Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Дискримінацію підприємців органами влади і управлінняСтаття 1663. Дискримінація підприємців органами влади і управління

Заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво певних видів товарів з метою об­меження конкуренції, примушування підприємців до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об’єднання підприємств, а також до пріоритетного укладення до­говорів, першочергової поставки товарів певному колу спо­живачів, прийняття рішень про централізований розподіл то­варів, що призводить до монопольного становища на ринку, встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіо­ну республіки в інший, надання окремим підприємцям по­даткових та інших пільг, які ставлять їх у привілейоване ста­новище щодо інших підприємців, що призводить до монопо­лізації ринку певного товару, обмеження прав підприємців щодо придбання та реалізації товарів, встановлення заборон чи обмежень відносно окремих підприємців або груп підприємців -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі до п'ятнад­цяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень.

Стаття 1664. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень

Неподання, несвоєчасне подання посадовими особами ор­ганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також керівниками (розпорядниками кредитів) підприємств (об’єднань, господарських товариств тощо) та особами, які займаються підприємницькою діяльністю, інформації або по­дання за відомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та керівників у розмірі до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, - до двадцяти неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян.

Ухилення осіб, зазначених у частині першій цієї статті, від виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, чи несвоєчасне виконання їх рішень -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та керівників у розмірі до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, - до шістнадцяти неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян.

Разом з тим при накладенні штрафу на фізичних осіб, які не в суб’єктами господарювання, у органів Антимонопольно­го комітету України виникають певні труднощі. Так, перед­бачений ст. 38 КУпАП строк притягнення до адміністратив­ної відповідальності унеможливлює застосування заходів ад­міністративного впливу до керівників суб’єктів господарю­вання, які вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Це зумовлює обмежену сферу за­стосування цього засобу впливу на порушників законодав­ства про захист економічної конкуренції та, в кінцевому під­сумку, його недостатню ефективність. Адже згідно зі ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накла­дене не пізніше двох місяців з дня вчинення правопорушен­ня, а при триваючому правопорушенні - двох місяців з дня його виявлення. У той же час з метою всебічного, повного і об’єктивного з'ясування дійсних обставин справи, прав та обов'язків сторін органи Комітету зобов'язані досліджувати регіональні та загальнодержавні товарні ринки, одержувати від сторін, інших осіб письмові та усні пояснення, складати подання з попередніми висновками і вносити їх на розгляд органів чи посадових осіб, яким підвідомча справа. Для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потре­бують спеціальних знань, проводиться експертиза. Зазначе­ні заходи, як правило, неможливо провести за два місяці, протягом яких суд може прийняти рішення.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.