Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Українська філософська думка1. Особливості української філософської думки.

2. Філософські ідеї часів Київської Русі та доби Відродження.

3. “Філософія серця” Григорія Сковороди.

4. Університетська філософія в Україна ХІХ ст. Філософські ідеї Івана Франка.

5. Особливості розвитку української філософії ХХ ст.

Основні поняття: “філософія серця”, кордоцентризм, антеїзм, софійність, символічний світ, споріднена праця, “три світи та дві натури”, агіографічна література, полемісти, братства, академічна філософія, макрокосм, мікрокосм, кардіогносія, “душа народу”, символізм, екзистенційність, український романтизм, панпсихізм, антропоцентризм, емоційність, естетизм, моно дуалізм, поступ, ноосфера.

Література основна:

Ø Горський В. Історія української філософії / Курс лекцій [Текст]. – К. : Наук. думка, 1996. – 286 с.

Ø Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії: Підручник [Текст] / [В.С.Горський, К.В.Кислюк]. – К. : Либідь, 2004. – 488 с.

Ø Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів [Текст]. – Львів : Новий світ-2000, 2004. – С.215 – 262.

Ø Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький, Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / [Є.М.Причепій та ін.]. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с. (Альма-матер). – С. 205 – 257.

Ø Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс [Текст]. – К. : Знання України, 2005. – 576. – С. 202 – 218.

Ø Сучасна зарубіжна філософія : Течії та напрями: Хрестоматія : Навчальний посібник [Текст] / [Упоряд.В.В.Лях, В.С.Пазенок]. – Київ: Ваклер, 1996. – 428 с.

Ø Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник [Текст] / [Бичко І.В. та ін.] – К. : Либідь, 2001. – 408 с.

Ø Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник [Текст/ [В.Г.Кремень, В.В.Ільїн]. – К. : Книга, 2005. – 528 с. – С. 418 – 455.

Література додаткова:

· Біленко Т. Феномен слова в християнському культі України [Текст]. – Дрогобич : Відродження, 1993. – 94 с.

· Біленко Т.І. Феномен слова в українських реаліях: (Філософський аспект): [Монографія]. − К. : Знання України, 2003. − 432 с.

· Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій [Текст]. – К. : Вілбор, 1998. – 272 с.

· Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій [Текст]. - 3-тє видання. – К. : Наукова думка, 1997. – 286 с.

· Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина ХII – середина ХIII ст.): [Монографія]. – К. : Наукова думка, 1993. – 163 с.

· Дух і Літера [Текст] : научное издание. № 3 – 4 / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол. М. Рябчук [та ін.]. – К. : [б. в.], 1998. – 496 с.

· Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період [Текст]. – К. : Основи, 1993.

· Заїченко Г.А. та ін. Філософія [Текст]. – К. : Вища школа, 1995. – 455 с.

· Захара І.С. Академічна філософія України (XVII – I полов. XVIII ст.) [Текст]. − Львів : Вид- во Львівського нац. ун-ту ім. І.Франка, 2000. – 240 с.

· Захара І.С. Лекції з історії філософії: навч.посібник [Текст]. − Львів : Видавництво ЛБА, 1997. − 398 с.

· Історія філософії на Україні [Текст]. У 3 т. – Т. 1 // [В.М. Нічик, В.С. Горський, М.В.Попович, Б.О.Лобовик, В.О. Зоц]. – К.: Наукова думка, 1987. – 399 с.

· Історія філософії України: Хрестоматія [Текст]. – К. : Либідь, 1993. – С. 180 – 204; С. 240 – 267; С. 335 – 358; С. 316, 373 – 383, 405 – 407, 434 – 465.

· Мультиверсум [Текст] : Філософський альманах : [збірник наукових праць]. Вип. 32 / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. В. В. Лях. – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 220 с.

· Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини [Текст]. – К. : Абрис, 1995. – 335 с.

· Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах [Текст] / [За ред. М.Ф.Тарасенка]. – К. : Либідь, 1997. – 328 с.

· Паславський І.В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI – першій третині XVII ст. [Текст]. – К. : Наукова думка, 1984. – 128 с.

· Сковорода Г. Діалог. Имя ему – потоп зміїн // Сковорода Г. Повне зібрання творів у 2 т. – К. : Наукова думка, 1973. – Т. 2. – С. 136 – 153.

· Сковорода Г. Наркіс. Разглягол о том: узнай себя // Сковорода Г. Повне зібрання творів у 2 т. Т. 1. – К. : Наукова думка, 1973. – С. 154 – 179.

· Сковорода Г. Разговор, называемый алфавит, или букварь мира // Сковорода Г. Повне зібрання творів у 2 т. Т. 1. – К. : Наукова думка, 1973. – С. 413 – 436.

· Сковорода Г. С. Діалог. Назва його – потоп зміїний [Текст] // Сковорода Г. С. Твори у двох томах. – К. : Обереги, 1994. –Т.2. –С. 140 – 178.

· Сковорода Г. С. Книжечка про читання святого письма, названа жінка Лотова [Текст] // Сковорода Г. С. Твори у двох томах. – К. : Обереги, 1994. – Т. 2. –С. 34 – 60.

· Табачковський В. Г. У пошуках невтраченого часу : (Нариси про творчу спадщину українських філософів–шістдесятників) [Текст]. – К.: ПАРАПАН, 2002. – 300 с.

· Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю., Бичко І.В. та ін. Історія Філософії України: Підручник [Текст] / [М.Ф.Тарасенко та ін.]. – К. : Либідь, 1994. – 413 с.

· Федів Ю.А., Мозгова Н.Г. Історія української філософії [Текст] / [Ю.А.Федів]. – К. : Україна, 2001. – 510 с.

· Феофан Прокопович / [В.М. Ничик]. – М. : Мысль, 1977. – 192 с.

· Філософія: Підручник. // Андрущенко В.П., Волович В.І., Горлач М.І., Головченко Г.Т., Губерський Л.В., Єфімець О.П., Кремінь В.Г. Підберезський М.К., Рибалко В.К. / [За ред. проф. М.І. Горлача, проф. В.Г. Кременя, проф. В.К. Рибалка]. – Х. : Консум, 2001. - 671 с.

· Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні [Текст]. –К. : Орій, 1992. – 229 с.

· Юркевич П. Вибране [Текст]. – К. : Абрис, 1993. – 398 с.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.