Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тематика рефератів та повідомлень1. Філософія історії та історична наука: спільні риси і відмінності.

2. Проблема періодизації й сенсу історії.

3. Прогресистська філософія історії та історична дійсність.

4. Історична необхідність і свобода історії.

5. Теорія суспільно-економічних формацій і реалії сучасного історичного процесу.

Рекомендована література

1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996.

2. Бойченко І.В. Філософія історії. – К., 2000.

3. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 2002.

4. Полибий. Всеобщая история. – СПб., 1995.

5. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. – К., 1995. – Т. 1.

6. Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф.Надольного. – К., 1999.

Питання для самостійної підготовки.

1. Що є предметом філософії історії?

2. Чим відрізняється класичне філософське розуміння історії від некласичного?

3. Які зміни відбуваються в цивілізаційному підході до історії з переходом філософії історії на некласичний етап розвитку?

4. В яких основних значеннях вживається термін?

5. Як співвідносяться формаційний та цивілізаційний підходи до історичного процесу в контексті сучасної філософії історії?

ТЕМА 10

СУСПІЛЬСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ

(2 год.)

Мета заняття – зазначити основні елементи суспільного життя та їх взаємозв’язок.

Основна проблема – системна організація суспільного життя.

Основні поняття та категорії - „суспільне”, „соціальне”, соціальна стратифікація, мобільність, нація, суспільний ідеал, соціальна дійсність.

Питання для організації дискусії на семінарі

1. Основні характеристики суспільства.

2. Соціальна структура суспільства.

3. Рушійні сили соціального процесу.

 

Тематика рефератів та повідомлень

1. Суспільство як система; основні елементи суспільного життя.

2. Проблема рушійних сил суспільного розвитку в сучасній соціальній філософії.

3. Нації та національні відносини в сучасному світі.

4. Національна самосвідомість і світогляд.

5. Особа і суспільство: характеристики взаємовпливів.

Рекомендована література

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – К., 1996.

2. Гурина М. Философия: Учебное пособие / Пер. с франц. – М., 1989.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К, Львів., 2001.

4. Філософія. Навч. посіб. / За ред. І.Ф.Надольного. – К., 2000.

5. Шапавалов В.Ф. Основы философии. – М., 2000.

 

Питання для самостійної підготовки

1. Дайте характеристику основних елементів соціальної структури суспільства.

2. Які ви знаєте основні сфери суспільного життя суспільства?

3. Коли та яким чином людина стає об’єктом суспільних відносин?

4. Які типи соціальних груп ви знаєте? Назвіть основні їх відмінності.

5. Обґрунтуйте, що є рушійними силами розвитку соціуму.

6. Визначте основний зміст поняття „нація”.

 

ТЕМА 11

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ

(4 год)

Мета заняття – розглянути напрямки виробничої діяльності людини в її взаємодії з природним середовищем.

Основна проблема – взаємодія людини з природою в процесі виробництва.

Основні поняття та категорії – суспільне виробництво, продуктивні сили, виробничі відносини, спосіб виробництва, власність, матеріальні блага, духовне виробництво.

 

Питання для організації дискусії на семінарі

1. Поняття суспільного виробництва.

2. Спосіб виробництва матеріальних благ та його структура.

3. Продуктивні сили та виробничі відносини.

4. Філософське розуміння природи сутності власності.

 

Рекомендована література

1.Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – К., 1996.

2. Гурина М. Философия: Учебное пособие / Пер. с франц. – М., 1989.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К, Львів., 2001.

4. Філософія. Навч. посіб. / За ред. І.Ф.Надольного. – К., 2000.

5. Чури лов М.М. Людина в екстремальній виробничій ситуації. – К., 1990.

6. Шапавалов В.Ф. Основы философии. – М., 2000.

Питання для самостійної підготовки

1. У чому полягає сутність суспільного виробництва?

2. Як Ви розумієте поняття „матеріальне виробництво”?

3. Визначте, що таке спосіб виробництва.

4. Охарактеризуйте основні елементи продуктивних сил.

5. Розкрийте сутність виробничих відносин.

6. Дайте філософське обґрунтування поняття власності.

7. Охарактеризуйте особливості економічних суперечностей.

8. Проаналізуйте філософський зміст економічних законів.

ТЕМА 12

ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ

(2 год.)

Мета заняття – розглянути об’єктивні закономірності політичного життя суспільства; виявити межі політики та політичних відносин, їхні елементи та взаємозв’язок між ними, функції та ін.

Основна проблема – роль політики в суспільстві.

Основні поняття та категорії – політика, політична система, політичні організації, політичні групи, політичні суб’єкти, політична влада, політична свідомість, політична культура, держава, громадянське суспільство.

 

Питання для організації дискусії на семінарі

 

1. Розвиток поняття „політична філософія”.

2. Поняття політичної системи, її структури та функцій.

3. Політика і свобода: грані протистояння і його наслідки.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.