Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наукРозглядаючи соціологію як специфічну систему знань в системі суспільних і

гуманітарних наук, слід зазначити, що особливе місце її в цій системі

пояснюється, по-перше, тим, що соціологія – це наука про суспільство, його явища

і процеси; по-друге, вона включає в себе загальну соціологічну теорію, тобто

теорію суспільства, яка виступає як теорія і методологія всіх інших суспільних і

гуманітарних наук; по-третє, всі суспільні і гуманітарні науки, які вивчають

різні сторони життєдіяльності суспільства і людини, завжди включали в себе

соціальний аспект, тобто її закони і закономірності, які вивчаються в тій чи

іншій сфері суспільного життя, реалізуються через діяльність людини; по-четверте,

техніка і методика вивчення людини і її діяльності, методи соціального виміру і

т.д., які розробляються соціологією, вкрай необхідні для використання їх для

інших суспільних і гуманітарних наук; по-п’яте, склалася ціла система досліджень,

які проводяться на стику соціології та інших наук. Ці дослідження отримали назву

соціальних (соціально-економічні, соціально-політичні, соціально-демографічні,

соціально-екологічні і т.д.).

 

Особливе місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук полягає у

формуванні у людей соціологічної культури та мислення, здатності правильно

сприймати соціальні процеси, що відбуваються в нашому суспільстві, сприяє

формуванню знань про соціальну дійсність, пояснює логіку та істиність процесів

соціального розвитку, розробляє “універсальну” технологію емпіричного

дослідження суспільства.

 

У системі суспільних наук соціологія найчастіше взаємодіє з історією. Об’єктом і

предметом досліджень історії і соціології є суспільство, закономірності його

розвитку та функціонування у конкретних часових вимірах. Але історія вивчає

минуле суспільство, його розвиток у хронологічній послідовності, причому іншими

засобами, ніж соціологія. Соціологія більше переймається актуальними сучасними

проблемами.

 

Багато спільного між соціологією та філософією. Але соціологія має справу не

лише з абстрактними законами та категоріями, а й з конкретними фактами дійсності.

Її висновки та узагальнення здебільшого мають частковий, а не універсальний

характер.

 

Соціологія тісно пов’язана з політологією. Їх взаємозв’язок виявляється в тому,

що з’ясування закономірностей політичного життя є ефективним за умови розгляду

суспільства як соціальної системи. Крім того, суспільство не можна пізнати і

змінити без впливу на політичні структури. Взаємодія соціології та політології

покликала до життя нову галузь науки – політичну соціологію.

 

Вивчаючи особливості держави, її інститутів у регулюванні соціальної діяльності

мас та особистостей, соціологія спирається на дані правових наук, в полі зору

яких – юридичні норми, що законодавчо закріпляють певні відносини у державі,

регулюють соціальну поведінку людей.

 

Із психології як науки соціологія запозичує теорію мотивів поведінки, особистих

та масових реакцій, методи дослідження соціальних орієнтацій особистості, які є

необхідними компонентами при дослідженні поведінки особистості в колективі та

суспільстві.

 

Соціологія активно співпрацює із соціальною статистикою. Соціальна статистика

забезпечує соціологію соціальною та демографічною інформацією для оперативного

аналізу змін у соціальних відносинах. На основі цього розроблюються соціальні

прогнози, проекти соціального розвитку.

 

Соціологія співпрацює і з іншими науками (економіка, культурологія, етнографія,

менеджмент та ін.)

 

Отже, соціологія функціонує у тісній вхаємодії з комплексом соціально-гуманітарних

наук, генеруючи ідеї, теорії про людину, її місце і роль у системі соціальних зв’язків

тощо.

 

Питання для самоперевірки та повторення

 

‪1. Коли виникла соціологія як специфічна галузь наукового знання?

 

‪2. Що є об’єктом соціології?

 

‪3. Чим відрізняється соціологія від інших наук про суспільство?

 

‪4. Що таке “соціальні закони”? Чим вони відрізняються від законів природи?

 

‪5. Що Ви розумієте під терміном “соціальне”?

 

‪6. Чим відрізняється макро- і мікросоціологічна теорії?

 

‪7. У чому суть основних функцій соціології?

 

‪8. Що ви розумієте під методами і прийомами соціології?

 

‪9. Чому зростає значення соціології в наш час?

 

‪10. У чому виявляється зв’язок соціології з іншими науками?

 

‪11. Аргументуйте твердження про соціологію як одну з провідних соціально-гуманітарних

дисциплін.

 

Додаткова література з теми

 

‪1. Аверьянов Л.Я. Социология: что она знает и может. – М.: Социолог, 1993.

 

‪1. Барвінський А.О. Соціологія. Курс лекцій для студентів вищих навчальних

закладів: – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 

‪2. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник для вузов /Под ред. проф. В.И.

Добренькова. – М.: Гардарика, 2002.

 

‪3. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. Соціологія: Навч. посібник. – К.:

Видавництво Європейського університету, 2002.

 

‪4. Кравченко А.И. Социология: Учебное пособие для студентов высших

педагогических учебных заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2002

 

‪5. Лукашевич М.П., Туленков М.В Спеціальні та галузеві соціологічні теорії:

Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998.

 

‪6. Основы социологии: Хрестоматия /Авт. кол. под рук. В.И. Астаховой. –

Харьков: Прапор, 1997.

 

‪7. Попова И.М. Социология. Введение в специальность: Учебник.– К.: Тандем,

1997.

 

‪8. Система социологического знания: Учебное пособие /Сост. Г.В. Щёкин. – К.:

МАУП, 1998.

 

‪9. Смелзер Н. Социология: Статьи разных лет. – М.: Феникс, 1994.

 

‪10. Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. – М.: Наука, 1994.

 

‪11. Социология: Наука об обществе: Учеб. Пособие /Под общ. ред. В.П.

Андрущенко, Н.И. Горлача. – Харьков: Рубикон, 1996.

 

‪12. Соціологія. Підручник /За ред. В.Т. Городенка. – К.: Академія, 2003.

 

‪13. Соціологія: Підручник /За ред. В.М. Пічі.- Львів: “Магнолія Плюс”, “Новий

світ – 2000”, 2005.

 

‪14. Руденко І.П. Соціологія. Курс лекцій. Навчальний посібник для вузів. –

Харків, 1996.

 

‪15. Якуба Е.А. Социология: учебное пособие для студентов. – Харьков: Константа,

1996.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.