Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Теми рефератів та повідомлень 

1. Філософія в системі науки.

2. Світогляд і філософія як форми людського самовизначення у світі.

3. Роль філософії в індивідуальному розвитку людини.

4. Основні концепції предмета філософії.

5. Основне питання філософії і логічно можливі типи його рішення.

6. Поняття “філософського методу”, його конструктивні особливості та історико-філософські репрезентації.

 

Рекомендована література

 

1. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 2001.

2. Кульчицький О. Основи філософії і філософських наук. – Мюнхен-Львів, 1995.

3. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.

4. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.

5. Радугин А.А. Хрестоматия по философии: Учебное пособие. – М., 1998.

6. Світогляд і духовна культура. – К., 1993.

7. Философский энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М., 1989.

8. Філософія: Курс лекцій. – К., 1994.

 

Питання для самостійної підготовки

 

1. У чому полягає сутність картини світу?

2. Назвіть і охарактеризуйте основні складові світогляду як інтелектуальної форми людського самоусвідомлення?

3. Які фактори впливають на формування та розвиток світогляду людини?

4. Окресліть та розкрийте зміст основних особливостей філософського мислення.

5. Визначте предмет філософії та обґрунтуйте його розуміння.

6. Які ви знаєте роцессуфілософські методи, у чому полягає їх відмінність?

7. Розкрийте зміст основних функцій філософії.

8. Яку роль відіграє філософія в розвитку конкретних наук, зокрема юридичної?

ТЕМА 2

ВІТЧИЗНЯНА ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА

(2 год.)

Мета заняття – розкрити особливості розвитку вітчизняної філософської думки в контексті становлення світової культури.

Основна проблема –вітчизнянафілософська думка як відображення історичної реальності.

Основні поняття та категорії –українське Відродження, українське Просвітництво, філософія серця,філософія щастя, антропологічний принцип, слав’янофільство, западничество, толстовство, антропологічний матеріалізм, космізм, релігійна філософія.

 

Питання для організації дискусії на семінарі

1. Загальні особливості української філософії.

2. Провідні філософські джерела та філософські ідеї часів Київської Русі. Поява професійної філософії в Україні.

3. Розвиток російської філософії в 2-й пол. ХІХ ст. Російська релігійна філософія поч. ХХ ст.

4. Тенденції розвитку філософії в сучасній Україні.

Теми рефератів та повідомлень

 

1. Світова та українська філософія: аспекти та перспективи взаємозв’язків.

2. Провідні філософські джерела Київської Русі про людину, суспільство та історію.

3. Філософські ідеї українських гуманістів та їх сучасне значення.

4. Філософсько-релігійні погляди Олексія Хомякова.

5. Філософія всеєдності Володимира Соловйова.

6. Інтуітивістський персоналізм Миколая Лоського.

7. Метафізика всеєдності Павла Флоренського.

8. Філософське вчення Сергія Булгакова.

9. Філософія християнського реалізму Семена Франка.

10. Вихідні філософсько-світоглядні ідеї В.Вернадського.

11. Розвиток філософії в українській діаспорі в ХХ ст.

Рекомендована література

1. Бичко А.К. Леся Українка. Світоглядно-філософський погляд. – К., 2000.

2. Вернадский В. Размышление натуралиста. – М., 1977.

3. Горський В. Історія української філософії. – К., 1996.

4. Донців Д. Націоналізм. – Лондон, 1986.

5. Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди. – К., 1983.

6. Історія філософії: Підручник / За ред. В.І. Ярошовця. – К., 2002.

7. История философии. Учебник /За общ. Ред. Н.И.Горлача, В.Г. Кремень, В.К. Рыбалко. – Харьков, 2002.

8. Огороднюк І.В. Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. – К., 1997.

9. Сковорода Г. Пізнай в собі людину. – Львів, 1985.

10. Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф.Надольного. – К., 2000.

11. Філософія: Навчальний посібник / За ред. В.Л. Петрусенко. – К.-Львів, 2001.

12. Хвильовий М. Твори: У 2-х томах. – К., 1992.

13. Чижевський Д. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1991.

14. Шевченко Т.Г. І мертвим, і живим, і ненародженим землянам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє // Кобзар. – К., 1972.

15. Юркевич П.Д. Философские произведения. – М., 1990.

 

Питання для самостійної підготовки

1. Поясніть зміст основних особливостей української філософії: естетизму, кордоцентризму, антеїзму, схильності до життєвої настанови та морального повчання.

2. Поясніть, чим роце зумовлена змістова спрямованість філософських міркувань, які ми знаходимо у джерелах Київської Русі.

3. Окресліть, що було спільного та відмінного в ідеях західноєвропейського та українського гуманізму.

4. Яким був вплив класичного ідеалізму початку ХІХ ст. на російську філософію?

5. Розкрийте зміст філософських поглядів західників та слав’янофілів.

6. Розкрийте зміст російської філософії права.

7. Охарактеризуйте філософську творчість І.О. Ільїна.

8. У чому сутність філософсько-релігійної концепції С.М. Булгакова.

9. Зазначте особливості філософії російського зарубіжжя ХХ ст.

10. 10. Розгляньте характерні риси української філософії радянського періоду.

11. Аргументуйте, у чому полягає сучасне значення ідей В.Вернадського.

12. Визначте роль і місце української філософії в розвитку світової культури.

 

 

ТЕМА 3.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.