Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який вид активiв пiдпpиємства вiдповiдає наступнiй хаpактеpистицi: важколіквідні, слаботpансфоpмованi, але пpактично не пiдвладнi iнфляцiйному знецiненню?

а) Основнi засоби;

б) Товаpнi запаси;

в) Незавершене виробництво;

г) Гpошовi кошти та їх еквіваленти.

 

4. Який з видів активів відноситься до нематеріальних?

а) Гудвіл;

б) Дебіторська заборгованість;

в) Векселі одержані;

г) Незавершене будівництво.

 

5. Який з методів нарахування амортизації передбачає розрахунок норми амортизації?

а) Кумулятивний метод;

б) Метод зменшення залишкової вартості;

в) Виробничий метод;

г) Прямолінійний метод.

 

6. Покупка комерційним банком за проханням підприємств машин, обладнання й передача їх у оренду цим підприємствам на певний термін – це:

а) Франчайзинг;

б) Лізинг;

в) Траст;

г) Факторинг.

 

Який показник розраховується як відношення вартості основних фондів до обсягу реалізації продукції?

а) Фондовіддача;

б) Фондоозброєність;

в) Фондоємність;

г) Коефіцієнт прибутковості основних фондів.

 

Пасивні основні фонди - це...

а) Машини, устаткування, прилади;

б) Будівлі цехів, складів, баз;

в) Житлові будинки, гуртожитки;

г) Будівлі дитячих садків, клубів, що знаходяться на балансі підприємства.

 

Продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним одержанням таких основних фондів в оренду - це...

а) Фінансовий лізинг;

б) Зворотний лізинг;

в) Оперативний лізинг;

г) Будь-яка форма лізингу.

 

10. Що може бути розраховано за наступною формулою: Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1)?

а) Балансова вартість основних фондів на початок звітного періоду;

б) Балансова вартість основних фондів звітного періоду;

в) Проіндексована балансова вартість основних фондів;

г) Балансова вартість на кінець звітного періоду.

 

11. Відношення обсягу реалізації продукції до вартості основних фондів - це:

а) Фондовіддача;

б) Фондоозброєність;

в) Фондоємність;

г) Рентабельність основних фондів.

 

Що собою являє залишкова вартість основних фондів?

а) Сума витрат на будівництво, придбання, монтаж основних фондів;

б) Вартість відтворення основних фондів у діючих цінах;

в) Вартість на даний момент з урахуванням зносу;

г) Сума коштів або вартість інших активів, що очікує отримати підприємство після закінчення строку корисного використання основних фондів.

 

13. Специфічною характеристикою основних фондів є наступне:

а) Беруть участь в одному операційному циклі;

б) Одразу і повністю переносять свою вартість на створений продукт;

в) Термін використання не перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію і вартість поступово знижується у зв’язку з фізичним і моральним зносом;

г) Вартість становить понад 2500 грн.

 

14. Систематичний розподіл вартості основних засобів протягом строку їх корисного використання – це:

а) Ліквідаційна вартість;

б) Амортизація;

в) Фінансовий лізинг;

г) Балансова вартість.

 

15. У Податковому кодексі України зафіксовані … строки корисного використання:

а) Рекомендовані;

б) Максимально допустимі;

в) Мінімально допустимі;

г) Обов’язкові для застосування.

 

16. У відповідності до Податкового кодексу України виділяють … груп основних засобів та інших необоротних активів:

а) 4;

б) 10;

в) 16;

г) 13.

 

17. Перевагою прямолінійного методу нарахування амортизації є:

а) Дає можливість накопичення у перші роки експлуатації основних фондів максимальної суми грошових коштів для подальшого їх оновлення, ремонту тощо;

б) Враховується моральний знос основних фондів;

в) Досягається відповідність величини нарахованої амортизації обсягу продукції, що випускається;

г) Дає можливість рівномірного розподілу амортизації в кожному звітному періоді.

 

 

18. Достоїнством виробничого методу нарахування амортизації є:

а) Дає можливість накопичення у перші роки експлуатації основних фондів максимальної суми грошових коштів для подальшого їх оновлення, ремонту тощо;

б) Враховується моральний знос основних фондів;

в) Досягається відповідність величини нарахованої амортизації обсягу продукції, що випускається;

г) Дає можливість рівномірного розподілу амортизації в кожному звітному періоді.

 

19. До узагальнюючого показника оцінки ефективності основних фондів відносять:

а) Коефіцієнт оновлення;

б) Фондоозброєність;

в) Коефіцієнт зручності;

г) Коефіцієнт придатності.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.