Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що з наведеного відноситься до ненормованих оборотних активів?

а) Дебіторська заборгованість за розрахунками;

б) Грошові кошти та їх еквіваленти;

в) Готова продукція, що відвантажена;

г) Усі відповіді є вірними.

 

5. Яким чином зміниться період обороту оборотних активів при зростанні виручки від реалізації продукції (за інших рівних умов)?

а) Збільшиться;

б) Залишиться незмінним;

в) Зменшиться;

г) Збільшиться на відсоток зміни виручки від реалізації продукції.

 

6. Який з наслідків буде спостерігатися на підприємстві у випадку зростання середнього розміру оборотних активів підприємства у звітному періоді (за інших рівних умов)?

а) Зменшиться потреба в оборотних коштах підприємства;

б) Зменшиться період обороту оборотних активів;

в) Зросте період обороту оборотних активів;

г) Зросте коефіцієнт оборотності оборотних активів.

 

7. Який з наслідків буде спостерігатися на підприємстві у випадку зменшення середнього розміру оборотних активів у звітному періоді?

а) Зросте потреба підприємства в оборотних коштах;

б) Зменшиться коефіцієнт оборотності оборотних активів;

в) Зросте період обороту оборотних активів;

г) Зросте коефіцієнт оборотності оборотних активів.

8. Оборотні активи, що обслуговують процес реалізації – це:

а) Оборотні виробничі фонди;

б) Фонди обігу;

в) Нормовані оборотні активи;

г) Позикові оборотні активи.

 

9. До якої групи активів відноситься ваpтiсть персонального комп’ютера, що придбаний підприємством для подальшого пpодажу?

а) Основні засоби;

б) Обоpотні активи;

в) Довгостpоковi фінансові інвестиції;

г) Нематеріальні активи.

 

10. Який вид активiв пiдпpиємства вiдповiдає наступнiй характеристиці: високолiквiднi активи, дозволяють здiйснювати дивеpсифiкацiю дiяльностi пiдпpиємства, але дуже pизикованi та iнфляцiйно не захищенi.

а) Готова продукція;

б) Товарнi запаси;

в) Гpошовi кошти та їх еквіваленти;

г) Дебiтоpська заборгованість.

 

11. При нормальному здійсненні господарської діяльності оборотні кошти:

а) Переходять у сферу грошового обігу;

б) Не залишають сферу товарного обігу;

в) Переходять у сферу натурального обігу;

г) Концентруються у запасах.

 

12. Нормування оборотних коштів може здійснюватися наступними методами:

а) Балансовим та економічним;

б) Прямого розрахунку та економічним;

в) Прямого розрахунку та балансовим;

г) Прямолінійним і економічним.

 

13. При річному товарообороті 180 тис. грн. і наявності оборотних коштів 15 тис. грн., оборотні кошти здійснюють __ оборотів :

а) 30;

б) 12;

в) 15;

г) 8.

 

 

14. При річному товарообороті 180 тис. грн. і наявності оборотних коштів 15 тис. грн., оборотні кошти здійснюють 1 оборот за __ днів :

а) 30;

б) 12;

в) 15;

г) 8.

 

15. У залежності від участі оборотних активів в кругообігу коштів їх поділяють на:

а) Нормовані і ненормовані;

б) Оборотні виробничі фонди і фонди обігу;

в) Власні і залучені;

г) Виробничі і невиробничі оборотні фонди.

 

16. Витрати майбутніх періодів відносять до:

а) Фондів обігу;

б) Ненормованих оборотних активів;

в) Оборотних коштів у виробництві;

г) Залучених оборотних коштів.

 

17. Покупні напівфабрикати – це:

а) Фонди обігу;

б) Ненормовані оборотних активів;

в) Оборотні кошти у виробництві;

г) Оборотні кошти у виробничих запасах.

 

18. Дебіторська заборгованість відноситься до:

а) Фондів обігу;

б) Нормованих оборотних активів;

в) Оборотних коштів у виробництві;

г) Залучених оборотних коштів.

 

19. Визначення потреби в оборотних коштах на підприємствах через їх планування – це:

а) Стратегія управління оборотними коштами;

б) Нормування оборотних коштів;

в) Оборотність оборотних коштів;

г) Організація оборотних коштів.

 

20. До абсолютно ліквідних активів відносять:

а) Поточні фінансові інвестиції та грошові кошти;

б) Дебіторську заборгованість;

в) Запаси і готову продукцію;

г) Поточні біологічні активи.

Тема №8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

 

1. Що з наведеного входить до складу необоротних активів підприємства?

а) Довгострокова дебіторська заборгованість;

б) Поточна дебіторська заборгованість;

в) Товарна кредиторська заборгованість;

г) Поточні фінансові інвестиції.

 

2. Який з показників можна віднести до показників стану необоротних активів?

а) Коефіцієнт зносу необоротних активів;

б) Коефіцієнт виробничої віддачі;

в) Коефіцієнт прибутковості необоротних активів;

г) Коефіцієнт вибуття необоротних активів.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.