Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СПЕЦІАЛЬНА БАКТЕРІОЛОГІЯ



СТАФІЛОКОКИ

1. У хворого з гнiйничковими ураженнями шкiри видiлений збудник, який на кров’яному агарi утворює жовтi колонiї округлої форми, середнiх розмiрiв, оточенi зоною гемолiзу. У мазках з колонiй - коки, розташованi скупченнями неправильної форми, грампозитивнi. Видiлена культура оксидазо- i каталазопозитивна, ферментує манiт, синтезує плазмокоагулазу. Який вид збудника видiлений?

A. Staphylococcus aureus B. Streptococcus agalactiae C. Streptococcus pyogenes

D. Staphylococcus epidermidis E. Staphylococcus saprophyticus

2.При розслiдуваннi спалаху внутрiшньолiкарняної iнфекцiї видiленi чистi культури золотистого стафiлококу вiд хворих, медперсоналу та деяких об’єктiв навколишнього середовища. Яке дослiдження необхiдно провести, щоб визначити iдентичнiсть видiлених стафiлококiв i встановити джерело госпiтальної iнфекцiї?

A. Фаготипування B. Визначення бiовару C. Серотипування

D. Визначення патогенностi E. Зараження тварин

3.В хiрургiчному вiддiленнi лiкарнi виник спалах госпiтальної iнфекцiї, що проявлялася в частому нагноєннi пiсляоперацiйних ран. При бактерiологiчному дослiдженнi гною був видiлений золотистий стафiлокок. Яке дослiдження треба використати для виявлення джерела цього збудника серед персоналу вiддiлення?

A. Фаготипування B. Мiкроскопiя C. Серологiчна iдентифiкацiя

D. Визначення чутливостi до антибiотикiв E. Бiохiмiчна iдентифiкацiя

4.У чоловiка 65-ти рокiв розвинувся гнiйний абсцес на шиї. Видiлена культура грампозитивних кокiв, яка має плазмокоагулазну активнiсть. Бiльш за все, це:

A. Staphylococcus aureus B. Streptococcus pyogenes C. Staphylococcus epidermidis

D. Staphylococcus saprophyticus E. –

5.Хворого 55-ти рокiв госпiталiзовано до хiрургiчної клiнiки з пiдозроюна сепсис. Який матерiал для дослiдження необхiдно взяти вiд хворого i на яке середовище його слiд засiяти?

A. Кров, цукровий бульйон B. Лiквор, сироватковий агар

C. Сеча, м’ясо-пептонний бульйон D. Гнiй, жовточно-сольовий агар

E. Пунктат лiмфовузла, цистеїновий агар

6.З метою масового обстеження студентiв на носiйство S.aureus перед виробничою практикою у дитячому вiддiленнi клiнiчної лiкарнi було використано елективне середовище з метою отримання чистої культури цього збудника. Яке з перерахованих середовищ було використано?

A.Жовтково-сольовий агар B. Середовище Ендо C. М’ясо-пептонний агар

D. Середовище Вiльсона-Блера E. Кров’яний телуритовий агар

7.При бактерiологiчному дослiдженнi проб сметани видiленi iзольованi культури S.aureus. Як довести етіологічне значення iзольованої культури S.aureus як збудника харчового отруєння, яке виникло серед групи споживачiв сметани?

A. Виявлення ентеротоксину B. Визначення плазмокоагулазної активностi

C. Визначення гемотоксинiв D. Визначення цукролiтичних властивостей

E. Визначення лецитиназної активності

8.До лiкарнi надiйшла дитина з дiагнозом "стафiлококовий сепсис". На яке живильне середовище потрiбно посiяти кров хворого з метоювидiлення збудника?

A. Цукрово-пептонний бульйон B. М’ясо-пептонний агар

C. Середовище Плоскiрьова D. Середовище Бучiна E.Жовчно-сольовий агар

9.Виникла пiдозра, що серед працiвникiв пiдприємства з виготовлення сироваткових препаратiв обласної станцiї переливання кровi поширене носiйство патогенного золотистого стафiлококу. На яке середовище слiд висiяти матерiал з носоглотки працiвникiв для виявлення стафiлококового носiйства?

A.Жовточно-сольовий агар B. Середовище Ендо C. М’ясопептонний бульйон

D. Середовище Ресселя E. Кров’яний агар

10.При бактерiологiчному обстеженнi працiвникiв аптеки на бактерiоносiйство у одного iз провiзорiв з носоглотки були видiленi бактерiї роду Staphylococcus. Якi морфологiчнi особливостi розташування мiкробних клiтин притаманнi цьому роду?

A. У виглядi грона винограду B. У виглядi ланцюжка

C. Поодиноко D. Попарно E. Тетрадами

11.Вiд хворого iз сепсисом видiлена чиста культура стафiлококiв, якi продукують βлактамазу. При яких обставинах слiд враховувати цю властивiсть?

A. При виборi антибiотика для лiкування B. При визначеннi бiохiмiчних властивостей

C. При визначеннi патогенностi штамму

D. При диференцiацiї окремих видiв стафiлококiв

E. При виборi оптимальних умов культивування

12.У хворого з гнiйничковими ураженнями шкiри видiлений збудник, який на кров’яному агарi утворює жовтi колонiї округлої форми, середнiх розмiрiв, оточенi зоною гемолiзу. У мазках з колонiй - коки, розташованi скупченнями неправильної форми, грампозитивнi. Видiлена культура оксидазо- i каталазопозитивна, ферментує манiт, синтезує плазмокоагулазу. Який вид збудника видiлений?

A. Staphylococcus aureus B. Streptococcus agalactiae C. Streptococcus pyogenes

D. Staphylococcus epidermidis E. Staphylococcus saprophyticus

13.У чоловiка 65-ти рокiв розвинувся гнiйний абсцес на шиї. Видiлена культура грампозитивних кокiв, яка має плазмокоагулазну активнiсть. Бiльш за все, це:

A. Staphylococcus aureus B. Streptococcus pyogenes

C. Staphylococcus epidermidis D. Staphylococcus saprophyticus E. –

14.Хворого 55-ти рокiв госпiталiзовано до хiрургiчної клiнiки з пiдозроюна сепсис. Який матерiал для дослiдження необхiдно взяти вiд хворого i на яке середовище його слiд засiяти?

A. Кров, цукровий бульйон B. Лiквор, сироватковий агар

C. Сеча, м’ясо-пептонний бульйон D. Гнiй, жовточно-сольовий агар

E. Пунктат лiмфовузла, цистеїновий агар

15.Серед працівників по виготовленню сироваткових препаратів виявлено носіїв

патогенного стафілокока. На яке середовище слід посіяти патматеріал для виявлення

носіїв ?

A *Жовтково-сольовий агар

B Середовище Ендо

C М’ясо-пептонний бульйон

D Середовище Ресселя

E М’ясо-пептонний агар

16.У лікарню поступила дитина з діагнозом: стафілококовий сепсис. На яке живильне

середовище необхідно посіяти кров для виділення збудника ?

A *Цукровий бульйон

B Плоскірєва

C М'ясо-пептонний агар

D Бучіна

E Жовтково-сольовий агар

17.При бактеріологічному дослідженні блювотних мас та залишків сиркової маси було

виділено золотистий стафілокок. Як встановити джерело інфекції ?

A *Провести фаготипування виділених штамів

B Провести біологічне дослідження

C Визначити здатність штамів до токсиноутворення

D Вивчити наявність антитіл у хворих дітей

E Поставити алергійну пробу

 

СТРЕПТОКОКИ

1.Кров, яку взяли у хворого з пiдозрою на сепсис, посiяли на цукровий бульйон. У цукровому бульйонi утворився придонний осад. При пересiвi на кров’яний агар виросли дрiбнi, прозорi, кулястi колонiї, оточенi зоною гемолiзу. У мазку, приготованому з осаду, визначалися грампозитивнi коки, що розташовувалися у виглядi довгих ланцюжкiв. Якi мiкроорганiзми присутнi у кровi цього хворого?

A. Стрептококки B. Мiкрококи C. Стафiлококи D. Тетракоки E. Сарцини

2.У дитини 2-х рокiв з катаральними явищами та висипом на шкiрi лiкар запiдозрив скарлатину. Внутрiшньошкiрно дитинi ввели невелику кiлькiсть сироватки до еритрогенного токсину стрептокока, на мiсцi iн’єкцiї висип зник. Що означають результати реакцiї?

A. Клiнiчний дiагноз пiдтвердився

B. У дитини пiдвищена чутливiсть до еритрогенного токсину

C. Захворювання викликав не гемолiтичний стрептокок

D. Всюд озу сироватки можна вводити внутрiшньовенно

E. Iмунна система дитини дуже ослаблена

3.У дитини 7-ми рокiв, хворої на ангiну, був взятий матерiал (мазок з поверхнi мигдаликiв) i засiяний на кров’яний агар. Через добу виросли колонiї стрептококiв, навколо яких середовище стало прозорим. Наявнiсть якого фактору патогенностi у збудника виявило це дослiдження?

A. Гемолiзин B. Ендотоксин C. Нейрамiнiдаза D. Бета-лактамаза E. Лейкоцидин

4.Для підтвердження стрептококової природи сепсису у пацієнта взято 10 см3 крові та

засіяно на сироватковий бульйон. На яке поживне середовище проводять пересів для

отримання колоній ?

A *Сироватковий агар

B М'ясо-пептонний агар

C М’ясна вода

D Середовище Ендо

E Середовище Левіна

5.У лікаря виникла підозра на стрептококову ангіну в дитини. На яке середовище слід

здійснити посів слизу із зіву?

A *Крoв’яний агар

B М’ясо-пептонний агар

C Левенштейна-Йєнсена

D Молочно-сольовий агар

E Середовище Ресселя

6.Відомо, що стрептококи мають гемолітичні властивості. Які поживні середовища можна

застосувати для вивчення цих властивостей?

A *Кров’яний агар

B Сироватковий агар

C Середовища Гісса

D МПА

E МПБ

 

ПНЕВМОКОКИ

1..У мокротиннi хворого з пiдозрою на пневмонiю виявлено грампозитивнi диплококи, трохи подовженi, з дещо загостреними протилежними кiнцями. Якi мiкроорганiзми виявленi у мокротиннi?

A. Streptococcus pneumonia B. Staphylococcus aureus

C. Klebsiella pneumonia D. Neisseria meningitides E. Streptococcus pyogenes

2..У хворого з високою температурою, ознобом, кашлем з харкотиння видiлили грампозитивнi диплококи ланцетоподiбної форми, що мають капсулу. Назвiть передбачуваний збудник:

A. Пневмокок B. Стафiлокок C. Ентерокок D. Менiнгокок E. Гонокок

МЕНІНГОКОКИ

1.У хворого з ознаками гострого менiнгiту для дослiдження було взято спинномозкову рiдину. В мазках з неї виявленi грамнегативнi диплококи в лейкоцитах та поза ними. Який мiкроорганiзм найбiльш вiрогiдно є причиною захворювання?

A. Neisseria meningitides B. Haemophilus influenzae

C. Streptococcus pneumonia D. Candida albicans E. Escherichia coli

2.Для дослiдження вiд хворого з ознаками гострого менiнгiту було взято спинномозкову рiдину. В мазку з неї виявлено грамнегативнi диплококи в лейкоцитах та поза ними. Який мiкроорганiзмнайбiльш iмовiрно є причиною захворювання?

A. Neisseria meningitides B. Haemophilus influenza C. Streptococcus pneumoniae

D. Candida albicans E. Escherichia coli

3.Від дитини з підозрою на цереброспінальний менінгіт отримано мутну спинномозкову рідину, яка містить велику кількість лейкоцитів. Яку серологічну реакцію використовують для експрес-діагностики?

A *Імунофлюоресценції

B Зв'язування комплементу

C Аглютинації

D Гемаглютинації

E Нейтралізації

4.Пацієнт поступив до лікарні зі скаргами на сильний біль голови, pигідність м'язів потилиці, лихоманку, блювоту. Підозра на менінгіт. На підставі якого патологічного матеріалу при бактеріологічному дослідженні можна підтвердити діагноз?

A *Спинномозкової рідини

B Блювотних мас

C Сечі

D Калу

E Слизу із зіву

5.У лікворі пацієнта з вираженим головним болем, блювотою, порушенням мовлення виявлені грамнегативні диплококи, розташовані,здебільшого, внутрішньоклітинно. Який мікроорганізм міг спричинити цей симптомокомплекс?

A. Менінгокок

B. Пневмокок

C. Гонокок

D. Стафілокок

E. Стрептокок

 

 

ГОНОКОКИ

1.У новонародженної дитини виявлено гнiйнi видiлення з кон’юктиви ока. Пiд час мiкроскопiї мазка з кон’юктиви знайдено велику кiлькiсть лейкоцитiв та грамнегативнi бобоподiбнi диплококи, що знаходяться всерединi лейкоцитiв. Який збудник є причиною цього захворювання?

A. Neisseria gonorrhoeae B. Staphylococcus aureus C. Staphylococcus epidermidis

D. Streptococcus pyogenes E. Neisseria catarrhalis

2.На спецiальному живильному середовищi пiсля посiву видiлення гною з уретри, виросли нiжнi блакитнi колонiї. При мiкроскопiї препаратiв з них виявленi грамнегативнi бобовиннi диплококи. Збудником якої хвороби вони є?

A. Гонорея B. Хламiдiоз C. Сифiлiс D. Туляремiя E. Мелiоїдоз

3.Бактерiологiчне дослiдження гнiйних видiлень з уретри виявило наявнiсть бактерiй, якi за Грамом фарбувалися негативно, нагадували кавовi зернини, розкладали глюкозу i мальтозу до кислоти, розташовувалися в лейкоцитах. Збудники якої хвороби виявленi?

A. Гонорея B. Сифiлiсу C. Венеричний лiмфогранулематоз

D. М’який шанкр E. Мелiоїдоз

4.При дослiдженнi гнiйних видiлень з шийки матки бактерiоскопiчно виявлено присутнiсть грамнегативних бобоподiбних диплококiв, якi знаходилися як в серединi, так i поза лейкоцитами. Назвiть збудника гнiйного запалення шийки матки:

A. Neisseria gonorroeae B. Chlamidia trachomatis C. Haemophilus vaginalis

D. Trichomonas vaginalis E. Calymmatobacterium granulomatis

5.У дитини з явищами гнійного кератокон'юнктивіту офтальмолог запідозрив бленорею. Які методи лабораторної діагностики використовуються для підтвердження діагнозу ?

A *Мікроскопічний та бактеріологічний

B Мікроскопічний та серологічний

C Серологічний та алергійний

D Біологічний та фагодіагностика

E Біологічний та алергійний

ЕШЕРИХІЇ

1.У дитини з гострою кишковою iнфекцiєю швидко розвинулись ознаки зневоднення, з’явилася кров у випорожненнях. Педiатром було запiдозрено колiентерит. Яким методом необхiдно скористатись для дiагностики ентерального ешерихiозу?

A. Бактерiологiчний B. Серологiчний C. Бiологiчний

D. Алергiчний E. Мiкроскопiчний

2.Хлопчик 12-ти рокiв знаходиться у лiкарнi з пiдозрою на харчову токсикоiнфекцiю. При посiвi фекалiй хворого на середовище Ендо виросла велика кiлькiсть безбарвних колонiй. Який мiкроорганiзм можна з найбiльшою iмовiрнiстю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудникiв захворювання?

A. Escherichia coli B. Salmonella enteritidis C. Proteus vulgaris

D. Pseudomonas aeruginosa E. Yersinia enterocolitica

3.На дослiдження в бактеріологічну лабораторiю було вiдправлено випорожнення хворої дитини грудного вiку, з яких видiлена культура ентеропатогенних кишкових паличок О55К59. На основi яких критерiїв видiлена культура вiднесена до ЕПКП О55?

A. Антигеннi властивостi B. Морфологiчнi ознаки C. Культуральнi ознаки

D. Бiохiмiчнi властивостi E. Визначення фаговару

4. З випорожнення дитини грудного віку виділена культура ентеропатогенних кишкових

паличок О55К59. На основі яких властивостей виділена культура віднесена до ЕПКП О55?

A *Антигенних

B Морфологічних

C Біохімічних

D Культуральних

E Протеолітичних

5.Від дитини, хворої на колі ентерит, на середовищі Ендо виросли червоні, круглі, випуклі колонії середніх розмірів з металевим полиском. Для якого мікроорганізму характерні такі культуральні властивості?

A *Escheriсhia coli

B Shigella sonnei

C Salmonella typhi

D Salmonella cholerae

E Staphylococcus aureus

6.На середовищі Ендо виділено культуру ентеропатогенних кишкових паличок. Яку

аглютинуючу сироватку застосовують для відбору лактозопозитивних колоній для

подальшої ідентифікації ?

A *Полівалентну ОК-сироватку

B Сироватку Зонне

C Сироватку рідких груп сальмонел

D Полівалентну О-сироватку АВСDE груп

E Моновалентну Н-сироватку

7.При бактеріологічному дослідженні випорожнень 4-місячної дитини із симптомами гострої кишкової інфекції на середовищі Ендо виросли у великій кількості червоні колонії. Які це можуть бути мікроорганізми?

A *Ешерихії

B Сальмонели

C Стрептококи

D Стафілококи

E Шигели

 

САЛЬМОНЕЛИ

1.Пiд час розтину трупа чоловiка 56 рокiв у термiнальному вiддiлi тонкої кишки виявлено декiлька виразок дiаметром 4-5 см. Краї виразок пiднiмаються над поверхнею слизової оболонки; стiнки вкритi сiрувато-жовтуватими масами, якi кришаться. Реакцiя Вiдаля позитивна. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Черевний тиф B. Паратиф C. Поворотний тиф

D. Дизентерiя E. Хвороба Крона

2.При обстеженнi на бактерiоносiйство черевного тифу у сироватцi кровi кухарки шкiльної їдальнi виявленi Vi-антитiла. Яка з перелiчених реакцiй була використана у данному випадку?

A. РНГА B. Реакцiя Вiдаля C. РЗК D. IФА E. РIФ

3.При бактерiологiчному дослiдженнi промивних вод хворого на харчове отруєння висiяли чисту культуру бактерiй з такими властивостями: грамнегативна рухлива паличка, на середовищi Ендо росте у виглядi безбарвних колонiй. Представником якого роду було зумовлене захворювання?

A. Salmonella B. Shigella C. Iersinia D. Esherichia E. Citrobacter

4.До лабораторiї доставлено кров хворого з пiдозрою на черевний тиф для проведення серологiчного дослiдження. Реакцiю Вiдаля поставив недостатньо квалiфiкований лаборант, який обмежився використанням тiльки О- та Н-дiагностикумiв iз сальмонел тифу. Якi ще дiагностикуми слiд було використати для правильної постановки реакцiї Вiдаля?

A. Паратифiв А та В B. К та Vi дiагностикуми сальмонелл тифу

C. Холери та дизентерiї D. Висипного та поворотного тифiв

E. Еритроцитарнi О- та Н-дiагностикуми

5.До лiкарнi госпiталiзовано хворого з пiдозрою на черевний тиф. Який матерiал необхiдно взяти у нього з метою ранньої дiагностики цього захворювання?

A. Кров B. Сеча C. Жовч D. Фекалiї E. Кiстковий мозок

6.До iнфекцiйного вiддiлення госпiталiзовано хворого з попереднiм дiагнозом "гострий гастроентерит". При посiвi випорожнень на вiсмутсульфiтний агар виросли чорнi колонії з металевим блиском. Який збудник висiяний найбiльш вiрогiдно?

A. Сальмонели B. Ешерихiї C. Шигели D. Iєрсинiї E. Бруцели

7.Лiкар запiдозрив у пацiєнта черевний тиф. Який метод лабораторної дiагностики найбiльш доцiльно використати для пiдтвердження дiагнозу у перший тиждень захворювання?

A. Видiлення гемокультури B. Видiлення уринокультури

C. Видiлення мiєлокультури D. Видiлення бiлiкультури E. Видiлення копрокультури

8.Під час бактеріологічного дослідження випорожнень працівника їдальні на вісмут-сульфіт агарі виросли дрібні чорні колонії з металевим полиском. Для ких мікроорганізмів характерний такий ріст ?

A *Сальмонели

B Шигели

C Ешерихії

D Стафілококи

E Стрептококи

9.При виконанні реакції аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в титрі

сироватки 1:200 з О-діагностикумом Salmonella typhi. Для якого захворювання це

характерно?

A *Черевний тиф

B Паратиф А

C Паратиф В

D Шигельоз

E Сальмонельоз

10.Від пацієнта з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру Salmonella typhi. Яке

середовище використано для виділення чистої культури ?

A *Олькеніцького

B Ендо

C Левiна

D Плоскірєва

E ВСА

11.Проведено обстеження працівників їдальні на виявлення носіїв черевнотифозних

бактерій. Яка серологічна реакція використовується для виявлення носіїв черевного

тифу?

A *РНГА

B Реакцію Асколі

C РЗК

D Реакцію нейтралізації

E РА

12.У пацієнта з підозрою на черевний тиф взято кров на гемокультуру. На яке середовище

проводять посів для підтвердження діагнозу?

A *Жовчний бульйон

B Цукровий бульйон

C Середовище Кітта-Тароцці

D Магнієве середовище

E Сироватковий бульйон

13.У пацієнта з підозрою на сальмонельоз необхідно провести визначення титру

специфічних антитіл. Який біологічний матеріал треба взяти для лабораторного

дослідження:

A *Кров

B Сечу

C Жовч

D Фекалії

E Ліквор

14.У пацієнта з підозрою на черевний тиф виділено чисту грамнегативні рухомі палички,

лактозонегативні, розкладають глюкозу до кислоти і газу, утворюють сірководень. Які

дослідження слід провести, щоб встановити вид цих бактерій?

A *Провести сероідентифікацію

B Виявити токсигенність

C Виявити джгутики

D Вивчити культуральні властивості

E Дослідити додаткові біохімічні властивості

15.Бактеріологічний метод діагностики черевного тифу передбачає роботу з матеріалом від пацієнту залежно від терміну захворювання. Який матеріал доцільно використовувати на першому тижні захворювання ?

A *Кров

B Сеча

C Фекалії

D Ліквор

E Слина

 

16.Пацієнт поступив в інфекційну лікарню на 8-й день зі скаргами на головний біль,

недомагання, слабкість. При проведенні реакції аглютинації Відаля встановлено, що

вона позитивна в розведенні 1:400 з О-діагностикумом черевного тифу. Який діагноз

можна встановити на підставі цього дослідження?

A * Черевний тиф

B Дизентерія

C Холера

D Лептоспіроз

E Туберкульоз

17. Пацієнтка, що перебуває на лікуванні в інфекційній лікарні з приводу сальмонельозу, пройшла специфічні лабораторні дослідження. Яке з них буде найінформативнішим щодо підтвердження діагнозу?

A. Копрокультура

B. Реакція Відаля

C. Реакція Райта

D. Уринокультура

E. Білікультура

18. В ході бактеріологічного дослідження випорожнень працівника їдальні на вісмут-сульфіт агарі виросли дрібні чорні колонії з металевим полиском. Для яких мікроорганізмів характерний такий ріст?

A. Сальмонели

B. Стафілококи

C. Стрептококи

D. Ешерихії

E.Шигели

 

ШИГЕЛИ

1.Для вирiшення питання ретроспективної дiагностики перенесеної бактерiальної дизентерiї було призначено серологiчне дослiдження сироватки кровi з метою встановлення титру антитiл до шигел. Яку з перелiчених реакцiй доцiльно використати для цього?

A. Пасивна гемаглютинація B. Зв’язування комплементу

C. Преципiтацiя D. Гемолiз E. Бактерiолiз

2.У хворого з типовою клiнiчною картиною дизентерiї, внаслiдок раннього застосування антибiотикiв, пiд час бактерiологiчного дослiдження випорожнень шигели не виявленi. Титр антишигельозних антитiл в РПГА у парних сироватках у даного хворого пiдвищився в 4 рази.Про що це свiдчить?

A. Пiдтверджує дiагноз дизентерiї B. Виключає дiагноз дизентерiї

C. Перенiс дизентерiюра нiше D. Неспецифiчна реакцiя E. Вакцинальна реакцiя

3.У пацiєнта з ознаками колiту видiлена чиста культура бактерiй, яка за морфологiчними, культуральними та бiохiмiчними властивостями вiднесена до роду шигел. Яку з названих реакцiй доцiльно застосувати для серологiчної iдентифiкацiї культури?

A. Аглютинацiї з дiагностичними сироватками

B. Зв’язування комплементу C. Непрямої гемаглютинацiї

D. Преципiтацiї E. Затримки гемаглютинацiї

4.В населеному пунктi зареєстрованi випадки захворювання на дизентирiю. Назвiть можливий механiзм її передачi вiд хворих до здорових:

A. Фекально-оральний B. Трансмiсивний C. Аерогенний

D. Вертикальний E. Артифiциальний

5.Пiд час бактерiологiчного дослiдження випорожнень хворого на гостру кишкову iнфекцiю була видiлена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологiчних реакцiй було застосовано для iдентифiкацiї видiленої культури?

A. Аглютинацiї B. Зв’язування комплементу C. Нейтралiзацiї

D. Бактерiолiзу E. Преципiтацiї

6.Лабораторна діагностика інфекційних захворювань передбачає взяття біологіного

матеріалу для дослідження. Який матеріал беруть для бактеріологічного методу

діагностики дизентерії?

A * Фекалії

B Сеча

C Кров

D Змиви із зіву

E Ліквор

ПРОТЕЙ

1.При дослiдженнi пiдозрiлих м’ясних продуктiв (сосиски), що мали характерних гнилiсний запах, було видiлено рухливi грамнегативнi паличковиднi мiкроорганiзми, що добре росли на МПА з ефектом "роїння". При посiвi в конденсацiйну воду мiкроорганiзми на поверхнi середовища утворювали налiт димчасто-блакитного кольору. Який мiкроорганiзм мiг спричинити гнилiсний розпад даного продукту?

A. Протей B. Кишкова паличка C. Сальмонели

D. Холерний вiбрiон E. Шигели дизентерiї

2.На середовищі Олькеніцького виділено чисту культуру з повзучим ростом. До якого роду належить виділена чиста культура бактерій?

A *Proteus

B Salmonella

C Shigella

D Yersinia

E Klebsiella




©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.