Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Проблема буття у філософії1. Поняття “буття” у філософії. Основні форми та рівні буття.

2. Простір і час як філософські поняття. Соціальний простір і час.

3. Антропологічні виміри буття.

4. Класичне та некласичне розуміння поняття буття.

5. Світоглядний сенс буття.

Основні поняття: буття, небуття, існування, антропний принцип, інтенція, онтологія, простір, час, матерія, ідея, матеріалізм, ідеалізм, монізм, дуалізм, субстанція, субстанціоналізм, динамізм, реальність, дійсність, наукова картина світу, мікро-, макро- та мега процеси.

 

Література основна:

Ø Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів [Текст]. – Львів : Новий світ-2000, 2004. – С.263 – 284.

Ø Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький, Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / [Є.М.Причепій та ін.]. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с. (Альма-матер). – С. 258 – 291.

Ø Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс [Текст]. – К. : Знання України, 2005. – 576. – С. 220 – 237.

Література додаткова:

· Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология ХХ века [Текст]. – М. : Республика, 1997. – 495 с.

· Гартман Н. Проблема духовного бытия. Исследования к обоснованию философии истории и наук о духе [Текст] // Культурология. ХХ век: Антология. – М. : Юристъ, 1995. – С. 608 – 648.

· Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич – Київ : ВФ “Відродження”, 2004. – 488 с.

· Михальченко М., Самчук З. Україна доби межичасся: блиск та убозство куртизанів [Текст]. – Дрогобич – Київ : ВФ “Відродження”, 1998. – 288 с.

· Ортега-и-Гассет Х. История как система [Текст] // Вопросы философии. – 1996. – № 6. – С. 79 – 103.

· Попович М.В. Раціональність та виміри людського буття [Монографія]. – К. : Наук.думка, 1997. – 320 с.

· Шинкарук В.І. Людське буття: екзистенція, час, свобода [Текст] // Український світ. – 1995. – № 1 – 3. – С. 41 – 42.

· Ясперс К. Духовная ситуация времени [Текст] // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М. : Мысль, 1991. – С. 288 – 420.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 15

2 год

Тема: Свідомість як філософська проблема

1. Походження свідомості.

2. Діяльнісна природа та суспільна сутність свідомості.

3. Ідеальне як спосіб існування свідомості.

4. Структура свідомості.

5. Творчий характер свідомості.

Основні поняття: свідомість, самосвідомість, несвідоме, колективне несвідоме, мислення, мова, спілкування, рефлексія, онтологія свідомості, ідеальне, чиста свідомість, надсвідоме, пам’ять, воля, мета, інстинкт, трудова теорія, уфологічна теорія, панпсихізм, знаково-символічний, соціальна спадкоємність.

Література основна:

Ø Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів [Текст]. – Львів : Новий світ-2000, 2004. – С.285 – 310.

Ø Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький, Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / [Є.М.Причепій]. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с. (Альма-матер). – С. 315 – 334.

Ø Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс [Текст]. – К. : Знання України, 2005. – 576. – С. 238 – 253.

Література додаткова:

  • Лосев А.Ф. Дерзание духа [Текст] / [Сост. Ю.А.Ростовцев]. – М. : Политиздат, 1988. – 368с.

· Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура [Тескт] / [Авт.вступ.ст. А.А.Тахо-Годи]. – М. : Политиздат, 1991. – 524 с.

· Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке [Текст]. – М. : Школа “Языки русской культуры”, 1999. – 216с.

  • Скотний В. Філософія освіти: екзистенція ірраціонального в раціональному [Текст]. – Дрогобич : Вимір, 2004. – 348 с.
  • Скотний В.Г. Раціональне та ірраціональне в науці й освіті [Текст]. – К. – Дрогобич : Коло, 2003. – 288 с.
  • Шинкарук В.І. Філософія і культура [Текст] // Філософська і соціололгічна думка. – 1996. – № 10. – С. 220 – 235.
  • Шлемкевич М. Загублена українська людина [Текст]. – К. : МП “Фенікс”, 1992. – 158 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 16

2 год

Тема: Людина та її буття як предмет філософського осмислення

1. Проблема людини в історії філософії.

2. Проблема походження людини.

3. Діяльність як основа людського існування у світі.

4. Проблема сутності людини. Сутність та існування.

5. Індивід, індивідуальність, особистість.

6. Свобода як сутнісна характеристика людського буття.

Основні поняття: людина, особистість, індивідуальність, особа, персона, персоналізм, індивід, антропологія, антропоцентризм, гуманізм, гомініди, душа, філософська антропологія, сутність, екзистенція, соціальне, біологічне, антропосфера, суб’єктивне, свобода, смерть, сенс життя, агапе, прагма, етизація, наявне і потенційне існування.

Література основна:

Ø Воронкова В.Г. Філософія: Навчальний посібник [Текст]. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 464 с.

Ø Нестеренко В.Г. Вступ до філософії : онтологія людини: Навчальний посібник [Текст]. – К. : Абрис, 1995. – 336 с.

Ø Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів [Текст]. – К. : Каравела, Львів: Новий світ-2000, 2004. – С.311 – 344, 345 – 367.

Ø Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький, Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / [Є.М.Причепій та ін.]. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с. (Альма-матер). –С. 335 – 361.

Ø Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс [Текст]. – К. : Знання України, 2005. – 576. – С. 298 – 315.

Ø Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник [Текст] / [Бичко І.В. та ін.]. – К. : Либідь, 2001. – 408 с.

Ø Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник [Текст] / [В.Г.Кремень, В.В.Ільїн]. – К. : Книга, 2005. – 528 с. – С. 458 – 465.

Література додаткова:

· Бердяев Н.А. О назначении человека [Текст]. – М. : Республика, 1996. – 383 с.

· Бичко І.В. Проблеми духу [Текст] // Філософія: Підручник / [І.В.Бичко та ін.] − К. : Либідь, 2001. − С.143 − 192.

· Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия [Текст] // Вопросы философии. – 1986. – № 3. – С. 101 – 115.

· Соціальна філософія: [Короткий енциклопедичний словник] / [Заг. ред. В.П. Андрущенка]. – К. : ВМП “Рубікон”, 1997. – 400 с.

· Табачковський В. Проблема статі у філософській антропології [Текст] // Філософсько-антропологічні студії ’ 2001. Спецвипуск. – К. : Стилос, 2001. – С. 25 – 42.

· Філософський словник соціальних термінів. [Видання третє, доповнене]. – Х. : “Р.И.Ф.”, 2005. – 672 с.

· Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию [Текст] // Мир человека. – М. : Республика, 1995. – С. 331 – 372.

· Франкл В. Человек в поисках смысла [Текст]. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.

· Фромм Э. Духовная сущность человека. Способность к добру и злу [Текст] // Философские науки. – 1990. – № 8. – С. 85 – 97.

· Фуко М. Герменевтика субъекта. [Курс лекций в Коллеж де Франс, 1982. Выдержки] // Социо-Логос: [Перевод с англ., нем., франц.] / [Сост., общ. ред. и предисл. В.В.Винокурова, А.Ф.Филиппова]. – М. : Прогресс, 1991. – 480 с.

· Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие. [Статьи и выступления]. – М. : Республика, 1993. – С. 192 – 220.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.