Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Середньомісячна сума податку з доходівфізичних осіб, яка підлягає сплаті за результатами здійснення господарської діяльності за період з початку року до останнього звітного періоду або попередній календарний рік (залежно від того, в якому періоді податкова віддача менше, ніж критерій відбору), який передує складанню плану-графіка

П.н.=--------------------------------------------------------------------*100%

середньомісячний загальний оподатковуваний (валовий) дохід, отриманий від здійснення господарської діяльності з початку року до останнього звітного періоду (залежно від того, в якому періоді податкова віддача менше, ніж критерій відбору), який передує складанню плану-графіка

 

4) отримали загальний оподатковуваний (валовий) дохід за попередній рік та/або у звітному році на час складання плану-графіка більше 10 млн грн.;

5) задіяні у схемах ухилення від оподаткування та/або мінімізують податкові зобов'язання;

6) мають розбіжності (заниження податкового зобов'язання/ завищення податкового кредиту) згідно із Системою автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України;

7) мають відносини з контрагентами, що мають ознаки фіктивності, перебувають у розшуку, не звітують, збанкрутували тощо;

8) наявність інформації від підрозділів МВС з боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, надходження узагальнених матеріалів від Державної служби фінансового моніторингу України, а також інформації від підрозділів податкової міліції щодо ухилення суб'єкта господарювання — фізичної особи від оподаткування;

9) мають розбіжності між задекларованим загальним оподат-ковуваним (валовим) доходом та/або сумою отриманого доходу згідно зі звітом РРО та розрахунковими книжками та/або обсягами імпортно-експортних операцій та іншою наявною податковою інформацією;

10) наявність порушень, виявлених під час проведення фактичних перевірок;

11) декларують податкові зобов'язання з податку на додану вартість менше або на рівні податкового кредиту.

Середній ступінь ризику:

1) мають взаємовідносини з підприємствами, у яких виступають керівниками або засновниками;

2) займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

3) постійно декларують від'ємне значення суми податкових зобов'язань з ПДВ;

4) декларують залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 26 декларації З ПДВ), у сумі понад 50 тис. грн.;

5) несвоєчасно нараховують та сплачують ПДВ;

6) мають взаємовідносини суб'єктів господарювання — юридичних осіб із суб'єктами господарювання - фізичними особами, які знаходяться

на спрощеній системі оподаткування та є керівниками, засновниками або працівниками цього підприємства.

Незначний ступінь ризику:

1) змінюють напрями відшкодування ПДВ;

2) втратили право на податкові пільги;

3) подають податкові декларації з ПДВ за звітний податковий період, складені з урахуванням податкових накладних, виписаних в іншому, ніж звітний, податковому періоді.

Особливу увагу приділятимуть тим суб'єктам, які мають найбільшу кількість вказаних ризиків та можливість приховувати доходи.

З приписів ПК [1] виходить, що до плану-графіка проведення документальних планових перевірок включаються як виїзні, так і невиїзні перевірки. Тому в разі проведення невиїзної перевірки наступна докумен­тальна перевірка — виїзна чи невиїзна — може бути проведена з ураху­ванням згаданих вище обмежень до періодичності планових перевірок.

Як зазначається в Методрекомендаціях № 213 [18], проведенню перевірки передує доперевірочний аналіз, який вважається невід'ємною частиною процесу підготовки до проведення документальних перевірок дотримання податкового, валютного та іншого законодавства і здійснюється на підставі інформації, отриманої від відповідних структурних підрозділів, а також іншої наявної в органі ДПС інформації щодо платника податків, отриманої як із внутрішніх, так і зовнішніх джерел.

При організації документальних перевірок доперевірочний аналіз здійснюється з опрацюванням:

а)загальних реєстраційних даних;

б)показників фінансової (за наявності) та податкової звітності (за виявлених розбіжностей проаналізувати причини);

в)інформації про пов'язаних осіб;

г)інформації, отриманої з ДКЦПФР, про укладені угоди з цінними паперами;

д) інформації, отриманої від інших підрозділів;

е) інформації щодо проведених операцій з нерезидентами;

є) інформації із відкритих джерел (ЗМІ, Інтернету тощо);

ж)інформації щодо взаємовідносин з будь-якими контрагентами;

з)інформації щодо застосування платником податків схем ухилення від оподаткування або схем мінімізації (за наявності);

і)іншої інформації щодо платника податків, яка може бути використана при проведенні доперевірочного аналізу, з метою визначення можливих ризиків порушень платником податків чинного законодавства та питань, що підлягають першочерговій перевірці.

Зазначимо, що доперевірочний аналіз передує проведенню не лише планових виїзних перевірок, а в ідеалі такий аналіз повинен здійснюватися і в разі проведення позапланових, а також фактичних перевірок.

 

УМОВИ ДОПУСКУ ДО ПЛАНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ

 

Про проведення документальної планової перевірки керівником органу державної податкової служби приймається рішення, що оформляється наказом.

Підрозділ органу ДПС, який очолює документальну планову перевірку згідно з планом-графіком, направляє рекомендованим листом з повідомленням про вручення (або вручає під підпис) платнику податків (посадовій особі платника податків або його законному (уповноваженому) представнику) не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку документальної планової перевірки:

— копію наказу про проведення документальної планової перевірки;

— письмове повідомлення про проведення перевірки (із залишенням копії в органі ДПС).

У повідомленні про проведення документальної планової перевірки в обов'язковому порядку зазначаються: підстава для проведення перевірки та дата початку.

Повідомлення підписується керівником (або заступником керівника) органу ДПС, завіряється гербовою печаткою цього органу та реєструється в єдиному Журналі реєстрації повідомлень про проведення перевірок платників податків, який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС.

Факсимільне відтворення підпису керівника (заступника керівника) на повідомленні про проведення документальної перевірки не допускається.

Підрозділ органу ДПС, який очолює документальну планову перевірку, за 10 календарних днів до початку перевірки забезпечує інформування інших контролюючих органів відповідно Порядку № 1234 [19], за умови одночасного проведення перевірки.

Провести документальну планову перевірку податківці можуть лише в разі, якщо платнику податків не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення такої перевірки вручено під підпис або надіслано рекомендованим листом із повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення про дату початку проведення такої перевірки.

Для проведення перевірки платника (це правило поширюється як на проведення планових перевірок, так і позапланових 1 фактичних) податків виписується направлення на перевірку в 1 примірнику окремо на кожну посадову (службову) особу, яка проводитиме перевірку. Направлення на проведення переярки підписується керівником (заступником керівника) органу ДПС, який очолює таку перевірку та прийняв рішення (наказ) про проведення, та скріплюється гербовою печаткою цього органу (у тому числі у разі залучення до перевірки працівників інших органів ДПС).

Факсимільне відтворення підпису керівника (заступника керівника) на направленні на проведення перевірки не допускається.

У направленні на перевірку обов'язково зазначаються:

— дата видачі;

— найменування органу державної податкової служби;

— реквізити наказу про проведення відповідної перевірки;

— найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -платника податку, який перевіряється);

— мета перевірки;

— вид перевірки (планова);

— підстави для перевірки;

— дата початку та тривалість перевірки;

— посада та прізвище посадової (службової) особи, яка про-водитиме перевірку.

Форму направлення на перевірку, відповідну вимогам ПК [1], установлено Методичними рекомендаціями № 213 [18].

(Зразок форми Направлення на перевірку)

Направлення на перевірку дійсне за наявності підпису керівника податкового органу або його заступника, скріпленого печаткою податкового органу. Форма направлення на перевірку передбачає, що співробітники податкової служби зобов'язані пред'явити суб'єкту господарювання разом з таким направленням ще й свої службові посвідчення.

Якщо таке направлення податківці не пред'являють платнику податків (посадовим (службовим) особам або особам, які фактично здійснюють розрахункові операції) або воно оформлене з порушенням, платник податків має право не допускати візитерів до проведення перевірки. Якщо ж перевіряючі за наявності неправильно заповненого направлення на перевірку до її проведення все ж були допущені, то оскаржити потім результати перевірки на тій підставі, що направлення на перевірку було оформлене з порушенням установлених вимог, буде не можна.

Ще однією підставою для недопущення представників контро-люючих органів до перевірки в cm. 7 Указу №817 [20] названа їхня відмова від підпису в Журналі реєстрації перевірок, форму якого затверджено наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. № 18 [21]. З тим, що такий Журнал рекомендується вести суб'єктам господарювання для недопущення несанкціонованих перевірок, згодні й податківці (див. консультацію фахівців Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби в розділі «Єдина база податкових знань» на сайті ДПАУ: www.sta.gov.ua)..

Щоправда, у я. 81.1 ПК [1] зазначено, що відмовити в допуску До перевірки на інших підставах, за винятком непред'явлення направлення на перевірку або пред'явлення направлення, оформленого з порушеннями, не можна.Тому все ж навряд чи варто сприймати Журнал перевірок на підприємстві як дієвий механізм для захисту від перевіряючих.

При пред'явленні направлення платник податків повинен розписатися в ньому і вказати свої прізвище, ім'я, по батькові, посаду, дату і час ознайомлення. У разі відмови від підпису направленні співробітники податкової служби складають акт, що засвідчує факт відмови. Тоді цей акт служить підставою для початку проведення такої перевірки

Якщо платник податків відмовляє в допуску працівників податкового відомства до проведення перевірки, вони також складають акт. що засвідчує факт відмови.

У разі якщо при організації перевірки виявлено відсутність платника (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) податків за місцезнаходженням (місцем проживання), того ж дня складається акт (довільної форми) про невстановлення місцезнаходження платника податків(посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників). В акті на першому аркуші у верхньому лівому кутку зазначаються дата реєстрації та номер акта, який складається із порядкового номера Спеціального журналу реєстрації актів, коду структурного підрозділу, що його склав, та коду за ЄДРПОУ платника податків (реєстраційного номера облікової картки платника податків — фізичної особи або номера та серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті)).

При цьому підрозділом органу ДПС, який установив відсутність платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням (місцем проживан­ня), не пізніше наступного робочого дня після складання цього акта пере­да­ється підрозділу податкової міліції органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, запит на встановлення місцезнаходження платника податків.

У разі неможливості розпочати документальну перевірку у зв'язку з ненаданням документів для перевірки працівником підрозділу, який очолює або бере участь у перевірці, складається акт у довільній формі.

В акті викладаються причини неможливості розпочати перевірку з дати, зазначеної в направленні та наказі, та вчиняється відповідний запис про здійснення зазначеної перевірки після усунення причин, які призвели до неможливості її проведення.

Якщо від самого початку перевірку не було проведено у зв'язку з відсутністю платника податків за місцезнаходженням або у зв'язку з недопущенням перевіряючих або ж унаслідок ненадання необхідних для проведення перевірки документів, повідомлення та наказ про проведення перевірки платнику податків повторно не надсилаються, а виписується нове направлення та видається наказ про перевірку із зазначенням нової дати початку з дотриманням тривалості проведення, визначеної відповідно до плану-графіка у попередніх документах. При цьому в акті перевірки обов'язково викладаються обставини, які призвели до порушення термінів проведення такої перевірки визначених у надісланих платнику податків повідомленні та наказі про проведення перевірки, тобто фактично перевірка переноситься.

У разі виникнення під час проведення перевірки необхідності внести зміни (замінити перевіряючого або залучити додаткового) до складу перевіряючих виписується направлення на перевірку, в якому зазначаються дані стосовно залученої посадової (службової) особи, яка продовжуватиме перевірку з відповідної дати, та анулюється направлення, виписане на працівника, якого замінено. Таке направлення на перевірку посадовими (службовими) особами органу ДПС пред'являється платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам), про що платник податків (наведені особи) розписується у направленні (у місці, передбаченому зразком форми направлення) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення. При цьому в акті перевірки вчиняється відповідний запис.

Підставою для заміни у складі перевіряючих та виписки (ану-лювання) відповідних направлень є доповідна записка керівника структурного підрозділу органу ДПС, який здійснює (очолює) таку перевірку, на ім'я керівника (заступника керівника) відповідного органу ДПС з викладенням об'єктивних причин необхідності зміни або додаткового залучення до складу перевіряючих інших працівників органу ДПС (значні обсяги операцій, проведених платником податків у періоді, що перевіряється; виникнення інших питань, що належать до компетенції органів ДПС; тривала хвороба або звільнення працівника органу ДПС, які сталися під час проведення перевірки, тощо).

При цьому у разі надходження від органу дізнання або слідчого за постановами яких призначено перевірку, службової записки наведенням обґрунтованих пропозицій щодо необхідності заміни у персональному складі перевіряючих, така записка підлягаї обов'язковому розгляду.

За необхідності додаткового залучення до перевірки праців ників інших органів ДПС видається наказ про внесення змії до складу перевіряючих, підставою для прийняття якого є від повідний письмовий дозвіл заступника Голови ДПС України чи рішення (дозвіл) керівника ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

Якщо перевірка від самого початку не могла бути проведена з вини платника податків, повідомлення про її проведення повторно не надсилається. Виписується новий наказ та нові направлення на проведення перевірки із зазначенням нових дат її проведення.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.