Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Норми оцінок поточного контролю.Поточний контроль знань студентів реалізується наступними способами:

· Короткочасні самостійні роботи на практичному занятті.

· Індивідуальне письмове опитування студента за карткою індивідуального контролю.

· Письмове тестування (в тому числі за допомогою комп’ютера)

· Кожний вид робіт оцінюється згідно наступної таблиці

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати при поточному контролі, складається із балів, що отримані за змістовні модулі. Студент не має права перескладати (або відпрацьовувати) завдання поточного контролю (якщо немає поважних для цього причин).

 

Оцінка за 100-бальною шкалою 90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 31-49 0-30
Оцінка ECTS А В С D E FX F
Оцінка за національною шкалою Відмінно Добре Задовільно Незадовільно з можливістю повторного складання Незадовільно з обов’язковим повторним курсом
Зараховано Не зараховано

Підсумковий контроль для спеціальності 6.010102 – початкова освіта у другому семестрі включає в себе:

1. Контрольна робота № 4.“Різні підходи до побудови множини цілих невід’ємних чисел. ММІ. Відношення подільності.”.

2. Контрольна робота № 5. “НСД і НСК. Дії над звичайними дробами.”.

3. Контрольна робота № 6. “Дії над десятковими дробами. Періодичні дроби.”.

4. КОЛОКВІУМ № 2:“Різні підходи до побудови множини цілих невід’ємних чисел”.

5. Довгострокове завдання № 5.Кількісні натуральні числа в курсі математики початкових класів.

6. Довгострокове завдання № 6.Порядкові натуральні числа в курсі математики початкових класів.

7. Довгострокове завдання № 7.Натуральні числа як результат вимірювання величин в курсі математики початкових класів.

8. Довгострокове завдання № 8.Системи числення та теорія подільності в курсі математики початкових класів.

9. Довгострокове завдання № 9.Дроби в курсі математики початкових класів.

Екзамен.

 

Робочий навчальний план з математики для студентів спеціальності 6.010101 – початкова освіта.

Форма навчання: денна Спеціальність: початкова освіта Кваліфікаційний рівень: бакалавр Термін навчання: 4 роки
ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ
Теми лекції Кількість годин Теми практичних занять Кількість годин
ІІ СЕМЕСТР: лекцій – 24 години. Модуль ІІІ. «Різні підходи до побудови арифметики цілих невід’ємних чисел.». ЗМ31.«Теоретико-множинний підхід до побудови арифметики цілих невід’ємних чисел». ЗМ32.«Аксіоматична побудова арифметики цілих невід’ємних чисел». ЗМ33.«Натуральне число як результат вимірювання величини». Модуль ІУ. «Системи числення. Подільність чисел.». ЗМ41.«Системи числення». ЗМ42.«Подільність цілих невід’ємних чисел». Модуль У. «Розширення поняття про число.». ЗМ51.«Цілі числа». ЗМ52.«Раціональні числа». ЗМ53. «Дійсні числа». КОЛОКВІУМ“Різні підходи до побудови множини цілих невід’ємних чисел”. Контрольна робота № 1.“Різні підходи до побудови множини цілих невід’ємних чисел. ММІ. Відношення подільності.” Контрольна робота № 2. “НСД і НСК. Дії над звичайними дробами.”. Контрольна робота № 3. “Дії над десятковими дробами. Періодичні дроби.”. с/р с/р с/р с/р ІІ СЕМЕСТР – 28 годин. 1.Теоретико-множинний підхід до побудови множини цілих невід’ємних чисел. 2.Теоретико-множинне тлумачення арифметичних дій та їх властивостей. 3.Аксіоматична побудова множини цілих невід’ємних чисел. Метод математичної індукції. Аксіоматичне означення арифметичних дій. Ділення з остачею. 4.Натуральне число як міра величини. Арифметичні дії над числами, що є мірами довжини відрізка. Властивості множини цілих невід’ємних чисел. 5.Системи числення. Дії у різних позиційних системах числення. Перехід від однієї системи до іншої. 6.Відношення подільності та його властивості. Теореми про подільність. Ознаки подільності. 7.НСД і НСК, їх властивості. Ознаки подільності на складені числа. 8.Означення і властивості простих і складених чисел. Решето Ератосфена. Канонічна форма запису натурального числа. 9.Основна теорема арифметики. Знаходження НСД і НСК. 10.Цілі числа. Раціональні числа. 11.Дії над раціональними числами. Відношення порядку на множині раціональних чисел. 12.Дії над десятковими дробами. Розв'язування задач на проценти. 13.Перетворення звичайних дробів у десяткові та періодичних дробів у звичайні. 14.Дії над ірраціональними числами. Округлення чисел.

 

РЕЙТИНГОВА ВІДОМІСТЬ

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.