Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОТРЕБИ В КРЕДИТІ ВІД КОЛИВАННЯ В ДЖЕРЕЛАХ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ, тис. грн 

 

Джерело покриття потреби в оборотному капіталі Обсяг за станом на і ............................................ - 3
1 01 1.02 1.03 1.04
Загальна потреба в оборотному капіталі
У тому числі:        
власні І прирівняні до них кошти
кредиторська заборгованість
Інші джерела
потреба в кредиті

З даних таблиці видно, що на ті дати (на І.О! та 1.04), на які підприємство не мало у своєму розпорядженні достатньо коштів для покриття загальної потреби в них, у нього виникла потреба в кредиті. На решту дат воно обходиться тими коштами, які в нього є, а тому потреби в кредиті не має. Таким чином, кредит є балансую­чим джерелом, за рахунок якого покривається різниця між загаль­ною потребою підприємства в оборотному капіталі та обсягом ко­штів, які воно має у своєму розпорядженні на конкретну дату.

Наявністю коливань потреби в коштах і джерелах їх форму­вання викликається також необхідність кредиту на капітальні вкладення підприємств. В умовах ринкової економіки і належно­сті суб'єктів господарювання переважно до приватної або колек­тивної форм власності амортизаційні відрахування як складова їх


основного капіталу (див. наведену вище формулу кругообігу аван­сованих підприємством коштів) у них не вилучаються, а перебу­вають у їх розпорядженні для самофінансування відновлення об'єктів основного капіталу шляхом їх ремонту, технічного пере­озброєння чи реконструкції. В окремих випадках (наприклад, ко­ли введені в дію засоби праці дуже швидко морально застаріли) на підприємстві може виникнути необхідність у залученні креди­ту. Зараз у багатьох підприємств накопичені ними для капіталь­них вкладень кошти знецінились внаслідок Інфляції, яка стала основною причиною Інвестиційної кризи в Україні. Тому майже усі підприємства відчувають гостру потребу в залученні зі сторо­ни інвестицій або кредитів.

Особливо цю потребу відчувають підприємства, які перед за­провадженням ринкових умов господарювання, тобто ще за часів існування Радянського Союзу, залишились з дуже зношеним ви­робничим апаратом. Адже кошти, призначені для фінансування капітальних вкладень, у них вилучались у безповоротному по­рядку для фінансування інших підприємств. А черга на виділення їм централізованих джерел фінансування цих вкладень так і не підійшла. Перехідного ж етапу від адміністративно-командної до ринкової економіки, по суті, не було. Звичайно, такі підприємст­ва опинились у дуже скрутному становищі, з якого без державної допомоги, зовнішніх інвестицій чи кредиту на капітальні вкла­дення вибратись не зможуть.

Для розширення діючого чи організації нового виробництва кредит необхідний не лише на відновлення об'єктів основного капіталу, а й на будівництво чи придбання нових. Адже власних коштів для цього суб'єкти підприємницької діяльності майже не мають. Ці потреби в кредиті на цілі нагромадження є навіть більш об'єктивними, ніж на відновлення зношених об'єктів ос­новного капіталу. Джерелом їх погашення буде майбутній при­буток від експлуатації придбаних за рахунок кредиту основних засобів.

Значні коливання доходів та видатків населення також зумов­люють необхідність кредиту. В умовах нормального розвитку еко­номіки у молодих людей потреби часто перевищують їхні доходи. Адже часто необхідно платити за отримання освіти, купувати жи­тло, меблі, побутову техніку, автомобіль тощо. Але доходів вони абозовсїм не мають, або ці доходи ще незначні. Водночас у людей похилого віку в нормальних умовах розвитку економіки часто є вільні кошти, які вони зберігають у фінансово-кредитних устано­вах. Це створює передумови для надання кредиту.


Отже, можна зробити висновок, що необхідність кредиту ви­кликана існуванням товарно-грошових відносин. Його передумо­вою є наявність поточних або майбутніх доходів у позичальника, а конкретними причинами, що обумовлюють необхідність креди­ту, — коливання потреби в коштах та джерелах їх формування як у юридичних, так і у фізичних осіб. Коли в одних із них кошти вивільняються, Іншим їх не вистачає. Ця суперечність розв'я­зується за допомогою кредиту, котрий необхідний позичальнику для розширення виробництва або для повнішого задоволення власних потреб.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.