Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Характеристики форми розподілу: коефіцієнти асиметрії та ексцесу

Аналіз закономірностей розподілу передбачає оцінювання ступеня однорідності сукупності, асиметрії та ексцесу розподілу.

Однорідність сукупності — передумова використання інших статистичних Методів (середніх величин, регресійного аналізу тощо). Однорідними вважаються такі сукупності, елементи яких мають спільні властивості і належать до одного типу, класу. При цьому однорідність означає не повну тотожність властивостей елементів, а лише наявність у них спільного в істотному, голов­ному.

В однорідних сукупностях розподіли одновершинні (одномодальні). Багатовершинність свідчить про неоднорідний склад су­купності, про різнотиповість окремих складових. У такому разі необхідно перегрупувати дані, виокремити однорідні групи. Критерієм однорідності сукупності вважається квадратичний коефіцієнт варіації, який завдяки властивостям а в симетрично­му розподілі становить =0,33. Згідно з цим критерієм сукуп­ність домогосподарств за рівнем забезпеченості житлом практич­но однорідна ( = 0,34).

З-поміж одновершинних розподілів є симетричні та асиметри­чні (скошені), гостро- та плосковершинні. У симетричному роз­поділі рівновіддалені від центра значення ознаки мають однакові частоти, в асиметричному — вершина розподілу зміщена. На­прям асиметрії протилежний напряму зміщення вершини. Якщо вершина зміщена ліворуч, маємо правосторонню асиметрію, і на­впаки. Зазначимо, що асиметрія виникає внаслідок обмеженої ва­ріації в одному напрямі або під впливом домінуючої причини розвитку, яка призводить до зміщення центра розподілу. Ступінь асиметрії різний — від помірного до значного.

Як уже зазначалося, у симетричному розподілі характеристики центра — середня, мода, медіана — мають однакові значення, в асиметричному між ними існують певні розбіжності. У разі правосторонньої асиметрії > Me > Mo, а в разі лівосторонньої, навпа­ки, < Me < Mo . Чим більша асиметрія, тим більше відхилення Очевидно, найпростішою мірою асиметрії є відносне відхилення яке характеризує напрям і міру скошеності в середині розподілу; при правосторонній асиметрії А > 0, при лі­восторонній — А < 0.

Іншою властивістю одновершинних розподілів є ступінь зосе­редженості елементів сукупності навколо центра розподілу. Цю властивість називають ексцесом розподілу.

Асиметрія та ексцес — дві пов'язані з варіацією властивості форми розподілу. Комплексне їх оцінювання виконується на базі центральних моментів розподілу. Алгебраїчно центральний момент розподілу — це середня арифметична k-го ступеня відхи­лення індивідуальних значень ознаки від середньої:

Очевидно, що момент 2-го порядку є дисперсією, яка характе­ризує варіацію. Моменти 3-го і 4-го порядків характеризують відповідно асиметрію та ексцес. У симетричному розподілі

= 0. Чим більша скошеність ряду, тим більше значення .Для того щоб характеристика скошеності не залежала від масш­табу вимірювання ознаки, для порівняння ступеня асиметрії різ­них розподілів використовується стандартизований момент

= : , який на відміну від коефіцієнта скошеності залежить від крайніх значень ознаки. При правосторонній асиметрії коефі­цієнт As > 0, при лівосторонній As < 0. Звідси правостороння асиметрія називається додатною, а лівостороння — від'ємною. Уважається, що при As <0,25 асиметрія низька, якщо As не пе­ревищує 0,5 — середня, при As > 0,5 — висока.

Для вимірювання ексцесу використовується стандартизований момент 4-го порядку Ек = : .У симетричному, близькому до нормального розподілі Ek = З. Очевидно, при гостровершинному розподілі Ек > 3, при плосковершинному Ек < 3 .
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.