Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 1.8. Онтологія, гносеологія, діалектикаЩо таке онтологія? Вчення про першооснови буття Система найзагальніших понять за допомогою яких здійснюється осягнення дійсності Вчення про суще Вчення про існування людини у світі
Як називається напрям в історичному розвитку філософії, який вважає матерію першоосновою всього сущого? креаціонізм конвенціоналізм матеріалізм індивідуалізм
Що передбачає концепція дуалізму? що визначає свідомість активним началом матерії існування двох незалежних субстанцій що визначає первинність свідомості так само як і матерії, яка пробилась у світ із темряви підсвідомості  
Хто з учених XIX-XX ст. намагався дослідити проблему свідомого і несвідомого? ФНіцше ЗФрейд СК’єркегор М Бердяєв
Як називається мислення за допомогою якого здійснюється аналіз і усвідомлення форм діяльності називається? свідомість відображення підсвідомість рефлексія
Відображення якого типу виступає як рівень існування людської свідомості? органічне неорганічне соціальне  
Відображення якого типу пов’язане з механічними, фізичними змінами? органічне неорганічне соціальне  
Чи властиві мікросвітові просторо-часові форми? так ні    
Який філософський напрям відстоює положення про те, що свідомість є відображенням (усвідомленням) буття? реалізм матеріалізм інтуїтивізм ідеалізм
Як взаємозалежить виникнення свідомості і суспільства? спочатку з’явилася свідомість а потім виникло суспільство спочатку виникло суспільство а потім з’явилася свідомість свідомість і суспільство незалежні одне від одного явища виникнення свідомості і суспільства було єдиним нерозривним процесом
Який взаємозв’язок свідомості і мови? свідомість існує без мови свідомість і мова – тотожні поняття свідомість існує в нерозривному зв’язку з мовою свідомість і мова не мають нічого спільного
Якою є істина з позицій матеріалізму? теоретична конструкція плід угоди вчених інструмент для досягнення конкретних цілей вірне відображення дійсності те що відповідає думці більшості
З чим погодиться критерій істини? з думкою більшості з практикою з логікою розумної діяльності з тим що веде до успіху
Німецький інженер В.Сіменс вважав неможливим вживання в авіації апаратів важчим за повітря, Г.Гельмгольц за допомогою математики довів цю неспроможність. Розвиток авіації цілком спростували їх докази. Що ж є критерієм істинності теорії? логічна обґрунтованість висновків думка більшості те що веде до успіху перевірка практикою
Хто перший з античних філософів почав вживати поняття „діалектика”? Аристотель Геракліт Демокріт Сократ
Фейєрбах, як відзначають дослідники, серйозно відносився до гегелівської діалектики, тому тільки він „по-справжньому” переборов стару філософію. Що було ним зроблено у філософії? розвив гегелівську діалектику використовував деякі її елементи відкинув її як теологічну побудову обґрунтував новий напрям у діалектиці?
Як називається механічне об’єднання в єдине ціле різних, найчастіше протилежних точок зору, філософських поглядів, політичних оцінок? монізмом діалектикою дуалізмом еклектикою
Як називається спосіб мислення, при якому те або інше вчення сприймається як вічна істина? догматизм діалектика еклектика софістика
До якого філософського напряму слід віднести висловлення: „Протиріччя є категорією, що відноситься тільки до комбінацій думки. У речах немає протиріччя”? матеріалізму дуалізму ідеалізму номіналізму
Геракліт у свій час дорікав Гомеру за те, що той помилявся, коли молив, щоб боротьба зникла з лику Землі, бо якби молитва сповнилася, все загинуло б. Який підхід до світу розвивав Геракліт? еклектику софістику метафізику діалектику
Що чому передує: кількісні зміни чи якісні зміни? якісні зміни кількісним кількісні зміни якісним одночасна зміна кількості і якості  
Один мислитель-початківець дивувався: „Чому у світі існують старі? Адже якщо людина сьогодні ще не стара, то і завтра вона не може бути старою”. Який закон діалектики не враховується при цьому? єдності і боротьби протилежностей перехід кількісних змін у якісні заперечення заперечення  
Що таке діалектичне заперечення? перехід від одного стану до іншого знищення колишнього стану об’єкта зовнішніми факторами зв’язок наступність між старим і новим?  
Чому закон заперечення заперечення не називають просто законом заперечення, що підкреслюється в реальному процесі розвитку введенням другого заперечення? руйнування старої якості зв’язок наступність між старим і новим повторення пройденого на новій основі  
Елементи якого закону діалектики найбільш зримо виявляються в наступному висловленні Марка Твена: „Коли мені було 15 років, я вважав, що мій батько знає все, а я – нічого, у 25 років я гадав, що знаю все, а батько мій нічого, а коли мені стало 35 років, я побачив, що мій батько знає дещо”? єдності і боротьби протилежностей переходу кількісних змін у якісні заперечення заперечення  
Як виявляється необхідність? усе відбувається по необхідності бо людьми вигаданий ідол випадковості щоб прикрити ним свою нерозсудливість все у світі відбувається випадково необхідності не існує те чи інше явище або необхідне або випадкове але не може бути тим і іншим одночасно необхідність виявляється через масу випадків випадковість є формою прояву необхідності
Чи може випадковість стати необхідністю, а необхідність випадковістю? так ні    
Яку можливість мав на увазі Гегель, говорячи про те, що можливо сьогодні ввечері Місяць упаде на Землю, тому що вона, як тіло віддалене від Землі, може упасти вниз; можливо, що турецький султан зробиться Папою Римським, тому що як людина він не може прийняти християнство і стати священиком? реальну абстрактну (формальну) неможливе  

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.