Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ 

 

1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

2. Еволюція форм грошей: товарні, металеві, паперові гроші.
Монета.

3. Причини та значення демонетизації золота. Дискусії нав­коло проблеми демонетизації золота.


4. Сутність неповноцінних грошей та характеристика їх різ­новидів— паперових і кредитних грошей. Роль держави у тво­ренні кредитних грошей.

5. Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банк­
ноти, «класична» і сучасна банкнота. Депозитні та електронні гроші.

6. Цінність грошей. Чинники, що впливають на цінність пов­ноцінних і неповноцінних грошей. Форми прояву цінності гро­шей як грошей і як капіталу.

7. Функція грошей як мірила цінності.

8. Функція грошей як засобу обігу.

9. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.

10. Функція грошей як засобу платежу.

11. Функція грошей як засобу нагромадження цінності.

12. Функція світових грошей.

13. Якісні властивості грошей.

14. Товарна теорія грошей та критика її М. Туганом-Барановським.

15. Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характери­стика основних постулатів. Внесок І. Фішера в кількісну теорію.

16. Внесок М. І. Туган-Барановського у розвиток кількісної
теорії грошей.

17. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток теорії грошей.

18. Сучасний монетаризм. Внесок М. Фрідмана в кількісну теорію.

19. «Кембриджська версія» кількісної теорії грошей.

20.Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній
кількісній теорії грошей.

21. Сутність та економічна основа грошового обороту.

22. Модель грошового обороту. Характеристика окремих по­
токів грошового обороту у їх взаємозв'язку.

23. Порядок балансування грошових потоків у окремих
суб'єктів та в грошовому обороті в цілому.

24. Структура грошового обороту за формою платіжних засо­бів та за економічним змістом: грошовий обіг, кредитний оборот,
фіскально-бюджетний оборот.

25. Грошова маса: сутність, склад, розміщення та фактори
зміни обсягу і структури.

26. Характеристика грошової бази як вимірника маси грошей.

27. Характеристика грошових агрегатів як вимірників обсягу
та структури грошової маси.

28. Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення,
чинники зміни та роль.

29. Рівень монетизації економіки як макроекономічний показ­ник. Причини та наслідки демонетизації економіки України в 90-х
роках XX ст.

30. Необхідність та шляхи ремонетизації економіки України.

31. Сутність, особливості та інструменти грошового ринку.
Дискусії щодо співвідношення грошового та фінансового ринків.

32. Інституційна модель грошового ринку, характеристика йо­го секторів.

33. Структура грошового ринку за окремими критеріями. Харак­теристика суті та взаємозв'язку окремих сегментів грошового ринку.

34. Попит на гроші: сутність, зв'язок зі швидкістю обігу гро­шей та вплив на монетарну практику.

35. Мотиви та чинники, що впливають на попит на гроші.

36. Крива попиту на гроші, її конфігурація та відображення на
ній зміни попиту залежно від причин.

37. Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та
чинники, що впливають на її динаміку.

38. Крива пропозиції грошей, її конфігурація залежно від при­
чин зміни пропозиції.

39. Графічна модель ринку грошей. Рівновага попиту і пропо­зиції та процент.

40. Вплив на рівновагу ринку грошей змін у попиті на гроші
та механізм його вирівнювання.

41. Вплив на рівновагу ринку грошей змін у пропозиції гро­шей та механізм його вирівнювання.

42. Інструменти ринку грошей.

43. Заощадження як джерело та межа пропозиції грошей на
ринку капіталу. Крива заощаджень.

44. Попит на гроші як капітал. Крива інвестицій.

45. Графічна модель ринку капіталу. Механізм вирівнювання
попиту і пропозиції на ринку капіталу. Проблема трансформації
заощаджень в інвестиції.

46. Інструменти ринку капіталу.

47. Сутність, призначення та структура грошової системи.

48. Еволюція грошових систем, характеристика основних ви­
дів грошових систем.

49. Створення і розвиток грошової системи України.

50. Методи прямого регулювання грошового обороту і грошо­вого ринку.

51. Платіжна система, її сутність та призначення; характери­стика механізму платіжної системи України.

52. Методи опосередкованого регулювання грошового оборо­ту і грошового ринку.

53. Грошово-кредитна політика як механізм регулювання грошо­вого ринку та економіки. Дискусії щодо місця фінансово-бюджетної
та грошово-кредитної політики в регулятивному механізмі.

54. Сутність та закономірності розвитку інфляції. Дискусії що­
до сутності інфляції.

55. Види інфляції та способи вимірювання її рівня.

56. Причини інфляції. Монетаристський та кейнсіанський під­
ходи до визначення причин інфляції.

57. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

58. Особливості інфляції в Україні.

59. Державне регулювання інфляції: основні напрями та ін­струменти.

60. Сутність, цілі та види грошових реформ.

61. Особливості проведення грошової реформи в Україні в 90-ті
роки XX ст.

62. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість
валюти, її сутність, види, значення та передумови.

63. Валютний ринок: сутність та види, чинники, що визнача­ють кон'юнктуру валютного ринку.

64. Функції та операції валютного ринку.

65. Валютний курс: сутність та призначення.

66. Види валютних курсів, їх коротка характеристика.

67. Зміст та використання реального валютного курсу.

68. Характеристика плаваючого та фіксованого валютних курсів.

69. Переваги та недоліки фіксованого та плаваючого валютних
курсів.

70. Економічні чинники, які визначають валютні курси.

71.Регулятивні інструменти впливу на валютний курс.

72.Поняття та структура валютних систем. Валютна політика
як призначення валютної системи.

73.Валютне регулювання та контроль, їх сутність та інструменти.

74.Особливості формування валютної системи в Україні.

75.Платіжний баланс: сутність, структура та роль у механізмі
валютного регулювання.

76.Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль у
механізмі валютного регулювання.

77.Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжна­родної валютних систем.

78.Міжнародні ринки грошей і капіталів.

79.Необхідність державного регулювання пропозиції грошей.
Економічні та фінансові наслідки зміни пропозиції грошей.

80.Загальна модель пропозиції грошей та учасники її формування.

81.Характеристика структурних елементів грошової бази та їх
ролі в управлінні грошовою базою.

82.Баланс Національного банку України. Характеристика йо­го статей, що пов'язані з грошовою базою.

83.Механізм впливу НБУ на грошову базу через активні і па­сивні операції.

84.Грошово-кредитний мультиплікатор, його сутність та роль
у формуванні пропозиції грошей. Учасники грошово-кредитного
мультиплікатора.

85.Механізм простого мультиплікатора депозитів. Роль цент­рального і комерційних банків у його формуванні.

86.Вплив поведінки комерційних банків на мультиплікатор
депозитів через створення і купівлю резервів. Коефіцієнт Рц/Дп та
його зв'язок з грошово-кредитним мультиплікатором.

87.Вплив небанківських інституцій на грошово-кредитний муль­типлікатор. Коефіцієнт ГУДП та його зв'язок з мультиплікатором.

88.Чинники впливу на коефіцієнт ГУДП та їх роль у зміні муль­типлікатора.

89.Вплив уряду та державного бюджету на пропозицію гро­шей.

90.Узагальнення чинників впливу на пропозицію грошей.

91. Роль грошово-кредитної політики в управлінні пропози­цією грошей.

92. Поняття ролі грошей, її відмінності від функцій грошей.
Якісний та кількісний аспекти ролі грошей.

93. Переваги монетарної економіки над бартерною як якісний
прояв ролі грошей.


 


94. Концепція нейтральності грошей у процесі відтворення,
причини її появи та аргументація.

95. Кейнсіанська критика концепції нейтральності грошей.
Роль часового лагу в доведенні активної ролі грошей на коротких
часових інтервалах.

96. Дискусія щодо нейтральності грошей на довгострокових
часових інтервалах і її наслідки.

97. Передавальний механізм впливу грошей на реальну еко­номіку: сутність, структура та етапи економічних змін, виклика­них монетарними імпульсами.

98. Характеристика основних каналів передавального механі­зму: каналу процентної ставки, каналу фінансових активів, кана­лу кредитування, каналу валютного курсу.

99. Особливості передавального механізму в трансформацій­
ній економіці України.

100. Модель АD-АS впливу неочікуваної пропозиції грошей
на обсяг виробництва в короткостроковому періоді.

101. Модель АD-АS впливу очікуваної пропозиції грошей на
обсяги виробництва в короткостроковому періоді.

102. Модель АD-АS довгострокового впливу пропозиції гро­шей на обсяги виробництва.

103. Значення дискусій щодо нейтральності грошей для прак­тики регулювання пропозиції грошей. Стабілізаційна політика кейнсіанців та механізм її впливу на коливання ділового циклу.

104. Загальні передумови та економічні причини, що визна­чають необхідність кредиту.

105/ Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв'язок з іншими економічними категоріями.

106.Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях.

107.Принципи кредитування, сутність та практичне значення
окремих принципів.

108.Форми, види та функції кредиту.

109.Характеристика банківського кредиту.

110. Характеристика міжгосподарського кредиту, його пере­ваги та недоліки, особливості розвитку в Україні.

111.Характеристика споживчого кредиту. Особливості його
розвитку в Україні.

112.Характеристика державного кредиту. Особливості його
розвитку в Україні.

113.Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його
розвитку в Україні.

114.Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах
інфляції.

115.Роль кредиту в розвитку економіки.

116.Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний пе­ріод до ринкових відносин.


 

114.Сутність, види та економічні передумови появи процента
як економічної категорії.

115.Процентна ставка та процентний дохід. Способи їх вимі­ру та сплати.

116.Поточна вартість та дисконтування майбутнього доходу,
порядок їх розрахунку та значення.

117.Процентний дохід та норма віддачі цінного папера, спо­соби їх визначення та практичне значення.

118.Портфель активів, його економічна суть, призначення та
чинники впливу. Вплив процента на портфель активів.

119.Теорія попиту на активи. Поняття активу, їх види, чинни­ки, що визначають попит на активи.

120.Ринкова норма процента, її сутність, межі коливання та
чинники зміни..

121.Ризикова структура процентної ставки. Ризикові чинники
впливу на ринкову норму процента.

122.Строкова структура процентної ставки. Теорії, що пояс­нюють залежність норми процента від строків погашення забор­гованості.

123.Способи нарахування і сплати процентних доходів.

124.Функції та роль процента.

125.Сутність, призначення та види фінансового посередництва.

126.Послуги фінансових посередників. Економічні переваги
(вигоди) посередництва перед фінансовим ринком.

127.Банки як провідні інституції фінансового посередництва.

128.Поняття та роль банків. Дискусії навколо сутності банку.

129.Функції банків та їх характеристика.

130.Фінансове регулювання, його сутність, необхідність та цілі.

131.Банківська система в механізмі фінансового регулюван­ня, її сутність і функції.

132.Специфічні риси побудови банківської системи та її осо­бливості в Україні.

133.Небанківські фінансові посередники, їх види, призначен­ня та особливості діяльності в Україні.

134.Інституції фінансового ринку й особливості їх діяльності
в Україні.

135.Інновації у фінансовому посередництві.

139.Трансакційні витрати грошового ринку та роль посеред­ників у їх зменшенні.

140.Інформаційні витрати грошового ринку та роль посеред­ників у їх зменшенні.

141.Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.

142.Походження та розвиток комерційних банків.

143.Банківська діяльність як галузь економіки. Банківські про­центи й участь банків у створенні ВВП.

144.Банк як фірма: порядок створення та реєстрації, ліцен­зування, регулювання діяльності та оргструктура.

145.Банківництво як вид бізнесу: його цілі та особливості ор­ганізації. Баланс банку як його бізнесова модель, характеристика
активів і пасивів балансу банку.

146.Характеристика пасивних операцій комерційних банків,
їх роль у бізнесовій діяльності банків.

147.Характеристика активних операцій комерційних банків,
їх роль у бізнесовій діяльності банків.

148.Комісійно-посередницькі операції банків.

149.Формування прибутку комерційних банків. Прибутковість
банку як показник його фінансового стану та бізнесового успіху.

150.Банківські ризики, їх класифікація та вплив на бізнесові
успіхи.

151.Основи менеджменту банківськими ризиками.

152.Стабільність банків і механізм її забезпечення. Роль дер­жавного гарантування вкладів у забезпеченні стабільності банків

153.Сутність, призначення та характеристика економічних
нормативів банківської діяльності.

154.Розвиток комерційних банків в Україні.

155.Міжнародне банківництво. Проблема допуску іноземного
капіталу в банківський сектор України.

156.Призначення, роль та основи організації центрального банку.

157.Походження та розвиток центральних банків

158.Інтернаціоналізація діяльності центральних банків, ство­рення та призначення БМР та ЄСЦБ.

159.Незалежний статус центральних банків, його сутність та
значення.

160.Функції центральних банків. Характеристика окремих функцій:

— монетарного й економічного регулювання;

— управління банківською системою;

— управління грошовим оборотом;

— банківського обслуговування загальнодержавних та урядо­вих потреб.

161.Сутність, призначення та цілі грошово-кредитної полі­
тики.

162. Таргетування проміжних цілей грошово-кредитної полі­
тики (валютного курсу, рівня інфляції).

163.Види грошово-кредитної політики, їх порівняльний ана­ліз.

164.Особливості передавального механізму грошово-кредит­ної політики в Україні.

165.Місце центрального банку в системі банківського регу­лювання і нагляду.

166.Інтеграційні процеси у світовій економіці та необхідність
створення міжнародних валютно-кредитних установ.

167.Міжнародний валютний фонд, його призначення, органі­зація та діяльність в Україні.

168.Світовий банк, його завдання, структура та діяльність в
Україні.

169.Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції.

170.Чорноморський банк торгівлі та розвитку: необхідність
створення, організація та діяльність.

171.Європейський банк реконструкції та розвитку, його при­
значення, організація та діяльність в Україні.

172.Банк міжнародних розрахунків, його призначення, орга­нізація та діяльність.

 


 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р.

2.Про банки та банківську діяльність: Закон України від 20 берез­ня 1991 р. . .

3.Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р.

4.Про заставу. Закон України від 2 жовтня 1992 р.

5.Про відновлення платоспроможності боржника або визнання йо­го банкрутом: Закон України від ЗО червня 1999 р.

6.Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р.

7.Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня
2000 р.

8.Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди): Закон України від 15 березня 2001 р.

9.Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон Украї­ни від 5 квітня 2001 р.

10.Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р.

11.Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінан­сових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р.

12.Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 р.

13.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 р.

14.Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р.

15.Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотеч­ним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня.2003 р.

16.Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон
України від 22 червня 2005 р.

17.Про іпотечні облігації: Закон України від.22 грудня 2005 р.

18.Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лю­того 2006 р.

19.Цивільний кодекс України. — К: Атака, 2003. — 416 с.

20.Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг
України»: Указ Президента України від 11 грудня 2002 р.

21.Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Де­крет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15—93.

22.Аванесова І. Перспективи регулювання кредитної діяльності в
Україні: історія і сучасність // Банківська справа. — 2002. — № 4. — С.
64—67. .

22.Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Мо­нографія. — К,: КНЕУ, 2002. — 276 с.

23.Аржевітін С. Фінансові посередники та їх дії на фінансових рин­ках
. Фінансування підприємницької діяльності. — К., 1998. — 43 с.

24.Балабанов И. Т., Гончарук О. В. Деньги и финансовьіе институтьк Учеб. пособие. — СПб.: Питер, 2000. — 220 с.

26. Банківська справа в Україні: історія і сучасність. — X., 1997. —
54 с.

27- Банківська справа: Навч. посіб. / За ред. Р. І. Тиркала. — Терно­піль: Екон. думка, 2000.— 219 с.

28.Банковское дело: Учебник / Под ред. Г. Г. Коробовой. — М.:
Юрисгь, 2002. —751 с.

29.Башнянін Г. /., Богиня Д. П., Загорський В. Національна грошова
система і проблеми формування номінальної й реальної вартості
грошей // Фінанси України. — 1999. — № 1. — С. 3—10.

30.Бериславська О. Інтервенції на валютних ринках як інструмент
курсової та грошово-кредитної політики // Вісник НБУ. — 2005. —
№10. —С. 36.

31.Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Під­
ручник. — 2-ге вид. — К.: Знання, 1999. — Розд. З—15.

32.Бруньов В, В. Монетизація економіки // Фінанси України. —
1999. —№6. —С. 118—122. ■ , . ';

33. Бурлачков В. К. Денежная теория и динамичная зкономика: вьі-
водьі для России. — М.: УРСС, 2003. — 351 с.

34.Валютний рьінок и валютное регулирование: Учеб. пособие /
Под ред. И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — 457 с.

35.Ван ХорнДж. К. Основи управлення финансами: Пер. с англ. —-
М.: Финансьі и статистика, 1996. — 800 с.

36.Версаль Н. І. Фінансове посередництво в Україні: теоретичні і
прикладні аспекти // Фінанси України. — 2005. — № 9. — С. 99—108.

37.Вовчак О. Д. Роль банків в економіці України // Фінанси Украї­
ни. — 1999. — № 10. — С. 100—108.

3&..Войтюк Л, Грошові потоки: класифікація та вплив на грошову базу пропози-ції // Економіка України. — 1999. — № 5. — С. 22—29.

39.Вульфен Чарльз Дою. Знциклопедия банковского дела: Пер. с
англ. — М.: Федоров, 2000. — 1583 с.

40.Габбард Р. Глен-. Гроші, фінансові системи та економіка: Підру­
чник: Пер. з англ. — К.: КНЕУ, 2004. — 889 с.

41.Гагарин С. В., Никольский Ю. -б1., Шамаев Г. М. Межбанковский
кредит: дилинговьіе операции на рьшке «коротких денег». — М.:
Принтлайн, 1995.—208 с.

42.Гальчинський А. Теорія грошей: Навч, посіб. — К.: Основи,
2001.—413 с.

43.Савлук М. І. Довіра населення як чинник ефективної банків­
ської діяльності // Вісник НБУ. — 2003. — № 8.

44.Садков Г. О. О воздействии уровня монетизации зкономики и
структури денежной массьі на зффективность социально-зкономи-
ческого развития // Финансн и кредит. — 2004. — № 5. — С. 43—46.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.