Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Філософія як життєвий феноменЗатверджено

на засіданні кафедри філософії

ім. проф. В.Г.Скотного,

протокол №.................

від ............................... року

 

 

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З “ФІЛОСОФІЇ”

для студентів університету

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

денної форми навчання

 

 

Підготувала:

канд.філос.наук,

Доц.кафедри філософії

ім. проф. В.Г.Скотного

Янко Ж.В.

 

ДРОГОБИЧ – 2014


 

Структура курсу

Ø 1.Філософія, її джерела та особливості.

Ø 2.Філософія Давнього Сходу.

Ø 3.Антична філософія.

Ø 4. Середньовічна філософія.

Ø 5.Філософія епохи Відродження та Нового часу.

Ø 6.Німецька класична філософія.

Ø 7.Філософія ХІХ століття.

Ø 8.Філософія ХХ та ХХІ століття.

Ø 9.Українська філософська думка.

Ø 10.Проблема буття у філософії.

Ø 11.Свідомість як філософська проблема.

Ø 12.Людина та її буття як предмет філософського осмислення.

Ø 13.Проблема пізнання та методу у філософії.

Ø 14. Соціальна філософія та філософія історії.

 

 

Орієнтовна тематика семінарських занять

 

1. Філософія як життєвий феномен.

2. Філософія Давнього Сходу.

3. Антична філософія.

4. Середньовічна філософія.

5. Філософія Нового часу.

6. Німецька класична філософія.

7. Філософія ХІХ століття.

8. Філософія ХХ та ХХІ столітть.

9. Українська філософська думка.

10. Проблема буття у філософії.

11. Свідомість як філософська проблема.

12. Людина та її буття як предмет філософського осмислення.

13. Проблема пізнання у філософії.

 


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З ФІЛОСОФІЇ

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1, 2

4 год

Тема: Філософія як життєвий феномен

1. Проблема людина – світ та особливості предмету філософії.

2. Світогляд та його структура.

3. Співвідношення понять “світогляд” і “філософія”.

4. Міфологія, релігія, філософія як історичні типи світогляду.

5. Філософія у контексті духовного життя суспільства.

Основні поняття: людина, світ, світогляд, філософія, софія, мудрість, логос, міфологія, синкретизм, релігія, наука, картина світу, філософська рефлексія, універсалізм, плюралізм, субстанційність, монізм, дуалізм, матеріалізм, ідеалізм, сенс життя, самореалізація, філософська парадигма, суспільство, історико-культурна епоха, буття, онтологія, свідомість, матерія, час, простір, рух, пізнання, гносеологія.

Література основна:

Ø Бичко І.В., Бичко А.К., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник [Текст] / [Ігор Валентинович Бичко]. – К. : Либідь, 2001. – 408 с.

Ø Захара І.С. Лекції з історії філософії: навч.посібник [Текст]. – Львів : Вид-во ЛБА, 1997. – 398 с.

Ø Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів [Текст]. – Львів : Новий світ-2000, 2004. – С.12 – 37.

Ø Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький, Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / [Є.М.Причепій]. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с. (Альма-матер). – С. 9 – 35, 36 – 41.

Ø Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс [Текст]. – К. : Знання України, 2005. – 576. – С. 9 – 37.

Ø Старовойт І.С., Сілаєва Т.О., Орендарчук Г.О. Філософія: Навчальний посібник [Текст]. – Тернопіль : Астон, 1997. – 143 с.

Ø Філософія: Курс лекцій [Текст] / [За ред. І.В.Бичка]. – К. : Либідь, 1993. – С. 3 – 26.

Ø Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник [Текст] / [В.Г.Кремень, В.В.Ільїн]. – К. : Книга, 2005. – 528 с. – С. 7 – 45.

Ø Філософія: Навчальний посібник [Текст] / І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко, І.В.Бойченко та ін. / [За ред. І.Ф.Надольного]. – К.: Вікар, 1999. – 624 с.

Ø Філософський енциклопедичний словник [Текст] / [В.І.Шинкарук та ін.]. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.

Література додаткова:

  • Вступ до філософії : історико-філософська пропедевтика: Підручник [Текст] / [За ред.Г.І.Волинки]. – К. : Вища школа, 1999. – 624 с.
  • Вступ до філософії у конспектному вигляді: Навчальний посібник [Текст] / [За ред.Г.І.Волинки; Ю.О.Федіва]. – К. : Вища школа, 1995. – 184 с.

· Герасимчук А.А, Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії. Навчальний посібник [Текст] / [А.А.Герасимчук та ін.]. – К. : Вид. Євр. ун-ту,1999. – 423 c.

· Головко Б.А. Філософська антропологія: Навч. Посібник [Текст]. – К.: ІЗМН, 1997 240 с.

· Гусєв В. Західна філософія Нового часу ХІІІ – ХVІІІ ст.: Підручник [Текст]. – 2-ге вид., – К. : Либідь, 2000.

  • Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук [Текст]. – Мюнхен-Львів : УВУ, 1995. – 164 с.

· Мамардашвили М. Как я понимаю философию [Текст]. – М. : Прогресс,1990. – 368 с.

· Мир философии: книга для чтения. В 2-х.ч. Ч.1. Исходные философские проблемы, понятия, принципы [Текст]. – М.: Политиздат, 1991. – 672 с.; Ч.2. Человек. Общество. Культура [Текст]. – М. : Политиздат, 1991.– 624 с.

· Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. [Текст] / [Гл. ред. С.А. Токарев]. – М. : Сов. энциклопедия, 1991 – 1992. – Т. 1. А-К. 1991. 671 с.; Т.2. К-Я. 1992. 719 с.

· Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? [Текст] / [Пер. с испан.]– М. : Директ-Медиа, 2009. – 331 с.

  • Ортега-и-Гассет Хосе Эстетика.Философия культуры [Текст] / [Пер с испан.]. – М. : Искусство, 1991. – 586 с.
  • Перевезенцев С.В. Практикум по истории западноевропейской философии. Античность. Средневековье. Эпоха Возрождения: Пособие для изучающих историю философии [Текст]. – М. : Учебная литература, 1997. – 480 с.

· Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів [Текст]. [3-тє видання]. – Львів: Новий світ - 2000, 2004. – 528 с.

· Таранов П.В. Анатомия мудрости: 120 философов: Жизнь.Судьба.Учение: В 2-х т. [Текст] / [П. С. Таранов]. – Симферополь : Реноме, 1997 – .Т.1. – 1997. – 624с.; Т.2. – 1997. – 624 с.

· Татаркевич В. Історія філософії [Текст]: В 3 т. Т.1. – Л.: Свічадо, 1997. – 456 с.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.