Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Порядок оцінювання знань курсантів (студентів)ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Цикл: кримінально-правових дисциплін

Навчальна дисципліна: міжнародна пенологія

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО НИХ

 

 

Чернігів – 2014


ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Цикл: кримінально-правових дисциплін

Навчальна дисципліна: теорія пенітенціарії

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника коледжу з

навчальної роботи, к.пед.н., доцент,

Полковник внутрішньої служби

С.О. Чебоненко

«____» __________ 2014 р.

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО НИХ

Форма навчання: денна, 4 курс (VІІІ семестр)

Для проведення заняття у складі навчальних груп

Підготував: завідувач циклу кримінально-правових дисциплін, к.ю.н. Іваньков І.В.

 

Плани семінарських занять та Методичні рекомендації щодо підготовки до них розглянуті та схвалені на засіданні циклу

«28» серпня 2014 року, протокол № 15.

Чернігів – 2014


Загальні зауваження:

Методи проведення заняття:

Письмове опитування, індивідуальне опитування, розгорнута бесіда у формі запитань та відповідей, дискусії, полеміка, обмін думками, перегляд та обговорення фрагментів відео-кінофільму.

Порядок оцінювання знань курсантів (студентів)

№ з/п Вид навчальної діяльності Кількість балів
Робота на лекції до 2 балів
Робота на семінарському занятті  
відповідь на семінарському занятті до 7 балів
доповнення на семінарському занятті до 2 балів
виконання завдань самостійної роботи до 0,5 балу
Модульний контроль до 6 балів
Виконання ІНДЗ до 5 балів
Залік до 25 балів

Робота на лекції передбачає сприйняття та засвоєння теоретичного курсу, а також фіксацію основних його положень (конспектування). Нарахування балів за роботу на лекціях відбувається шляхом перевірки конспектів лекцій. При тому оцінюється: повнота, охайність і грамотність ведення конспекту лекцій; відтворення лекційних матеріалів під час виконання модульного контролю (тесту). Наявність усіх компонентів роботи на лекціях може бути оціненою максимально за весь курс до 7 балів. За недостатньо повне відображення лекційного матеріалу у конспекті, систематичні пропуски лекційних занять, курсанту (студенту) за даний вид навчальної роботи, бали нараховуються лише в частині законспектованих лекцій.

Відповідь на семінарському заняттіоцінюється за наступними критеріями:

До 7 балів – курсант у повному обсязі опрацював програмний матеріал, основну і додаткову літературу, має глибокі й міцні знання, упевнено оперує набутими знаннями у вирішенні завдань, робить аргументовані висновки, може вільно висловлювати власні судження і переконувати інших, здатний презентувати власне розуміння питання.

Від 4 до 6 балів – курсант володіє навчальним матеріалом, формулює нескладні висновки, може узагальнювати набуті знання і частково застосовувати їх у вирішенні завдань, аргументація на достатньому рівні.

Від 1 до 3 балів –курсант загалом самостійно відтворює програмний матеріал, може дати стислу характеристику питання, але у викладеному матеріалі є істотні прогалини, є певні неточності як у відтворенні матеріалу, так і у висновках, аргументація низька, використання набутих знань у вирішенні завдань на низькому рівні.

0 балів – курсант за допомогою викладача намагається відтворити матеріал, але відповідь неточна, неповна, головний зміст матеріалу не розкрито, аргументація та власне розуміння питання майже відсутні; курсант із помітними труднощами використовує певні знання у вирішенні завдань.

Доповнення на семінарському занятті передбачає стислий виступ (повідомлення) у розвиток положень, висловлених доповідачем. Доповнення не повинно повторювати аргументацію та фактичний матеріал доповідача. Цінність доповнення пролягає у вмінні привернути увагу до тих аспектів обговорюваного питання, що не знайшли свого висвітлення у виступі доповідача. При оцінюванні доповнень курсантів їх кількість не має значення.

Оцінюється доповнення за такими критеріями: значне (суттєве, змістовне, неодноразове, або якщо воно розкриває зміст навчального питання, яке не було висвітлено у попередній відповіді) – до 2 балів; незначне (поверхове) – від 0,5до 1 балу.

Виконання завдань на самостійну роботу оцінюється за наступними критеріями:

− повнота, охайність і грамотність ведення конспекту;

− наявність матеріалу для висвітлення питань винесених на самостійну роботу.

Наявність всіх компонентів конспекту може бути оцінено до 0,5 балів; неохайне оформлення конспекту, недостатнє відображення матеріалу заняття і самостійної роботи – бал не нараховується.

Виконанняіндивідуального навчально-дослідного завдання оцінюється за наступними критеріями: відповідна форма, грамотність, охайність, науковість, достатня кількість дослідженої літератури (5 джерел). За наявності всіх компонентів ІНДЗ отримує 5,5 балів; обмежена кількість використаної літератури (менше 5 джерел) – 5 балів; за неохайне оформлення, недостатньо повне відображення обраної теми, суттєві помилки – від 1 до 4 балів.

Модульний контрольпроводиться за підсумками вивчення змістового модуля дисципліни та дає змогу визначити рівень теоретичних знань.Курсант (студент) має право підтвердити, або підвищити свій рейтинговий показник, набраний в ході роботи на лекціях та семінарських заняттях. Тестування проводиться в письмовому виді або з використанням комп’ютера. За 7 днів до тестування викладач доводить до відома курсантів (студентів) перелік тем. Результати тестування подаються у вигляді відомості до навчального відділу. До відомості у відповідних графах вноситься така інформація:

· оцінка в балах та мовному еквіваленті, отримана курсантом (студентом), який склав тест;

· запис «не з’явився» − курсанту, який був відсутнім під час проведення тесту;

· «0» (нуль) балів отримує курсант, який не склав тест.

Кількість тестувань відповідає кількості змістовних модулів, що відведені на вивчення дисципліни.

Під час написання тесту, наявність у курсанта допоміжних матеріалів не допускається. У випадку спроби списування тестування курсанта припиняється, а у відомість ставиться відмітка про те, що він не склав тест.

Результати тестування подаються до навчального відділу не пізніше, ніж через день після проведення тестування.

Тест вважається складеним, якщо виконано не менше 60% завдань.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.