Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи вірне ствердження, що сучасний порядок оподаткування передбачає нарахування амортизації основних засобів лінійним методом?

а) Так, вірно;

б) Так, однак тільки для окремих груп основних засобів;

в) НІ, невірно;

г) НІ, невірно, бо лінійний метод застосовується тільки для нарахування амортизації у бухгалтерському обліку.

 

 

Тема №9. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО

СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

1. Показники оборотності дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, оборотних коштів, активів характеризують:

а) Фінансову стійкість;

б) Ділову активність;

в) Ринкову активність;

г) Платоспроможність.

 

2. Фінансовий стан підприємства :

а) Характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і ефективність використання фінансових ресурсів;

б) Характеризується показниками, що відображають наявність, ефективність використання матеріальних ресурсів;

в) Комплексне поняття, яке характеризується показниками, що відображають ефективність використання трудових ресурсів;

г) Усі відповіді є вірними.

3. Горизонтальний (трендовий) аналіз:

а) Заснований на вивченні питомої ваги за складовими фінансових показників;

б) Являє собою розрахунок співвідношень між конкретними показниками, визначає взаємозв’язок цих показників;

в) Полягає в оцінці впливу окремих факторів на результативний показник;

г) Ґрунтується на вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі.

 

4. Вертикальний (структурний) аналіз:

а) Заснований на вивченні питомої ваги за складовими фінансових показників;

б) Ґрунтується на вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі;

в) Являє собою розрахунок співвідношень між конкретними показниками, визначає взаємозв’язок цих показників;

г) Полягає в оцінці впливу окремих факторів на результативний показник.

 

5. Коефіцієнт фінансової автономії характеризує:

а) Частку чистих активів;

б) Ступінь фінансової незалежності підприємства;

в) Структуру капіталу підприємства;

г) Всі відповіді вірні.

 

6. Оберіть трактування, яке найбільш вірно розкриває зміст поняття «фінансовий стан підприємства»:

а) Це система коефіцієнтів аналізу ділової активності підприємства;

б) Порядок розрахунку системи показників ефективності роботи підприємства з метою виявлення слабких місць;

в) Результат взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства;

г) Комплексне поняття, що характеризує натурально-речовий фактичний стан показників підприємства.

 

7. До напрямів оцінки фінансового стану підприємства не відносять:

а) Аналіз рентабельності;

б) Оцінку матеріально-технічного забезпечення;

в) Оцінку ділової активності;

г) Аналіз майнового стану.

 

8. До принципів оцінки фінансового стану підприємства не відносять:

а) Комплексність;

б) Доходність;

в) Суб’єктивність;

г) Усі відповіді вірні.

 

9. Контроль за дотриманням фінансових вимог господарської діяльності – це:

а) Функція фінансового аналізу;

б) Завдання фінансового аналізу;

в) Принцип фінансового аналізу;

г) Сутність фінансового аналізу.

 

10. До методів аналітичного читання фінансових звітів відносять:

а) Факторний аналіз;

б) Графічний метод аналізу;

в) Діалектичний метод аналізу;

г) Метод наукової абстракції.

 

11. Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як відношення:

а) Оборотних активів до поточних пасивів;

б) Найбільш ліквідних активів до поточних пасивів;

в) Поточних пасивів до поточних активів;

г) Суми найбільш ліквідних активів і активів, що повільно реалізуються, до поточних пасивів.

 

12. Нормативним мінімальним значенням коефіцієнту фінансової автономії є:

а) 0,3;

б) 1,0;

в) 0,5;

г) 0,7.

 

13. Врахування динамічності фінансово-господарської діяльності, а також статичного характеру будь-яких оцінок – це сутність принципу фінансово-економічного аналізу:

а) Конкретність;

б) Об’єктивність;

в) Своєчасність;

г) Комплексність.

 

14. До постійних пасивів згідно форми №1 Баланс відносять:

а) Поточні зобов’язання за розрахунками;

б) Короткострокові кредити банків;

в) Додатковий капітал;

г) Відстрочені податкові зобов’язання.

15. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства полягає в:

а) Забезпеченості оборотних активів оптимальними джерелами їх формування;

б) Здатності своєчасно і повністю виконувати платіжні зобов’язання;

в) Здатності перетворювати активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів;

г) Здійсненні прибуткової діяльності.

16. Оберіть трактування, яке, на ваш погляд, найбільш вірно розкриває зміст поняття «оцінка фінансового стану підприємства»:

а) Це система коефіцієнтів аналізу ділової активності підприємства;

б) Порядок розрахунку системи показників ефективності роботи підприємства з з метою виявлення слабких місць;

в) Результат взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства.

 

17. До напрямків оцінки фінансового стану підприємства не відносять:

а) Оцінку рентабельності;

б) Оцінку матеріально-технічного забезпечення;

в) Оцінку ділової активності.

 

18. До принципів оцінки фінансового стану підприємства не відносять:

а) Комплексність;

б) Науковість;

в) Доходність.

 

19. Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як відношення:

а) Оборотних активів до поточних пасивів підприємства;

б) Абсолютно ліквідних активів до поточних пасивів підприємства;

в) Поточних пасивів до поточних активів підприємства.

 

20. Відношення чистого прибутку до суми активів підприємства являє собою:

а) Коефіцієнт мобільності активів;

б) Коефіцієнт рентабельності активів;

в) Коефіцієнт покриття.

 

 

Тема №10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

1. Процес розрахунку фінансових ре­зультатів, їх розподілу, визначення обсягів надходження відповідних видів фінансових ресурсів (прибуток, амортизація та ін.) і їх розпо­ділу за напрямами використання у запланованому році (періоді), - це:

а) Фінансовий контроль;

б) Фінансовий аналіз;

в) Фінансове планування;

г) Фінансове бюджетування.

 

2. Доходи і накопичення, їх формування і розподіл, взаємини з ланками фінансово-кредитної системи, фонди грошових коштів, їх формування та використання, капітальні вкладення й обігові активи, планування їх обсягів і дже­рел фінансування, визначення джерел фінансування соціальної та культурно-побутової сфер підприємства, - це:

а) Об’єкт фінансового планування;

б) Складова фінансового плану;

в) Мета фінансового планування.

 

3. Основними завданнями фінансового планування є:

а) Визначення джерел та обсягів фінансових ресурсів відповідно до потреб підприємства;

б) Виявлення резервів збільшення фінансових ресурсів;

в) Раціональний розподіл отримуваних прибутків і накопичень по ка­налах їх використання;

г) Всі відповіді вірні.

 

4. Основними методами фінансового планування є:

а) Метод коефіцієн­тів, нормативний метод, балансовий метод;

б) Розрахунковий метод, метод економічного рахунку, нормативний метод;

в) Економіко-математичне моделювання, економічний метод, балансовий метод.

 

5. Метод … передбачає зміну запланованих фінансових по­казників на визначену частку (коефіцієнт) відповідно до рівня їх ви­конання у попередньому звітному періоді:

а) Коефіцієнтів;

б) Нормативів;

в) Збалансування.

 

6. Метод, який передбачає розрахунок фінансових показників на основі встановлених норм, - це:

а) Нормативний метод;

б) Балансовий метод;

в) Метод коефіцієнтів.

 

7. … являє собою документ, у якому викладені організа­ційні, виробничі та ринкові аспекти з майбутнього бізнесу, а також запропоновані планові розрахунки обсягів виробництва, необхідних інвестицій і передбачуваних фінансових результатів від здійснення запланованого заходу:

а) Бізнес-план;

б) Виробничий план;

в) Фінансовий план;

г) Бюджет.

 

8. До розділів бізнес-плану підприємства відносяться:

а) Юридичний статус підприємства, план маркетингової діяльності;

б) Довідка про кредитну історію підприємства, характеристика виробленої продукції (послуг) і ринків збуту;

в) Організаційний план, звіт про доходи за минулі роки.

9. У якому розділі наводиться інформація щодо існуючої організаційної структури підприємства та пропозиції покупця щодо її вдосконалення, дані стосовно забезпечення підприємства робочою силою, кваліфікацію робітників, про діючу систему заробітної плати, систему преміювання, їх середні розміри та ін.:

а) Коротка історична довідка про діяльність підприємства;

б) Організаційний план;

в) План маркетингової діяльності.

 

10. У фінансовому плані та програмі інвестицій характеризуються:

а) Дається повна і скорочена назва підприємства, його юридична адреса, форма власності та пра­вовий статус, а також склад засновників та розмір їх частин у статут­ному капіталі;

б) Наводиться обсяг інвестиційних вкладень у підприємство та джерела їх отримання, прогнозні показники прибутку та збитку, а також балансу підприєм­ства;

в) Наводяться відомості про наяв­ні на підприємстві маркетингові служби, подається схема та характе­ристика існуючих каналів збуту і пропозиції покупця щодо їх удос­коналення, засобів реклами, ціноутворення, а також надаються відо­мості про діяльність підприємства щодо просування продукції, що виробляється, на ринку збуту, про механізм розрахунків за придбану продукцію.

 

11. Визначення обсягу фінансових результатів, а також сукупної потреби підприємства у фінансових ресурсах у розмірах, необхідних для фінансування передбачених об­сягів розширення виробництва, виконання фінансово-кредитних зо­бов'язань, вирішення соціальних завдань і матеріального стимулю­вання робітників підприємства – це:

а) Функції фінансового планування;

б) Призначення фінансового плану;

в) Завдання бізнес-планування.

 

12. Фінансовий план державного під­приємства складається з двох частин:

а) 1 — формування чистого прибутку; 2 — джерела формування і надходження коштів та напрями їх використання;

б) 1 — формування валового прибутку; 2 — джерела формування і надходження коштів;

в) 1 — формування чистого доходу; 2 — джерела формування і надходження коштів та напрями їх використання.

 

13. План амортизаційних відрахувань відображається у:

а) Першій частині фінансового плану;

б) Другій частині фінансового плану;

в) У фінансовому плані не відображається.

 

14. Розрахунок фінансових результатів від всіх видів діяльності підприємства, а та­кож чистого прибутку і його розподіл передбачається:

а) У першій частині фінансового плану;

б) У другій частині фінансового плану;

в) У фінансовому плані не відображається.

 

15. Основою складання фінансового плану є:

а) Балансовий метод;

б) Нормативний метод;

в) Економіко-математичне моделювання.

 

16. Платіжний календар це:

а) Документ, в якому відображаються поточні надходження грошових коштів підприємства на певний пері­од часу;

б) Документ, в якому відображаються річні надходження грошових коштів підприємства;

в) Документ, в якому відображаються надходження грошових коштів підприємства на 3 найближчі роки.

 

17. Строками складання платіжного календаря є:

а) Рік, квартал, місяць;

б) Місяць, декада;

в) Тиждень, квартал, півріччя.

 

18. Фінансовий бюджет включає:

а) Бюджет грошових коштів; бюджет капітальних інвестицій; прогнозний бухгалтерський баланс;

б) Платіжний календар, касовий бюджет, стратегічний план;

в) Бізнес-план, виробничий план, організаційний план.

 

19. Консолідований бюджет підприємства складається з:

а) Операційного та фінансового бюджетів;

б) Довгострокового та короткострокового бюджетів;

в) Інвестиційного та фінансового бюджетів.

 

20. План випуску продукції у натуральних по­казниках – це:

а) Бюд­жет виробництва;

б) Бюджет реалізації;

в) Маркетинговий бюджет.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.