Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Обмежувальна і дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань· неправомірні дії, спрямовані на отримання певних пе­реваг над конкурентом за рахунок його інтелектуаль­ної діяльності та ділової репутації;

Ця гру­па включає такі порушення:

1. Неправомірне використання чужих позначень, реклам­них матеріалів, упаковки.

2. Неправомірне використання товару іншого виробника.

3. Копіювання зовнішнього вигляду виробу.

4. Порівняльна реклама.

· неправомірні дії, пов'язані з дезорганізацією виробни­чого процесу конкурента, створенням йому перешкод у процесі конкурентної боротьби та досягненням не­правомірних переваг у конкуренції;

Ця група включає такі порушення:

1. Дискредитація господарюючого суб’єкта (підприємця).

2. Купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання по­ слуг із примусовим асортиментом.

3. Схилення до бойкоту господарюючого суб’єкта (підприємця).

4. Схилення постачальника до дискримінації покупця (за­мовника).

5. Схилення господарюючого суб’єкта (підприємця) до ро­зірвання договору з конкурентом.

6. Підкуп працівника постачальника.

7. Підкуп працівника покупця (замовника).

8. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції.

· дії, пов'язані з неправомірним збиранням, розголо­шенням та використанням комерційної таємниці.

Ця група включає такі порушення:

1. Неправомірне збирання комерційної таємниці.

2. Розголошення комерційної таємниці.

3. Схилення до розголошення-комерційної таємниці.

4. Неправомірне використання комерційної таємниці.

Законодавством не визначено, які саме відомості є комер­ційною таємницею, склад та обсяг відомостей, що станов­лять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначає ке­рівник підприємства. Але разом з тим, законодавством чітко визначений перелік відомостей, що не можуть становити ко­мерційну таємницю.

• установчі документи, документи, що дозволяють зай­матися підприємницькою діяльністю та її окремими видами;

• інформація за всіма формами державної звітності;

• дані, необхідні для перевірки, обчислення і сплати по­датків та інших обов'язкових платежів;

• відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посада­ми, а також наявність вільних робочих місць;

• документи про сплату податків та обов'язкових пла­тежів;

• інформація про забруднення навколишнього природ­ного середовища, недодержання безпечних умов пра­ці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю;

• документи про платоспроможність;

• Відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;

• Відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

Усі інші відомості, пов'язані з виробництвом, керівницт­вом, фінансами та іншою діяльністю підприємства за рішен­ням керівника можуть бути віднесені до інформації, що е ко­мерційною таємницею даного підприємства.

Зафіксовані в статуті підприємства положення щодо ко­мерційної таємниці дають його власникові право:

-вимагати захисту інтересів підприємства перед державою і судовими органами;

-включати вимоги щодо захисту та збереження ко­мерційної інформації в усі види договорів;

-видавати докумен­ти з питань забезпечення нерозголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю;

-створювати на підприємстві підрозділи економічної безпеки, а також вимагати від­шкодування шкоди, завданої підприємству як його працівни­ками, так і іншими фізичними чи юридичними особами.

Обов'язковою ознакою порушення конкурентного законо­давства у вигляді розголошення комерційної таємниці є на­явність шкоди, завданої підприємцю таким розголошенням.

50. Недобросовісна|несумлінна| і неправомірна порівняльна реклама.

Порівняльна реклама - реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого суб’єкта господарювання. Це порушення вчиняться шляхом до­ведення до споживачів неправдивих, неточних або неповних відомостей стосовно товару конкурента. Зазначені неправо­мірні відомості можуть стосуватися якості, асортименту, вартості тощо продукції конкурента.

Разом з тим порівняння у рекламі, що підтверджені фак­тичними даними, є достовірними, об’єктивними та корисни­ми для споживачів, не можуть бути визнані недобросовіс­ною конкуренцією.

Предметом порівняння у рекламі можуть бути товари, ді­лова репутація конкурента. Порівняльна реклама може бути правомірною та неправомірною. Правомірна порівняльна реклама містить об’єктивну інформацію стосовно конкурен­та, неправомірна - неправдиву, неточну або неповну інфор­мацію стосовно товару конкурента.

5. Основні напрями|направлення| конкурентної політики в Україні.

Закон Украины "О защите экономической конкуренции"

Раздел 1. Общие положения.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.