Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Для магістрантів денної форми навчанняНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Кафедра державно-правових дисциплін

 

 

Н.Я. Якимчук

 

 

Проблеми фінансового права

Навчально-методичний комплекс

для студентів магістратури

 

Київ

УДК 346.62

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року).

Якимчук Н.Я. Проблеми фінансового права: навчально-методичний комплекс для студентів магістратури / Н.Я. Якимчук. – К.: Національна академія прокуратури України, 2012. – 68 с.

 

Автор

Н.Я. Якимчук– д.ю.н., доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України.

Рецензенти

Т.А. Латковська –д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького факультету Національного університету „Одеська юридична академія”

Л.С. Нецька –к.ю.н., доцент, професор кафедри представництва інтересів громадян і держави у суді та нагляду за додержанням і застосуванням законів

© Національна академія прокуратури України, 2012

© Н.Я. Якимчук, 2012


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………4

Тематичний план…………………………………………………………..5

Програма дисципліни ................……………………………….......7

Плани лекцій……………………………………………………………….19

Плани семінарських занять………………………………………….23

Система поточного і підсумкового контролю знань………41

Порядок оцінювання поточної роботи та підсумковий контроль знань у семестрі…….......................................41

Перелік питань, що виносяться на залік...………………..41

Зразок залікового білета………………………………………….44

Список рекомендованої літератури……………………............45


Вступ

Навчальний курс «Проблеми фінансового права» розроблено для підготовки студентів-правознавців за кваліфікаційним рівнем магістра в Інституті підготовки кадрів Національної академії прокуратури України.

Основною метою курсу є поглиблення знань студентів у галузі теорії та практики застосування фінансового права. Студенти вдосконалюють знання щодо форм публічних фондів коштів, щодо правового регулювання суспільних відносин в сфері мобілізації, розподілу та перерозподілу, витрачання коштів публічних фондів, щодо особливостей податково-правового та бюджетно-правового регулювання, щодо видів та форм публічних видатків і методів їх здійснення, з актуальних питань правового регулювання міжбюджетних відносин та відносин в сфері державного та місцевого боргу (запозичень), особливостей правового регулювання та здійснення фінансового контролю та застосування заходів фінансово-правової відповідальності, регулювання діяльності фінансово-кредитних установ та установ, що надають фінансові послуги, а також щодо особливостей валютно-правового регулювання.

В лекційному курсі викладаються найбільш складні та актуальні для майбутніх працівників прокуратури проблеми финансового права. В свою чергу, семінарські заняття мають за мету поглиблене вивчення під керівництвом викладача найбільш складних і актуальних питань теорії фінансового права і практики застосування його норм, а також покликані сприяти набуттю навиків необхідних у роботі з першоджерелами, спеціальною літературою і діючим фінансовим законодавством. Викладання спецкурсу спрямоване на формування правової свідомості магістрантів щодо неухильного дотримання юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування вимог фінансового законодавства.

Після опанування курсу студент повинен уміти розмежовувати суспільні відносини в сфері публічних фінансів за інститутами фінансового права, знати особливості їх правового регулювання, кваліфікувати види порушень фінансового законодавства, знати види юридичної відповідальності, що настає за їх вчинення, знати суб’єктів, види та порядок здійснення фінансового контролю.

До кожного семінарського заняття перелік нормативно-правових актів і науково-методичної літератури пропонується викладачем із зазначеного в навчально-методичному комплексі та підбирається самостійно студентами.

Проведення підсумкового контролю є останнім етапом перевірки рівня засвоєння курсу „Актуальні питання фінансового права”.

Програма курсу складається з таких підрозділів: вступ; тематичний план дисципліни, програма дисципліни за темами; плани лекцій; плани семінарських занять; рекомендована література до тем семінарських занять; самостійна робота студентів; індивідуально-консультативна робота, методики активізації процесу навчання; система поточного і підсумкового контролю знань; рекомендована література вивчення дисципліни.

 


Тематичний план

Навчальної дисципліни

«Проблеми фінансового права»

для магістрантів денної форми навчання

 

№ з/п   Назва теми     Всього Всього аудиторн.     Лекції Семінари Самостійна робота Вид контро- лю  
Залік Іспит
1. Актуальні питання теорії фінансового права      
2. Правовий режим і види публічних фондів коштів      
3. Проблеми правового регулювання податкової системи та статусу суб’єктів податкових правовідносин      
4. Загальна та спрощена системи оподаткування, проблеми правового регулювання непрямих податків    
5. Актуальні питання правового регулювання справляння прямих податків та зборів.    
6. Адміністрування податкових платежів, врегулювання податкових спорів та повернення надміру сплачених податкових платежів    
7. Проблеми бюджетного права та бюджетного процесу в Україні        
8. Актуальні питання видатків бюджетів та бюджетного кредитування    
9.   Актуальні питання правового регулювання надання публічних гарантій, взяття державних і місцевих запозичень та фінансування публічного боргу      
10. Правовий режим функціонування фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, їх доходи та витрати      
11. Проблеми правової регламентації та державного регулювання в сфері надання банківських послуг    
12. Державне регулювання валютних операцій. Проблеми правової регламентації та державного регулювання в сфері надання фінансових (парабанківських) послуг      
13. Проблеми правового регулювання фінансового контролю та нагляду в Україні, їх види    
14. Актуальні питання фінансово-правової відповідальності      
  ВСЬОГО *  

 

 


ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема 1: Актуальні питання теорії фінансового права

Методологічні проблеми вивчення фінансового права. Фінансове право й економічні науки. Фінансове право і наука про фінанси (фінансова наука).

Проблеми сучасного визначення предмета та методу фінансового права.

Фінансове право України в системі національного права. Зв’язок фінансового права з іншими галузями права.

Поняття фінансів та фінансової системи. Значення механізму фінансів в реалізації завдань модернізації економіки. Єдність фінансової системи України та її ланки. Приватні та публічні фінанси.

Публічна фінансова діяльність, її поняття і роль. Законодавче закріплення засад та принципів фінансової діяльності. Фінансова політика держави, АРК та органів місцевого самоврядування. Взаємодія держави з міжнародними фінансовими організаціями. Цілі та інструменти фінансової політики. Форми та методи публічної фінансової діяльності.

Система фінансового права, її поділ на Загальну та Особливу частини, їх зміст. Підгалузі та інститути фінансового права. Фінансово-правові норми: їх зміст, особливості і види. Імперативність норм фінансового права, їх класифікація. Дія норм фінансового права. Принципи фінансового права. Тенденції розвитку фінансового права в сучасних умовах економічних і політичних перетворень.

Система фінансового законодавства. Конституційні засади фінансового права. Правова та економічна складова нормативно-правових актів у сфері публічних фінансів. Конкуренція фінансово-правових приписів. Міжнародно-правові акти як джерела фінансового права. Акти органів судової влади, судова та фінансова практика (правові звичаї і правові прецеденти) у механізмі фінансово-правового регулювання. Фінансово-правова доктрина і джерела фінансового права.

Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості. Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин, проблема представництва у фінансовому праві. Пільги, преференції та заохочення у фінансовому праві. Зловживання фінансовим правом.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.