Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Требование о приостановлении оказания интернет-услуг выносится на срок, необходимый для устранения выявленных нарушений, но не более чем на один месяцПоставщик интернет-услуг обязан выполнить требование о приостановлении оказания интернет-услуг в течение суток с момента его получения и проинформировать об этом орган, вынесший требование, в течение трех дней с момента его получения.

Возобновление оказания интернет-услуг юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю осуществляется поставщиком интернет-услуг на основании письменного сообщения органа, вынесшего требование о приостановлении оказания интернет-услуг, не позднее суток с момента получения такого сообщения.

Предписание об устранении выявленных нарушений либо требование о приостановлении оказания интернет-услуг может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством.

12. Ответственность за содержание информации, размещаемой (передаваемой) в национальном сегменте сети Интернет, несут лица, разместившие (передавшие) эту информацию, а за нарушение требований настоящего Указа, в том числе за неисполнение предписания (требования) соответствующего органа, выносимого в соответствии с пунктом 11 настоящего Указа, – поставщики интернет-услуг, собственники (уполномоченные ими лица) пунктов коллективного пользования интернет-услугами.

13. Определить, что специально уполномоченным государственным органом в сфере безопасности использования национального сегмента сети Интернет является Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, который:

координируетдеятельность государственных органов, поставщиков интернет-услуг по обеспечению безопасности информации при использовании информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет;

определяет по согласованию с Президентом Республики Беларусь перечень операторов электросвязи, имеющих право на пропуск международного трафика и присоединение к сетям электросвязи иностранных государств;

совместно с Министерством связи и информатизации устанавливает порядок ограничения доступа пользователей интернет-услуг к информации, запрещенной к распространению в соответствии с законодательными актами;

определяет порядок регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен национального сегмента сети Интернет;

представляет Республику Беларусь в международных организациях по вопросам безопасности использования национального сегмента сети Интернет;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Указом и иными законодательными актами.

 


ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

22 сакавіка 1995 г. № 3680-XІІ

Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь

ГЛАВА 3
ВІДЫ БІБЛІЯТЭК І АРГАНІЗАЦЫЯ ІХ ДЗЕЙНАСЦІ

Артыкул 14. Асноўныя задачы бібліятэк

Асноўнымі задачамі бібліятэк з'яўляюцца:

камплектаванне бібліятэчных фондаў дакументамі і забеспячэнне іх захаванасці;

ажыццяўленне апрацоўкі дакументаў, стварэнне даведачна-бібліяграфічнага апарату, у тым ліку баз даных і іншых інфармацыйных рэсурсаў;

забеспячэнне бібліятэчнага, інфармацыйнага і даведачна-бібліяграфічнага абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк з улікам іх патрэбнасцей;

правядзенне культурна-асветніцкай работы, накіраванай на садзейнічанне духоўнаму развiццю карыстальнiкаў бiблiятэк.

Артыкул 15. Правы бібліятэк

Бібліятэкі маюць права:

самастойна вызначаць змест і формы сваёй дзейнасці ў адпаведнасці з мэтамі і функцыямі, замацаванымі ў статуце (палажэнні);

ажыццяўляць у адпаведнасці з заканадаўствам і статутам (палажэннем) прадпрымальніцкую дзейнасць, у тым ліку аказваць платныя паслугі;

адкрываць у парадку, устаноўленым заканадаўствам, рахункі ў банках, у тым ліку валютныя;

вызначаць крыніцы камплектавання бібліятэчных фондаў;

фарміраваць абменныя бібліятэчныя фонды;

выключаць і рэалізоўваць дакументы з бібліятэчных фондаў у адпаведнасці з заканадаўствам;

зацвярджаць па ўзгадненню з заснавальнікамі правілы карыстання бібліятэкай, распрацаваныя на аснове тыпавых правіл карыстання бібліятэкамі, якія зацвярджаюцца Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь;

вызначаць у адпаведнасці з заканадаўствам залогавы кошт найбольш каштоўных выданняў пры іх выдачы, а таксама ў іншых выпадках, устаноўленых правіламі карыстання бібліятэкай;

прымаць меры па кампенсацыі ўрону, нанесенага карыстальнікамі бібліятэкі, у адпаведнасці з заканадаўствам;

вызначаць умовы выкарыстання бібліятэчных фондаў на аснове дагавораў з юрыдычнымі і фізічнымі асобамі;

часова вывозіць дакументы з бібліятэчных фондаў за межы краіны ў адпаведнасці з заканадаўствам;

удзельнічаць на конкурснай ці іншай аснове ў рэалізацыі дзяржаўных і мясцовых праграм развіцця бібліятэчнай справы;

супрацоўнічаць з бібліятэкамі і іншымі ўстановамі замежных краін, у тым ліку весці міжнародны дакументаабмен, уваходзіць ва ўстаноўленым парадку ў міжнародныя арганізацыі, удзельнічаць у рэалізацыі міжнародных і іншых праграм у галіне бібліятэчнай справы;

аб'ядноўвацца ў бібліятэчныя асацыяцыі, саюзы.

Бібліятэкі на правах аператыўнага кіравання валодаюць, карыстаюцца і распараджаюцца замацаванай за імі маёмасцю ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.

Бібліятэкам устанаўліваюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам ільготныя тарыфы на перасылку дакументаў па міжбібліятэчнаму абанементу, на малааб'ёмныя кантэйнерныя перавозкі дакументаў для камплектавання бібліятэчных фондаў.

Артыкул 16. Абавязкі бібліятэк

Бібліятэкі абавязаны:

садзейнічаць рэалізацыі права грамадзян на бібліятэчнае, інфармацыйнае і даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне, устаноўленага гэтым Законам, абслугоўваць карыстальнікаў бібліятэк у адпаведнасці са сваімі статутамі (палажэннямі) і правіламі карыстання бібліятэкай;

не выкарыстоўваць звесткі аб карыстальніках бібліятэк і іх запытах у іншых мэтах, акрамя навуковых і бібліятэчных;

пашыраць доступ карыстальнікаў бібліятэк да сусветных баз даных;

забяспечваць захаванасць бібліятэчных фондаў;

пры наяўнасці ў бібліятэчных фондах каштоўных і рэдкіх выданняў, калекцый, якія з'яўляюцца гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі, забяспечваць іх захаванасць і адлюстраванне ў зводных каталогах і базах даных у рамках дзяржаўных праграм захавання і развіцця культуры;

рабіць справаздачы перад заснавальнікамі і органамі дзяржаўнай статыстыкі ў адпаведнасці з заканадаўствам.

ГЛАВА 6
ПРАВА НА БІБЛІЯТЭЧНАЕ, ІНФАРМАЦЫЙНАЕ І ДАВЕДАЧНА-БІБЛІЯГРАФІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І БІБЛІЯТЭЧНУЮ ДЗЕЙНАСЦЬ

Артыкул 27. Права на бібліятэчнае, інфармацыйнае і даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне

Фізічныя і юрыдычныя асобы маюць права на бібліятэчнае, інфармацыйнае і даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне згодна з асабістымі патрэбнасцямі і інтарэсамі і ў адпаведнасці з гэтым Законам, статутам (палажэннем) бібліятэкі і правіламі карыстання бібліятэкай.

Права на бібліятэчнае, інфармацыйнае і даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне забяспечваецца:

стварэннем сеткі публічных і спецыяльных бібліятэк;

разнастайнасцю відаў бібліятэк па маштабах дзейнасці, узросту і адукацыйнаму ўзроўню карыстальнікаў бібліятэк і іншых прыметах;

арганізацыяй доступу да нацыянальных і сусветных баз даных;

міжбібліятэчным абанементам.

Артыкул 29. Правы і абавязкі карыстальнікаў бібліятэк

Парадак карыстання бібліятэкай, пералік асноўных паслуг і ўмовы іх прадастаўлення ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам, статутам (палажэннем) бібліятэкі і правіламі карыстання бібліятэкай.

Карыстальнікі дзяржаўных бібліятэк маюць права:

бясплатна атрымліваць поўную інфармацыю аб складзе фондаў бібліятэкі;

бясплатна атрымліваць кансультацыйную дапамогу ў пошуку крыніц інфармацыі;

бясплатна атрымліваць для часовага карыстання дакументы з фондаў бібліятэкі;

атрымліваць дакументы або іх копіі па міжбібліятэчнаму абанементу;

карыстацца іншымі відамі паслуг, у тым ліку платнымі.

Непаўналетнія асобы маюць права на бібліятэчнае, інфармацыйнае і даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне ў публічных бібліятэках, дзяржаўных дзіцячых бібліятэках, а таксама праз сетку бібліятэк дзіцячых дашкольных і навучальных устаноў.

Асобы з аслабленым зрокам і асобы, пазбаўленыя зроку, маюць права на бібліятэчнае, інфармацыйнае і даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне і атрыманне дакументаў на спецыяльных носьбітах інфармацыі ў публічных бібліятэках і спецыяльных дзяржаўных бібліятэках.

Фізічныя асобы, якія не могуць наведваць бібліятэку па месцы жыхарства з прычыны састарэласці, фізічных недахопаў, маюць права атрымліваць дакументы з фондаў публічных бібліятэк праз нестацыянарныя формы абслугоўвання з прадугледжаным на гэтыя мэты дадатковым фінансаваннем з фондаў адпаведных бюджэтаў і праграм.

Карыстальнікі бібліятэк абавязаны выконваць правілы карыстання бібліятэкай, беражліва адносіцца да бібліятэчных фондаў, у вызначаныя бібліятэкай тэрміны вяртаць дакументы, атрыманыя з гэтых фондаў.

ГЛАВА 7
АДКАЗНАСЦЬ ЗА ПАРУШЭННЕ ЗАКАНАДАЎСТВА АБ БІБЛІЯТЭЧНАЙ СПРАВЕ

Артыкул 30. Адказнасць за парушэнне заканадаўства аб бібліятэчнай справе

Асобы, якія парушылі заканадаўства аб бібліятэчнай справе, нясуць адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам.


ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

12 снежня 2005 г. № 70-З

Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь

Прыняты Палатай прадстаўнікоў 16 лістапада 2005 года
Адобраны Саветам Рэспублікі 24 лістапада 2005 года

Изменения и дополнения:

Закон Республики Беларусь от 18 июля 2007 г. № 265-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 173, 2/1362) <H10700265>;

Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2009 г. № 51-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 276, 2/1603) <H10900051>

Артыкул 4. Асноўныя напрамкі дзяржаўнай палітыкі ў сферы музейнай справы

Асноўнымі напрамкамі дзяржаўнай палітыкі ў сферы музейнай справы з’яўляюцца:

забеспячэнне агульнадаступнасці музейных прадметаў і музейных калекцый;

забеспячэнне сацыяльна-эканамічных і іншых умоў для эфектыўнай дзейнасці музеяў, садзейнічанне фарміраванню сучаснай інфраструктуры і інфарматызацыі музейнай справы;

падтрымка дзяржаўных праграм развіцця музейнай справы;

забеспячэнне захаванасці Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь, у тым ліку шляхам фінансавання кансервацыі і (або) рэстаўрацыі музейных прадметаў і музейных калекцый за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў, іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

Артыкул 5. Правы і абавязкі наведвальнікаў музеяў

1. Наведвальнікі музеяў маюць права на:

1.1. наведванне музеяў у адпаведнасці з рэжымам іх работы, а таксама карыстанне іх паслугамі;

1.2. атрыманне поўнай, дакладнай і своечасовай інфармацыі аб дзейнасці музеяў, за выключэннем інфармацыі, якая з’яўляецца дзяржаўнай або іншай ахоўваемай законам тайнай;

1.3. працу з музейнымі прадметамі і (або) музейнымі калекцыямі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

1.4. абскарджанне ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь незаконных дзеянняў (бяздзейнасці) службовых асоб музеяў, якія абмяжоўваюць правы наведвальнікаў.

2. Музеі, якія поўнасцю або часткова фінансуюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў, прадастаўляюць грамадзянам права бясплатнага наведвання экспазіцый і выставак, створаных на аснове ўласных музейных фондаў, не радзей чым адзін раз у месяц, а інвалідам, ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, ваеннаслужачым тэрміновай ваеннай службы, дзецям да сямі гадоў, дзецям-сіротам, дзецям, якія засталіся без апекі бацькоў, асобам з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, навучэнцам з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, музейным работнікам – пастаянна.

Навучэнцам агульнаадукацыйных устаноў, устаноў, якія забяспечваюць атрыманне прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі, прадастаўляецца права на не больш чым 50-працэнтную скідку ад кошту ўваходнага білета для наведвання экспазіцый і выставак, створаных музеямі, указанымі ў частцы першай гэтага пункта, на аснове ўласных музейных фондаў.

Прадугледжанае часткамі першай і другой гэтага пункта прадастаўленне права бясплатнага (ільготнага) наведвання экспазіцый і выставак, створаных на аснове ўласных музейных фондаў, не распаўсюджваецца на іншыя платныя паслугі музеяў.

3. У музеях, не ўказаных у частцы першай пункта 2 гэтага артыкула, прадастаўленне права бясплатнага (ільготнага) наведвання экспазіцый і выставак, створаных на аснове ўласных музейных фондаў, вызначаецца заснавальнікамі гэтых музеяў.

4. Наведвальнікі музеяў абавязаны беражліва адносіцца да музейных прадметаў і музейных калекцый і выконваць правілы для наведвальнікаў музеяў.

Артыкул 7. Адказнасць за парушэнне заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь

За парушэнне заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь настае адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 11. Асноўныя задачы музеяў

Асноўнымі задачамі музеяў з’яўляюцца выяўленне, камплектаванне, улік, захаванне, вывучэнне і папулярызацыя культурных каштоўнасцей і (або) выдзеленых з навакольнага асяроддзя ў выніку навуковай дзейнасці унікальных прыродных аб’ектаў у мэтах забеспячэння агульнадаступнасці культурных каштоўнасцей айчыннай і сусветнай культуры, выкарыстання іх для інтэлектуальнага і культурнага развіцця грамадства, у тым ліку для распаўсюджвання ведаў аб навакольным асяроддзі, гісторыі і культуры.

Артыкул 14. Правы і абавязкі музеяў

1. Музеі маюць права на:

1.1. дакументаванне ўсіх з’яў айчыннай і замежнай гісторыі і культуры незалежна ад іх палітычнай, ідэалагічнай, гаспадарчай, сацыяльнай або іншай накіраванасці, за выключэннем з’яў, звесткі аб якіх з’яўляюцца дзяржаўнай або іншай ахоўваемай законам тайнай;

1.2. арганізацыю і правядзенне навукова-даследчых экспедыцый для забеспячэння камплектавання музейных фондаў, а таксама на выяўленне прадметаў музейнага значэння іншым спосабам, які не супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь;

1.3. ажыццяўленне ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь прадпрымальніцкай і (або) іншай дзейнасці, якая прыносіць даход, у тым ліку аказанне платных паслуг;

1.4. працу ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, у архівах, бібліятэках і іншых арганізацыях.

2. Музеі абавязаны:

2.1. садзейнічаць рэалізацыі правоў наведвальнікаў музеяў, прадугледжаных гэтым Законам;

2.2. абслугоўваць наведвальнікаў музеяў у адпаведнасці са статутам музея або палажэннем аб структурным падраздзяленні юрыдычнай асобы;

2.3. пашыраць доступ наведвальнікаў да музейных прадметаў і музейных калекцый;

2.4. забяспечваць цэласнасць і захаванасць музейных прадметаў і музейных калекцый;

2.5. рабіць справаздачы перад органамі дзяржаўнага кіравання ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

2.6. забяспечваць падрыхтоўку, перападрыхтоўку і павышэнне кваліфікацыі музейных работнікаў;

2.7. прадастаўляць у адпаведнасці з гэтым Законам асобным катэгорыям грамадзян права бясплатнага (ільготнага) наведвання экспазіцый і выставак, створаных на аснове ўласных музейных фондаў;

2.8. разглядаць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь звароты грамадзян.


ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 октября 1994 г. № 3277-XІІ

О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь

Настоящий Закон регулирует общественные отношения по установлению организационно-правовых и экономических основ накопления, учета, хранения и использования документов Национального архивного фонда и архивов в Республике Беларусь.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе

Для настоящего Закона указанные ниже термины имеют следующие значения:

архивный документ – документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его значимости для государства и общества независимо от вида носителя информации, а равно имеющий историческую, научную, художественную, культурную ценность для собственника;

архив – совокупность архивных документов, а также архивное учреждение или структурное подразделение государственного органа, предприятия, учреждения, организации, осуществляющие комплектование, учет, хранение и использование архивных документов;

владелец архивных документов – лицо, осуществляющее владение и пользование архивными документами и реализующее полномочия распоряжения ими в пределах, установленных собственником в соответствии с законодательством;

пользователь архивных документов – лицо, обращающееся к архивным документам за получением необходимой ему информации и использующее ее;

ГЛАВА 2
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 5. Состав Национального архивного фонда Республики Беларусь

Национальный архивный фонд Республики Беларусь – совокупность документов, созданных в Республике Беларусь в процессе экономической, общественно-политической, социально-культурной и иной деятельности государства на различных этапах его развития и отражающих материальную и духовную жизнь белорусского народа. Документы Национального архивного фонда Республики Беларусь являются историческим и культурным наследием, достоянием народа Республики Беларусь, его документальной памятью и служат для удовлетворения нужд общества и государства, реализации прав и законных интересов граждан. Документы Национального архивного фонда Республики Беларусь являются составной частью информационного ресурса Республики Беларусь и защищаются законом наряду с другими видами информационного ресурса.

Национальный архивный фонд Республики Беларусь состоит из документов, собранных в процессе деятельности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, общественных объединений, существовавших и существующих на территории Республики Беларусь и за ее пределами, физических лиц независимо от источника их образования, вида носителя, места хранения и формы собственности.

К Национальному архивному фонду Республики Беларусь относятся также архивные документы, являющиеся историческим и культурным наследием белорусского народа и хранящиеся в архивах, музеях и библиотеках других государств, а также документы, находящиеся в частной собственности иностранных граждан и в соответствии с международными договорами подлежащие возвращению в Республику Беларусь.

Списки источников формирования Национального архивного фонда Республики Беларусь утверждаются один раз в пять лет и ежегодно по представлению соответствующих учреждений Государственной архивной службы Республики Беларусь уточняются:

республиканским органом государственного управления по архивам и делопроизводству – по объектам республиканского подчинения;

местными исполнительными и распорядительными органами – по объектам областного, городского и районного подчинения.

По представлению учреждений Государственной архивной службы Республики Беларусь в состав источников формирования включаются с согласия их собственников архивы негосударственной части Национального архивного фонда Республики Беларусь.

Национальный архивный фонд Республики Беларусь пополняется также путем дарения, получения в наследство, покупки ценных документов, находящихся в собственности юридических и физических лиц, а также поступивших из других государств.

Статья 6. Государственная и негосударственная части Национального архивного фонда Республики Беларусь

Государственную часть Национального архивного фонда Республики Беларусь составляют архивные фонды и архивные документы:

государственных предприятий, организаций, учреждений, структур городского, земского и сословного самоуправления, действовавших на территории Беларуси до 1917 года;

Президента Республики Беларусь, государственных органов, государственных предприятий, организаций, учреждений, штабов объединений, мобильных сил, соединений и воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь, штабов соединений и воинских частей пограничных войск и органов пограничной службы Республики Беларусь, внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, войск Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, транспортных и железнодорожных войск, военно-учебных заведений, находящихся на территории Республики Беларусь;

государственных предприятий, организаций, учреждений, воинских частей Республики Беларусь, находившихся или находящихся за пределами республики;

объединений, предприятий, организаций, учреждений, в уставных фондах которых преобладает доля государственной собственности;

общественных объединений и их предприятий, образовавшиеся до момента введения регистрации этих объединений и предприятий в установленном законом порядке и принятые на государственное хранение;

юридических и физических лиц, поступившие в собственность государства, в том числе из-за рубежа, на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

К государственной части Национального архивного фонда Республики Беларусь также относятся:

фамильные архивные фонды, имеющие историческое значение;

архивные фонды учреждений религиозных конфессий, образовавшиеся до отделения церкви от государства;

копии архивных документов на правах подлинников;

копии архивных документов, поступившие в собственность государства из-за рубежа на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

художественные, мультипликационные, документальные, научно-популярные фильмы, кино-, фото-, фоно- и видеодокументы, статистическая, научная, технологическая, нормативно-техническая, проектная, конструкторская, патентная, картографическая, геологическая, телеметрическая, коммерческая и иная документация, научные, литературные, музыкальные и другие рукописи, живописные изображения, рисунки, дневники, мемуары и иные виды документов, изготовленные или разработанные на предприятиях, в организациях, учреждениях, редакциях газет и журналов за счет государственных средств. Они подлежат бесплатной передаче в государственные архивы соответствующего профиля.

Негосударственную часть Национального архивного фонда Республики Беларусь составляют архивные фонды и архивные документы, находящиеся в собственности:

общественных объединений с момента введения их регистрации в установленном законом порядке;

религиозных организаций, образовавшиеся после отделения церкви от государства;

иных юридических лиц негосударственной формы собственности, кроме архивных фондов и архивных документов, указанных в части первой настоящей статьи;

физических лиц (документы личного происхождения, семейные архивы, коллекции документов и др.).

Статья 7. Виды документов, включаемых в состав Национального архивного фонда Республики Беларусь

В состав Национального архивного фонда Республики Беларусь входят декреты, указы и распоряжения Президента Республики Беларусь, законы, постановления Совета Министров Республики Беларусь, распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь, приказы, постановления министерств и других республиканских органов государственного управления, документы иных государственных органов, материалы прокуратуры и судов, управленческая, статистическая, научная, технологическая, нормативно-техническая, проектная, конструкторская, патентная, картографическая, геологическая, телеметрическая документация, базы и банки данных, фото- и фонодокументы, художественные и хроникальные киноленты, живописные и графические изображения, научные, литературные, музыкальные и иные рукописи и тексты, дневники, мемуары, документы по личному составу и другие виды документов.

Указанные виды документов могут быть зафиксированы как на бумажных носителях, непосредственно доступных человеческому восприятию, так и на технотронных носителях, требующих специальных технических средств воспроизведения: кино- и фотопленке, микроафишах, аудио- и видеокассетах, электронных (магнитных, оптических) и др.

Отнесение документов к составу Национального архивного фонда Республики Беларусь производится на основании экспертизы их ценности в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях в порядке, установленном республиканским органом государственного управления по архивам и делопроизводству.

Документам Национального архивного фонда Республики Беларусь в установленном порядке может быть присвоен статус историко-культурной ценности. Документы Национального архивного фонда Республики Беларусь, которым присвоен статус историко-культурной ценности, подлежат охране в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране историко-культурного наследия.

ГЛАВА 3
АРХИВЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Статья 12. Виды архивов

Основными видами архивов в Республике Беларусь являются государственные, ведомственные (межведомственные) архивы и архивы негосударственной части Национального архивного фонда Республики Беларусь.

Государственными архивами в Республике Беларусь являются республиканские, областные, зональные, районные и городские архивы.

Ведомственными (межведомственными) архивами являются архивные учреждения или структурные подразделения государственных органов, государственных предприятий, учреждений и организаций, осуществляющие прием и хранение документов этих государственных органов, государственных предприятий, учреждений и организаций в течение периода времени, установленного настоящим Законом.

К архивам негосударственной части Национального архивного фонда Республики Беларусь относятся:

частные архивы физических лиц – комплексы архивных документов, созданные лицом, семьей, родом либо приобретенные ими на законных основаниях и находящиеся в их собственности, а также комплексы архивных документов, созданные на предприятиях торговли и обслуживания, объектах культуры и искусства, находящихся в частной собственности физических лиц, и зарегистрированные в установленном порядке республиканскими органами Государственной архивной службы Республики Беларусь;

архивы юридических лиц негосударственной формы собственности, а также религиозных организаций, архивные документы которых созданы после отделения церкви от государства.

ГЛАВА 7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 27. Основные направления деятельности архивных учреждений по использованию документов Национального архивного фонда Республики Беларусь

Использование информации, содержащейся в документах Национального архивного фонда Республики Беларусь, в целях удовлетворения нужд общества архивные учреждения осуществляют путем:

информирования государственных органов о документах Национального архивного фонда Республики Беларусь, которые могут быть использованы при решении хозяйственных, политических, научных, культурных и иных задач;

выдачи справок, копий и выписок из документов;

создания электронных информационных ресурсов на базе архивной информации и предоставления доступа к ним;

популяризации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь в средствах массовой информации;

издания документальных сборников;

предоставления документов для изучения и использования;

организации выставок документов;

издания справочников о составе и содержании документов Национального архивного фонда Республики Беларусь.

Статья 28. Порядок пользования документами Национального архивного фонда Республики Беларусь

Документы Национального архивного фонда Республики Беларусь доступны для пользования со времени поступления их на хранение в государственные архивы.

Физические лица имеют право доступа к архивным документам государственной части Национального архивного фонда Республики Беларусь для получения полной и объективной информации и несут ответственность при пользовании ими за их сохранность в соответствии с законодательством.

Собственники архивных документов негосударственной части Национального архивного фонда Республики Беларусь, передаваемых на хранение в государственные архивы, могут в договоре с архивом оговаривать особые условия их использования.

Использование архива или архивного документа, находящегося в собственности общественных объединений, религиозных организаций или в частной собственности физических лиц, осуществляется только с согласия собственника и на определяемых им условиях, не противоречащих законодательству Республики Беларусь.

Порядок пользования документами Национального архивного фонда Республики Беларусь в государственных архивах устанавливается на основании настоящего Закона республиканским органом государственного управления по архивам и делопроизводству, а документами Национального архивного фонда Республики Беларусь, находящимися на хранении в республиканских и местных органах государственного управления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, – соответствующими республиканскими и местными органами государственного управления и органами управления этими предприятиями, учреждениями, организациями в соответствии с действующими правилами работы архивов.

При выдаче копий архивных документов и справочников к этим документам для использования в коммерческих целях архивные учреждения имеют право устанавливать условия их использования.

Архивные учреждения обязаны хранить государственную, военную, служебную, коммерческую и иную тайну, содержащуюся в архивных документах и охраняемую законом. Ограничение доступа к архивным документам устанавливается настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Использование архивных документов запрещается или ограничивается, если имеются основания считать, что это:

1) нанесет вред интересам Республики Беларусь;

2) может нанести вред сохранности архивных документов (в этом случае выдается вместо оригинала копия);

3) нанесет вред личным интересам граждан;

4) повлечет иное нарушение законодательства Республики Беларусь.

Ограничения в пользовании документами Национального архивного фонда Республики Беларусь, содержащими государственную тайну, устанавливаются, как правило, на срок до 30 лет, а содержащими служебную тайну – до 10 лет с момента отнесения их к государственной или служебной тайне.

Использование документов государственной части Национального архивного фонда Республики Беларусь, содержащих секретные сведения, разрешается органами Государственной архивной службы Республики Беларусь совместно с соответствующими государственными органами, государственными предприятиями, учреждениями и организациями в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь о государственных секретах.

Изменение грифа секретности документов государственной части Национального архивного фонда Республики Беларусь, утративших секретный характер в связи с истечением установленного срока секретного хранения или на основании законодательства Республики Беларусь, проводится учреждениями Государственной архивной службы Республики Беларусь, государственными музеями и библиотеками, ведомственными архивами в соответствии с действующим законодательством.

При передаче документов частных архивов на хранение в государственные архивы собственник (создатель) этих документов должен письменно предупредить архивное учреждение, какие сведения не подлежат разглашению и какие документы можно использовать только с его разрешения или разрешения наследников. Срок ограничения доступа к документам частных архивов, поступившим в государственные архивы, не должен превышать 75 лет с момента передачи.

Пользователь или собственник архивного документа вправе публиковать, оглашать и иным образом использовать архивный документ со ссылкой на место хранения документа, если доступ к нему не ограничен законодательством Республики Беларусь или собственником.

Статья 29. Отказ в доступе к архивным документам и порядок обжалования отказа

Отказ в доступе к архивному документу, пользовании им, его воспроизведении, выдаче по нему справок, копий возможен только на основаниях, предусмотренных частью восьмой статьи 28 настоящего Закона.

Решение об отказе в доступе к архивным документам принимается в каждом конкретном случае:

в соответствии с пунктом 1 части восьмой статьи 28 настоящего Закона – руководителем республиканского органа по архивам и делопроизводству либо его заместителем;

в соответствии с пунктами 2, 3 и 4 части восьмой статьи 28 настоящего Закона – руководителем архивного учреждения либо его заместителем.

Об отказе в доступе к архивному документу сообщается гражданину не позднее чем в трехдневный срок, а по поступившим письменным запросам гражданина либо организации – в 15-дневный срок, в особо сложных случаях – не позднее одного месяца со дня получения запроса.

Отказ в доступе к архивному документу может быть обжалован юридическим или физическим лицом в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Статья 30. Правовая защита информации, содержащейся в документах Национального архивного фонда Республики Беларусь

В целях защиты информации, содержащейся в документах Национального архивного фонда Республики Беларусь, государственные и ведомственные (межведомственные) архивы, хранящие архивные документы, имеют право при выдаче физическим лицам копий документов Национального архивного фонда Республики Беларусь устанавливать условия их использования.

Авторам архивных документов личного происхождения и их наследникам названные документы выдаются для использования без ограничений.

Потребителям информации предоставляется право использования архивных документов путем публикации их в виде книг, факсимильных изданий, микрографических копий, проведения выставок документов, показа их по телевидению. Использование такой информации в коммерческих целях осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.


ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 июля 2008 г. № 427-З

О средствах массовой информации

Принят Палатой представителей 24 июня 2008 года
Одобрен Советом Республики 28 июня 2008 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения

Массовая информация – предназначенные для неопределенного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы, опубликованные в печати, сообщенные посредством телевизионного вещания и радиовещания или в иной форме периодического распространения.

12. Недостоверная информация – не соответствующие действительности информационные сообщения и (или) материалы, распространяемые средством массовой информации.

Распространение продукции средства массовой информации – продажа, подписка, доставка печатного средства массовой информации, аудио- либо видеозаписей программ, трансляция и ретрансляция радио-, телепрограмм, демонстрация кинохроникальных программ, иная форма доведения массовой информации до всеобщего сведения.

Средство массовой информации – форма периодического распространения массовой информации с использованием печати, телевизионного вещания и радиовещания, глобальной компьютерной сети Интернет.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на средства массовой информации, учреждаемые в Республике Беларусь, а также на иностранные средства массовой информации в части, касающейся их деятельности на территории Республики Беларусь.

2. Действие настоящего Закона распространяется на аналоги печатных, телевизионных и радиовещательных средств массовой информации, которые распространяются через глобальную компьютерную сеть Интернет, за исключением требований о государственной регистрации средств массовой информации.

Статья 4. Основные принципы деятельности средств массовой информации

Основными принципами деятельности средств массовой информации являются:

достоверность информации – средства массовой информации должны распространять информацию, соответствующую действительности;

законность – информация не должна противоречить требованиям законодательства Республики Беларусь;

равенство – средства массовой информации исходят из равенства прав всех физических лиц, государственных органов, политических партий, других общественных объединений, иных юридических лиц на распространение и получение массовой информации;

уважение прав и свобод человека – средства массовой информации обеспечивают соблюдение прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Республики Беларусь и иными актами законодательства Республики Беларусь;

многообразие мнений – средства массовой информации обеспечивают свободное выражение и распространение различных мнений и взглядов в обществе;

развитие национальной культуры – средства массовой информации содействуют распространению и популяризации национальных культурных ценностей;

защита нравственности – средства массовой информации не должны допускать распространения информации, посягающей на нормы общественной нравственности;

соблюдение норм профессиональной этики журналистов и общепринятых норм морали – журналисты средств массовой информации в своей деятельности должны неукоснительно соблюдать нормы профессиональной этики и общепринятые нормы морали.

Статья 5. Свобода мнений, убеждений и их свободное выражение

В Республике Беларусь каждому гарантируются свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.

Статья 7. Недопустимость незаконного ограничения свободы массовой информации

Не допускается незаконное ограничение свободы массовой информации, которое выражается:

в осуществлении цензуры массовой информации – требовании со стороны должностных лиц, государственных органов, политических партий, других общественных объединений, иных юридических лиц к юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, информационному агентству, корреспондентскому пункту, главному редактору (редактору), журналисту, учредителю (учредителям) средства массовой информации предварительно согласовывать информационные сообщения и (или) материалы, за исключением случаев согласования с автором или интервьюируемым, распространения официальных информационных сообщений в соответствии со статьями 18 и 26 настоящего Закона;

во вмешательстве в сферу профессиональной самостоятельности юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации;

в приостановлении или прекращении выпуска средства массовой информации с нарушением требований настоящего Закона, иных актов законодательства Республики Беларусь;

в принуждении журналиста средства массовой информации к распространению либо отказу от распространения информации;

в нарушении прав журналиста средства массовой информации, установленных настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь;

в ином воспрепятствовании в какой-либо форме законной деятельности учредителя (учредителей) средства массовой информации, юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, распространителя продукции средства массовой информации.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 17. Порядок распространения продукции средства массовой информации

1. Распространение продукции средства массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь юридическим лицом, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, либо на основании договора, заключенного им в установленном порядке с распространителем продукции средства массовой информации.

2. Если средство массовой информации распространяет информационные сообщения и (или) материалы, ранее распространенные другим средством массовой информации, то при этом должна быть сделана ссылка на средство массовой информации, ранее распространившее эти информационные сообщения и (или) материалы.

3. Информационные сообщения и (или) материалы, распространяемые информационным агентством, должны сопровождаться ссылкой на данное информационное агентство.

4. Порядок распространения продукции средств массовой информации, распространяемых через глобальную компьютерную сеть Интернет, определяется Советом Министров Республики Беларусь.

5. Продукция иностранного средства массовой информации, распространяемая на территории Республики Беларусь без изменения формы и содержания, может быть распространена в Республике Беларусь после получения иностранным средством массовой информации соответствующего разрешения в республиканском органе государственного управления в сфере массовой информации.

Порядок выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта, устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 21. Изготовление и распространение продукции средств массовой информации эротического характера

1. Порядок изготовления и распространения продукции средств массовой информации эротического характера, а также порядок отнесения продукции средств массовой информации к продукции эротического характера определяются законодательством Республики Беларусь.

2. Розничная продажа продукции печатных средств массовой информации эротического характера допускается только в запечатанных непрозрачных упаковках в специально предназначенных для этого местах и помещениях, определяемых для этих целей местными исполнительными и распорядительными органами.

3. Распространение радио- и телепрограмм эротического характера без специального кодирования сигнала не допускается.

ГЛАВА 7
ОТНОШЕНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ИНЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 36. Право на получение, хранение и распространение информации

1. Физическим лицам гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, политических партий, других общественных объединений, иных юридических лиц, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.

2. Государственные органы, политические партии, другие общественные объединения, иные юридические лица, а также их должностные лица могут представлять сведения о своей деятельности средствам массовой информации путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов и иными способами.

Статья 37. Информация ограниченного доступа

В порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, ограничивается доступ к:

сведениям, составляющим государственные секреты, коммерческую, личную или иную охраняемую законом тайну;

сведениям о системе организации, об источниках, о способах, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности;

материалам дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства до окончания производства по уголовному делу;

иной информации, предусмотренной законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 38. Информация, распространение которой в средствах массовой информации запрещено

1. В средствах массовой информации запрещено распространение:

1.1. информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию (перерегистрацию) в случаях, когда такая регистрация (перерегистрация) является обязательной в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, а также организаций, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации;

1.2. сведений, пропагандирующих использование и потребление наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в немедицинских целях, а также сведений о способах и методах разработки, изготовления, использования и местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров;

1.3. информации, направленной на пропаганду войны, насилия, жестокости, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, а также другой информации, распространение которой запрещено настоящим Законом, иными актами законодательства Республики Беларусь.

2. В радио-, теле-, видео-, кинохроникальных программах запрещается использование скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей или оказывающих вредное влияние на их здоровье.

Статья 39. Защита источника информации

1. Юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, журналист средства массовой информации не обязаны называть источник информации и не вправе раскрывать данные о физическом или юридическом лице, предоставившем сведения, без согласия этого лица.

2. Источник информации и данные о физическом или юридическом лице, предоставившем сведения, называются по требованию органа уголовного преследования, суда в связи с производством предварительного расследования, судебным разбирательством.

Статья 40. Использование скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемок

Распространение в средствах массовой информации информационных сообщений и (или) материалов, подготовленных с использованием аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки физического лица без его согласия, допускается только при принятии мер против возможной идентификации данного лица посторонними лицами, а также при условии, что распространение этих информационных сообщений и (или) материалов не нарушает конституционных прав и свобод личности и необходимо для защиты общественных интересов, за исключением случаев распространения таких информационных сообщений и (или) материалов по требованию органа уголовного преследования, суда в связи с производством предварительного расследования, судебным разбирательством.

Статья 41. Использование авторских произведений и писем

1. При использовании в средствах массовой информации авторских произведений и писем авторские и смежные права в отношении таких произведений и писем сохраняются за их авторами либо другими правообладателями. Автор либо другой правообладатель могут определить условия и характер использования предоставленных редакции средства массовой информации произведения или письма.

2. Юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, по своему усмотрению отбирает и распространяет в средстве массовой информации адресованные ему письма. При распространении в средствах массовой информации писем допускаются редактирование и сокращение их текста при условии, что это не искажает смысла писем. В случае необходимости юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, пересылает письма тем государственным органам, политическим партиям, другим общественным объединениям, иным юридическим лицам и их должностным лицам, к компетенции которых относится их рассмотрение.

3. Никто не имеет права обязать юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, распространять отклоненные им информационные сообщения и (или) материалы, если иное не предусмотрено настоящим Законом, иными актами законодательства Республики Беларусь.

ГЛАВА 9
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 48. Ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь о средствах массовой информации

Нарушение законодательства Республики Беларусь о средствах массовой информации влечет уголовную, административную, гражданско-правовую и иную ответственность в соответствии с настоящим Законом и другими законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 49. Письменное предупреждение

1. Письменное предупреждение выносится республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, в случае:

1.1. совершения действий, противоречащих требованиям настоящего Закона, в том числе доведения до всеобщего сведения информации, распространение которой ограничено или запрещено в соответствии со статьями 37 и 38 настоящего Закона;

1.2. распространения недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам;

1.3. производства и (или) распространения продукции средства массовой информации без разрешения главного редактора (редактора) средства массовой информации;

1.4. распространения сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию физических лиц либо деловую репутацию юридических лиц.

2. Письменное предупреждение выносится учредителю (учредителям) средства массовой информации в случае нарушения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 29 настоящего Закона.

3. Письменное предупреждение не позднее чем в трехдневный срок после его вынесения выдается либо направляется по почте юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, либо учредителю (учредителям) средства массовой информации с указанием допущенных нарушений и срока их устранения.

Юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, учредитель (учредители) средства массовой информации обязаны письменно сообщить в республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении.

4. Решение о вынесении письменного предупреждения может быть в месячный срок обжаловано юридическим лицом, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, либо учредителем (учредителями) средства массовой информации в судебном порядке.

Статья 50. Приостановление выпуска средства массовой информации

1. Выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации в случаях, если:

1.1. юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, либо учредителю (учредителям) средства массовой информации было вынесено письменное предупреждение и эти юридическое лицо либо учредитель (учредители) средства массовой информации в сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 49 настоящего Закона, не устранили нарушения, послужившие основанием для вынесения письменного предупреждения, либо не сообщили в республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации об их устранении с представлением подтверждающих документов;

1.2. республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации предъявил в суд иск о прекращении выпуска средства массовой информации.

2. Решение о приостановлении выпуска средства массовой информации может быть принято не позднее чем в трехмесячный срок со дня возникновения оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

3. Решение о приостановлении выпуска средства массовой информации может быть обжаловано в месячный срок в судебном порядке юридическим лицом, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, либо учредителем (учредителями) средства массовой информации.

Статья 51. Прекращение выпуска средства массовой информации

1. Выпуск средства массовой информации может быть прекращен решением суда по иску республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации либо прокурора.

2. Республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации может предъявить в суд иск о прекращении выпуска средства массовой информации в случае:

2.1. однократного нарушения положений настоящего Закона, устанавливающих порядок распространения продукции иностранными средствами массовой информации, официальных информационных сообщений и (или) материалов, продукции эротического характера, а также порядок осуществления телевизионного вещания и радиовещания;

2.2. вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, либо учредителю (учредителям) средства массовой информации в течение года двух и более письменных предупреждений;

2.3. получения свидетельства о государственной регистрации средства массовой информации с нарушением законодательства Республики Беларусь путем внесения заведомо ложных сведений в документы, представленные для государственной регистрации средства массовой информации.

3. Решение о прекращении выпуска средства массовой информации может быть принято не позднее чем в трехмесячный срок со дня возникновения оснований, предусмотренных подпунктами 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящей статьи.

4. Прокурор может предъявить в суд иск о прекращении выпуска средства массовой информации в случае, если должностным лицам юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, либо учредителю (учредителям) средства массовой информации в течение года было вынесено два и более официальных предупреждения прокурора о недопустимости повторного совершения правонарушений, влекущих за собой ответственность, установленную настоящим Законом, иными актами законодательства Республики Беларусь о средствах массовой информации, либо подготовки к совершению ими противоправных действий.

Статья 52. Обстоятельства, исключающие ответственность

1. Журналист, учредитель (учредители) средства массовой информации, главный редактор (редактор) средства массовой информации, юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, распространитель продукции средства массовой информации, информационное агентство, корреспондентский пункт не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если эти сведения:

1.1. получены от государственных органов, иных государственных организаций, их должностных лиц, а также содержатся в официальных информационных сообщениях и (или) материалах;

1.2. получены от информационных агентств при условии наличия ссылок на данные информационные агентства;

1.3. получены от политических партий, других общественных объединений, иных юридических лиц, а также содержатся в официальных информационных сообщениях и (или) материалах пресс-служб политических партий, других общественных объединений и иных юридических лиц;

1.4. являются дословным воспроизведением официальных выступлений должностных лиц государственных органов;

1.5. содержатся в информационных сообщениях и (или) материалах телевизионных и радиовещательных средств массовой информации, выходящих в эфир без предварительной записи.

2. Субъекты правоотношений в сфере массовой информации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, перед распространением сведений, которые могут дискредитировать Республику Беларусь, а также порочить честь, достоинство или деловую репутацию физических лиц либо деловую репутацию юридических лиц, полученных из источников, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящей статьи, обязаны проверить достоверность указанных сведений и предоставить возможность распространения одновременного комментария физических и (или) юридических лиц, в том числе государственных органов и иных государственных организаций (их пресс-служб), в отношении которых могут быть распространены данные сведения либо в компетенцию которых входит подготовка разъяснений в отношении распространяемой информации.

В случае невыполнения требований, предусмотренных частью первой настоящего пункта, субъекты правоотношений в сфере массовой информации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не освобождаются от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности.

3. За субъектами правоотношений в сфере массовой информации, указанными в пункте 1 настоящей статьи, сохраняется право не распространять сведения, указанные в пункте 2 настоящей статьи.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.