Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Проблема пізнання у філософії 1. Поняття пізнання: його види та сутність.
 2. Рівні і форми пізнання.
 3. Проблема істини у пізнанні.
 4. Наукове та ненаукове пізнання.
 5. Людина і пізнання. Творчість як спосіб пізнання.

Основні поняття: суб’єкт, об’єкт, предмет, гносеологія, епістемологія, агностицизм, чуттєве пізнання (емпіризм), раціональне пізнання (раціоналізм), скептицизм, релятивізм, догматизм, істина, правда, достовірність, творчість, інтуїтивізм, метод, методологія, методика, методологічний монізм, методологічний плюралізм, складові методу пізнання, науковий факт, процедура, алгоритм, рецепт, філософські парадигми, феноменологія, логічний аналіз, категоріальний аналіз, діалектика, системно-структурний аналіз, герменевтика, трансцендентальна аналітика, структуралізм, деконструкція, описи, зведення, протоколи, спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент, аналіз, синтез, індукція, дедукція, ідеалізація, формалізація, міркування, інтелектуальне споглядання, мислене конструювання, діалектика, метафізика, рух, діалектичний метод, релятивізм, закон, категорія, принцип, історичне і логічне, сутність і явище, видимість, детермінізм, еволюція, індетермінізм, софістика, розвиток, єдність, зміна, біфуркація, традиція, стрибок, якість, кількість, зміст, форма, дійсність, можливість, причина, наслідок, тотожність, відмінність, діалектична логіка, діалектичний матеріалізм, синергетика.

Література основна:

Ø Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів. – К.: Каравела, Львів: Новий світ-2000, 2004. – С. 368 – 416.

Ø Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький, Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с. (Альма-матер). – С. 28 – 30, 130 – 136, 288 – 291, 292 – 316.

Ø Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 2005. – 576. – С. 254 – 273.

Література додаткова:

 • Булатов М. Діалектика без обмежень однією соціальністю [Текст] // Булатов М.О., Загороднюк В.П., Малєєв К.С., Солонько Л.А. Діалектика без апології. Філософсько-антропологічні аспекти [М.О.Булатов та ін.]. – К. : Стилос, 1998. – С. 7 – 28.
 • Булатов М. Історія і теорія діалектики // Булатов М.О., Загороднюк В.П., Малєєв К.С., Солонько Л.А. Діалектика без апології. Філософсько-антропологічні аспекти. – К.: Стилос, 1998. – С. 29 – 41.
 • Виндельбанд В. Избранное: Дух и история [Текст]. – М. : Наука, 1994. – 468 с.
 • Витгенштайн Л. Философские исследования [Текст]. – М. : Мысль, 1994. – 312 с.
 • Вітґенштайн Л. Tractatus logico-philosoficus; Філософські дослідження [Текст]. – К. : Основи, 1995 – 311 с.
 • Ґадамер Г.Ґ. Поезія і філософія [Текст] // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів : Літопис, 1996. – С. 210 – 215.
 • Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного [Текст]. – М. : Искусство, 1991. – 367 с.
 • Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики: [Пер. с нем.] / [Общая ред. и вст. ст. доктора филос. наук Б.Н.Бессонова]. − М. : Прогресс, 1988. − 704 с.
 • Інгарден Р. Про пізнавання літературного твору (уривки) [Текст] / Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [За ред. Марії Зубрицької]. – Львів : Літопис, 1996 – С. 139 – 163.
 • Рикер П. Герменевтика, Этика. Политика. [Московские лекции и интервью]. – М. : АО “КАМІ”, 1995. – 156 с.
 • Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії: Курс лекцій [Текст]. – К. : ІСД МО України, 1993. – 416 с.
 • Айдинян Р.М. Система понятий и принципов гносеологии [Монография]. – Л. : Изд.-во Ленинградского ун-та, 1991. – 232 с.
 • Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика: Учебн. Пособие для вузов [Текст] / [П.В.Алексеев]. – М. : Высшая школа., 1991. – 382 с.
 • Андрущенко В., Губерський Л., Михальченко М. Культура. Ідеологія. Особистість [Текст] / Методолого-світоглядний аналіз [В.Андрущенко та ін.]. – К. : Знання України, 2002. – 578 с.
 • Копнин П.В. Диалектика как логика и теория познания. Опыт логико-гносологического исследования [Монография]. – М. : Наука, 1973. – 324 с.
 • Крымский С.Б., Парахонский Б.А., Мейзерский В.М. Эпистемология культуры (Введение в обобщенную теорию познания) [Текст] / [С.Б.Крымский и др.]. – К. : Наук. думка., 1993. – С. 3 – 83.
 • Лекторский В.А. Объект. Познание [Могорафия]. – М. : Наука, 1980. – 285 с.
 • Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодернизма [Текст] / [Перевод с фр. Н.А.Шматко]. – М. : Институт єкспериментальной социологии,. – СПб. : Алетейя, 1998. – 160 с.

· Соціальна філософія. [Короткий енциклопедичний словник] // [Загальна редакція і укладання: В.П.Андрущенко, М.І.Горлач]. – Київ – Харків : ВМП “Рубікон”, 1997. – 400 с.

 • Хазиев В.С. Философское понимание истины [Текст] // Философские науки. – 1991. – № 9. – С. 54 – 60.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.