Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Рейтингова система для оцінювання успішності курсантів / студентівТаблиця 5.1 -Бальні оцінки для елементів контролю

Елементи навчальної діяльності Максимальний бал на 1-й АТ з початку семестру Максимальний бал за період між 1 АТ та 2 АТ Всього за семестр
Відвідування занять
Робота на семінарах
Письмова к.р.
Заохочувальні бали
Всього максимум за період:

 

 

Таблиця 4.2 - Перелік балів в оцінки за атестаційний тиждень

 

Бали на дату контрольної точки Оцінка
> 90 % від максимальної суми балів на дату АТ
70% - 89% від максимальної суми балів на дату АТ
60% - 69% від максимальної суми балів на дату АТ
< 60 % від максимальної суми балів на дату АТ

Таблиця 4.3 - Шкала національної системи оцінювання знань студентів та ЄКТС (ECTS)

 

 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка Пояснення
90-100 Відмінно А Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82-89 Добре B Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
75-81 С Добре (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67-74 Задовільно D Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60-66 E Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)
35-59 Незадовільно FX Незадовільно (з можливістю повторного складання)
1-34 F Незадовільно (з обов'язковим повторним курсом)

 


Таблиця 4.4 - Критерії оцінювання навчальних досягнень курсантів студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу та ЄКТС (ECTS)

 

Питання до заліку:

1. Психологія як наука, її значення та завдання.

2. Здібності та їх значення у професійній діяльності моряка.

3. Сприйняття та його сутність.

4. Зв’язок психології з іншими науками.

5. Характер особистості та закономірності його формування.

6. Здібності: сутність, значення, закономірності розвитку.

7. Темперамент, його сутність та роль у професійній діяльності моряка.

8. Предмет дослідження психології.

9. Особистість моряка та проблеми її формування.

10. Уява, її сутність та значення.

11. Мислення, його сутність, значення, закономірності розвитку.

12. Шляхи удосконалення мислення.

13. Характеристика меланхолічного типу темпераменту.

14. Уява, її основні види. Значення уяви у професійній діяльності моряка.

15. Характеристика флегматичного типу темпераменту.

16. Основні процеси пам’яті та її характеристика. Значення видів пам’яті в професійної діяльності моряка.

17. Холеричний темперамент та його характеристика.

18. Структура психіки особистості.

19. Пам’ять, її значення, сутність, види.

21. Сангвіністичний темперамент та його характеристика.

22. Свідомість та її зв’язок з мовою.

23. Сприйняття, його функції, види, форми, закономірності.

24. Невербальне спілкування в роботі моряка..

25. Відчуття, їх значення у пізнавальному процесі. Класифікація почуттів.

26. Основні принципи психології.

27. Характер: сутність, закономірності формування, шляхи удосконалення.

28. Характеристика темпераменту за І.П.Павловим.

29. Рівні психіки та їх характеристика.

30. Поняття «психічна культура». Значення психічної культури для професійної діяльності моряка.

31. Свідома психічна саморегуляція: сутність, значення для роботи представника морського та річкового транспорту.

32. Функції свідомої психічної саморегуляції.

33. Методи психічної саморегуляції та технологія їх користування.

34. Аутотренінг як метод свідомої психічної саморегуляції: сутність, значення, технологічні вимоги.

35. Методи емоційно – вольового самовпливу, їх різновиди та характеристика.

36. Психічна культура та психічне здоров’я моряка: взаємозв’язок та шляхи зміцнення.

37. Значення психічної свідомої саморегуляції у професійному психічному самоудосконаленні курсанта.

38. Шляхи удосконалення психічних пізнавальних процесів.

Рекомендована література

ОСНОВНА:

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекцій. - М.: Изд - во Моск. Ун-та, 1988.

2. Загальна психологія. Підручник / За ред. О. В. Киричука., В. А. Романець. К. Либідь, 1995.

3. Зайцева Т.Г. Научные основы психологического самоуправления: Учебное пособие: Херсон, Олди плюс, 2011. – 37 с.

4. Зайцева Т.Г. Стислий конспект лекцій з навчального курсу психології для курсантів та студентів денної та заочної форми навчання. Навчальний посібник: Херсон, ХДМІ, 2009 . – 59 с.

5. Зайцева Т.Г., Пономаренко Г.О. Шляхи формування психічної культури співробітника міліції. Науково-методичний посІбник: Херсон, ХЮІ ХНУВС, 2006.

6. Зайцева Т.Г. Психічна культура співробітника ОВС як чинник попередження професійної деформації: Науково-методичний посібник. Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2005.

7. Зайцева Т.Г. Психічна культура як фактор психоемоційної стійкості моряка. Монографія. –Херсон: ХДМІ, 2009. – 99 с.

8. Зайцева Т. Г. Самоменеджмент психофізичних станів морських фахівців у контексті посилення людського ресурсу та попередження аварійності на флоті : навчальний посібник / Т. Г. Зайцева, В. Ф. Ходаковський; – Херсон : ХДМА, 2013. − 153 с.

9. Зайцева Т.Г.Теорія і практика само менеджменту психофізичних станів моряка з активізації людського ресурсу та подолання проблеми аварійності на флоті: монографія /Т.Г.Зайцева, В.Ф.Ходаковський; за ред.. Т.Г.Зайцевої. – Херсон: ХДМА,2012. – 136 с.

10. Коновалова В. Е. Правовая психология: Уч. пособие для юристов. арьков, 1990.

11. Мясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища шк., 2001.

12. Немов Р. С. Практическая психология. М., 1999.

13. Немов Р. С. Психология: Уч. пособие. М., 1990.

14. Основи психології: Навч. Посібник для студентів вищих навч. закладів /А.І. Веракіс, Ю.І.Завалевський, К.М.Левинський. – Х. –К., 2005. – 416 с.

15. Психічна культура як фактор психоемоційної стійкості моряка ( монографія).– Херсон: Херсонський державний морський інститут, 2009. – 90 с. (6 арк.)

16. Платонов К.К., Голубев Г.Г. Психология. Учеб.пособие.М., «Высшая школа», 1997.

17. Психологія /За ред. чл.-кор.-та АПН України .Л.Трофімова.Підручник для ст-в вищих навч.закладів. Київ, «Либідь», 2001.

18. Психология. Учебник. / Под ред. В. М. Мельникова М., 1987.

19. Стислий конспект лекцій з навчального курсу «Психологія» для курсантів та студентів денної та заочної форми навчання»: Навчальний посібник. - Херсон: ХДМІ, 2008. – 69 с.

20. Словник ста психологічних понять з навчального курсу «Психологія». Навчально-термінологічний словник. Херсон: ХДМІ, 2008. – 18 с.

Додаткова:

21. Вуджек Т. Тренировка ума. С.- Петербург, 1996.

22. До проблеми підготовки сучасного моряка-професіонала. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні пріоритети розвитку та виховання особистості». 1-2 жовтня 2008 року. - Херсон, РІПО, 2008/ Таврійський вісник освіти. Науково-методичний журнал № 2, Частина 2, 2009. – С. 77 – 84.

23.Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте. М., 1993.

24. Зайцева .Г.Проблема підвищення рівня психоемоційної стійкості професійного моряка / Науковий Вісник ХДМІ, 2009 р. , №1(1), С. 74-81.

25. Зайцева Т.Г.Психічна культура як передумова попередження психоемоційної виснаженості працівника морського транспорту. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті» (MINTT- 2010), Т.2, С. 84-86.

26. Зайцева Т.Г.Психологічні знання як елемент психічної культури курсанта вищого навчального закладу України. Матеріали 1 всеукраїнської науково-практичної конференції «Завдання кафедр суспільних наук в умовах реформування гуманітарної освіти в Україні». Одеса, 11-12 травня 2010 р., С. 67- 71.

27. Зайцева Т.Г. Самоменеджмент психофізичних станів моряка як інноваційна педагогічна технологія /Педагогічний альманах, 2011, №11 – С.132 – 137.

28. Зайцева Т.Г. Самоменеджмент психофизических состояний ( практическое руководство по психологическому самоуправлению). Научно-методическое пособие: Херсон, Айлант, 2011. – 92 с.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.