Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Мікроскопія товстої краплі та мазка кровіB. Імунологічне

C. Бактеріологічне

D. Серологічне

E. Загальний клінічний аналіз крові

ПРОТОЗООЗИ

1. До гастроентерологiчного вiддiлення надiйшов хворий iз запаленням жовчних шляхiв. У порцiях жовчi виявлено рухомi найпростiшi грушоподiбної форми, двоядернi, з опорним стрижнем- аксостилем. Яке протозойне захворювання дiагностується у хворого?

A. Лямблiоз B. Амебiаз кишковий C. Балантидiаз кишковий

D. Трихомоноз E. Амебна дизентерія

2.Перед вiдрядженням за кордон лiкарю, з метою профiлактики малярiї, призначено засiб з гiстомизонтоцидною дiєю. Який препарат вiн одержував?

A. Хлоридин B. Бiсептол C. Доксициклiн D. Примахiн E. Хiнiн

3.У мазку дуоденального вмiсту хворого з розладом травлення виявлено найпростiших розмiром 10-18 мкм. Тiло грушоподiбної форми, 4 пари джгутикiв, у розширенiй переднiй частинi тiла два ядра, якi розмiщенi симетрично. Який вид найпростiших найбiльш вiрогiдний?

A. Лямблiя B. Дизентерiйна амеба C. Трихомонада D. Кишкова амеба E. Балантидiй

4.За даними ВООЗ на малярiю щорiчно на Землi хворiють приблизно 250 млн. чоловiк. Ця хвороба зустрiчається переважно у тропiчних i субтропiчних областях. Межi її розповсюдження спiвпадають з ареалами комарiв роду:

A. Анофелес B. Кулекс C. Аедес D. Мансонiа E. Кулiзета

5.Хворий звернувся до лiкаря зi скаргами на дисфункцiю кишечнику. Лiкар констатував симптоми дуоденiту i ентериту. Пiд час лабораторного дослiдження встановлено дiагноз: лямблiоз. Застосування якого препарату показане?

A. Метронiдазол B. Еритромiцин C. Мономiцин D. Хiнгамiн E. Тетрациклiн

6.Хвора звернулася до лiкаря зi скаргами на неприємнi вiдчуття в епiгастрiї, нудоту, зниження апетиту. При дослiдженнi дуоденального вмiсту виявлено лямблiї. Який препарат слiд призначити?

A. Метронiдазол B. Хiнгамiн C. Рифампiцин D. Iзонiазид E. Ацикловiр

7.Хворий 30-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на пронос i бiль у животi протягом 5-ти днiв, пiдвищення температури тiла до 37, 5oC з ознобами. Напередоднi хворий був у лiсi, де випив води з вiдкритого водоймища. Встановлено лабораторно пiдтверджений дiагноз: амебна дизентерiя. Вкажiть препарат вибору для лiкування цього захворювання:

A. Метронiдазол B. Фуразолiдон C. Левомiцетин D. Фталазол E. Еметина гiдрохлорид

8.У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхiв. У мазку iз слизової оболонки пiхви виявлено великi одноклiтиннi органiзми грушоподiбної форми з загостреним шипом на задньому кiнцi тiла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Якi найпрстiшi знайденi в мазку?

A. Trichomonas vaginalis B. Trichomonas hominis C. Trichomonas buccalis

D. Trypanosoma gambiense E. Lamblia intestinalis

9.У хворого з пiдозрою на одне з протозойних захворювань дослiджено пунктат лiмфатичного вузла. В препаратi, забарвленому за Романовським-Гiмзою, виявленi тiльця пiвмiсяцевої форми iз загостреним кiнцем, блакитною цитоплазмою, ядром червонного кольору. Яких найпростiших виявлено в мазках?

A. Токсоплазми B. Малярiйнi плазмодiї C. Дерматотропнi лейшманiї

D. Вiсцеротропнi лейшманiї E. Трипаносоми

10.При оглядi хворої лiкар-гiнеколог вiдмiтив симптоми запалення статевих шляхiв. У мазку, взятому iз пiхви виявлено овально-грушоподiбнi найпростiшi з шипом, з передньої частини яких вiдходять джгутики; наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання пiдозрює лiкар у хворої?

A. Урогенiтальний трихомоноз B. Лямблiоз C. Кишковий трихомоноз

D. Токсоплазмоз E. Балантидiоз

11.У жiнки народилась мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрiшньоутробну загибель?

A. Токсоплазмоз B. Лейшманiоз C. Малярiя D. Амебiаз E. Лямблiоз

12.У вагiтної жiнки взяли кров для пiдтвердження клiнiчного дiагнозу "токсоплазмоз". Яка iз перерахованих серологiчних реакцiй має дiагностичне значення?

A. Реакцiя зв’язування комплементу B. Реакцiя нейтралiзацiї C. Реакцiя гемадсорбцiї D. Реакцiя аглютинацiї E. Реакцiя гальмування гемаглютинацiї

13.Пацiєнт через 15 дiб пiсля повернення з багатомiсячного плавання в районах Середземномор’я та Захiдної Африки вiдчув слабкiсть, головний бiль, перiодичнi пiдвищення температури. Лiкар запiдозрив у хворого малярiю. Який iз перерахованих методiв є найбiльш адекватним в дiагностицi даного захворювання?

A. Мiкроскопiчний B. Бiологiчний C. Алергiчний

D. Мiкробiологiчний E. Серологiчний

14.У людини пiсля укусу москiтом виникли виразки шкiри. Аналiз вмiсту виразки виявив всерединi клiтин людини безджгутиковi одноклiтиннi органiзми. Який попереднiй дiагноз?

A. Лейшманiоз дерматотропний B. Лейшманiоз вiсцеральний

C. Трипаносомоз D. Токсоплазмоз E. Балантидiоз

15.У хворого виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок i спостерiгається втрата зору. У кровi знайденi одноклiтиннi пiвмiсяцевої форми з загостреним кiнцем. Збудником цього захворювання є:

A. Токсоплазма B. Лейшманiя C. Лямблiя D. Амеба E. Трихомонада

16.При дослiдженнi вмiсту дванадця-типалої кишки людини знайденi найпростiшi грушоподiбної форми з парними ядрами, чотирма парами джгутикiв. Мiж ядрами - двi опiрнi нитки, з вентрального боку розташований присмоктувальний диск. Який представник найпростiших виявлений у хворого?

A. Лямблiя B. Токсоплазма C. Лейшманiя

D. Трихомонада кишкова E. Трипаносома

17.У пацiєнта, що прибув з ендемiчного за малярiєюрайону , пiдвищилася температура тiла, вiдзначається головний бiль, озноб, загальне нездужання - симптоми, що характернi й для звичайної застуди. Якi лабораторнi дослiдження необхiдно провести, щоб пiдтвердити або спростувати дiагноз "малярiя"?

A. Мiкроскопiя мазкiв кровi B. Дослiдження пунктату лiмфовузлiв C. Аналiз сечi

D. Дослiдження спинномозкової рiдини

E. Мiкроскопiя пунктату червонного кiсткового мозку

18.Дитина 13-ти рокiв скаржиться на поганий апетит, бiль у правому пiдребер’ї. При мiкроскопiчному дослiдженнi дуоденального вмiсту виявленi грушоподiбнi великi клiтини з двома ядрами. Який мiкроорганiзм виявлено?

A. Лямблiї B. Трихомонади C. Амеби D. Трипаносоми E. Токсоплазми

19.При оглядi хворої лiкар-гiнеколог вiдмiтив симптоми запалення статевих шляхiв. У мазку, взятому iз пiхви виявлено овально-грушоподiбнi найпростiшi з шипом, з передньої частини яких вiдходять джгутики; наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання пiдозрює лiкар у хворої?

A. Урогенiтальний трихоманоз B. Лямблiоз C. Кишковий трихомоноз

D. Токсоплазмоз E. Балантидiоз

20.Хворий 30-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на пронос i бiль у животi протягом 5-ти днiв, пiдвищення температури тiла до 37, 5oC з ознобами. Напередоднi хворий був у лiсi, де випив води з вiдкритого водоймища. Встановлено лабораторно пiдтверджений дiагноз: амебна дизентерiя. Вкажiть препарат вибору для лiкування цього захворювання:

A. Метронiдазол B. Фуразолiдон C. Левомiцетин

D. Фталазол E. Еметина гiдрохлорид

21.У жiнки народилась мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрiшньоутробну загибель?

A. Токсоплазмоз B. Лейшманiоз C. Малярiя D. Амебiаз E. Лямблiоз

22.Хвора звернулася до лiкаря зi скаргами на неприємнi вiдчуття в епiгастрiї, нудоту, зниження апетиту. При дослiдженнi дуоденального вмiсту виявлено лямблiї. Який препарат слiд призначити?

A. Метронiдазол B. Хiнгамiн C. Рифампiцин D. Iзонiазид E. Ацикловiр

23.Дiагностовано трихомонiаз. Який антимiкробний препарат необхiдно призначити?

A. Метронiдазол B. Ампiцилiн C. Хлорохiн D. Нiстатин E. Гентамiцин

24.Який засiб краще призначити хворому з дiагнозом амебна дизентерiя?

A. Метронiдазол B. Пiрантел C. Левамiзол D. Бiцилiн-5

E. Бензилпенiцилiну натрiєва сіль

25.При мікроскопічному дослідженні випорожнень пацієнта зі скаргами на здуття живота,втрату апетиту, рідкі випорожнення, було виявлено клітини грушоподібної форми із симетрично розташованими 2 ядрами та 4 парами джгутиків. Для якого найпростішого характерна така морфологій?

A.ЛямбліяB.ТрихомонадаC. ТоксоплазмаD. Трипаносома

E. Балантидій

27.У забарвленому мазку з пункт ату червоного кісткового мозку виявлені дрібні овальні тільця розміром 2-4 мкм. Вони без джгутикові, локалізуються внутрішньоклітинно, при фарбуванні за Романовським – цитоплазма блакитного кольору, ядро червоного, займає 1/3 клітин. Який буде лабораторний діагноз?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.