Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 1.1 Поняття і структура світогляду. Зародження філософських вченьФілософія, релігієзнавство, логіка

Що не характерно для міфологічного сприйняття дійсності? нечутливість до протиріч алогічність образність встановлення причинно-наслідкових зв’язків
Де вперше виникла філософія? стародавньому Китаї стародавній Індії Єгипті Китаї Індії Греції одночасно
Які науки не можна віднести до філософськи? метафізику онтологію космологію математику, мовознавство
Що виступає предметом філософії? заздалегідь визначений даний і відомий в принципі недосяжний розвивається формується в процесі історико-філософського розвитку відповідає предмету інших наук і відрізняється лише широтою обсягу
Що таке світогляд? раціоналізований погляд на світ сукупність всіх уявлень людини про світ суспільство і себе самої наукова картина світу встановлення причинно-наслідкових зв’язків предметів і явищ
Що переважно є методом філософського знання? розум віра уява і фантазія сенсуалізм і емпіризм
Як відбувалося становлення філософії? в протиріччі з міфологією в повній залежності від міфології на протиріччі міфології та релігії філософія за своєю суттю також є міфологією
З чим може бути сумісним марновірство? науковою картиною світу (науковим світоглядом) релігією філософією встановленням причинно-наслідкових зв’язків
Вкажіть філософський напрям, який головну роль відводить чуттєвому пізнанню. скептицизм раціоналізм ірраціоналізм сенсуалізм
Як називаються філософи, які визнавали рівноцінність, незалежність двох першооснов світу (матерії і свідомості)? агностики дуалісти раціоналісти емпіристи
Як називаються філософи, які відкидають можливість достовірного знання? скептики номіналісти реалісти сенсуалісти
Вкажіть вчення, яке вивчає сутність, форми і закони пізнання. діалектика етика гносеологія логіка
Вкажіть вчення про джерела, сутність і закони розвитку. філософська антропологія онтологія діалектика гносеологія
Дайте визначення поняттю. «онтологія». вчення про існування людини у світі вчення про буття вчення про пізнання вчення про розвиток
Що виражає світоглядна функція філософії? спрямованість на філософське осмислення перспектив розвитку людини культури і цивілізації цінності життя систему моральних і гуманістичних принципів та ідеалів ставлення людини до світу та орієнтацію її дій в духовно-практичній сфері систему методів пізнання
Що таке аксіологія? вчення про мораль теорія суспільного життя теорія цінностей вчення про людину
Яка функція спрямована на визнання пріоритету особистості на основі загальнолюдських цінностей? аксіологічна гуманістична світоглядна культурно-виховна
Що таке діалектика? вчення про цінності вчення про буття вчення про розвиток вчення про пізнання
Вкажіть функцію філософії, що вирішує питання про пізнаванність світу і вірогідність знання. методологічна гносеологічна прогностична онтологічна
Що таке історія філософії? теорія загально історичного філософського розвитку вчення про джерела сутність і закони розвитку вчення про сутність форми і закони пізнання вчення про цінності
Вкажіть функцію філософії, що служить збільшенню наукових знань, пошуку шляхів до нових відкриттів. прогностична евристична методологічна гуманістична
Вкажіть функцію філософії, яка виступає системою методів пізнання. світоглядна методологічна прогностична гносеологічна
Що таке соціальна філософія? теорія суспільного життя вчення про сутність закономірності та сенс історичного процесу теорія загальноісторичного філософського розвитку вчення про закони розвитку
На що спрямована на прогностична функція? визнання пріоритету особистості на основі загальнолюдських цінностей філософське осмислення перспектив розвитку людини культури і цивілізації формування в людині культури мислення і спілкування збільшення наукових знань пошуку шляхів до нових відкриттів
Що таке логіка? вчення про буття вчення про сутність форми і закони пізнання і мислення вчення про закони і форми правильного мислення вчення про розвиток
Що означає термін „філософія“? мудрість любов любов до мудрості знання
Що є основним світоглядним питанням? сутність світу сутність буття сутність людини місце людини у світі
Що є історично першою формою світогляду? міф релігія філософія наука
Що є ядром будь-якого світогляду? світ знання віра переконання
Що є предметом філософії? бог найбільш загальні закони розвитку та їхня дія світ людина
Назвіть функції філософії. руйнівна пізнавальна методологічна аксіологічна
Яке значення для філософії має історія філософії? ніякого є архівом є школою думки завдає шкоду
Матеріалізм – це визнання первинності чого? первинності свідомості вторинності матерії матеріальних благ первинності матерії і вторинності свідомості духовних благ
Вкажіть філософський напрям, який вважає, що мислення, розум є первинною основою буття. монізм матеріалізм ідеалізм пантеїзм
Дайте визначення поняттю «ідеалізм». далекі від життя міркування спроба забути „про прозу“ життя прагнення обґрунтувати значення ідеалів у житті людей доказ того що ідеї думки існують реально визнання первинності свідомості вторинності матерії
Які філософи вважають світ непізнаванним? сенсуалісти раціоналісти агностики дуалісти
Хто був першою людиною, яка назвала себе філософом? Аристотель Геракліт Демокріт Піфагор
Як називається тип світогляду, в основі якого лежить віра в надприродні сили і поклоніння їм? міф релігія наука філософія

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.