Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінарське заняття № 1Змістовний модуль № 2: Становлення та загальна характеристика пенітенціарних (тюремних) систем.

Мета семінарського заняття:перевірити, розширити та поглибити знання курсантів, набуті під час лекції щодо становища в тюрмах країн США та Західної Європи наприкінці XVIII – поч. ХІХ ст.; історичного значення перших пенітенціарних систем США та Європи та їх впливу на порядок тримання ув’язнених в Європі і на тюремну реформу 1879 року в Російській імперії. Організувати дискусію навколо навчальних питань, які виносяться на розгляд.

Час - 4 години

План заняття:

1. Письмове опитування.

2. Заслуховування реферативних доповідей за підготовленими ІНДЗ (реферативні доповіді за визначеною тематикою заслуховуються у процесі розгляду навчальних питань, тривалість однієї доповіді до 3-х хв.)

3. Індивідуальне та фронтальне усне обговорення навчальних питань.

Навчальні питання (питання для обговорення):

1. Спроби гуманізації тюремної політики наприкінці XVIII – поч. ХІХ ст.

2. Стан в тюрмах країн Західної Європи наприкінці XVIII – поч. ХІХ ст.

3. Історичний розвиток та становлення перших пенітенціарних систем.

4. Загальна характеристика Пенсільванської, Оборнської та європейських пенітенціарних систем.

5. Вплив перших пенітенціарних систем США та Європи на порядок та умови тримання ув’язнених в Європі.

6. Вплив перших пенітенціарних систем США та Європи на створення тюрьмознавства як галузі кримінального права.

7. Вплив досвіду функціонування перших пенітенціарних систем на тюремну реформу 1879 року в Російській імперії.

Методи проведення заняття:

Письмове опитування, індивідуальне опитування, розгорнута бесіда у формі запитань та відповідей, дискусії, полеміка, обмін думок.

Критерії оцінок відповідей курсантів за національною шкалою:

Результати відповідей курсантів визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка «Відмінно» – виставляється за таких умов:

· творчий підхід до засвоєного матеріалу, повнота і правильність виконання завдання;

· вміння застосовувати різні принципи й методи в конкретних ситуаціях;

· глибокий аналіз фактів і подій, спроможність прогнозування результатів від прийнятих рішень;

· чітке, послідовне викладення відповіді на папері (за умови письмової відповіді);

· вміння пов’язати теорію і практику.

Оцінка «Добре» – виставляється за наступних умов:

· мають місце деякі непринципові помилки несуттєвого характеру у викладі відповідей при повних знаннях програмного матеріалу;

· переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на питання;

· не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень;

· вміння пов’язати теорію з практикою.

Оцінка «Задовільно» – виставляється за наступних умов:

· репродуктивний підхід до засвоювання та викладання матеріалу;

· недостатня повнота викладання матеріалу;

· неглибокі знання основного матеріалу, наявність великої кількості неточностей у викладі матеріалу;

· нечітке викладання матеріалу на папері, порушення логічної послідовності при викладі матеріалу (за умови письмової відповіді);

· утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень.

Оцінка «Незадовільно»- виставляється за наступних умов:

· відсутність знань з більшої частини матеріалу, погане засвоєння принципових положень модулю;

· наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань;

· невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних задач;

· неграмотне і неправильне викладення відповідей на папері (за умови письмової відповіді).

Критерії оцінок відповідей курсантів за шкалою ECTS:

До 7 балів – курсант у повному обсязі опрацював програмний матеріал, основну і додаткову літературу, має глибокі й міцні знання, упевнено оперує набутими знаннями у вирішенні завдань, робить аргументовані висновки, може вільно висловлювати власні судження і переконувати інших, здатний презентувати власне розуміння питання.

Від 4 до 6 балів – курсант володіє навчальним матеріалом, формулює нескладні висновки, може узагальнювати набуті знання і частково застосовувати їх у вирішенні завдань, аргументація на достатньому рівні.

Від 1 до 3 балів –курсант загалом самостійно відтворює програмний матеріал, може дати стислу характеристику питання, але у викладеному матеріалі є істотні прогалини, є певні неточності як у відтворенні матеріалу, так і у висновках, аргументація низька, використання набутих знань у вирішенні завдань на низькому рівні.

0 балів – курсант за допомогою викладача намагається відтворити матеріал, але відповідь неточна, неповна, головний зміст матеріалу не розкрито, аргументація та власне розуміння питання майже відсутні; курсант із помітними труднощами використовує певні знання у вирішенні завдань.

Доповнення на семінарському занятті передбачає стислий виступ (повідомлення) у розвиток положень, висловлених доповідачем. Доповнення не повинно повторювати аргументацію та фактичний матеріал доповідача. Цінність доповнення пролягає у вмінні привернути увагу до тих аспектів обговорюваного питання, що не знайшли свого висвітлення у виступі доповідача. При оцінюванні доповнень курсантів їх кількість не має значення.

Оцінюється доповнення за такими критеріями: значне (суттєве, змістовне, неодноразове, або якщо воно розкриває зміст навчального питання, яке не було висвітлено у попередній відповіді) – до 2 балів; незначне (поверхове) – від 0,5 до 1 балу.

Наближений розрахунок часу:

1.Організаційний момент і вступне слово 10 хв.

2. Розгляд 1-го питання 25 хв.

3. Розгляд 2-го питання 20 хв.

4. Розгляд 3-го та 4-го питань 25 хв.

5. Розгляд 5-го та 6-го питань 40 хв.

6. Розгляд 7-го питання 30 хв.

6. Заключне слово викладача 10хв.

Всього: 160 хв.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.