Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи є характерною наявність фінансової служби на будь-якому підприємстві?

а) Так, завжди;

б) Так, однак при умові, що підприємство не відноситься до складу неприбуткових за правовою формою;

в) НІ, тільки на великих підприємствах;

г) НІ, тільки на великих і середніх підприємствах.

 

16. Організація управління фінансовими потоками з метою найбільш ефективного використання капіталу і отримання максимального прибутку – це сутність:

а) Фінансів підприємств;

б) Фінансової роботи;

в) Фінансового менеджменту;

г) Фінансово-кредитного механізму.

 

17. За режимом і джерелами формування розрізняють фінансові ресурси:

а) Власні, позикові і залучені;

б) Власні і залучені;

в) Початкові і прирощені;

г) Власні і набуті.

 

18. Сума І-го, ІІ-го і V-го розділів пасиву балансу (форма №1) – це величина фінансових ресурсів, що є:

а) Власними;

б) Позиковими;

в) Залученими;

г) Початковими.

 

19. Будь-яка кредиторська заборгованість включається до складу фінансових ресурсів, що є:

а) Власними;

б) Позиковими;

в) Залученими;

г) Початковими.

 

20. Фінансова діяльність (у широкому значенні) являє собою:

а) Діяльність по управлінню фінансами;

б) Фінансування підприємства;

в) Заходи, пов’язані із мобілізацією капіталу, його використанням, примноженням та поверненням;

г) Організація управління фінансовими потоками з метою найбільш ефективного використання капіталу і отримання максимального прибутку.

 

 

Тема №2. Кредитування підприємств

 

1. Що з нижче перерахованого є складовою залученого капіталу підприємства?

а) Поточні зобов'язання за розрахунками;

б) Векселі одержані;

в) Дебіторська заборгованість за розрахунками;

г) Векселі видані.

 

2. Основними принципами кредитування є:

а) Терміновість, повернення, забезпеченість, платність;

б) Забезпеченість, платність, повернення, довгостроковість;

в) Повернення, ліквідність, платність, інфляційна захищеність, забезпеченість;

г) Пpавильна відповідь відсутня.

 

3. Бланковий кредит – це:

а) Незабезпечений кредит;

б) Короткостроковий забезпечений кредит;

в) Короткостроковий кредит під заставу майнового комплексу підприємства;

г) Будь-які кредити, пов’язані із впровадженням прогресивної техніки.

 

4. Кредитоспроможність полягає в:

а) Спроможності виконувати підприємством усіх фінансових зобов’язань;

б) Оцінці банком позитивного фінансового стану і тільки за цих умов надання кредиту;

в) Оцінці банком можливості і доцільності надання кредиту;

г) Визначенні привабливості застави по банківському кредиту.

 

5. Банківський кредит видається на принципах:

а) Контрольованості;

б) Терміновості;

в) Платоспроможності;

г) Усі відповіді вірні.

 

6. Прийнято виділяти такі форми кредиту:

а) Банківську і небанківську;

б) Грошову і товарну;

в) Коротко-, середньо- і довгострокову;

г) Забезпечену і незабезпечену.

 

Процес кредитування

а) Включає три основні стадії, які дозволяють визначити кредитоспроможність потенційного позичальника;

б) Передбачає вивчення кредитоспроможності клієнта і оцінку ризику по позиці;

в) Складається з ряду послідовних етапів, кожний з яких забезпечує вирішення окремих приватних задач і прибутковість банку;

г) Передбачає проведення аналізу фінансового стану потенційного позичальника і визначення його надійності.

 

8. До довгострокових зобов’язань відносять:

а) Відстрочені податкові зобов’язання;

б) Кредиторську заборгованість;

в) Поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;

г) Правильна відповідь відсутня.

 

9. В залежності від суб’єктів кредитування виділяють:

а) Бланковий кредит;

б) Комерційний кредит;

в) Довгостроковий кредит;

г) Консорціальний кредит.

 

10. Коефіцієнт фінансової залежності розраховується за формулою … і має нормативне обмеження…

а) < 0,5;

б) > 1,0;

в) < 0,5;

г) > 1,0.

 

11. Для визначення розміру позикових коштів для покриття збільшення потреби в оборотних коштах враховують:

а) Величину поточних зобов’язань на кінець попереднього року;

б) Суму наявних позикових коштів на початок періоду;

в) Суму власних оборотних коштів на початок періоду;

г) Прогнозований обсяг виручки від реалізації продукції.

 

12. З наведених фінансових ресурсів виберіть ті, що належать до позикових:

а) Короткострокові кредити банків;

б) Доходи майбутніх періодів;

в) Кредиторська заборгованість за товари;

г) Вилучений капітал.

13. До видів небанківського кредитування відносять:

а) Комерційний кредит;

б) Міжнародний кредит;

в) Державний кредит;

г) Всі відповіді вірні.

 

14. Принцип платності кредитування передбачає:

а) Сплату відсотків за кредит;

б) Своєчасне повернення кредиту;

в) Наявність матеріального забезпечення кредиту;

г) Високу ліквідність кредитних ресурсів.

15. Позиковий капітал підприємства відрізняється від залученого:

а) Вартістю отриманих фінансових ресурсів;

б) Необхідністю сплати відсотків за використання кредиту;

в) Строком надання кредитних ресурсів;

г) Вірної відповіді немає.

 

 

16. Забезпеченням кредиту може бути:

а) Гарантія та поруки;

б) Рухоме та нерухоме майно;

в) Цінні папери;

г) Всі відповіді вірні.

 

17. Бланковий кредит порівняно із забезпеченим характеризується:

а) Підвищеною ставкою відсотка;

б) Наявність декількох позичальників;

в) Меншим ризиком неповернення;

г) Вірної відповіді немає.

 

18. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відноситься до:

а) Довгострокових позикових фінансових ресурсів;

б) Короткострокових фінансових ресурсів;

в) Власних фінансових ресурсів;

г) Залучених фінансових ресурсів.

 

19. До позикового капіталу відносять такі розділи балансу:

а) І, ІІ та ІІІ розділи пасиву;

б) І та ІІІ розділи активу;

в) ІІІ розділ пасиву та строки 500-520 ІV розділу пасиву;

г) ІІ та ІV розділи пасиву.

20. Міжнародний кредит надається підприємству:

а) Державою;

б) Міжнародними фінансово-кредитними установами;

в) Комерційним банком;

г) Іншими підприємствами.

Модуль №2
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.