Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 32 год

Тема: Філософія Давнього Сходу

1. Специфіка східної філософської парадигми.

2. Основні ідеї та філософські школи Стародавньої Індії. Тлумачення світу і людини (філософські системи чарвака, йога, вайшешика).

3. Ведична література та давньоіндійська філософія.

4. Буддизм у контексті духовного життя Стародавньої Індії.

5. Основні філософські школи, ідеї та філософи Стародавнього Китаю. Конфуціанство, даосизм.

6. Людина і світ у давньокитайській філософії.

Основні поняття:

Філософія Стародавньої Індії: Брахман, дхарма, сансара, мокша, нірвана, карма, буддизм, архат, джайнізм, Веди, Упанішади, атман, пуруша, індуїзм, санкх’я, йога, міманса, веданта, вайшешика, чарвака-локаята, н’яя.

Філософія Стародавнього Китаю: дао, небо, даосизм, інь, янь, жень, конфуціанство, порядок, шляхетність, моїзм, легізм, ритуал, обов’язок, етикет справедливість.

Література основна:

Ø Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів [Текст]. – Львів : Новий світ-2000, 2004. – С. 38 – 57.

Ø Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький, Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / [Причепій Є.М.]. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с. (Альма-матер). – С. 41 – 45, 46 – 56.

Ø Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс [Текст]. – К. : Знання України, 2005. – 576. – С. 38 – 49.

Ø Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник [Текст] / [Бичко І.В.]. – К. : Либідь, 2001. – 408 с.

Ø Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник [Текст] / В.Г.Кремень, В.В.Ільїн [В.Г.Кремень]. – К. : Книга, 2005. – 528 с. – С. 46 – 71.

Ø Філософський енциклопедичний словник [Текст] / [В. І. Шинкарук та ін.]. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.

Ø Читанка з історії філософії. Ч.1 – Філософія Стародавнього світу [Текст]. – К. : Довіра, 1992. – 208 с.

Література додаткова:

· Васильев Л.С. Культ, религии, традиции в Китае [Текст]. – М. : Наука, 1970.-484 с.

· Дао и даосизм в Китае [Текст]. – М. : Наука,1982.-287 с.

· Жоль К. Индуизм в истории Индии [Текст]. – М. : Восток - Запад, 2006. – 351 с.

· История философии в кратком изложении [Пер. с чеш. И. И. Богута] [Текст]. – М. : Мысль, 1991. – 590 с.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4, 5

4 год

Тема: Антична філософія

1. Загальна характеристика античної філософії.

2. Розвиток ідей у натурфілософських школах (мілетці, Піфагор, Геракліт Ефеський, олеати, Демокріт, Емпедокл, Анаксаґор).

3. Філософія та життєва доля Сократа.

4. Філософія Платона.

5. Філософія Арістотеля.

6. Основні філософські школи та напрямки епохи еллінізму: епікуреїзм, стоїцизм, скептицизм, неоплатонізм.

Основні поняття: античний, міфологія, теогонія, онтологізм, космологія, космоцентризм, антропологія, анімізм, фетишизм, поліанімізм, натурфілософія, апейрон, апорія, гомеомерія, логос, нус, атом, ейдос, ідея, софістика, майєвтика, діалектика, іронія, автаркія, гедонізм, матерія, форма, перипатетика, ентелехія, деміург, анамнезис, евдемонізм, еллінізм, атараксія, епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм, еклектизм, неоплатонізм, пірронізм, фатум, соціоантропоморфізм.

Література основна:

Ø Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів [Текст]. – Львів : Новий світ-2000, 2004. – С. 58 – 77.

Ø Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький, Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст]. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с. (Альма-матер). – С. 56 – 75.

Ø Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс [Текст]. – К. : Знання України, 2005. – 576. – С. 50 – 71.

Ø Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник [Текст] / Бичко І.В [І.В.Бичко]. та ін. – К. : Либідь, 2001. – 408 с.

Ø Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник [Текст] / В.Г.Кремень, В.В.Ільїн [В.Г.Кремень]. – К. : Книга, 2005. – 528 с. – С. 72 – 125.

Ø Філософський енциклопедичний словник [Текст] / [В. І. Шинкарук та ін.]. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.

Література додаткова:

· Аристотель. Поетика [Текст]. / [Пер. Б. Тена].– К. : Мистецтво, 1967. – 84 с.

· Аристотель. Риторика [Текст]. / [Пер. Н. Платоновой] // Античные риторики. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. – С. 15–64.

· Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії [Текст]. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1993. – 259 с.

· Лосев А.Ф. Словарь античной философии [Текст]. – М. : Мир идей, 1995. – 232 с.

· Платон. Діалоги [Текст] / [Переклад з давньогр.]. – К. : Основи, 1999. – 395 с.

· Таранов П.В. Анатомия мудрости: 120 философов: Жизнь.Судьба.Учение: В 2-х т. [Текст] / П. С. Таранов. – Симферополь : Реноме, 1997 – .Т.1. – 1997. – 624с.; Т.2. – 1997. – 624 с.

· Татаркевич В. Історія філософії [Текст]: В 3 т. Т.1. – Л. : Свічадо, 1997. – 456 с.

 


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6

2 год

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.