Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінар № 4: Психологічні властивості особистості моряка.Питання:

1.Поняття «психологічні особливості особистості»

2.Сутність, закономірності та значення темпераменті в професії моряка.

3.Здібності, їх значення та характеристика.

4.Характер як психологічна властивість особистості.

5.Шляхи удосконалення індивідуальних психологічних властивостей моряка.

Компетентність:

7) Застосування навичок лідерства та роботи в команді.

Зміст компетентності:

7) Уміння брати на себе відповідальність, застосовувати відповідні стилі спілкування, моделювати доцільні рішення

Питання для самостійного опрацювання:

1. Темперамент як психологічна властивість особистості моряка та ії значення в його професійної діяльності.

2. Сутність, значення та закономірності формування у моряка його рис характеру

3. Шляхи удосконалення професійно значущих здібностей моряка.

Термінологічний словник:

Особистість, людина, суспільство, етика, мораль, проблема формування особистості, темперамент, типи темпераменту, холерик, сангвінік, меланхолік, флегматик, здібності, характер, рисі характеру, психологічні властивості, збудження, гальмування., кора головного мозку, програма індивідуального морального удосконалення, професіограма моряка.

Методичні рекомендації:

Треба звернути увагу, що до психологічних властивостей особистості відносять темперамент, характер та здібності. Темперамент є народженою психологічної властивістю. Його тип у кожної людини програмується генетично, а тому він не може принципово змінюватися протягом її життя. Темперамент визначає швидкість, інтенсивність, ритм усього психічного реагування людини. За теорією І.П.Павлова, механізм темпераменту обумовлюється виникненням в корі головного мозку центрів гальмування та збудження на підставі сприйняття певної інформації.

Вчений надає характеристику цим процесам, на підставі чого науково пояснює причини відрізнення зовнішнього реагування представників різного типу темпераменту - сангвіністичного, холеричного, флегматичного та меланхолічного. Треба знати, що тип темпераменту впливає на швидкість реагування моряка, який повинен відповідно реагувати при самих різних обставинах.

Характер як психологічна властивість особистості проявляється в рисах. Риси характеру можуть бути моральними чи аморальними, професійно доцільними та навпаки. Курсант повинен визначити свої особисті риси характеру та порівняти їх з вимогами професіограми моряка. Під професіограмою визначають систему вимог з боку певної професії до особи, що вирішила працювати в межах цієї професії. На цієї підставі є доцільним розробити програму індивідуального психологічного професійного самоудосконалення.

 

 

Практичні завдання:

Теми для рефератів:

1.Методи досліджень характеру особистості моряка.

2. Розвиток здібностей працівника морського флоту

3.Значення характеру як психологічної властивості в професійної діяльності моряка.

4. Фактори підвищення рівня психофізіологічної стійкості представника морського та річного транспорту.

5.Шляхи удосконалення професійної спрямованості курсанта морського ВНЗ.

6. Професіограма як система вимог до професійної підготовки курсанта.

7. Психологічні властивості особистості моряка як підстава високої ефективної його професійної діяльності.

8.І.П.Павлов о темпераменті.

9. Врахування типів темпераменту в професійної діяльності моряка.

10. Професійно значущі риси характеру моряка.

11.Ппрограма індивідуального психологічного самоудосконалення моряка.

Теми для дискусії:

I. «Чи вважаєте ви, що вчення Кречмера про темперамент на сучасному етапі є не актуальним?»

Питання для дискусії:

3. Суть теорії І.П. Павлова.

4. Пояснити поняття змішаний тип темпераменту.

5. Чи є раціональне зерно в теорії Кречмера?

 

II. «Чи існує взаємозв'язок між звичним виразом обличчя людини та складом його характеру?

Запитання для дискусії:

1) В чому полягає суть візуальної психодіагностики?

2) Чи можна отримати об'єктивні дані шляхом візуальної психодіагностики?

3) Як ви розумієте вислів «Вдягає маску»

4) «Вдягання маски»— це позитивне чи негативне явище?

5) Про які риси характеру свідчать зморшки на обличчі людини?

6) Поясніть вислів «Американська посмішка»

Завдання:

А) Група курсантів мала охарактеризувати свого товариша, використовуючи лише прислівники. В результаті було отримано такий ряд слів: стриманий, серйозний, емоційно стійкий, сумлінний, ініціативний, чутливий, чуйний, творчий, активний.

Які з цих слів описують характер, а які темперамент? Як це можна визначити?

Б) Дев'ятикласник Володимир Д. легко сприймає навчальний матеріал, вчиться на «відмінно» Оточуючі з дитинства захоплювалися ним, називаючи його «Архімедом» У школі, особливо у старших класах, у нього з'являлося прагнення «здивувати» однокласників і вчителів своєю ерудицією. Багато читаючи, він завжди намагався відшукати щось сенсаційне, нікому не відоме. Володимир справді має широкі, але неглибокі і погано систематизовані знання.

У якому напрямку розвиваються здібності цього учня? Що йому можна порадити?

 

Питання для самоконтролю:

1. Проаналізуйте різні вчення про темперамент.

2. Проаналізуйте наукову основу теорії побудови темпераменту, запропоновану І.П.Павловим.

3. Охарактеризуйте типи темпераменту.

4. Проаналізуйте структуру характеру.

5. Охарактеризуйте основні типи акцентуації характеру.

6. Поясніть поняття «здібності» та «задатки».

7.Поясніть думку С.К. Рубінштейна, що розвиток здібностей у сукупності з задатками здійснюється у вигляді спіралі.

Самотестування:

- Які фактори впливають на формування особистості?

«4»: Потреби, інтереси, смаки, установи.

«5»: Потреби, інтереси, переконання, установи.

«3»: Потреби, смаки, судження.

«4»: Смаки, почуття, судження.

 

- Які психічні пізнавальні процеси є значущими для працівників морського судноплавства?

«5»: Відчуття, пам’ять, мислення, сприйняття, уява.

«3»: Відчуття, пам’ять, темперамент, мислення, характер.

«2»: Відчуття, темперамент, характер, здібності.

 

- Назвіть основні психологічні особливості особистості:

«2»: Пам’ять, уява, мислення, увага.

«3»: Характер, пам’ять, уява.

«5»: Характер, здібності, темперамент.

«4»: Характер, темперамент, уява.

- Що є особистість?

«2»: Особистість – це людина, що живе в суспільстві.

«5»: Особистість – це людина, що є соціалізованою.

«3»: Особистість – це кожна людина, що слідкує за своєю поведінкою.

 

Завдання щодо звітності:. Створенная компьютерного звіт-презентації.

Література:

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 1996.

2. Зайцева Т.Г. Психічна культура як фактор психоемоційної стійкості моряка. – Херсон: ХДМІ, 2009. – 99 с.

3. Зайцева Т.Г. Теорія і практика самоменеджменту психофізичних станів моряка з активізації людського ресурсу та подолання проблеми аварійності на флоті: монографія /Т.Г.Зайцева, В.Ф.Ходаковський; за ред. Т.Г.Зайцевої. – Херсон: ХДМА, 2012. - 136 с.

4. Зайцева Т.Г. Самоменеджмент психофізичних станів морських фахівців у контексті посилення людського ресурсу та попередження аварійності на флоті: навчальний посібник / Т.Г.Зайцева, В.Ф.Ходаковський; за ред.. Т.Г.Зайцевої. – Херсон: ХДМА, 2032. - 152 с.

5.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1989.

7. Сергеев Н.Н. Общая психология как точная наука. Херсон., 1995.

8. Симонов В. П., Ершов П.М. Темперамент. Характер. Личность. М., 1984.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.