічна істина? догматизм діалектика еклектика софістика
Як називається сукупність процесів, завдяки яким людина отримує, переробляє і використовує інформацію по світ і про саму себе? пізнання свідомість ідеологія немає правильної відповіді
Як називаються конкретні речі, явища, процеси, на які безпосередньо спрямована пізнавальна активність людей? об’єктом пізнання суб’єктом пізнання пізнанням гносеологією
Які компоненти містять у собі „Відносини пізнання” суб’єкт об’єкт зміст пізнання (знання) правильним є все перераховане
Що є ключовою, вихідною і однією з визначальних характеристик істини? об’єктивність відносність абсолютність конкретність
Як називається розділ філософського знання, філософсько-методологічна наука про знання; у деяких країнах – перш за все переважно – про наукове знання? агностицизм епістемологія догматизм істина
У яких видах пізнання багатоаспектність пізнання знаходить своє виявлення? життєво-досвідному мистецькому науковому правильним є все перераховане
Що є першим, вихідним рівнем пізнання, поза яким неможливе формування знання? чуттєве пізнання відчуття сприйняття уявлення
Як називається інформація про світ, яка існує у формі певної суб’єктивної реальності, ідеальний образ дійсності? наука пізнання знання світогляд
Як відрізняються одне від одного пізнання і знання? філософія і релігія свідомість і світогляд процес і результат існування і буття
Що є характерною ознакою буденно-практичного пізнання на ранніх етапах історичного розвитку? науковість гра досвід буденної практичної діяльності людей законність
Особливість якого пізнання визначається тим, що обумовлене безпосередньою емоційною формою відношення людини до Бога? філософське міфологічне релігійне наукове
Що лежить в основі наукового пізнання? емоційність образність раціональність віра в надприродні сили
Що таке наука? емоційно-образне сприйняття дійсності інформація про світ форма духовної діяльності людини направлена на виробництво знань про природу людину суспільство і саме пізнання і має на меті пізнання істини і відкриття нових об’єктивних законів     Система найзагальніших понять цінностей переконань практичних настанов які регулюють ставлення людини до дійсності
Як називають у гносеології вчених, які ставлять розум, логічне мислення над почуттями? сенсуалістами натуралістами раціоналістами об’єктивістами
Назвіть основоположників діалектико-матеріалістичної гносеології. Ф. Бекон Дж. Локк І. Кант Г-В-Ф. Гегель К. Маркс Ф. Енгельс В. Соловйов М. Бердяєв
Розкрийте значення поняття “методологія”. пошук істини пізнання головних принципів розвитку явищ чи предметів система певних правил принципів і операцій що застосовуються в тій чи іншій сфері діяльності вчення про систему загальна теорія методу
Що таке метод? відображення у свідомості людини явищ предметів що її оточують активний процес узагальнення і відображення дійсності вчення про методологія сукупність певних правил прийомів способів норм пізнання
Чим обумовлена істинність методу? ірраціональністю свідомістю негативізмом змістом предмету дослідження
Як називається метод спрямований на сприйняття явищ дійсності, що опирається в основному на дані органів чуття? вимірювання експеримент спостереження порівняння
Як називається метод спрямований на активне і цілеспрямоване втручання в процес, що досліджується, відповідна зміна об’єкта чи його відтворення в спеціально створених умовах? спостереження порівняння вимірювання експеримент
Як називається пізнавальна операція, що виявляє спільні чи відмінні риси об’єктів? експеримент дедукція опис порівняння
Як називається сукупність дій, що виконуються за допомогою засобів вимірювання з метою знаходження числового значення величини в відповідних одиницях виміру? експеримент спостереження вимірювання порівняння
Як називається пізнавальна операція, що полягає в фіксації результатів досліду за допомогою певних систем позначення, прийнятих наукою? експеримент аналіз опис спостереження
Як називається відображення змістовного знання у формалізованій мові, яка створюється для точного вираження думок з метою запобігання можливостей неоднозначного розуміння? аксіоматичний метод від абстрактного до конкретного формалізація спостереження
Що таке аксіоматичний метод? відображення змістовного знання у формалізованій мові яка створюється для точного вираження думок з метою запобігання можливостей неоднозначного розуміння спосіб теоретичного дослідження що передбачає створення системи дедуктивно пов’язаних між собою гіпотез з яких виводять твердження про емпіричні факти     спосіб побудови наукової теорії коли за її основу беруться аксіоми з яких усі інші твердження цієї теорії виводяться логічним шляхом (доведенням) фіксація результатів досліду
Як називається спосіб теоретичного дослідження, що передбачає створення системи дедуктивно пов’язаних між собою гіпотез, з яких виводять твердження про емпіричні факти? формалізація трансляція гіпотетико-дедуктивний метод абстрагування
Як називається реальний чи мисляний розподіл об’єкта на складові? синтез ідеалізація аналіз дедукція
Як називається поєднання елементів об’єкта у ціле? аналіз спостереження формалізація синтез
Як називається процес відходу від певних якостей та відносин досліджуваного явища з одночасним виділенням потрібних для дослідника властивостей? ідеалізація системний підхід абстрагування дедукція
Дайте визначення поняттю «ідеалізація». процес відходу від певних якостей та відносин досліджуваного явища з одночасним виділенням потрібних для дослідника властивостей поєднання елементів об’єкта у ціле реальний чи мислячий розподіл об’єкта на складові мислитель на процедура яка пов’язана з абстрактних ідеалізованих об’єктів що є принципово неможливим
Як називається рух думки від одиничного до загального? дедукція ідеалізація моделювання індукція
Як називається сходження у пізнанні від загального до одиничного? індукція спостереження формалізація дедукція
Дайте визначення поняттю «аналогія». встановлення подібності відповідності певних сторін властивостей та відношень між нетотожними об’єктами сходження у пізнанні від загального до одиничного рух думки від одиничного до загального поєднання елементів об’єкта у ціле
Як називається метод дослідження, який передбачає відтворення їхніх властивостей на іншому об’єкті, що є аналогом оригінального об’єкта? індукція моделювання аналогія порівняння
Як називається підхід, що характеризується сукупністю загальнонаукових методологічних принципів, що ґрунтуються на розгляді об’єктів як системи? аналітичний підхід діалектичний підхід системний підхід ідеалізований підхід
Як називається метод заснований на висловлюванні людей з метою виявлення їх думок про певні проблеми? аналіз документів експеримент опитування спостереження
Що таке анкетування? опитування усного характеру запланована бесіда колективне вирішення проблеми опитування за спеціальними анкетами що містять конкретні запитання
Як називається цілеспрямована, завчасно запланована бесіда з опитуваним? анкетування метод “мозкового штурму” інтерв’ю дискусія
Як називається колективна робота експертів з метою знаходження найоптимальнішого рішення складної наукової чи практичної проблеми? дискусія бесіда інтерв’ю ”мозковий штурм”
Як називаються стандартизовані завдання, результат виконання яких дозволяє виміряти особистісні характеристики? анкетування опитування тестування бесіда
Яке пізнання здійснюється за допомогою органів чуття? наукове пізнання раціоналістичне пізнання чуттєве пізнання міфологічне пізнання
Як називається відображення у свідомості людини певних сторін якостей предметів, які безпосередньо діють на органи чуття? відчуття уявлення спостереження мислення
Відчуття є складовою чого? сприйняття аналізу мислення думки
Як називається узагальнений чуттєво-наочний образ предмета, який справляв вплив на органи чуття в минулому, але вже не сприймається зараз? уявлення спостереження відчуття мислення
Що таке мислення? узагальнений чуттєво-наочний образ предмета відображення у свідомості людини певних сторін якостей предметів процес узагальнення і опосередкованого відображення дійсності цілісний образ предмета безпосередньо даний у живому спогляданні в сукупності всіх його сторін
Назіть рівні мислення. розсудок розум емоції відчуття
Як називається початковий рівень мислення, де оперування абстракціями відбувається в межах певної незмінної, наперед заданої схеми? сприйняття пам’ять розсудок розум
Що таке розум? вищий рівень раціонального пізнання якому властиві оперування абстракцією та рефлексією спрямованість на усвідомлення власних форм та передумов самопізнання форма мислення яка відображає явища процеси дійсності форма мислення яка відображає загальні історичні зв’язки сутнісні ознаки явищ поданих у їх визначеннях узагальнене і опосередковане відображення дійсності
Назвіть форму мислення, яка відображає явища, процеси дійсності, їх зв’язки. поняття умовивід теорія судження
Назвіть форму мислення, яка відображає загальні історичні зв’язки, сутнісні ознаки явищ, поданих у їх визначеннях. умовивід уявлення поняття розум
Назвіть форму мислення, завдяки якій з попередньо здобутого знання з одного чи декількох суджень виводиться нове знання теж у вигляді судження. споглядання уява поняття умовивід
Які рівні охоплює наукове пізнання? міфологічний емпіричний теоретичний умоглядний
Як називається форма знання, змістом якої є те, що ще не пізнане людиною, але потребує свого пізнання? умовивід теорія проблема поняття
Як називається найрозвинутіша форма наукового знання, яка дає цілісне системне відображення закономірних та сутнісних зв’язків певної сфери дійсності? умовивід теорія судження мислення
Як називається адекватна інформація про об’єкт, отримана завдяки його чуттєвому чи інтелектуальному осягненню або завдяки свідченню про нього? теорія істина умовивід уявлення
Як розглядається пізнання за класичною концепцією істини? пізнання розглядається як взаємодія і взаємозалежність об’єкта і суб’єкта пізнання не є копіюванням об’єкта існують і інші концепції знання є істинним якщо воно є несуперечливим знання істинне завжди пізнання не може бути істинним
Що таке інтуїція? безпосереднє схоплення сутності предмета взірець досконалості прогнозування причинність
Як називається значимість, яку люди надають речам, явищам і яка складає основу ставлення до них? істина цінність щастя інтуїція
Що розуміють під соціальним пізнанням? пізнання природи пізнання процесів які відбуваються в суспільстві вивчення соціальних процесів і явищ пізнання історії
Яке визначення об’єкта пізнання є найбільш правильним? активне начало процесу людства людина людство вчений
Що таке агностицизм? невизнання суб’єкта пізнання невизнання речей що пізнаються визнання неможливості повного пізнання речей невизнання поняття істини
У чому полягає найважливіша мета творчості? пошуках невідомого руйнуванні старого відкриття нового повторення вже існуючого

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.