Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Філософія ХХ та ХХІ століть1. Особливості духовних процесів у ХХ столітті.

  1. Напрями сцієнтистської філософії ХХ ст.
  2. Логічний позитивізм Людвіґа Вітґенштайна та Віденського гуртка.
  3. Екзистенціалізм та його напрями у ХХ ст. (М.Гайдеґґер, Ж.-П.Сартр, А.Камю, К.Ясперс).
  4. Ідеї філософської антропології у ХХ ст.
  5. Релігійна філософія ХХ століття.
  6. Провідні тенденції розвитку європейської філософії у ХХІ ст.

Основні поняття: верифікація, неопозитивізм, фальсифікація, демаркація, логічний позитивізм, лінґвістична філософія, логічний аналіз, семантика, семіотика, філософія науки, екзистенція, екзистенціалізм, погранична ситуація, існування, сутність, справжнє та несправжнє існування, гуманізм, турбота, відчуження, об’єктивація, комунікація, свобода, проект, абсурд, вибір, екзистенціал, суб’єктивація, персона, бунт, екзистенціальна діалектика, трансценденція, екзистенційна істина, герменевтика, тлумачення, мова, комунікація, відчуження, ніщо, вибір, тривога, щастя, віра, тут-буття, страх, фройдизм, несвідоме, психоаналіз, сублімація, колективне несвідоме, феномен, “отвір у бутті”, буття і час, історичний аналіз, розуміння, релігійна філософія, неотомізм, неопротестантизм, модернізм, постмодернізм, християнський еволюціонізм, постмодернізм.

Література основна:

Ø Воронкова В.Г. Філософія: Навчальний посібник [Текст]. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 464 с.

Ø Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів [Текст]. –Львів : Новий світ-2000, 2004. – С.162 – 177, 178 – 214.

Ø Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький, Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / [Є.М.Причепій та ін.]. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с. (Альма-матер). – С. 137 – 145, 146 – 204.

Ø Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм [Текст] // Сумерки богов. – М. : Политиздат, 1989. – С.

Ø Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс [Текст]. – К. : Знання України, 2005. – 576. – С. 121 – 201.

Ø Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник [Текст] / [Бичко І.В. та ін.] – К.: Либідь, 2001. – 408 с.

Ø Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник [Текст] / [В.Г.Кремень, В.В.Ільїн]. – К. : Книга, 2005. – 528 с. – С. 223 – 231, 232 – 257, 258 – 273, 274 – 283, 284 – 309, 310 – 321, 322 – 331,332 – 341, 342 – 357, 358 – 375, 376 – 393.

Ø Філософський енциклопедичний словник [Текст] / [В. І. Шинкарук та ін.]. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.

Ø Читанка з історії філософії : Зарубіжна філософія ХХ ст. [Текст] / [Під ред. Г.І.Волинки]. – Київ: Фірма "Довіра", 1993. – 239 с.

Література додаткова:

· Бергсон А. Два источника религии и морали [Текст]. – М. : Канон, 1994. – 374 с.

· Вінквіст Ч., Тейлор В. Енциклопедія постмодернізму [Пер. з англ.]. – К. : Основи, 2003. – 503 с.

· Герменевтика і деконструкція: дискусія Г.Ґ.Ґадамера та Ж.Дерріди // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. [Текст]. – Львів : Літопис, 1996. – С. 223 – 226.

· Головко Б.А. Філософська антропологія: Навч. Посібник [Текст]. – К. : ІЗМН, 1997 240 с.

· История философии в кратком изложении [Текст] / И.И. Богут. – М. : Мысль, 1991. – 590 с.

· Камю А. Миф о Сизифе [Пер. с франц.] // Бунтующий человек. – М. : Политиздат, 1990. – С. 23 – 100.

· Камю А. Миф о Сизифе [Пер с франц.] // Сумерки богов. – М. : Политиздат, 1989. – С. 222 – 318.

· Кун Т. Структура научных революций: [Пер. с англ.] / Т. Кун; Сост: В. Ю. Кузнецов. – М. : ООО "Издательство АСТ", 2003. – 605 с.

· Маритен Ж. Философ в мире [Пер. с франц.]. – М. : Высшая школа, 1994. – 192 с.

· Ортега-і-Гассет Хосе. Вибрані твори [Пер. з іспан.]. – К. : Основи, 1994. – 185 с.

· Ортега-и-Гассет X. "Дегуманизация искусства" и другие работы [Пер. с испан.]. – М. : Радуга, 1991. – 639 с.

· Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги [Пер. з англ.]. Т.2. – К. : Основи, 1994. – 444 /495 с.

· Рюс Жаклін. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки [Пер. з фр. В. Шовкун]. – К. : Основи, 1998. – 669 с.

· Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм [Текст] // Сумерки богов. – М. : Политиздат, 1989. – С. 319 – 344.

· Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна [Пер. з англ.]. – К. : Основи, 1998. – С.201 – 202.

· Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): [Навч.посібник] / [За ред..акад. НАН України Л.В.Губерського], [уклад. Л.В.Губерський, А.О.Приятельчук, І.В.Бойченко та ін.]. – К. : Знання, 2009. – 624 с. (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).

· Фрейд З. Психология бессознательного: [Сб. призведений] / [Сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М.Г. Ярошевский]. – М. : Просвещение, 1990. – 448 с.

· Шарден П. Тейяр, де. Феномен человека: [Сб. очерков и эссе]: [Пер. с фр.] / П. Тейяр де Шарден / Сост. и предисл. В.Ю. Кузнецов. – М. : ООО «Издательство ACT», 2002. – 553 с.

· Юнг К. Архетип и символ [Пер. с нем.]. – М. : Ренессанс, 1991. – 265 с.


 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 13

2 год

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.