Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Теми практичних занять для спеціальності 6.010102 –початкова освіта.УДК

ББК

С

 

Сілков В.В. Курс лекцій з математики (ІІ семестр). //Методичний посібник для студентів стаціонарного відділення (4 р.н.) спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» . – Рівне: РДГУ. 2010. – 52 с.

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу заборонено

 

Р е ц е н з е н т и

1.

2.

 

 

 

ISBN

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № ?? від ?? ________ 2010 р.)

 

 

ISBN

УДК

ББК

© В.В.Сілков, 2010.

© назва видавництва, 2010.

 

 


Розподіл годин по семестрах для спеціальності 6.010102- початкова освіта.

 

Форма навчання: денна. Спеціальність: початкова освіта. Кваліфікаційний рівень:бакалавр. Термін навчання: 4 роки.
Курс Семестр Лекції (годин) Практично-семінарські (годин) Лабораторних (годин) Індивідуальна робота (годин) Всього Самостійна робота (годин) Контроль Кредитів
Контрольні роботи Колоквіуми Екзамени Заліки Курсові ІНДЗ Кваліфікаційний іспит Державний екзамен
- + - - + -  
- + - - + -  
- + - - + -  
Всього: - - - + -  

 

Структура залікового кредиту курсу для спеціальності 6.010102 – початкова освіта.

 

Модулі, змістовні модулі, теми. Кількість годин, відведених на:
Лекції Практичні заняття Індивідуальна робота Самостійна робота
ІІ семестр
Модуль 3. «Різні підходи до побудови арифметики цілих невід’ємних чисел.».
Змістовний модуль 3.1. (ЗМ31):«Теоретико-множинний підхід до побудови арифметики цілих невід’ємних чисел». -
Змістовний модуль 3.2. (ЗМ32): «Аксіоматична побудова арифметики цілих невід’ємних чисел».
Змістовний модуль 3.3. (ЗМ33): «Натуральне число як результат вимірювання величини». -
Всього годин на модуль:
Модуль 4. «Системи числення. Подільність чисел.».
Змістовний модуль 4.1. (ЗМ41): «Системи числення».
Змістовний модуль 4.2. (ЗМ42): «Подільність цілих невід’ємних чисел».
Всього годин на модуль:
Модуль 5. «Розширення поняття про число.».
Змістовний модуль 5.1. (ЗМ51):«Цілі числа». -
Змістовний модуль 5.2. (ЗМ52): «Раціональні числа».
Змістовний модуль 5.3. (ЗМ53): «Дійсні числа». -
Всього годин на модуль:
Всього годин на семестр:
               

Теми практичних занять для спеціальності 6.010102 –початкова освіта.

 

№ п/п Назва теми заняття Кількість годин
2 семестр
1. Теоретико-множинний підхід до побудови множини цілих невід’ємних чисел.
2. Теоретико-множинне тлумачення арифметичних дій та їх властивостей.
3. Аксіоматична побудова множини цілих невід’ємних чисел. Метод математичної індукції. Аксіоматичне означення арифметичних дій. Ділення з остачею.
4. Натуральне число як міра величини. Арифметичні дії над числами, що є мірами довжини відрізка. Властивості множини цілих невід’ємних чисел.
5. Системи числення. Дії у різних позиційних системах числення. Перехід від однієї системи до іншої.
6. Відношення подільності та його властивості. Теореми про подільність. Ознаки подільності.
7. НСД і НСК, їх властивості. Ознаки подільності на складені числа.
8. Означення і властивості простих і складених чисел. Решето Ератосфена. Канонічна форма запису натурального числа.
9. Основна теорема арифметики. Знаходження НСД і НСК.
10. Цілі числа. Раціональні числа.
11. Дії над раціональними числами. Відношення порядку на множині раціональних чисел.
12. Дії над десятковими дробами. Розв'язування задач на проценти.
13. Перетворення звичайних дробів у десяткові та періодичних дробів у звичайні.
14. Дії над ірраціональними числами. Округлення чисел.
  Контрольна робота № 1.“Різні підходи до побудови множини цілих невід’ємних чисел. ММІ. Відношення подільності.” с/р
  Контрольна робота № 2. “НСД і НСК. Дії над звичайними дробами.”. с/р
  Контрольна робота № 3. “Дії над десятковими дробами. Періодичні дроби.”. с/р
Всього годин у 2 семестрі:
       

 

Завдання для самостійної роботи для спеціальності 6.010102 – початкова освіта.

№ п/п Назва теми занять Кількість годин
  2 семестр  
1. Теоретико-множинний підхід до побудови множини цілих невід’ємних чисел.
2. Теоретико-множинне тлумачення арифметичних дій та їх властивостей.
3. Аксіоматична побудова множини цілих невід’ємних чисел. Аксіоматичне означення арифметичних дій.
4. Методика побудови таблиць додавання та множення.
5. Метод математичної індукції.
6. Ділення з остачею.
7. Міра величин. Співвідношення між ними. Величини в початковому курсі математики.
8. Натуральне число як міра величини. Арифметичні дії над числами, що є мірами довжини відрізка.
9. Властивості множини цілих невід’ємних чисел.
10. Системи числення. Перехід від запису чисел в одній системі числення до запису в іншій.
11. Арифметичні дії над числами у позиційних системах числення, відмінних від десяткової.
12. Приклади використання позиційних недесяткових систем. Розв’язування рівнянь в різних системах числення.
13. Відношення подільності та його властивості. Теореми про подільність суми, різниці та добутку.
14. Прості і складені числа. Ознаки подільності.
15. НСД і НСК, їх властивості. Ознаки подільності на складені числа.
16. Основна теорема арифметики. Знаходження НСД і НСК.
17. Цілі числа. Алгоритми дій у множині цілих невід’ємних чисел.
18. Раціональні числа. Відношення порядку на множині раціональних чисел.
19. Звичайні дроби. Дії над звичайними дробами. Розв’язування задач із початкового курсу математики.
20. Дії над десятковими дробами. Розв'язування задач на проценти.
21. Перетворення звичайних дробів у десяткові та періодичних дробів у звичайні.
22. Дії над ірраціональними числами. Округлення чисел.
Всього годин за 2 семестр:

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.