Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Романовського-ГімзиМОРФОЛОГІЯ

1.З метою мiкроскопiчного пiдтвердження дiагнозу "первинний сифiлiс" у хворого здiйснено забiр видiлень з виразки. Який вид мiкроскопiї використовується для виявлення та вивчення рухомостi збудника?

A. Темнопольна B. Свiтлова C. Люмiнесцентна D. Електронна E. Аноптральна

2.У пацiєнта з фурункульозом був проведений посiв гною на кров’яний агар. Пiд час мiкроскопiї культури виявленi грампозитивнi коки, якi розташованi у виглядi грон винограду. Якi це бактерiї?

A. Стафiлококи B. Гонококи C. Стрептококи D. Менiнгококи E. Тетракоки

3.Пiд час мiкробiологiчного контролю лiкарської сировини виявленi капсульнi бактерiї. Який метод використали для виявлення капсули?

A. Буррi-Гiнса B. Цiля-Нiльсена C. Нейссера D. Грама E. Ожешко

4. Етiологiчними факторами iнфекцiйних захворюваньм ожуть бути мiкроорганiзми з рiзною ультраструктурою. Якi з нижче перерахованих груп мiкробiв вiдносяться до еукарiот?

A. Найпростiшi B. Вiруси C. Вiроїди D. Прiони E. Скотобактерiї

5. Етiологiчними факторами iнфекцiйних захворювань можуть бути iнфекцiйнi агенти з рiзною ультраструктурою. Якi з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клiтинної структури, бiлково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?

A. Вiруси B. Гриби C. Бактерiї D. Найпростiшi E. Рикетсiї

6. Слизова структура, яка щiльно пов’язана з клiтинною стiнкою бактерiй i має чiтко вiдокремлену зовнiшню межу, може бути виявлена пiд час забарвлення мазка за методом Бурi-Гiнса. Як називається цей елемент бактерiальної клiтини?

A. Капсула B. Спора C. Джгутики D. Рибосоми E. Епiсоми

7.Бактерiї можуть мiстити поряд з хромосомними також позахромосомнi спадковi елементи - плазмiди. Наявнiсть плазмiдних генiв може проявлятися:

A. Множинною лiкарською стiйкiстю B. Стiйкiстю до барвникiв

C. Стiйкiстю до фiзичних факторiв D. Здатнiстю до спороутворення

E. Здатнiстю до рухливостi

8.При дослiдженнi антибiотикограми чистої культури бактерiй сальмонел виявлено множинну резистентнiсть до антибiотикiв. Який фактор мiгспричинити це явище?

A. R-плазмiди B. Мутацiї в хромосомi C. F-плазмiди D. Помiрнi фаги E. Транспозони

9.В препаратi, зафарбованому за методом Ожешко, видно паличкоподiбнi мiкроорганiзми, зафарбованi в синiй колiр, в яких термiнально розмiщенi компоненти округлої форми, зафарбованi в червоний колiр. Як називаються цi компоненти?

A. Спори B. Вiйки C. Джгутики D. Капсули E. Мезосоми

10.При забарвленнi бакпрепаратiв, виготовлених з харкотиння, методом Цiля-Нiльсена виявлено наявнiсть яскраво-червоних паличок, якi розмiщувалися поодиноко або групами, не чутливi до дiї кислот. На живильних середовищах першi ознаки росту з’являються на 10-15-ту добу. До якої родини вiдносяться виявленi бактерiї?

A. Micobacterium tuberculosis B. Yersinia pseudotuberculosis

C. Histoplasma dubrosii D. Klebsiella rhinoscleromatis E. Coxiella burnettii

11.До бактерiологiчної лабораторiї доставленi блювотнi маси хворого з пiдозрою на холеру. З матерiалу приготований препарат "висяча крапля". Який метод мiкроскопiї буде використаний для виявлення збудника по його рухливостi?

A. Фазово-контрастна B. Електронна C. Iмунна електронна

D. Люмiнесцентна E. Iмерсiйна

12.У мазку з випорожнень хворого виявленi грамнегативнi бактерiї у виглядi коми. Якi властивостi слiд у першу чергу вивчити за допомогою мiкроскопа для отримання додаткової iнформацiї про виявленi мiкроби?

A. Рухливiсть B. Наявнiсть спор C. Наявнiстьк апсул

D. Наявнiсть цист E. Наявнiсть гранул волютину

13.При тривалому лiкуваннi iнфекцiйного хворого пенiцилiном встановлено явище трансформацiї збудника в L-форму. Якi змiни виникаютьу клiтинi збудника при L-трансформацiї?

A. Вiдсутнiсть клiтинної стiнки B. Вiдсутнiсть джгутика

C. Вiдсутнiсть капсули D. Вiдсутнiсть спори E. Вiдсутнiсть включень

14.В препаратi, зафарбованому за методом Ожешко, видно паличкоподiбнi мiкроорганiзми, зафарбованi в синiй колiр, в яких термiнально розмiщенi компоненти округлої форми, зафарбованi в червоний колiр. Як називаються цi компоненти?

A. Спори B. Вiйки C. Джгутики D. Капсули E. Мезосоми

15.У лабораторiї особливо небезпечних iнфекцiй проводиться мiкроскопiчне дослiдження патологiчного матерiалу вiд хворого з пiдозрою на чуму, забарвленого за Гiнсом-Буррi. Яку властивiсть збудника дозволяє визначити даний метод?

A. Капсулоутворення B. Спороутворення C. Кислотостiйкiсть

D. Лугостiйкiсть E. Наявнiсть зерен волютину

16.До бактерiологiчної лабораторiї доставленi блювотнi маси хворого з пiдозрою на холеру. З матерiалу приготований препарат "висяча крапля". Який метод мiкроскопiї буде використаний для виявлення збудника по його рухливостi?

A. Фазово-контрастна B. Електронна C. Iмунна електронна

D. Люмiнесцентна E. Iмерсiйна

17.Встановлено, що в клiтинах органiзмiв вiдсутнi мембраннi органели та їх спадковий матерiал не має нуклеосомної органiзацiї. Що це за органiзми?

A. Прокаріоти B. Віруси C. Аскоміцети D. Еукаріоти E. Найпростiшi

18.У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з пiдозрою на дифтерiю виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазкiв було використано?

A. Леффлера B. Буррi C. Гiнса D. Грама E. Нейссера

19.На практичному заняттi з мiкробiологiї студентам запропоновано пофарбувати сумiш бактерiй за методикоюГрама та пояснити механiзм фарбування. Якi морфологiчнi структури бактерiй зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерiй?

A. Клiтинна стiнка B. ЦПМ C. Капсула D. Джгутики E. Цитоплазма

20.З виділень кон’юнктиви ока виготовлено мазок-препарат за методом

Романовського-Гімзи. При мікроскопії препарата в цитоплазмі виявлено включення. Для

яких з перерахованих мікроорганізмів характерні такі включення ?

A *Хламідій

B Вірусів

C Мікоплазм

D Рикетсій

E Грибів

21.У харкотинні пацієнта з підозрою на пневмонію виявлено грампозитивні диплококи у

вигляді полум’я свічки, оточені капсулою. Які мікроорганізми виявлені?

A *Streptococcus pneumoniaе

B Neisseria gonorrhoeae

C Staphylococcus aureus

D Klebsiella pneumoniaе

E Neisseria meningitidіs

22.У лікворі пацієнта з вираженим болем голови, блювотою, порушеннями мовлення

виявлені грамнегативні диплококи, розташовані, здебільшого, внутрішньоклітинно. Який

мікроорганізм міг спричинити цей симптомокомплекс?

A *Менінгокок

B Стафілокок

C Стрептокок

D Пневмокок

E Гонокок

23.Під час бактеріоскопії гнійних виділень із шийки матки виявлено грамнегативні

бобоподібні диплококи, які розміщені у середині та поза лейкоцитами. Який чинник

гнійного запалення шийки матки?

A *Neissеria gonorrhoeae

B Chlamidia trachomatis

C Haemophilus vaginalis

D Trichomonas vaginalis

E Calymmatobacterium granulomatis

24.При виготовленні мазка із зішкрябу шкіри виявлено друзи у вигляді переплетених ниток. Центральна частина друзи забарвлена грамдодатно, а периферична грамвід’ємно. Для яких мікроорганізмів характерні такі ознаки ?

A *Актиноміцет

B Мікоплазм

C Спірохет

D Рикетсій

E Хламідій

25.У пацієнта спостерігається частий стілець, блювота, обезводнення організму,

випорожнення нагадують “рисовий відвар”, не мають фекального запаху. Який збудник

став причиною хвороби ?

A *Холерний вібріон

B Шигели дизентерії

C Сальмонели черевного тифу

D ЕПКП

E Ентеровіруси

26.При посіві випорожнень пацієнта на лужну пептонну воду виявлено ріст у вигляді ніжної голубої плівки, а при мікроскопії - зігнуті грамнегативні рухливі палички. Для яких бактерій характерні такі властивості ?

A *Холерного вібріона

B Шигел

C Ешерихій

D Протею

E Сальмонел

27.У виділеннях з рани пацієнта виявлено великі рухливі грампозитивні палички, що утворюють круглі спори, які нагадують барабанні палички. Для якого збудника характерні такі морфологічні властивості ?

A *Правцю

B Газової гангрени

C Ботулізму

D Сибірської виразки

E Чуми

28.У пацієнта на обличчі карбункул, у центрі якого чорний струп, по периферії —

везикулярний висип. Під час мікроскопічного дослідження патматеріалу виявлено

нерухомі, грам позитивні стрептобацили, оточені капсулою. Які мікроорганізми є

збудниками цієї хвороби ?

A *Bacillus anthracis

B Bacillus anthracoides

C Bacillus subtilis

D Bacillus megaterium

E Staptylococcus aureus

29.При мікроскопії мазка-препарата виявлено поліморфні, без клітинної стінки

мікроорганізми, які оточені тришаровою ліпопротеїдною цитоплазматичною мембраною.

Для яких мікрорганізмів характерні такі ознаки ?

A *Мікоплазм

B Рикетсій

C Вірусів

D Актиноміцет

E Хламідій

30.У пацієнта некротична флегмона нижньої кінцівки. Підозра на газову гангрену. При мікроскопії виявлено грампозитивні палички, що утворюють спори. Який мікроорганізм

виявлено?

A * Клостридії

B Кишкова паличка

C Стрептококи

D Ешерихії

E Сальмонели

31.Під час санітарно-бактеріологічного дослідження кремових виробів виявлені

грампозитивні коки, що утворюють гроноподібні скупчення. Який це мікроорганізм?

A *Стафілокок

B Стрептокок

C Мікрокок

D Менінгокок

E Гонокок

32.Від пацієнта із харкотиння виділили грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням. Збудник якого захворювання імовірно було виділено?

A *Чуми

B Менінгококцемії

C Туберкульозу

D Дифтерії

E Стрептококової пневмонії

33.Пацієнтові , в анамнезі якого була легенева форма туберкульозу, проведене

мікроскопічне дослідження харкотиння з метою виявлення збудника. Який метод

фарбування використовують при цьому?

A *Метод Ціля-Нільсена

B Метод Буррі-Гінса

C Метод Грама

D Метод Нейсера

E Метод Романовського-Гімза

34.При дослідженні гнійних виділень із шийки матки виявлені грамнегативні диплококи, розташовані як у лейкоцитах, так і поза ними. Назвіть збудника гнійного запалення шийки матки:

A *Neisseria gonorroeae

B Trichomonas vaginalis

C Chlamidia trachomatis

D Вacterium granulomatis

E Haemophilus vaginalis

35.Який метод використовується при фарбуванні мазків-відбитків з органів інфікованих тварин при сибірській виразці для виявлення капсули бактерій?

A *За Бурі-Гінсом

B За Ожешко

C За Ганзеном

D За Циль-Нільсеном

E За Грамом

36.В інфекційну лікарню поступив пацієнт з діареєю. При бактеріоскопічному дослідженні випорожнень виявили грамнегативні зігнуті палички у вигляді коми. Яке захворювання можна запідозрити ?

A *Холеру

B Черевний тиф

C Кишкову форму чуми

D Сальмонельозний гастроентерит

E Ентероколіт

37.У дитини 5 років, що страждає на ангіну, в мазку із зіва виявили бактерії, які на кінцях

мали булавоподібні потовщення із зернами волютину. Збудники якого захворювання

мають таку мікроскопічну картину?

A *Дифтерії

B Правця

C Ботулізму

D Сибірки

E Туберкульозу

38.Через 48 годин після хірургічного втручання після вогнепального поранення у пацієнта спостерігається набряк навколо швів, виділення з рани, шкіра бронзового забарвлення, виражена інтоксикація. У мікропрепараті з раневого вмісту – крупні грампозитивні палички, з потовщеннями на кінцях клітин. Які мікроорганізми могли викликати такі клінічні прояви?

A *Клостридії газової гангрени

B Дріжджоподібні гриби

C Кишкова палична

D Стафілококи

E Синьогнійна паличка

39.В бактеріологічних лабораторіях використовують різні методи забарвлення мікроорганізмів. З чим пов'язана диференціація бактерій на грампозитивні і грамнегативні при використанні метода Грама?

A *Хімічний склад і структура клітинної стінки

B Хімічний склад і структура капсули

C Наявність або відсутність джгутиків

D Наявність або відсутність спори

E Хімічний склад і структура цитоплазми

40.В лабораторію надійшло для дослідження харкотиння пацієнта з попереднім діагнозом

туберкульоз легенів. Для визначення збудника туберкульозу лаборант використав

спеціальний метод забарвлення. Який?

A *Ціля-Нільсена

B Ожешко

C Бурі-Гінса

D Здродовського

E Грама

41.При мікроскопічному дослідженні фекалій пацієнта з діареєю виявлено зігнуті палички у вигляді коми, розташовані як зграйки риб. Збуднику якого захворювання притаманні ці морфологічні ознаки?

A *Холери

B Дизентерії

C Туберкульозу

D Сальмонельозу

E Ешерихіозу

42.При проведенні бактеріоскопічного дослідження мазків від пацієнту, забарвлених за Романовським-Гімзою виявлено фіолетові кокоподібні мікроорганізми, розташовані в цитоплазмі клітин епітелію. Для якого збудника є характерним внутрішньоклітинне розташування?

A *Хламідії

B Стафілококи

C Сальмонели

D Шигели

E Стрептококи

43.При бактеріоскопічному дослідженні твердого шанкру пацієнта виявлено рухливі,

спіралеподібні, з рівномірними дрібними завитками мікроорганізми. Для збудника якого

захворювання характерні ці морфологічні особливості?

A *Сифіліс

B Лептоспіроз

C Бореліоз

D Дифтерія

E Кандидоз

44.При мікроскопії мазків з мигдаликів пацієнта при фарбуванні за Нейсером виявлені тонкі палички жовтого кольору з темно-синіми зернами на кінцях, розташованими у вигляді римської цифри V. Який попередній діагноз?

A * Дифтерія

B Кір

C Кашлюк

D Грип

E Туберкульоз

45.Від дитини з підозрою на дифтерію виготовлено мазки із зіву і зафарбовано за методом

Нейсера. При мікроскопії виявлені жовті палички з темно-синіми потовщеннями на кінцях.

Який структурний елемент мікробної клітини визначається у мікроорганізмів ?

A *Зерна волютину

B Плазміди

C Капсули

D Спори

E Джгутики

46.Виявлення капсули мікроорганізму є важливим при проведенні бактеріологічних досліджень. Який метод фарбування використовується для виявлення капсули?

A. Буррі-Гінса

B. Леффлера

C. Пєшкова

D. Романовського-Гімзи

E. Ожешко

47. У пацієнта з імовірним захворюванням на ендемічний поворотний тиф під час нападу гарячки взято кров з пальця і виготовлено препарат «товста крапля». Яким методом зафарбувати препарат?

A. Романовського-Гімзи

B. Грама

C. Ціля-Нільсена

D. Буррі

E. Леффлера

 

 

ФІЗІОЛОГІЯ

1.Зараження куриних ембрiонiв є основним методом видiлення вiрусу грипу. Для пригнiчення супутньої бактерiальної флори у дослiджуваному матерiалi (змивi з носоглотки) до нього попередньо додають:

A. Антибiотики B. Еубiотики C. Флуоресцiюючу сироватку

D. Лейкоцитарний iнтерферон E. Протигрипозний гама-глобулiн

2.Рослинну сировину слiд обстежитина наявнiсть в нiй дрiжджеподiбних грибiв. Яке середовище слiд використати для того, щоб забезпечити розвиток даного виду мiкроорганiзму, але щоб при цьому супутня мiкрофлора не виростала або росла дуже повiльно?

A. Агар Сабуро B. Агар Ендо C. М’ясо-пептонний агар

D. Молочно-сольовий агар E. Кров’яний агар

3.При перевiрцi стану повiтря в аптечному примiщеннi, де виготовляються iн’єкцiйнi форми лiкiв, седиментацiйним методом виявлено 5 дрiбних округлих колонiй, навколо яких чiтко видно зону гемолiзу. На яке середовище зроблено посiви?

A. Кров’яний агар B. Середовище Ендо C. МПА

D.Жовточно-сольовий агар E. Середовище Лєвiна

4.При посiвi на щiльне поживне середовище фекалiй дитини з пiдозрою на колiентерит через добу виросли два види колонiй: безбарвнi та червонного кольору. До якої групи живильних середовищ, найбiльш iмовiрно можна вiднести це середовище?

A. Диференцiально-дiагностичнi B. Елективнi C. Збагачення

D. Унiверсальнi E. Простi

5.Ферменти бактерiй характеризуються високою специфiчнiстю дiї. Ця їх властивiсть на практицi використовується для:

A. Iдентифiкацiї бактерiй B. Культивування бактерiй C. Фаготипування бактерiй

D. Виготовлення iмуноглобулiнiв E. Серотипування бактерiй

6.Дослiдження зiбраних лiкарських рослин показало їх значну обсiменiннiсть рiзними бактерiями. Який метод треба використати, щоб видiлити чистi культури цих бактерiй?

A. Посiв на щiльне живильне середовище B. Центрифугування у градiєнтi щiльностi

C. Зараження лабораторних тварин D. Фазово-контрастна мiкроскопiя

E. Використання фiльтрiв з порами певного дiаметру

7. У пацієнта з простатитом була виділена С. trachomatis. На яких тест-системах

культивується цей збудник?

A *Культура тканин

B Курячі ембріони

C Середовище Ендо

D Кров'яний агар

E МПА

 

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

1.Одним з джерел забруднення лiкарських засобiв мiкроорганiзмами може бути лабораторний посуд. Який метод стерилiзацiї доцiльнiше використовувати для його стерилiзацiї?

A. Сухий жар B. Прокалювання C. Кип’ятiння D. Тиндалiзацiя E. Пастеризацiя

2.В умовах аптеки виникла потреба стерилiзацiї рiдкої лiкарської форми механiчним методом. Який апарат використали для цього?

A. Фiльтр Зейтця B. Паровий стерилiзатор C. Автоклав D. Пiч Пастера E. Апарат Коха

3.Який метод забезпечуєна дiйну стерилiзацiю бiологiчних рiдин (сироваток, розчинiв ферментiв, вiтамiнiв тощо), якi не витримують високих температур?

A. Тиндалiзацiя B. Сухий жар C. Текуча пара D. Волога пара пiд тиском

E. Обпалювання в полум’ї (фламбування)

4.Якi з нижче перерахованих методiв стерилiзацiї при одноразовiй термiчнiй обробцi об’єкта забезпечують повну загибель мiкроорганiзмiв i їх спор?

A. Автоклавування B. Кип’ятiння C. Тиндалiзацiя D. Кохування E. Пастеризацiя

5.Пiсля приготування живильного середовища, що мiстить розчини вуглеводiв, лаборант провiв його стерилiзацiю. Який спосiб стерилiзацiї був застосований?

A. Текучою парою дрiбно B. Паром пiд тиском C. Кип’ятiння одноразове

D. Ультрафiолетове опромiнення E. Сухою жарою

6.У лабораторії проводилися дослідження з діагностики правця. Яким методом стерилізації

можна знищити виділені культури збудника правця ?

A *Автоклавуванням

B Сухим жаром

C Кип'ятінням

D Тиндалізацією

E Пастеризацією

7.Для проведення контролю якості стерилізації медичних інструментів в автоклаві

застосовують біотести. Які мікроорганізми для цього використовують ?

A *Спорові

B Патогенні

C Капсульні

D Кислотостійкі

E Термофільні

8.У бактеріологічній лабораторії проводилися дослідження з приводу діагностики правцю.

Яким методом стерилізації треба знищити виділені культури збудників правцю?

A *Автоклавуванням

B Сухим жаром

C Кип'ятінням

D Тиндалізацією

E Пастеризацією

9.Одним із джерел забруднення ліків може бути лабораторний посуд. Який метод доцільно

використовувати для його стерилізації?

A *Сухий жар

B УФ-опромінення

C Кип’ятіння

D Тиндалізація

E Пастеризація

10.З метою отримання бактеріальних екзотоксинів мікроорганізми культивують у рідкому

живильному середовищі . За допомогою якого метода можна очистити середовище від

мікроорганізмів та отримати чисті екзотоксини?

A *Фільтрування через бактеріальні фільтри

B Кип’ятіння

C Автоклавування

D Ультрафіолетове опромінення

E Внесення дезінфікуючих речовин

 

ІНФЕКЦІЯ

1.Людина, яка проживала в ендемiчному вогнищi, перехворiла триденною малярiєю. Через пiвтора року пiсля переїзду в iншу мiсцевiсть захворiла малярiєю знову. Яка найбiльш вiрогiдна форма цього захворювання?

A. Рецидив B. Реiнфекцiя C. Суперiнфекцiя

D. Персистуюча iнфекцiя E. Вторинна iнфекцiя

2.У хворого лiкар дiагностував гостру гонорею. З анамнезу стало вiдомо, що ранiше вiн перенiс гонорею i вилiку-вання було повним. До якої категорiї iнфекцiй можна вiднести це нове захворювання?

A. Реiнфекцiя B. Суперiнфекцiя C. Рецидив D. Вторинна iнфекцiя E. Автоiнфекцiя

3.Пацiєнт одужав пiсля перенесеної дизентерiї Зонне i повторно заразився цим же збудником. Як називається така форма iнфекцiї?

A. Реiнфекцiя B. Рецидив C. Суперiнфекцiя

D. Персистуюча iнфекцiя E. Хронiчна iнфекцiя

4.Прикладом специфiчних паразитiв людини є малярiйний плазмодiй, гострик дитячий i деякi iншi. Джерелом iнвазiї таких паразитiв завжди є людина. Такi специфiчнi паразити людини викликають захворювання, якi називаються:

A. Антропонознi B. Зоонознi C. Антропозоонознi

D. Iнфекцiйнi E. Мультифакторiальнi

5.Дитина 5-ти рокiв, повернувшись з дитячого садочку, вiдчула слабкiсть, головний бiль; пiдвищилась температура до 37,5°C. Який це перiод розвитку хвороби?

A. Продромальний B. Латентний C. Iнкубацiйний D. Одужання E. Розпалу хвороби

6.Пацiєнт одужав пiсля перенесеної дизентерiї Зонне i повторно заразився цим же збудником. Як називається така форма iнфекцiї?

A. Реiнфекцiя B. Рецидив C. Суперiнфекцiя

D. Персистуюча iнфекцiя E. Хронiчна iнфекцiя

7.У чоловiка 45-ти рокiв дiагностували виразку шлунка. Пiсля консервативного лiкування зникли бiль, печiя, нормалiзуваласьф ункцiя ШКТ. При ендоскопiчному дослiдженнi шлунка було виявлено рубцювання. Як треба квалiфiкувати такий перебiг хвороби?

A. Ремiсiя B. Рецидив C. Латентний перiод D. Одужання E. Продромальний перiод

8.Патогенним мiкроорганiзмам властива наявнiсть ферментiв агресiї, якi визначаютьї х вiрулентнiсть. Виберiть серед перерахованих ферменти агресiї:

A. Гiалуронiдаза B. Карбогiдраза C. Трансфераза D. Оксидаза E. Лiаза

9.Для проникнення в тканини органiзму i поширення в них патогеннi мiкроорганiзми продукують рiзноманiтнi ферменти. Виберiть цi ферменти серед перерахованих:

A. Гiалуронiдаза, лецитиназа B. Лiаза, лiгаза C. Трансфераза, нуклеаза

D. Оксидаза, каталаза E. Естераза, протеаза

10.Бактерiї з часом набувають стiйкостi до антибактерiальних засобiв. Чим обумовлена резистентнiсть у грампозитивних бактерiй до антибiотикiв пенiцилiнового ряду?

A. Продукцiя бета-лактамаз B. Проникливiсть клiтинної стiнки

C. Активний синтез пептидоглiкану D. Активний транспорт антибiотика

E. Синтез бiлкiв

 

ІМУНІТЕТ

1.Пiд час обстеження хворого булла виявлена недостатня кiлькiсть iмуноглобулiнiв. Якi з клiтин iмунної системи їх продукують?

A. Плазматичнi B. Т-хелпери C. Т-кiлери

D. Т-супресори E. Плазмобласти

2.У хворого з клiнiчними ознаками первинного iмунодефiциту виявлено порушення функцiї антигенпрезентацiї iмунокомпетентним клiтинам. Порушення функцiонування яких клiтiн може бути причиною цього?

A. Макрофаги, моноцити B. Т-лiмфоцити C. В-лiмфоцити

D. Фiбробласти E. 0-лiмфоцити

3.Для серологiчної дiагностики сифiлiсу в реакцiї Вассермана лiкарлаборант пiдготував такi реактиви: кардiолiпiновий антиген, спиртовий екстракт лiпоїдiв iз серцевого м’яза бика з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолiтична система, фiзiологiчний розчин, дослiджуванi сироватки. Який ще компонент необхiдний для постановки реакцiї?

A. Комплемент B. Живi трепонеми C. Еритроцити барана

D. Дiагностична преципiтуюча сироватка E. Антиглобулiнова сироватка

4.У бактерiологiчнiй лабораторiї проводиться дослiдження м’ясних консервiв на вмiст ботулiнiчного токсину. Для цього дослiднiй групi мишей ввели екстракт iз дослiджуваного матерiалу та антитоксичну протиботулiнiчну сироватку типiв А, В, Е; контрольнiй групi мишей ввели екстракт без протиботулiнiчної сироватки. Яку серологiчну реакцiю було використано?

A. Нейтралiзацiї B. Преципiтацiї C. Зв’язування комплементу

D. Опсонофагоцитарна E. Подвiйної iмунної дифузiї

5.У реакцiї пасивної гемаглютинацiї, поставленої з еритроцитарним черевнотифозним V i-дiагностикумом, виявленi антитiла у розведеннi сироватки обстежуваного до 1:80, що вище дiагностичного титру. Такий результат свiдчить про наступне:

A. Можливе носiйство паличок черевного тифу B. Гостре захворювання на черевний тиф

C. Рецидив черевного тифу D. Iнкубацiйний перiод черевного тифу

E. Реконвалесценцiї хворого на черевний тиф

6.Для прискорення загоєння рани слизової оболонки в ротовiй порожнинi хворому призначено препарат, який являє собою термостабiльний бiлок, що мiститься у людини в сльозах, слинi, грудному молоцi матерi, а також йогоможна виявити в свiжознесеному курячому яйцi. Вiдомо, що вiн являє собою фактор природної резистентностi органiзму i має назву:

A. Лiзоцим B. Комплемент C. Iнтерферон D. Iнтерлейкiн E. Iманiн

7.Вагiтнiй жiнцi, пiд час встановлення на облiк у жiночу консультацiю, було проведено клiнiчне обстеження на ряд iнфекцiй. У сироватцi кровi були виявленi lgM до вiрусу краснухи. Про що свiдчить такий результат?

A. Первинне зараження жiнки B. Хронiчний процесс C. Жiнка здорова

D. Загострення хронiчного процессу E. Повторне iнфiкування вiрусом краснухи

8.Досить часто причиноюна бутих iмунодефiцитiв є iнфекцiйне ураження органiзму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клiтинах iмунної системи i руйнують їх. Виберiть серед перерахованих тi захворювання, при яких має мiсце вищезгадане:

A. Iнфекцiйний мононуклеоз, СНIД B. Туберкульоз, мiкобактерiоз

C. Полiомiєлiт, гепатит А D. Дизентерiя, холера E. Ку-гарячка, висипний тиф

9.У хворого з клiнiчними ознаками iмунодефiциту проведено iмунологiчнi дослiдження. Виявлено значне зниження кiлькостi клiтин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слiд зробити аналiзуючи данi дослiдження?

A. Зниження рiвня T-лiмфоцитiв B. Зниження рiвня B-лiмфоцитiв

C. Зниження рiвня натуральних кiлерiв (NK-клiтин)

D. Зниження рiвня системи комплементу

E. Недостатнiсть клiтин-ефекторiв гуморального iмунiтету

10.В анотацiї до препарату вказано, що вiн мiстить антигени збудника черевного тифу, адсорбованi на стабiлiзованих еритроцитах барана. З якою метоюв икористовують цей препарат? A. Для виявлення антитiл в реакцiї непрямої гемаглютинацiї

B. Для виявлення антитiл в реакцiї зв’язування комплементу

C. Для виявлення антитiл в реакцiї Вiдаля

D. Для виявлення антитiл в реакцiї затримки гемаглютинацiї

E. Для серологiчної iдентифiкацiї збудника черевного тифу

11.Дитинi пiсля аналiзу iмунограми встановили дiагноз первинний iмунодефiцит гуморальної ланки iмунiтету. Яка з причин може призвести до розвитку первинного iмунодефiциту в органiзмi дитини?

A. Спадковi порушення в iмуннiй системi

B. Порушення в процесi ембрiонального розвитку

C. Порушення обмiну речовин в органiзмi матерi

D. Порушення реактивностi та резистентностi органiзму

E. Токсичне пошкодження В-лiмфоцитiв

12.Хлопчик на другому роцi життя став часто хворiти на респiраторнi захворювання, стоматити, гнійничкові ураження шкiри. Навiть невеликi пошкодження ясен i слизової ускладнюються запаленням, що протiкає тривало. Встановлено, що у кровi дитини практично вiдсутнi імуноглобуліни усiх класiв. Зниження функціональної активностi якої клiтинної популяцiї лежить в основi описаного синдрому?

A. В-лiмфоцити B. Т-лiмфоцити C. Нейтрофiли

D. Макрофаги E. NK-лiмфоцити

13.Фiльтрат бульйонної культури збудникiв газової анаеробної інфекції розлили по пробiрках, додали видовi антитоксичнi сироватки, витримали впродовж 40 хвилин при кiмнатнiй температурi. Для визначення виду анаероба тепер необхiдно:

A. Ввести тваринам вмiст пробiрок

B. Додати у пробiрки аглютинуючу дiагностичну сироватку

C. Вмiст пробiрок посiяти на щільні поживнi середовища

D. Додати у пробiрки преципiтуючу дiагностичну сироватку

E. Додати у пробiрки еритроцитарний дiагностикум

14.Серологiчна дiагностика iнфекцiйних захворювань заснована на специфiчнiй взаємодiї антитiл з антигенами. Як називається серологiчна реакцiя, при якiй високодисперснi антигени адсорбованi на еритроцитах?

A. Реакцiя непрямої (пасивної) гемаглютинацiї B. Реакцiя преципiтацiї

C. Реакцiя зв’язування комплементу D. Реакцiя гемадсорбцiї E. Реакцiя нейтралізації

15.У хворого дiагностовано ГРВI. У сироватцi кровi знайдено iмуноглобулiни класу М. Який перiод інфекційного процесу в даному випадку?

A. Гострий B. Продромальний C. Iнкубацiйний

D. Реконвалесценцiя E. Мiкробоносiйство

16.У хворого 34-х рокiв пiсля перенесеної кишкової iнфекцiї, викликаної сальмонелами, стали згасати симптоми захворювання. Iмуноглобулiни якого класу будуть виявленi в кровi хворого в перiод реконвалесценцiї?

A. Ig G B. Ig A C. Ig D D. Ig E E. Ig M

17.В ходi лабораторної дiагностики iнфекцiй, пiд час проведення серологiчних реакцiй, з метою пiдвищення їх специфiчностi, використовують моноклональнi антитiла. Яким методом їх отримують?

A. Гiбридомна технологія B. Гiперiмунiзацiя тварин

C. Культивування Т-лiмфоцитiв in vitro D. Iмунiзацiя людей-донорiв

E. Культивування Т-лiмфоцитiв in vivo

18.Аптечна фiрма отримала замовлення на постачання до лабораторiї дiагностичних препаратiв, що використовуються для вивчення антигеннихв властивостей збудника. Якi це препарати?

A. Дiагностичнi сироватки B. Алергени C. Дiагностикуми

D. Iмуноглобулiни E. Бактерiофаги

19.Двомiсячна дитина контактувала з хворим на кiр старшим братом. Дiльничний педiатр стверджує, що не потрiбно робити в такому вiцi щеплення проти кору, навiть пiсля контакту з хворим. З чим це пов’язано?

A. Наявнiсть материнського iмунiтету B. Висока алергеннiсть вакцини

C. Низька ефективнiсть вакцини D. Дуже малий вiк дитини

E. Висока токсичнiсть вакцини

20.Першими лейкоцитами, що з’являються у вогнищi запалення, є:

A. Нейтрофiли B. Моноцити C. Еозинофiли D. Лiмфоцити E. Базофiли

21.У хворого з гострою пневмонiєю має мiсце набряк i ущiльнення легеневої тканини. Якi клiтини першими iнфiльтрують зону запалення i забезпечують ефективний захист вiд бактерiальної iнфекцiї?

A. Нейтрофiли B. Моноцити C. Тромбоцити D. Еозинофiли E. Базофiли

22.До iнфекцiйної лiкарнi надiйшов пацiєнт з клiнiчними ознаками енцефалiту. В анамнезi - укус клiща. В реакцiї гальмування гемаглютинацiї виявлено антитiла проти збудника клiщового енцефалiту в розведеннi 1:20, що не є дiагностичним. Вкажiть наступнi дiї лiкаря пiсля одержання зазначеного результату:

A. Повторити дослiдження iз сироваткою, взятою через 10 днiв

B. Дослiдити цю ж сироватку повторно C. Використати чутливiшу реакцiю

D. Повторити дослiдження з iншим дiагностикумом

E. Вiдхилити дiагноз клiщового енцефалiту

23.Для прискорення загоєння рани слизової оболонки в ротовiй порожнинi хворому призначено препарат, який являє собою термостабiльний бiлок, що мiститься у людини в сльозах, слинi, грудному молоцi матерi, а також йогоможна виявити в свiжознесеному курячому яйцi. Вiдомо, що вiн являє собою фактор природної резистентностi органiзму i має назву:

A. Лiзоцим B. Комплемент C. Iнтерферон D. Iнтерлейкiн E. Iманiн

24.Вагiтнiй жiнцi, пiд час встановлення на облiк у жiночу консультацiю, було проведено клiнiчне обстеження на ряд iнфекцiй. У сироватцi кровi були виявленi lgM до вiрусу краснухи. Про що свiдчить такий результат?

A. Первинне зараження жiнки B. Хронiчний процесс C. Жiнка здорова

D. Загострення хронiчного процессу E. Повторне iнфiкування вiрусом краснухи

25.У бактерiологiчнiй лабораторiї проводиться дослiдження м’ясних консервiв на вмiст ботулiнiчного токсину. Для цього дослiднiй групi мишей ввели екстракт iз дослiджуваного матерiалу та антитоксичну протиботулiнiчну сироватку типiв А, В, Е; контрольнiй групi мишей ввели екстракт без протиботулiнiчної сироватки. Яку серологiчну реакцiю було використано?

A. Нейтралiзацiї B. Преципiтацiї C. Зв’язування комплементу

D. Опсонофагоцитарна E. Подвiйної iмунної дифузiї

26.Досить часто причиноюна бутих iмунодефiцитiв є iнфекцiйне ураження органiзму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клiтинах iмунної системи i руйнують їх. Виберiть серед перерахованих тi захворювання, при яких має мiсце вищезгадане:

A. Iнфекцiйний мононуклеоз, СНIД B. Туберкульоз, мiкобактерiоз

C. Полiомiєлiт, гепатит А D. Дизентерiя, холера E. Ку-гарячка, висипний тиф

27.У хворого з клiнiчними ознаками iмунодефiциту проведено iмунологiчнi дослiдження. Виявлено значне зниження кiлькостi клiтин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слiд зробити аналiзуючи данi дослiдження?

A. Зниження рiвня T-лiмфоцитiв B. Зниження рiвня B-лiмфоцитiв

C. Зниження рiвня натуральних кiлерiв (NK-клiтин)

D. Зниження рiвня системи комплементу

E. Недостатнiсть клiтин-ефекторiв гуморального iмунiтету

28.В анотацiї до препарату вказано, що вiн мiстить антигени збудника черевного тифу, адсорбованi на стабiлiзованих еритроцитах барана. З якою метоюв икористовують цей препарат?

A. Для виявлення антитiл в реакцiї непрямої гемаглютинацiї

B. Для виявлення антитiл в реакцiї зв’язування комплементу

C. Для виявлення антитiл в реакцiї Вiдаля

D. Для виявлення антитiл в реакцiї затримки гемаглютинацiї

E. Для серологiчної iдентифiкацiї збудника черевного тифу

29.У хворого з типовою клiнiчною картиною дизентерiї, внаслiдок раннього застосування антибiотикiв, пiд час бактерiологiчного дослiдження випорожнень шигели не виявленi. Титр антишигельозних антитiл в РПГА у парних сироватках у даного хворого пiдвищився в 4 рази. Про що це свiдчить?

A. Пiдтверджує дiагноз дизентерiї B. Виключає дiагноз дизентерiї

C. Перенiс дизентерiюра нiше D. Неспецифiчна реакцiя E. Вакцинальна реакцiя

30.Дитинi пiсля аналiзу iмунограми встановили дiагноз первинний iмунодефiцит гуморальної ланки iмунiтету. Яка з причин може призвести до розвитку первинного iмунодефiциту в органiзмi дитини?

A. Спадковi порушення в iмуннiй системi

B. Порушення в процесi ембрiонального розвитку

C. Порушення обмiну речовин в органiзмi матерi

D. Порушення реактивностi та резистентностi органiзму

E. Токсичне пошкодження В-лiмфоцитiв

31.На пiдприємствi для специфiчної профiлактики грипу у спiвробiтникiв використали вакцину "Iнфлювак". Який вид iмунiтету буде сформований в органiзмi вакцинованих?

A. Штучний активний B. Видовий спадковий C. Штучний пасивний

D. Природнiй активний E. Природнiй пасивний

32.Введення iмунних препаратiв формує штучний набутий iмунiтет. Якi з нижчеперерахованих препаратiв застосовують для створення штучного пасивного iмунiтету?

A. Протиправцева сироватка B. Бруцельозна вакцина

C. АКДП D. БЦЖ E. Холероген-анатоксин

АЛЕРГІЯ

1.При пiдозрi на туберкульоз хворiй дитинi зробили пробу Манту. Через 24 години у мiсцi введення алергену з’явились припухлiсть, гiперемiя i болiснiсть. Якi основнi компоненти визначають цю реакцiю органiзму?

A. Мононуклеари, Т-лiмфоцити i лiмфокiни B. Гранулоцити, Т-лiмфоцити i IgG

C. Плазматичнi клiтини, Т-лiмфоцити i лiмфокiни D. В-лiмфоцити, IgМ

E. Макрофаги, В-лiмфоцити i моноцити

2.Пiсля проведення туберкулiнової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на мiсцi ведення туберкулiну утворилася папула до 10 мм у дiаметрi. Який механiзм гiперчутливостi лежить в основi розвитку вказаних змiн?

A. Клiтинна цитотоксичнiсть B. Анафiлаксiя C. Антитiлозалежна цитотоксичнiсть

D. Iмунокомплексна цитотоксичнiсть E. Гранулематоз

3.На 8-й день пiсля введення протиправцевої сироватки з приводу брудної рани стопи у пацiєнта пiдвищилася температура тiла до 380, з’явилися бiль у суглобах, висипка, свербiж. У кровi - лейкопенiя i тромбоцитопенiя. Який тип алергiчної реакцiї розвинувся?

A. Iмунокомплексна B. Анафiлактична C. Цитотоксична

D. Гiперчутливiсть уповiльненого типу E. Стимулююча

4.Хвора 27-ми рокiв закрапала в очi краплi, до складу яких входить пенiцилiн. Через декiлька хвилин з’явився свербiж та печiння тiла, набряк губ та повiк, свистячий кашель; став падати артерiальний тиск. Якi iмуноглобулiни беруть участь в розвитку даної алергiчної реакцiї?

A. IgE та IgG B. IgM та IgG C. IgA та IgM D. IgM та IgD E. IgG та IgD

5.У дитини 10-ти рокiв поставлено пробу Манту (з туберкулiном). Через 48 годин на мiсцi введення туберкулiну з’явилаcя папула розмiром до 8 мм у дiаметрi. Який тип реакцiї гiперчутливостi розвинувся пiсля введення туберкулiну?

A. Реакцiя гiперчутливостi IV типу B. Реакцiя типу феномен Артюса

C. Реакцiя типу сироваткової хвороби D. Атопiчна реакцiя

E. Реакцiя гiперчутливостi II типу

6.Пiд час проведення хiрургiчних манiпуляцiй було використано новокаїн з метоюзне болення. Через 10 хвилин у хворого з’явилася блiдiсть шкiрних покривiв, задишка, гiпотензiя. Алергiчну реакцiюя кого типу можна запiдозрити?

A. Анафiлактична B. Цитотоксична C. Iмунокомплексна

D. Стимулююча E. Клiтинно-опосередкована

7.У пацiєнта з бронхiальною астмою за допомогою шкiрних алергiчних проб встановлено сенсибiлiзацiю алергеном тополиного пуху. Який фактор iмунної системи вiдiграє вирiшальну роль в розвитку цього iмунопатологiчного стану?

A. IgE B. IgD C. IgM D. Т-лiмфоцити E. IgG

8.У хворої на дифтерiю дитини через10 днiв пiсля введення антитоксичної протидифтерiйної сироватки з’явилася висипка на шкiрi, яка супроводжувалася сильним свербежем, пiдвищенням температура тiла до 38˚C, появою болю у суглобах. Яку причину цих явищ можна припустити?

A. Сироваткова хвороба B. Анафiлактична реакцiя C. Атопiя

D. Гiперчутливiсть уповiльненого типу E. Контактна алергiя

9.Пiсля перенесеної стрептококової iнфекцiї у чоловiка дiагностовано гострий гломерулонефрит. Найбiльш iмовiрно, що ураження базальної мембрани ниркових тiлець виникає внаслiдок алергiчної реакцiї такого типу:

A. Iмунокомплексна B. Анафiлактична C. Цитотоксична

D. Сповiльнена E. Стимулююча

10.Дитина пiд час гри порiзала ногу осколком скла i була направлена у полiклiнiку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафiлактичного шоку лiкувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механiзм лежить в основi подiбного способу гiпосенсибiлiзацiї органiзму?

A. Зв’язування фiксованих на тучних клiтинах IgE

B. Блокування синтезу медiаторiв у тучних клiтинах

C. Стимуляцiя iмунологiчної толерантностi до антигену

D. Стимуляцiя синтезу антигенспецифiчних IgG

E. Зв’язування рецепторiв до IgE на тучних клiтинах

11.У жiнки 22-х рокiв через 5 годин пiсля вживання морепродуктiв на шкiрi тулуба та дистальних вiддiлiв кiнцiвок з’явились маленькi сверблячi папули, якi частиною зливаються мiж собою. Через добу висипка самовiльно зникла. Назвiть механiзм гiперчутливостi, що полягає в основi даних змiн:

A. Атопiя (мiсцева анафiлаксiя) B. Системна анафiлаксiя

C. Клiтинна цитотоксичнiсть D. Iмунокомплексна гiперчутливiсть

E. Антитiлоопосередкований клiтинний цитолiз

12.У дiвчинки 18-ти рокiв через 5 годин пiсля вживання морепродуктiв на шкiрi тулуба та дистальних вiддiлiв кiнцiвок з’явились маленькi сверблячi папули, якi частиною зливаються мiж собою. Через добу висипка самовiльно зникла. Назвiть механiзм гiперчутливостi, що полягає в основi даних змiн:

A. Атопiя (мiсцева анафiлаксiя) B. Системна анафiлаксiя C. Клiтинна цитотоксичнiсть

D. Iмунокомплексна гiперчутливiсть

E. Антитiлоопосередкований клiтинний цитоліз

13.Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин пiсля повторного введення антигену внаслiдок пiдвищеного рiвня антитiл, переважно IgE, якi адсорбуються на поверхнi клiтин-мiшеней - тканинних базофiлiв (тучних клiтин) та базофiлiв кровi?

A. Анафiлаксiя B. Антитiло-залежна цитотоксичнiсть

C. Гiперчутливiсть уповiльненого типу D. Iмунно-комплексна гiперчутливiсть

E. Сироваткова хвороба

14.Лiкарня замовила в аптечнiй фiрмi препарати, що використовуються для дiагностики iнфекцiйних захворювань. Цi препарати дозволяють виявити наявнiсть у пацiєнта стану iнфекцiйної алергiї. Назвiть цi препарати:

A. Алергени B. Дiагностичнi сироватки C. Дiагностикуми

D. Iмуноглобулiни E. Анатоксини

15.Для визначення чутливостi до антибiотикiв пацiєнту внутрiшньошкiрно ввели 0,2 мл розчину пенiцилiну. Через 10 хвилин у мiсцi введення з’явилися гiперемiя та набряк. До якого типу, за класифiкацiєю Кумбсу та Джелла, вiдноситься ця реакцiя?

A. Анафiлактична реакцiя (феномен Оверi)

B. Цитотоксична реакцiя C. Реакцiя типу феномена Артюса

D. Гiперчутливiсть сповiльненого типу E. Туберкулiнова реакцiя

16.Пiсля повторного введення хворому пенiцилiну через декiлька хвилину нього з’явилися ядуха, затерплiсть язика, запаморочення, гiперемiя, а потiм блiдiсть шкiри. Що зумовило такий важкий стан хворого?

A. Анафiлактичний шок B. Сироваткова хвороба C. Гемолiтична анемiя

D. Гострий гломерулонефрит E. Бронхiальна астма

17.У дитини, що хвора на дифтерiю, через 10 днiв пiсля введення антитоксичної протидифтерiйної сироватки з’явилося висипання на шкiрi, яке супроводжувалося сильним свербiжем, пiдвищенням температури тiла до 38°С; виник бiль у суглобах. Який стан спостерiгався у дитини?

A. Сироваткова хвороба B. Анафiлактична реакцiя C. Атопiя

D. Гiперчутливiсть сповiльненого типу E. Контактна алергiя

18.У пацiєнтки щорiчно в перiод цвiтiння трав виникає гостре катаральне запалення кон’юнктиви очей та слизової оболонки порожнини носа, що є проявом алергiї. До якого типу алергiйних реакцiй можна вiднести цi симптоми?

A. Анафiлактичний B. Цитотоксичний C. Iмунокомплексний

D. Клiтинно-опосередкований E. Клiтиннi дисфункцiї

19.Пiсля проведення туберкулiнової проби (проба Манту) у дитини через48 годин на мiсцi введення туберкулiну утворилася папула до 10 мм у дiаметрi. Який механiзм гiперчутливостi лежить в основi розвитку вказаних змiн?

A. Клiтинна цитотоксичнiсть B. Анафiлаксiя C. Антитiлозалежна цитотоксичнiсть D. Iмунокомплексна цитотоксичнiсть E. Гранулематоз

20.У жiнки 30-ти рокiв пiсля тривалого використання губної помади з флюоресцуючою речовиною на облямiвцi губ розвинулася обмежена еритема, незначне лущення, пiзнiше поперечнi дрiбнi борозни та трiщини. Пiсля спецiальних методик при мiкроскопiчному дослiдженнi цiєї зони ураження: в сполучнiй тканинi наявнiсть сенсибiлiзованих лiмфоцитiв i макрофагiв, явища цитолiзу. Який тип iмунологiчної гiперчутливостi розвинувся на губi?

A. IV тип (клiтинна цитотоксичнiсть) B. I тип (реагiнового типу)

C. II тип (антитiльна цитотоксичнiсть) D. III тип (iмунокомплексна цитотоксичнiсть)

E. Гранулематоз

21.У дитини 10-ти рокiв поставлено пробу Манту (з туберкулiном). Через 48 годин на мiсцi введення туберкулiну з’явилаcя папула розмiром до 8 мм у дiаметрi. Який тип реакцiї гiперчутливостi розвинувся пiсля введення туберкулiну?

A. Реакцiя гiперчутливостi IV типу B. Реакцiя типу феномен Артюса

C. Реакцiя типу сироваткової хвороби D. Атопiчна реакцiя

E. Реакцiя гiперчутливостi II типу

22.Пiд час проведення хiрургiчних манiпуляцiй було використано новокаїн з метоюзне болення. Через 10 хвилин у хворого з’явилася блiдiсть шкiрних покривiв, задишка, гiпотензiя. Алергiчну реакцiю якого типу можна запiдозрити?

A. Анафiлактична B. Цитотоксична C. Iмунокомплексна

D. Стимулююча E. Клiтинно-опосередкована

23.Хворому проведена трансплантацiя нирки. Через декiлька дiб настало вiдторгнення трансплантанта. До якого типу алергiчних реакцiй вiдноситься це ускладнення?

A. Уповiльненого типу B. Негайного типу C. Анафiлаксiя D. Атопiя E. –

24.У дитини пiсля вживання полуницi виникли сверблячi червонi плями по шкiрi (кропивниця). До якого типу алергiчних реакцiй за класифiкацiєю Джелла i Кумбса вiдноситься ця реакцiя?

A. Реагiновий (анафiлактичний) B. Цитотоксичний (цитолiз)

C. Iмунокомплексний (реакцiї феномену Артюса)

D. Клiтинно-опосередкований E. Стимулюючий

25.Чоловiковi для дiагностики туберкульозу був введений туберкулiн. На мiсцi введення виникло почервонiння, що протягом двох дiб збiльшилось у розмiрi. Який тип алергiчної реакцiї розвинувся у людини?

A. Клiтинно-опосередкований B. Анафiлактичний

C. Iмунокомплексний D. Стимулююча алергiчна реакцiя E. –

 

ВАКЦИНИ

1.У дитячому садку планується проведення вакцинацiї проти коклюшу. Який препарат необхiдно використати з цiєю метою?

A. Вакцина АКДП B. Вакцина БЦЖ C. Типоспецифiчна сироватка

D. Нормальний γ-глобулiн E. АДП анатоксин

2.У дитячому колективi проведено планову вакцинацiю проти кору. Яким методом можна перевiрити ефективнiсть проведеної вакцинацiї?

A. Серологiчний B. Вiрусологiчний C. Алергопроба

D. Бiологiчний E. Вiрусоскопiчний

3.Для лiкування пiодермiї лiкар призначив вакцину, яка виготовлена зiштаму бактерiй, видiленого вiд хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?

A. Автовакцина B. Атенуйована вакцина C. Генно-iнженерна вакцина

D. Асоцiйована вакцина E. Хiмiчна вакцина

4.У вiдповiдностi до цiльового призначення та принципам виготовлення, бактерiйнi препарати пiдроздiляються за групами. До якої групи вiдносяться препарати, що формують активний iмунiтет?

A. Вакцини B. Iмуннi сироватки C. Iмуноглобулiни

D. Моноклональнi антитiла E. Бактерiофаги

5.Щоб зберегти життєздатнiсть та стабiльнiсть еубiотикiв, мiкроорганiзми висушують iз заморожуваного стану пiд глибоким вакуумом. Яку назву має цей метод?

A. Лiофiлiзацiя B. Пастеризацiя C. Тиндалiзацiя D. Iнактивацiя E. Гiбридизацiя

6.У вiдповiдностi до календаря обов’язкових щеплень дiтям першого року життя здiйснюють специфiчну профiлактику кору. Який тип вакцини використовують з цiєю метою?

A. Живу B. Iнактивовану C. Хiмiчну D. Анатоксин E. Генноiнженерну

7.З метою лiкування дисбактерiозу використовують колiбактерин. Цей препарат мiстить у собi кишкову паличку, яка здатна виробляти бактерiоцини. Наявнiстю яких клiтинних структур обумовлена ця властивiсть?

A. Плазмiд B. Джгутикiв C. Капсули D. Рибосом E. Мезосом

8.Встановлено, що у лiкарському препаратi, що призначений для прийому всередину, мiститься бiльше 1 млрд. живих мiкробних клiтин в 1 мл, але препарат був визнаний придатним для використання. До якої групи препаратiв вiн вiдноситься?

A. Еубiотики B. Антибiотики C. Вiтамiни D. Сульфанiламiди E. Iмуностимулятори

9.До аптеки надiйшов препарат, який широко використовується для лiкування багатьох вiрусних захворювань, тому що вiн не має вiрусоспецифiчностi. Назвiть цей препарат:

A. Iнтерферон B. Ремантадин C. Метисазон D. Iмуноглобулiн E. Вакцина

10.У пологовому будинку новонародженим для профiлактики туберкульозу ввели вакцину. Яка вакцина була використана?

A. БЦЖ B. Манту C. АКДП D. Анатоксин E. Себiна

11.Значну роль у профiлактицi туберкульозу вiдiграє планова масова вакцинацiя проти туберкульозу новонароджених дiтей вiком 5-7 днiв життя. При цьому застосовують вакцину:

A. БЦЖ B. АКДП C. АДП D. АД E. АКП

12.Для корекцiї дисбiозу використовуютьп репарати, якi мiстять живих представникiв нормальної мiкрофлори, а також продукти їх життєдiяльностi. Виберiть серед перерахованих мiкроорганiзмiв тi, якi використовують для виготовлення таких препаратiв:

A. Бiфiдобактерiї B. Золотавий стафiлокок C. Протей D. Провiденцiї E. Iєрсинiї

13.Для попередження якого з перерахованих захворювань використовується жива атенуйована вакцина?

A. Туберкульоз B. Ботулiзм C. Коклюш D. Правець E. Дифтерiя

 

АНТИБІОТИКИ

1.До стоматолога звернулася мати зi скаргами на руйнування зубiв у дитини 2-х рокiв. Пiд час огляду молочнi зуби деформованi, ураженi карiєсом, у шийки коричнева облямiвка. З анамнезу встановлено, що мати пiд час вагiтностi приймала антибiотики без контролю лiкаря. Вкажiть, антибiотики якої групи, що мають найбiльш виражену тератогенну дiю, могла приймати мати?

A. Тетрациклiни B. Пенiцилiни C. Цефалоспорини

D. Амiноглiкозиди E. Макролiди

2.Хворий 50 рокiв з метою лiкування черевного тифу почав приймати левомiцетин, але на наступний день його стан погiршився, температура пiдвищилася до 39,5 °С. Чим пояснити погiршення стану хворого?

A. Дiєю ендотоксинiв збудника B. Алергiчною реакцiєю C. Реiнфекцiєю

D. Нечутливiстю збудника до левомiцетину E. Приєднанням вторинної iнфекцiї

3.У хворого 37-ми рокiв внаслiдок тривалої антибiотикотерапiї розвинувся дисбактерiоз кишечнику. Який вид препаратiв необхiдно використати для нормалiзацiї кишкової мiкрофлори?

A. Еубiотики B. Сульфанiламiди C. Бактерiофаги D. Аутовакцини E. Вiтамiни

4.Для лiкування бактерiальної пневмонiї було призначено бензилпенiцилiну натрiєву сiль. Який механiзм антимiкробної дiї препарату?

A. Пригнiчення синтезу клiтинної стiнки мiкроорганiзмiв

B. Пригнiчення внутрiшньоклiтинного синтезу бiлка

C. Пригнiчення активностi холiнестерази

D. Пригнiчення SH-груп ферментiв мiкроорганiзмiв

E. Антагонiзм з параамiнобензойною кислотою

5.Хворому пiсля апендектомiї з метоюпроф iлактики iнфекцiї призначено антибiотик групи цефалоспоринiв. Порушення якого процесу лежить в основi протимiкробної активностi антибiотикiв цiєї групи?

A. Утворення мiкробної стiнки B. Синтез нуклеїнових кислот

C. Рибосомальний синтез бiлку D. Енергетичний обмiн E. Блокада холiнестерази

6.Призначення доксициклiну гiдрохлориду викликало порушення симбiозу мiкробної флори в кишечнику. Визначити тип порушень при антибiотикотерапiї:

A. Дисбактерiоз B. Сенсибiлiзацiя C. Iдiосинкразiя

D. Суперiнфекцiя E. Бактерiоз

7.У медичнiй практицi застосовують антимiкробнi препарати з рiзним типом дiї на мiкроорганiзми. Як називається ти дiї препарату, що призводить до загибелi бактерiй?

A. Бактерицидний B. Бактерiостатичний C. Фунгiцидний

D. Фунгiстатичний E. Вiрулоцидний

8.Класифiкацiя антибiотикiв здiйснюється за рiзними принципами. До якої з груп за механiзмом дiї вiдносяться цефалоспорини?

A. Iнгiбiтори синтезу клiтинної стiнки B. Iнгiбiтори синтезу бiлкiв

C. Iнгiбiтори процесiв дихання D. Iнгiбiтори окисного фосфорилювання

E. Iнгiбiтори синтезу нуклеїнових кислот

9.Антибiотики класифiкують за джерелами отримання. Вкажiть антибiотик бактерiального походження:

A. Грамiцидин B. Пенiцилiн C. Тетрациклiн D. Лiзоцим E. Гентамiцин

10.Для лiкування виразкового процесу рогiвки хворому призначили антибiотик тваринного походження. Як називається цей препарат?

A. Лiзоцим B. Хлорофiлiпт C. Нiстатин D. Iманiн E. Грамiцидин

11.Тривале вживання деяких лiкарських засобiв, що передують вагiтностi, збiльшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Як називається ця дiя?

A. Мутагенний ефект B. Ембрiотоксичний ефект C. Тератогенний ефект

D. Фетотоксичний ефект E. Бластомогенний ефект

12.Для лiкування бактерiальної пневмонiї було призначено бензилпенiцилiну натрiєву сiль. Який механiзм антимiкробної дiї препарату?

A. Пригнiчення синтезу клiтинної стiнки мiкроорганiзмiв

B. Пригнiчення внутрiшньоклiтинного синтезу білка

C. Пригнiчення активностi холiнестерази

D. Пригнiчення SH-груп ферментiв мiкроорганiзмiв

E. Антагонiзм з параамiнобензойною кислотою

13.У хворого 37-ми рокiв внаслiдок тривалої антибiотикотерапiї розвинувся дисбактерiоз кишечнику. Який вид препаратiв необхiдно використати для нормалiзацiї кишкової мiкрофлори?

A. Еубiотики B. Сульфанiламiди C. Бактерiофаги D. Аутовакцини E. Вiтамiни

14.Хворому пiсля апендектомiї з метоюпроф iлактики iнфекцiї призначено антибiотик групи цефалоспоринiв. Порушення якого процесу лежить в основi протимiкробної активностi антибiотикiв цiєї групи?

A. Утворення мiкробної стiнки B. Синтез нуклеїнових кислот

C. Рибосомальний синтез бiлку D. Енергетичний обмiн E. Блокада холiнестерази

15.До аптеки надiйшла партiя препаратiв тривалої мiкробостатичної дiї для обробки шкiри, слизових i ранових поверхонь з метою попередження i лiкування iнфекцiйних уражень шкiри. До якої групи антимiкробних препаратiв вони вiдносяться?

A. Антисептики B. Антибiотики C. Пробiотики D. Сульфанiламiди E. Дезiнфектанти

16.Перед проведенням операцiї хiрург обробив руки спиртвмiсним розчином. До якої групи препаратiв вiдноситься даний розчин?

A. Антисептики B. Дезiнфектанти C. Стерилiзуючi розчини

D. Миючi розчини E. Поверхнево-активнi речовини

17.У жінки після пологів виділено патогенний стафілокок та визначена його чутливість до антибиотиків. Какой метод використали з цією метою?

A *Метод "паперових дисків"

B Бактеріоскопічний метод

C Серологічнимй метод

D Біологічний метод

E Імунологічний метод

18. Лаборант визначив антимікробну активність лікарського препарату. Який метод дозволив йому встановити мінімальну пригнічуючу ріст мікроба концентрацію препарату (МПК)?

A *Метод серійних розведень

B Метод паперових дисків

C Метод “колодязів”

D Метод Безредка

E Метод фільтрації

19. В лабораторній практиці для знезараження об’єктів часто використовують спирт

етиловий. Яка його концентрація проявляє найбільш виражену антимікробну дію?

A *70%

B 100%

C 60%

D 50%

E 20%

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.