Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Використана література. 1. Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового слова / Юрій Барабаш1. Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового слова / Юрій Барабаш. – К. : Темпора, 2011. – 540 с.

2. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности / М. М. Бахтин // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М. : Искусство, 1979. – С. 7 – 180.

3. Білоус П. В. Віра Тараса Шевченка / П. В. Білоус. − Житомир : ФОП «Євенок О. О.», 2014. − 184 с.

4. Білоус П. В. Теорія літератури: навч. посіб. / П. В. Білоус. – К. : Академвидав, 2013. – 328 с.

5. Бовсунівська Т. В. Феномен українського романтизму / Т. В. Бовсунівська. – К. : КНУ імені Т. Г. Шевченка, 1998. – 392 с.

6. Бойко О. Основні ознаки романтизму та романтизм Т. Шевченка // Всесвітня література та культура. – 2006. – № 6. – С. 6-10.

7. Брайко О. Художні особливості поеми Тараса Шевченка «Сон» («У всякого своя доля») // Українська мова та література. – 1996. – № 15. − С. 11−12.

8. Будний В. Хто говорить у літературному творі? / Василь Будний // Українське літературознавство. – 2003. – Вип. 66. – С. 117-127.

9. Ващук Ф. Шевченкознавчі праці: зб. статей / Федір Ващук; упоряд. і автор вст. слова Олександр Боронь. – К.: Агентство «Україна», 2011. – 304 с.

10. Верготі Л. Поема Т. Шевченка «Кавказ» – «гімн волі» // Українська література в школі. – 2006. – № 12. – С. 31-32.

11. Випасняк Н. Поема «Сон» Тараса Шевченка в контексті літератури романтизму: проблема функціональності сновидінь / Наталія Випасняк // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнародної наук. конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 1999. – Ч. 1. – С. 431−436.

12. Гірняк М. О. Поняття автора й авторської свідомості в контексті термінологічних проблем сучасного літературознавства / М. О. Гірняк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – Вип. 22. – С. 168-172.

13. Гнатюк М. Поема Т. Г. Шевченка «Гайдамаки» / М. Гнатюк. – К.: Держ. в-во художньої літератури, 1963. – 172 с.

14. Горбань А. Наративна перспектива в оповіданні В. Винниченка «Федько-халамидник» / А. Горбань // Винниченкознавчі зошити. – Вип. 4. – Ніжин, Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – С. 85-93.

15. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо / Г. Грабович // Сучасність. – 1992. – № 11. – С. 100-106.

16. Гриценко О. Духовний батько нації (Тарас Шевченко) / Олександр Гриценко // Герої та знаменитості в українській культурі / за ред. О. Гриценка. – К. : УЦКД, 1999. – С. 97-165.

17. Гундорова Т. Кобзар Дармограй і Шевченко в масці [Елекронний ресурс] / Тамара Гундорова // Українська правда. Історична правда. – 8.03.2014. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/03/8/141809/

18. Деркач Л. М. Наративні моделі у прозі Валер’яна Підмогильного : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Л. М. Деркач – К., 2008. – 17 с.

19. Дзюба І. М. Тарас Шевченко: Життя і творчість / І. М. Дзюба. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. − 718 c.

20. Женетт Ж. Фигуры. В 2-х томах. Том 1-2 / Жерар Женетт. – М. : Изд.-во им. Сабашниковых, 1998. – 944 c.

21. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу / Оксана Забужко. – К. : Абрис, 1997. – 144 с.

22. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: Лекції, нариси, статті / Микола Зеров. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2007. – 568 с.

23. Ильин И. П. Наррататор / И. П. Ильин // Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины : Энциклопедический справочник / ред.-сост. И. П. Ильин, Е. А. Цурганова. – М. : Интрада − ИНИОН, 1999. – С. 55−58.

24. Ильин И. П. Нарративная типология / И. П. Ильин // Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины : Энциклопедический справочник / ред.-сост. И. П. Ильин, Е. А. Цурганова. – М. : Интрада − ИНИОН, 1999. – С. 58−68.

25. Ильин И. П. Нарратология / И. П. Ильин // Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины : Энциклопедический справочник / ред.-сост. И. П. Ильин, Е. А. Цурганова. – М. : Интрада − ИНИОН, 1999. – С. 68−72.

26. Ильин И. П. Нарратор / И. П. Ильин // Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины : Энциклопедический справочник / ред.-сост. И. П. Ильин, Е. А. Цурганова. – М. : Интрада − ИНИОН, 1999. – С. 72−74.

27. Ильин И. П. Фокализация / И. П. Ильин // Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины : Энциклопедический справочник / ред.-сост. И. П. Ильин, Е. А. Цурганова. – М. : Интрада − ИНИОН, 1999. – С. 147−150.

28. Ільчук Ю. Теорія автора і структурно-суб’єктний аналіз тексту / Ю. Ільчук // Наукові записки НаУКМА. – Т. 4. – Філологія. – К. : KM Academia, 1998. – С. 12-17.

29. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація / Г. Клочек. – К. : Освіта, 1998. – 235 с.

30. Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения / Б. О. Корман. – М. : Просвещение, 1972. – 112 с.

31. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка / М. Коцюбинська. – К. : Рад. письменник, 1990. – 271 с.

32. Літературознавчийсловник-довідник / Р.Гром’як, Ю.Ковалів та ін. – ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

33. Мацевко-Бекерська Л. Типологія наратора: комунікативні аспекти художнього дискурсу / Л. Мацевко-Бекерська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Т. 4. Вип.8. Філологічні науки. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – С. 64–70.

34. Мацевко-Бекерська Л. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології : монографія / Лідія Мацевко-Бекерська. – Львів : Сплайн, 2008. – 408 с.

35. Ніколенко О. Байрон – Пушкін – Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) / Ольга Ніколенко // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. − 2012. − Вип. 20. − Ч. 2. − С. 9–19.

36. Павличко С. Теорія літератури / Соломія Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 679 с.

37. Папуша І. Міжнародна наратологія: проблеми дефініції / Ігор Папуша // Studia methodologica. Вип. 19. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2007. − С. 31−37.

38. Папуша І. Що таке наратологія? (огляд концепцій) / Ігор Папуша // Studia methodologica. Вип. 16. Наративні виміри літератури. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2005. – С. 29−46.

39. Пахаренко В. І. Тарас Шевченко / В. І. Пахаренко. − К., 2007. — 96 с.

40. Семків Р. Іронічна структура: типи іронії в художній літературі / Ростислав Семків. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 135 с.

41. Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. — Черкаси : Брама, 2003. − 376 с.

42. Смілянська В. Композиція ліро-епічних творів Шевченка / Валентина Смілянська // Слово і Час. – 2008. – № 3. – С. 33-39.

43. Смілянська В. Л. Стиль поезії Шевченка (суб’єктна організація) / В. Л. Смілянська. – К. : Наукова думка, 1981. – 255 с.

44. Смілянська В.Л. «Святим огненним словом...» Тарас Шевченко: поетика / В. Л. Смілянська. – К. : Дніпро, 1990. – 290 с.

45. Смілянська В. Л. Шевченкознавчі розмисли: зб. наук. пр. / В. Л. Смілянська. – К. : Дніпро, 2005. – 491 с.

46. Стрюк Л. Автобіографічне «Я» у повістях Т. Шевченка / Л. Стрюк, В. Терещенко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць. Випуск 16. – К., 2013. – С. 75−85.

47. Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба, В. Мовчанюк, Є. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – 376 с.

48. Ткачук М. Наративні моделі українського письменства / М. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, Медобори, 2007. – 464 с.

49. Ткачук О. Наративна перспектива та дистанція в модерністичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століття / Олександр Ткачук // Слово і Час. – 2003. – № 11. – С. 17-24.

50. Ткачук О. Наративна стратегія малої прози Михайла Яцківа / Олександр Ткачук // Слово і Час. – 2003. – № 1. – С. 63-70.

51. Ткачук О. Романтичний наратив ліро-епічної поеми Т. Шевченка «Гайдамаки» / Олександр Ткачук // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць. Випуск 16. – К., 2013. – С. 85–95.

52. Ткачук О. М. Наратологічний словник / О. М. Ткачук. – Тернопіль : Астон, 2002. – 173 с.

53. Филипович П. Шевченкознавчі студії / П. Филипович. – Черкаси : Брама, 2002. − 2019 с.

54. Франко І. «Наймичка» Т.Шевченка / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів. У 50 т. Т. 29. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 447 – 470.

55. Франко І. Причинки для оцінення поезій Тараса Шевченка / І. Франко // Шевченкознавчі студії / упоряд. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – С. 45–56.

56. Фуко М. Що таке автор? / Мішель Фуко // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 2002. – С. 598-613.

57. Чижевський Д. І. Історія української літератури. − К. : ВЦ «Академія», 2008. − 568 с.

58. Шевченко Т. Повне зібрання творів. У 12 т. Т. 1. Поезія 1837–1847. / Т. Шевченко; редкол.: М. Г. Жулинський та ін. – К. : Наукова думка, 2001. – 784 с.

59. Шевченко Т. Повне зібрання творів. У 12 т. Т. 2: Поезія 1847-1861. / Т. Шевченко; редкол.: М. Г. Жулинський та ін. – К. : Наукова думка, 2001. – 784 с.

60. Шмид В. Нарратология / В. Шмид. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.