Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оцінки студентів виставляються наступним чиномЗа шкалою ECTS За національною шкалою За бальною шкалою
А Відмінно 45-50
В Дуже добре 40-44
С Добре 35-39
D Задовільно 30-34
E Достатньо 25-29
FX Незадовільно 17-24
F Неприйнятно 0-16

 

 


ЗМІСТ САМОСТІЙНИХ ЗАВДАНЬ

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Ключові терміни

Основні засоби матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим осо­бам або для здійснення адміністративних і со­ціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Амортизація — систематичний розподіл вар­тості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Вартість, яка амортизується, первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Група основних засобів — сукупність одно­типних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необорот­них матеріальних активів.

Зменшення корисності втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

Знос основних засобів сума амортизації об'­єкта основних засобів з початку його корисного використання.

Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх ко­рисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Об'єкт основних засобів це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс кон­структивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуго­вування загальні пристосування, приладдя, ке­рування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функ­ції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Подібні об'єкти об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

Основна мета завдання - оволодіння практичними навичками експертного дослідження операцій з необоротними матеріальними активами.

Завдання до ситуації

1. Спираючись на законодавчо-нормативні джерела інформації, методику, рекомендовані методичні прийоми, обставини справи скласти план-графік проведення досліджень, робочий журнал-експерта та провести експертне дослідження стосовно кола питань, поставлених на вирішення.

2. Підготувати та оформити висновок експерта згідно вимогам чинного законодавства.

Зміст ситуації 1

Обставини справи Під час ревізії Управління дитячих лікувально-оздоровчих закладів (УДЛОЗ) державної енергогенеруючої компанії була здійснена вибіркова інвентаризація наявності основних засобів, безоплатно переданих на баланс Управління. За наслідками проведеної інвента­ризації виявлені значні порушення з ознаками зловживань: не взяття на облік або часткове відображення в обліку прийнятих безоплатно основних засобів, нестача окремих об'єктів основних засобів у підвідомчих лікувально-оздоровчих закладах. В акті проведеної документальної ревізії від 15.12.20_р. за період з 1.01.20_р. по 1.10.20_р. сума збитків, завданих державній енергогенеруючій компанії, не визначена.

Перелік питань, які має дослідити експертиза

1. Чи підтверджується документально вказана у акті ревізії нестача безоплатно переданих об'єктів основних засобів та запасів товарно-матеріальних цінностей?

2. Який розмір завданої матеріальної шкоди УДЛОЗ та за який період вона була завдана?

3. Чи відповідає порядок відображення в бухгалтерському обліку надходження безоплатно отриманих об'єктів основних засобів вимогам чинних нормативних актів?

4. На яких посадових осіб покладений обов'язок забезпечити додержання вимог нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку основних засобів?

 

Рекомендовані прийоми та законодавчо-нормативне забезпечення дослідження

При дослідженні наданих документів рекомендується застосо­вувати методичні прийоми дослідження документів шляхом вико­нання аналітичних, логічних, порівняльно-зіставних, розрахункових, лічильно-обчислювальних та нормативно-правових процедур.

При проведенні експертного дослідження рекомендується спи­ратися на:

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",

2. ПСБО 7 "Основні засоби", зат­вердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92;

3. По­рядок визначення збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псу­вання) матеріальних цінностей", затвердженого Постановою КМУ № 116 від 22.01.1996р.;

4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88.

5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом МФУ від 30. 11. 1999 р. № 291(з змінами та доповненнями);

6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Затв. наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. №561

 

Перелік матеріалів справи:

· акт документальної ревізії фінансово-господарської діяльності від 15.12.20_р.;

· акти прийому-передачі основних засобів;

· накладні;

· пояснювальні записки;

· рахунки-фактури;

· доручення;

· акти зустрічних перевірок;

· інвентаризаційні описи.

 

Додаткова інформація За наслідками ревізії встановлено, що облік в УДЛОЗ ведеться згідно з Планом рахунків, на рахунку 10 "Основні засоби" щодо матеріально відповідальних осіб. Під час вибіркової перевірки щодо додержання порядку обліку безоплатно переданих об'єктів основних засобів на баланс управління виявлено, що у 20_р. були безкоштовно передані об'єкти основних засобів, оформлені відповідними первинними документами. У накладній № 10 від 5.11.20_р. від ПП "Вега" на безоплатну передачу телевізора "Sony" 5020 на суму 5320 грн. відсутня печатка та підпис отримувача. Згідно з актом передачі від 10.06.20_р. від ПП "Амаль" в дитячий садок №8 передано комп'ютер РС/АТ-286 за залишковою вартістю 736,35 грн. В УДЛОЗ комп'ютер обліковується на рахунку 10 "Основні засоби" за вартістю 883,62 грн.

За актом прийому-передачі від 14.07.20_р. № 210 від Міжна­родного фонду "Відродження" безоплатно отримані основні засоби на суму 11343,10 грн. Акт підписаний представником Міжнародного фонду "Відродження", начальником УДЛОЗ Харлампієвою Л.Н., головним бухгалтером УДЛОЗ Рябою О.А. та заступником завідувача дитячим садком №5 "Струмок" по господарській частині Григоренко А.І. В бухгалтерському обліку УДЛОЗ передача основних засобів частково відображена в лютому 20_р. на суму 5162,47 грн. (дві класні кімнати). Наказом начальника УДЛОЗ Харлампієвою Л.Н. передана група основних засобів розформована та поставлена в під­звіт матеріально відповідальним особам як малоцінний інвентар. Інші об'єкти основних засобів: комплекти меблів «Торка» та "Фенікс", ки­лими, килимові доріжки, холодильник "Донбас", комп'ютер та прин­тер не взяті на баланс УДЛОЗ.

Згідно з пояснювальною запискою головного бухгалтера Рябої О.А. чотири роки тому ця група основних засобів була передана на баланс УДЛОЗ, але акт прийому-передачі був оформлений тільки в 20_р. В ході зустрічної перевірки встановлено надходження від Міжнародного фонду "Відродження" таких матеріальних активів:

1. Дитячий комп'ютерний центр, згідно з накладною № 30 від 22.11.20_р., доручення № 603 від 21.11.20_р. за залишковою вартістю 2422,50 грн. У накладній відсутня печатка фонду (знос 30 %). Принтер Ерson LХ-100 за залишковою вартістю 370,50 грн. (знос 30%).

2. Стінки "Горка", виробництво Німеччина, за ксерокопією рахунка фактури № 404 від 21.09.20_р. від АТ "Братислава" за залишковою вартістю 1874,00 грн. Підпис особи, яка відпустила меблі, відсутній (знос 30 %).

3. Холодильник "Дніпро" 402-1 за рахунком № 3457 від 13.12.20_р. від ТЦ "Дружба". Доручення № 611 на суму 290 грн. (знос 50%).

4. Набір офісних меблів за ТТН № 009972 від 13.12. 20_р. від СП "Бум", доручення № 652 на суму 6268 грн. Вартість меблів вказана у накладній у євро, перерахунок бухгалтерією УДЛОЗ у національну валюту здійснено самостійно, довідка про курс валют, станом на дату перерахунку, відсутня (знос 50 %).

5. Килим 2x3 м за накладною № 2453 від 31.11. 20_р. від ТЦ "Дружба", за дорученням № 516 на суму 168 грн.

6. Килимова доріжка 5,65 м за накладною № 2953 від 31.11. 20_р. від ТЦ "Дружба", за дорученням № 516, на суму 1300 грн.

Згідно з актом № 210, до передачі на баланс УДЛОЗ основні засоби обліковувались на балансі МФ "Відродження", їм були присвоєні інвентарні номери та нараховувався знос. Сума переданих активів за залишковою вартістю за актом № 210, за вирахуванням класних кімнат, склала 6180,36 грн., а сума цих активів, згідно з даними бухгалтерського обліку УДЛОЗ з врахуванням індексації та нарахованої амортизації, складає 3453,93 грн. Вибірковою інвента­ризацією не встановлено фактичної наявності перелічених об'єктів основних засобів як на складі УДЛОЗ, так і в підвідомчих лікувально-оздоровчих закладах.

 

Зміст ситуації 2

Обставини справи В акті документальної ревізії підприємства “Галактика” зазначено, що з метою перевірки стану збереження запасів товарно-матеріальних цінностей на складі № 1 була проведена вибіркова інвентаризація. У ході інвентаризації виявлено, що склад одночасно виконує функції інструментальної комори.

Облік основних засобів здійснюється згідно з записами в особисті картки працівників підприємства “Галактика”, з якими не укладений договір про матеріальну відповідальність. На основних засобах на складі на момент інвентаризації були відсутні номери. Крім того на основні засоби, які знаходились на складі нараховувалась амортизація. Інвентарні картки обліку основних засобів відсутні.

У ході перевірки встановлено невідповідність даних бухгалтерського обліку. Станом на 1.12.20_ р. в балансі відображено вартість основних засобів в сумі 265 769,52 грн. За даними аналітичного обліку до рахунку 10 «Основні засоби» (оборотної відомості) –196 965,16 грн. Знос основних засобів на 1.12.20_ р. склав 70 693,83 грн., розбіжність в облікових даних становить 1 889,47 грн.

Крім того за результатами вибіркової інвентаризації, яка проводилась 28.12.20_ р. на складі виявлена нестача основних засобів в сумі 12 966,13 грн. В підзвітності керівників підприємства “Галактика” знаходилися основні засоби, які не були пред'явлені при інвентаризації, 05.01.20_р. були повернуті на склад основні засоби на суму 3 966,13 грн. (у підзвітності у керівника Павлова О.П. газонокосарка, електрошліфмашинка, кондиціонер побутовий. У підзвітності у головного інженера Хрустальова Ф.Ф. - електрошліфмашинка, перфоратор, електроножиці та ін.).

Перелік питань, які має дослідити експертиза

1. Чи дотримуються посадові особи на підприємстві встановленого порядку обліку основних засобів?

2. Визначити коло осіб, на яких покладено обов'язок забезпечити дотримання вимог нормативних актів щодо обліку основних засобів та стану їх збереження.

3. Недотримання вимог яких нормативно-правових актів спричинили виявлені порушення?

4. Чи підтверджується реальність відображення в балансі основних засобів станом на 1.12.20_р.?

5. Визначити суму нестачі основних засобів станом на 01.01.20_р., та посадових осіб, зобов'язаних її відшкодувати.

 

Рекомендовані прийоми та законодавчо-нормативне забезпечення дослідження

При дослідженні наданих документів рекомендується застосо­вувати методичні прийоми дослідження документів шляхом вико­нання аналітичних, логічних, порівняльно-зіставних, розрахункових, лічильно-обчислювальних та нормативно-правових процедур.

При проведенні експертного дослідження рекомендується спи­ратися на:

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",

2. ПСБО 7 "Основні засоби", зат­вердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92,

3. По­рядок визначення збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псу­вання) матеріальних цінностей", затвердженого Постановою КМУ № 116 від 22.01.1996р.

4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88.

5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом МФУ від 30. 11. 1999 р. № 291(з змінами та доповненнями);

6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Затв. наказом Мінфіну України від 30.09.03р. №561

 

Зміст ситуації 3

Обставини справи До Ірпінського суду надійшла позовна заява від позивача – керівника підприємства Павловського О.П. щодо неякісно проведеної ревізії та не об’єктивно нарахованих фінансових санкцій. В акті документальної ревізії підприємства “Галактика” зазначено, що будівництво складу ведеться відділом капітального будівництва (ВКБ) підприємства “Галактика” господарським способом. Об'єкт «Склад» знаходиться на території ВРП. До титульного списку ВКБ на 20_р. об'єкт «Склад» не внесено. Крім того відсутній дозвіл органів нагляду на здійснення будівництва. Будівництво ведеться без складеного та затвердженого кошторису, етапи виконаних робіт не оформлюються актами приймання виконання робіт. Вартість будівельних матеріалів списується зі складу на основі довідок, які складені у довільній формі, безпосередньо на витрати виробництва. Загальна сума списаних будівельних матеріалів зі складу на будівництво 18 100,62 грн.

Керівником підприємства Павловським О.П. наданий акт від 30.12.20_р., який підтверджує ступінь готовності об'єкту, що будується. Акт підписаний керівником підприємства С Павловським О.П., головним інженером Хрустальовим Ф.Ф., головним інженером ВКБ Причепом В.І., інженером технагляду Веронським А.В.

Перелік питань, які має дослідити експертиза

1. Чи дотримуються посадові особи підприємства встановленого порядку здійснення капітального будівництва господарським способом?

2. Визначити коло осіб, на яких покладено обов'язок забезпечити дотримання порядку здійснення капітального будівництва та його обліку.

3. Чи відповідає діючий порядок списання та документального оформлення будівельних матеріалів на будівництво вимогам нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і звітності?

4. Недотримання вимог яких нормативно-правових актів спричинили виявлені порушення?

5. Чи підтверджується документально зазначена в акті ревізії вартість будівельних матеріалів (18 100,62 грн.), яка списана на виробництво?

6. Дайте пропозиції щодо порядку відображення в обліку витрат будівельних матеріалів та документального їх оформлення на капітальне будівництво, що здійснюється господарським способом.

Рекомендовані прийоми та законодавчо-нормативне забезпечення дослідження

При дослідженні наданих документів рекомендується застосо­вувати методичні прийоми дослідження документів шляхом вико­нання аналітичних, логічних, порівняльно-зіставних, розрахункових, лічильно-обчислювальних та нормативно-правових процедур.

При проведенні експертного дослідження рекомендується спи­ратися на:

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",

2. ПСБО 7 "Основні засоби", зат­вердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92,

3. По­рядок визначення збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псу­вання) матеріальних цінностей", затвердженого Постановою КМУ № 116 від 22.01.1996р.,

4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88.

5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом МФУ від 30. 11. 1999 р. № 291(з змінами та доповненнями);

6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Затв. наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. №561

7. Податковий кодекс України

8. Про затвердження Типових форм первинного обліку» від 29.12.1995р. № 352.

9. Положення про надання дозволу на виконання будівельних робіт, затверджене наказом Держбуду України від 05.12.2000р. № 273.

Зміст ситуації 4

Обставини справи В акті ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ "Видав­ництво "Палітурка" встановлено, що за рахунок бюджетних коштів видав­ництвом було придбано згідно рахунку С4-А001098 від 7.03.20_р. та накладної КРК-0001098 від 12.03.20_ р., у ТОВ "Альфа" комп'ю­терне обладнання на загальну суму 33675 грн. (без ПДВ). Дане обладнання було повністю і своєчасно оприбутковано в бухгалтерсь­кому обліку та згідно акту від 12.03.20_р. № 10 введено в експлуа­тацію. З усіма матеріально-відповідальними особами, яким передані під звіт об'єкти основних засобів, укладені договори про повну матеріальну відповідальність. Під час ревізії виявлені такі факти: 20 вересня 20_р. частина комп'ютерного обладнання з видавництва була викрадена, матеріали по факту крадіжки було передано до правоохоронних органів, на момент проведення ревізії (травень наступного року) справу не закрито, звіт правоохоронних органів видавництву не надано. Згідно з наказом по видавництву від 20.09.20_р. № 18, у зв'язку з крадіжкою було проведено інвентаризацію основних засобів. В акті інвентаризації від 20.09.20_р. зазначено найменування викраденого обладнання на загальну вартість 13654,0 грн. Викрадені об'єкти з моменту їх викрадення до проведення інвен­таризації обліковувались в підзвіті у матеріально відповідальних осіб. За наслідками інвентаризації, рішенням інвентаризаційної комісії, погодженого з керівництвом видавництва, викрадені активи списані до рішення правоохоронних органів на позабалансовий рахунок 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей".

Рекомендовані прийоми дослідження:

- ідентифікація викрадених об'єктів;

- побудова логіко-структурної моделі надходження та руху придба­них об'єктів на підприємстві.

Перелік питань, які має дослідити спеціаліст:

1. Визначте коло осіб, на яких покладено обов'язок забезпечити дотримання законодавчо-нормативних актів щодо виконання спе­ціальних процедур оформлення факту крадіжки.

2. Чи дотримались посадові особи видавництва встановленого поряд­ку документального оформлення факту викрадення активів?

3. Дайте висновок щодо відповідності відображення в бухгалтерсь­кому обліку викрадених об'єктів вимогам чинних нормативних актів з обліку, податків і звітності.

4. Визначити розмір збитків, заподіяних видавництву, що підлягають відшкодуванню.

При проведенні експертного дослідження рекомендується спи­ратися на:

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",

2. По­рядок визначення збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псу­вання) матеріальних цінностей", затвердженого Постановою КМУ № 116 від 22.01.1996р.,

3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88.

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом МФУ від 30. 11. 1999 р. № 291(з змінами та доповненнями);

5. Податковий кодекс України

Зміст ситуації 5

Обставини справи В акті документальної ревізії підприємства «Пластилин» зазначено, що будівництво складу ведеться відділом капітального будівництва (ВКБ) підприємства «Пластилин» господарським способом. Об'єкт "Склад" знаходиться на території підприємства. В титульний список ВКБ на 20_р. об'єкт "Склад" не внесено. Крім того відсутній дозвіл органів нагляду на здійснення будівництва. Будівництво ведеться без скла­деного та затвердженого кошторису, етапи виконаних робіт не оформлюються актами приймання виконання робіт. Вартість буді­вельних матеріалів списується зі складу на основі довідок, які складені у довільній формі, безпосередньо на витрати виробництва. Загальна сума списаних будівельних матеріалів зі складу на будів­ництво 1810.62 тис. грн.

Керівником підприємства Павловським О.П. наданий акт від 30.12.20_р., який підтверджує ступінь готовності об'єкту що бу­дується. Акт підписаний керівником підприємства «Пластилин». Павловським О.П., головним інженером Хрустальовим Ф.Ф., головним інженером ВКБ Почепом В.І., інженером технагляду Боровським А.В.

Перелік питань, які має дослідити експертиза

1. Чи дотримуються посадові особи підприємства встановленого по­рядку здійснення капітального будівництва господарським способом?

2. Визначити коло осіб, на яких покладено обов'язок забезпечити дотримання порядку здійснення капітального будівництва та його обліку.

3.Чи відповідає діючий порядок списання та документального оформлення будівельних матеріалів на будівництво вимогам нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і звітності?

4.Чи підтверджується документально зазначена в акті ревізії вартість будівельних матеріалів - 1810,62 тис. грн., яка списана на будів­ництво?

5.Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ве­дення бухгалтерського обліку і контролю могли сприяти необґрунтованому списанню матеріалів?

6.Дайте пропозиції щодо порядку відображення в обліку витрат бу­дівельних матеріалів та документального їх оформлення на капі­тальне будівництво, що здійснюється господарським способом.

Рекомендовані прийоми дослідження:

- дослідження документів за формою і змістом;

- аналіз і зіставлення інформації документів.

При проведенні експертного дослідження рекомендується спи­ратися на:

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",

2. ПСБО 7 "Основні засоби", зат­вердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92;

3. По­рядок визначення збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псу­вання) матеріальних цінностей", затвердженого Постановою КМУ № 116 від 22.01.1996р.;

4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88.

5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом МФУ від 30. 11. 1999 р. № 291(з змінами та доповненнями);

6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Затв. наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. №561

Додаткова інформація

Перелік викраденого комп'ютерного обладнання (за даними інвентаризаційного опису)

Назва активу Ціна, грн. Кількість Вартість
1. Офісний ПК
2. Клавіатура А4 КВ8-37-К. Р8/2
3. Мишка А4-ОР-20
4. Монітор
5. Колонки 500
Разом:©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.