Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Порівняльна характеристика моделей навчання 

МОДЕЛІ НАВЧАННЯ (критерії порівняння) ПАСИВНА МОДЕЛЬ (Суб'єкт - об'єктне навчання) АКТИВНА МОДЕЛЬ (Суб'єкт- суб'єктне навчання) ІНТЕРАКТИВНА МОДЕЛЬ (Суб'єкт - суб'єктне навчання)
1. Обсяг інформації, що подається і засвоюється Великий обсяг ін­формації можна по­дати за короткий час у структурова-ному вигляді вели­кій кількості учнів Високий рівень по­дання інформації. Велика кількість уч­нів, які можуть од­ночасно отримува­ти інформацію На вивчення порів­няно невеликого об­сягу інформації ви­трачається значний час
2. Результати навчання (знання, уміння та навички, життєві компетенції) Засвоєння знань, їх розуміння. Розвиток умінь слу­хати, записувати, конспектувати вели­ку кількість інфор­мації, уміння відтво­рювати її Засвоєння знань, їх розуміння. Орієнтована на роз­виток широкого спектра пізнаваль­них умінь і навичок. Передбачає дифе­ренціацію навчання шляхом індивіду­альних програм та завдань Засвоєння знань, їх розуміння. Розширення пізна­вальних можливос­тей учнів, зокрема у здобуванні, аналізі та застосуванні ін­формації з різних джерел. Можливість пере­носу отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів. Можливість розвит­ку соціальної та гро­мадянської компете­нтності учнів на всіх предметах
3. Відсоток засвоєння інформації Як правило, неви­сокий Достатньо високий Як правило, висо­кий
4. Контроль над процесом навчання Викладач добре ко­нтролює обсяг і гли­бину подання ма­теріалу, темп діяль­ності, час і зовнішню сторону навчання. Результати роботи учнів непередбачені. Зворотний зв'язок учителя з учнями відсутній Викладач добре ко­нтролює обсяг і гли­бину вивчення, час і хід навчання. Ре­зультати роботи уч­нів передбачені. Існує можливість співпраці учителя з кожним з учнів ок­ремо. Контроль учителя за обсягом і глибиною засвоєння знань, ча­сом і ходом навчан­ня є опосередкова­ним. Результати ро­боти учнів, менш пе­редбачені. Значні можливості для самоконтролю і взаємоконтролю

Продовження таблиці

 

    Постійний зворот­ний зв'язок учителя з учнями учнів. Є необхід­ність у подальшій корекції знань, умінь та навичок учнів
5. Роль особистості педагога Безпосередній вплив учителя (або автора навчальних матеріа­лів) на учнів. Особисті якості пе­дагога залишаються в тіні, він виступає як «джерело» знань, організатор процесу навчання Особисті якості пе­дагога та його про­фесійна майстер­ність є однією з умов функціонування да­ної моделі. Учитель є джерелом знань, організато­ром, контролером, консультантом. Високий рівень на­вантаження на вчи­теля Педагог є організа­тором, координато­ром навчання, фаси-літатором дискусій, консультантом. Він сильніше роз­кривається перед учнями, виступає як лідер, наставник. Забезпечуються мож­ливості демократич­ного, рівноправно­го партнерства між учителем і учнями та всередині учнів­ського колективу.
6. Роль учнів Відносно пасивна; учні не приймають важливих рішень щодо власного і ко­лективного процесу навчання Забезпечена актив­ність частини учнів. Небезпека вилучен­ня іншої частини учнів з навчального процесу. Відсутність взаємо­дії всередині учнів­ського колективу Надзвичайно актив­на. Учні приймають важливі рішення що­до процесу навчан­ня, здійснюють про­цес навчання знач­ною мірою само­стійно. Мають можливість спілкування між со­бою і розвитку ко­мунікативних умінь та навичок. Поєднання різнома­нітних видів діяль­ності учнів
7. Джерело мотивації навчання Зовнішнє (оцінки, педагог, батьки, су­спільство) Поєднання зовні­шніх (оцінки, педа­гог, батьки, суспі­льство) та внутріш­ніх (інтерес самого учня) мотивів Глибока внутрішня мотивація (інтерес самого учня)

Так, наприклад, робота учнів у групах та парах, взаємонавчання учнів у парах змінного складу дають разючі результати, однак мають і свої слабкі сторони, які необхідно враховувати, використовуючи цю технологію:


 
 

Позитивні сторони Слабкі сторони
1. Учитель отримує можливість більш раціонально розподілити свій час, допомагаючи більш активно дітям зі спеціальними проблемами - особис­тішими та інтелектуальними 1. Важко налагодити взаємонавчання як постійно діючий механізм
2. Учитель менше часу змушений ви­трачати на подолання труднощів з дисципліною 2. Дорослим важко контролювати процес взаємонавчання, а результат не завжди ефективний
3. Учні, які мають свій досвід «вчите­лювання», ставляться до вчителів з більшою повагою 3. За невдалого навчання необхідно перевчати учня «школяра-вчителя» (і його самого), що потребує додатко­вого часу

Для того щоб подолати складності застосування окремих інтерак­тивних технологій і перетворити їх слабкі сторони в сильні, треба пам'ятати:

- Інтерактивна взаємодія потребує певної зміни всього життя кла­су, а також значної кількості часу для підготовки як учням, так і педа­гогу. Починайте з поступового включення елементів цієї моделі, якщо ви або учні з ними не знайомі. Як педагогу, так і учням треба звикну­ти до них. Можна навіть створити цілий план поступового впрова­дження інтерактивного навчання. Краще старанно підготувати декілька інтерактивних занять у навчальному році, чим часто прово дити наспіх підготовлені «ігри».

- Можна провести з учнями особливе «організаційне заняття» і створити разом із ними «правила роботи в класі». Налаштуйте учнів на старанну підготовку до інтерактивних занять. Використовуйте спочатку прості інтерактивні технології - робота в парах, малих групах, «мозковий штурм» і т. д. Коли у вас і в учнів з'явиться досвід подібної роботи, такі заняття будуть проходити набагато легше, а підготовка не буде потребувати багато часу.

- Використання інтерактивного навчання - не самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, що найкраще сприяє ат­мосфері співробітництва, порозуміння і доброзичливості, надає мож­ливості дійсно реалізувати особистісно-орієнтоване навчання.

- Якщо застосування вами інтерактивної моделі у конкретному класі веде до протилежних результатів, треба переглянути вашу стра­тегію й обережно підходити до її використання. Можливо, варто обговорити цю ситуацію з учнями (чи правильно ви їх розумієте і ви­користовуєте, чи готові ви й учні до їх використання?).

- Для ефективного застосування інтерактивного навчання, зокре­ма для того, щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його вивчити (а не перетворити технології в безглузді «ігри заради са мих ігор»), педагог повинен старанно планувати свою роботу, щоб:


 

- дати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, про­думати, виконати самостійні підготовчі завдання;

- відібрати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які да­ли б учням «ключ» до освоєння теми;

- під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або «граючись» виконали його;

- на одному занятті можна використовувати одну (максимум дві) інтерактивні вправи, а не їх калейдоскоп;

 

- дуже важливим є провести спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу і на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі;

- проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов'язані з інтерактивни­ми завданнями.

Для зміцнення контролю над ходом процесу навчання за умов ви­користання інтерактивної моделі навчання викладач також повинен попередньо добре підготуватися:

- глибоко вивчити і продумати матеріал, у тому числі додатковий, наприклад, різноманітні тексти, зразки документів, приклади, ситу­ації, завдання для груп тощо;

- старанно спланувати і розробити заняття: визначити хрономет­раж, ролі учасників, підготувати питання і можливі відповіді, вироби­ти критерії оцінки ефективності заняття (при описі ходу занять авто­ри постаралися максимально полегшити підготовку викладача до проведення заняття, докладно описуючи весь хід занять);

- мотивувати учнів до вивчення шляхом добору найбільш цікавих для учнів випадків, проблем; оголошення очікуваних результатів (цілей) заняття і критеріїв оцінки роботи учнів;

- передбачити різноманітні методи для привернення уваги учнів, настроювання їх на роботу, підтримання дисципліни, необхідної для нормальної роботи аудиторії; цьому, зокрема, можуть сприяти різно­манітні вправи.

* Подумайте____________________________________________

Працюючи в малих групах, складіть алгоритм кроків, які має послі­довно застосувати вчитель, щоб перейти до інтерактивної моделі навчання. Порівняйте результати роботи груп.

Перевірте себе__________________________________________________

1) Визначте основні риси пасивної та активної моделей навчання.

2) Чим відрізняється від них інтерактивна модель?

3) У чому сильні сторони та обмеження у використанні інтерактивної моделі?

4) Як учитель може подолати ці обмеження?


 
ЩВ^ЩВН^НИННННШНИІ


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.