Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ. 1. Що розуміється під ідентифікацією та сомоідентифікацією?1. Що розуміється під ідентифікацією та сомоідентифікацією?

2. Прокоментуйте поняття «ідентифікації» в зарубіжній літературі.

3. Які основні типи ідентифікацій ви знаєте?

4. В чому сутність кризи ідентифікації?

5. Що Ви розумієте під поняттям «національна ідентичність».

6. Дайте визначення «регіональної ідентичності».

7. Обґрунтуйте механізми формування регіональної ідентичності.

8. Обґрунтуйте механізми формування європейської ідентичності.

9. Визначте стратегію модернізації українського суспільства.

10. Дайте аналіз факторів, що сприяють оптимізації українського суспільства.

11. В чому заклечаються проблеми регіональної ідентичності?

12. Дайте аналіз механізмів оптимізації регіональної ідентичності.

13. Дайте визначення культури?

14. У чому полягає сутність регіональної культури суспільства?

15. Як співвідносять культура і політика?

16. Ментальні особливості регіональної культури.

ЛІТЕРАТУРА

1. Семененко И.С. Культурне факторы и механизмы формирования российской национальной-цивилизационной идентичности на рубеже ХХІ века // Полис: Политические исследования - 2004. - №1. – С. 101-113

2. Міщенко М.Д. Міфологеми громадянської думки і процеси економічних реформ в Україні // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття / Під ред.. М.О.Шульги

3. Сміт Е.Д. Національна ідентичність. – К.: «Основи». – 1994. – 224с.

4. Політика європейської інтеграції: Навчальний посібник / Під ред. д. ф. н., проф. В. Г. Воронкової – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 512 с.

5. Панина Н. Факторы национальной идентичности, толерантности, ксенофобии и антисемитизма в современной Украине // Социология: теория, методы, маркетинг, 2005. - №4. – С. 26-46

6. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование. - М., 1997

7. Обушний М.І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації: Дис.д-ра політ. наук: 23.00.05 / Національний ун-т ім.Тараса Шевченка. – К., 1999. – 393 с.

8. Орачев О.И. Региональная идентичность: миф или реальность? // Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России (материалы семинара). Под ред. д.и.н., проф. Ильина М.В., к.г.н. Бусыгиной И.М.. М. – 1999. – С. 36-43

9. Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. Монографія. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. –240с.

10. Управління людськими ресурсами: філософські засади. Навчальний посібник під ред. д.ф.н., проф. В.Г.Воронкової. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 576с.

11. Інститути і механізми регіонального розвитку в умовах політичної трансформації українського суспільства. Автореф. дис.канд.політ.наук: 23.00.02 / В.А.Зуєва; НАН України. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького. – К., 2003. – 20с.

12. Резник А. Институциональные факторы стабильности слабоинтегрированного украинского общества // Социология: теория, методы, маркетинг, 2005. - №1. – С. 155-168

13. Культура. Ідеологія. Особистість: Методол.-світогляд. аналіз / Л.В. Губернський, В.П.Андрущенко, М.І. Михальченко; Київ. Нац.ун-т ім.. Т.Шевченка, Ін-т соціол. НАН України, Ін-т вищ. освіти АПН України. – К.: Знання України, 2002. – 580с.

14. Современная западная политология. Краткий очерк истории и теории: Конспект лекций / Сост. А.В.Мисунко, Б.В.Братанич. – К.: УМК ВО, 1991. – 88с.

15. Грабовський С. Верхи ще можуть, а низи вже хочуть, або Культура політиків і політична культура // Суспільне життя. Сучасність. – 2002. - № 5.– С. 68-73.

ТЕМА 17

Регіонально-адміністративний менеджмент в контексті глобалізації і регіоналізації

 

17.1Політична глобалізація як новий тип міждержавних відносин

17.2Економічна глобалізація як нова стадія процесу інтернаціоналізації.

17.3Культурна глобалізація як процес формування нової глобальної

культури.

17.4Глобалізація як системна цілісність економічних, політичних,

культурних та національних процесів.

17.5Розширення світового демократичного процесу в умовах глобалізації.18

17.6Місце і роль України в глобалізаційних процесах.

Висновки

Література

Питання для самоконтролю знань

Ключові слова та терміни: глобалізація, політична глобалізація, економічна глобалізація, культурна глобалізація, глобалізм, глобалізаційний простір, глобалізаційні процеси, євроінтеграційний простір, демократичний процес, глобалістика, амбівалентність глобалізації,нова глобальна культура, інтеграція.

Цілі :

· проаналізувати сутність, значення і основні етапи розвитку політичної глобалізації;

· обґрунтувати сутність, значення і основні характеристики економічної глобалізації;

· відзначити характерні риси і особливості культурної глобалізації яка пов’язана з економічною і політичною глобалізацією;

· дати аналіз глобалізму як нового виміру буття людини в контексті євроінтеграційного простору;

· розкрити сутність розширення світового демократичного процесу;

· розглянути проблему місця і ролі України в глобалізацій них процесах.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.