Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ 

1. Дзвінкі приголосні [б], [д], [д’], [ґ], [ж], [з], [з’], [г], [д͡ж], [д͡з], [д͡з’], як правило, зберігають свою дзвінкість. Зокрема, це відбувається:

- на кінці слова хліб [хл'іб], досвід [до́св'ід], сторож [сто́рож], мороз [моро́з];

- в середині слова перед наступним глухим приголосним, найчастіше на межі кореня і суфікса об'їзд [обjі́зд], книжка [книʹжка], рідко [рі́дко], могти [могти́], діжка [дʹíжка]; - у кінцевих дзвінких приголосних префіксах роз-, без-, через- та інших перед глухим приголосного кореня (розповідати).

Зміна приголосних на глухі у цих позиціях, поширена в деяких українських говорах (а також властива російській мові), є порушенням орфоепіч­них норм української літературної мови.

В окремих випадках перед глухими приголосними дзвінкий [г] вимовляється як [х]: нігтик [ні́хтиек], кігтя [кі́хт'а].

Дзвінкий [з] чергується з глухим [с] тільки у префіксі з- перед наступним глухим кореня (крім [ш] і [ч]) - [с'ц'іпи́ти], [схот'і́ти]. У випадку знаходження дзвінкого свистячого [з] перед шиплячими [ш] і [ч] він чергується з глухим шиплячим [ш] (ш:и́ти).

2. Глухі приголосні перед дзвінкими в середині слів вимовляють­ся дзвінко: вокзал [воґза́л], молотьба [молод'ба́].

3. Губні приголосні [б], [п], [в], [м], [ф], а також звук [р] вимовля­ються твердо майже в усіх випадках, зокрема послідовно в кінці сло­ва або складу: осіб [осіб], кров [кров], ], верф [верф], повір [повір], сек­ретар [сеикреитар], серйозний [сеирйозний]. Напівпом'якшені вони пе­ред [і]: біржа [біржа], пінта [пінта], мінус [мінус], ефір [еиф1р], гіркий [гіркий], в іншомовних словах: бюро [б'уро], Мюнхен [м'унхеин], пюре [п'уре]) та у словах на зразок свято [св'ато] цвях [ц'в'ах], тьмяний [т'м'аний].

4. Задньоязикові приголосні [г], [ґ], [к], [х], як правило, тверді: гиря [гир'а], геолог [геиолог], ґанок [ґанок], килим [килим], хиткість [хитк'іс'т']. Пом'якшуються вони тільки перед [і] та в деяких іншо­мовних словах: кіоск [кіоск], хірург [хірург], енергія [еинерг1йа], кю­вет [к'увет], гюйс [г'уйс].

5. Приголосний [ц] у кінці слів вимовляється м'яко, за винятком іншомовних слів: кінець [к'інец'], хлопець [хлопеиц'], палець [палеиц'], продавець [продавец'], але: палац [палац], шприц [шприц].

6. Розрізняються приголосні — проривний ґ (ґудзик, ґанок, ґрунт, ґрунтовний) і щілинний г (генеральний, голова, гнучкий).

7. У дієслівних формах 3-ї особи однини і множини теперішнього часу буквосполучення
-ться вимовляється як [ц':]: сміється [с'м’іjе́ц':а]. Буквосполучення -шся вимовляється як довгий м'який [с:’]: смієшся [с'м’іjе́с':а].

8. Нормативним для української мови є чергування [у] та [в]; [і] та [й] у мовному потоці, яке залежить від кінця попереднього і початку наступного слова (наш учитель, наша вчителька)

 

Однією з орфоепічних вимог української літературної мови є функціонування милозвучності. Ця вимога зумовлює чергування префіксів у — в, сполучників і — й, прийменників у — в — уві, з — із — зі, часток би — б, же — ж та ін. Розглянемо деякі з цих чергу­вань докладніше.

Чергування У — В

1. В українській мові чергуються як прийменники у, в, так і пре­фікси у-, в- у словах. У вживається для того, щоб уникнути збігу при­голосних, важких для вимови:

а) між приголосними: флагман у справі роздержавлення, брати участь у різних проектах, надрукував у газеті;

б) на початку речення перед приголосним: У вступній частині до­говору наводяться найменування сторін; Усі засоби інформування про ціни повинні бути чітко оформлені; У разі потреби фахівців запрошу­ють з інших міст;

в) незалежно від закінчення попереднього слова перед наступним в, ф, а також перед сполученням літер льв, св, сф, тв, хв і под.: поїха­ти у відрядження, включити у фінансовий звіт, жити у Львівській об­ласті, дізнатися у своїх підлеглих, досягнення у тваринництві, здійс­нити у двотижневий термін; Професори Одеської національної юри­дичної академії залучаються до виконання інноваційних програм Ради Європи у сфері державно-правового реформування в Україні (з газ.); Добре було у вересні та на початку жовтня (Гр. Тютюнник);

г) після паузи, що на письмі позначається комою, крапкою з ко­мою, двокрапкою, тире, дужкою й крапками, перед приголосним: Херсонський морський торговельний порт розташований у гирлі Дніп­ра, у 53 милях від Чорного моря; За третій рік роботи організації у житлове будівництво було залучено 107,9 мільйона гривень, уведено в експлуатацію 210 тис. квадратних метрів житла; Вам необхідно звернутись до тієї установи, у віданні якої перебуває цей будинок; І виробничими успіхами, і економічним зростанням, і продуманою стратегією розвитку, завдяки якій підприємство отримало перспек­тиву, — усім цим заводчани завдячують своєму директорові.

2. В уживається для того, щоб уникнути збігу голосних:

а) між голосними: купувати в аптеці, запроваджувати в установі, мешкала в Одесі, зміни в оподаткуванні, брати в оренду, розірвати в односторонньому порядку, інвестиційні процеси в Україні;

б) на початку речення перед голосним: В акціонерному товарист­ві з числа акціонерів може створюватися рада акціонерного товари­ства; В умовах оренди діяло 8,7 тис. магазинів.

3. Після голосного перед приголосним, залежно від темпу, ритму мови, вживається і у, і в: Смачно у них у хаті пахло, це мені досі впа­м'ятку (В. Дрозд); Земна куля оберталася у міжзоряному просторі (В. Довженко); Повертались додому в темряві (Гр. Тютюнник); Якщо побажаєте зайти в кабіну, будь ласка (О. Гончар); 3 року в рік у сто­лиці зростають обсяги житлового будівництва; Кава "Галка" фа­сується в тару від Гостомельського склозаводу; Технологіями, роз­робленими київськими авіаремонтниками, користуються в багатьох країнах світу.

Чергування І — И

Сполучник і та початковий ненаголошений і в ряді випадків чер­гуються з й у тих же позиціях, що й у— в.

1.Івживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для ви­мови, а саме:

а) між приголосними: Зазначте, в який час і на яких посадах ви працювали; І зараз він такий же, як і був, тихий і мудрий (В. Сосюра);

б) перед йотованими (й, є, ї, ю, я):... Промчались вперед червоні по­ліцейські машини і їм навздогін санітарний фургон (О. Гончар); Зав'я­залася розмова на тему: наша метеорологія і Ті недосконалість (М. Хвильовий);

в) після паузи, що на письмі позначаються крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, крапками, перед приголосним: Не­забаром завод буде повністю автоматизовано, і за рівнем технологіч­ного оснащення він відповідатиме європейським стандартам; І знов Емене сама, і знов їй нудно (М. Коцюбинський); Він сам розіклав на­вколо себе хмиз і підпалив (В. Дрозд);

г) на початку речення: І бригадири почали готуватись до засідан­ня (О. Вишня); І враз знерухоміло все (О. Гончар);

ґ) при зіставленні понять: війна і мир, добро і зло і т. ін.

2. И уживається, щоб уникнути збігу голосних:

а) між голосними: Мале підприємство організується з метою по­внішого й ефективнішого використання сировинних і трудових ресур­сів регіону; Підприємства, установи й організації незалежно від форм їх власності зобов'язані керуватися Законом "Про захист прав спо­живачів ";

б) після голосного перед приголосним: З приватизацією постала нагальна потреба розробки антикризової програми й зміни політики управління підприємством; Спільними зусиллями колективу й керівниц­тва створено високотехнологічну модель банку; У цих житлових комплексах містяться підземні паркінги й медичні пункти, пральні й фізкультурно-оздоровчі комплекси.

Чергування 3 — ІЗ — ЗІ (ЗО)

Варіанти прийменника з — із — зі (зрідка зо)чергуються на тій самій підставі, що й в — у, і — й.

1. З уживається:

а) перед голосним, з якого починається слово, незалежно від пау­зи та закінчення попереднього слова: 3 ухваленням цього Закону змінено порядок зарахування податку на прибуток; Виставка працю­ватиме з 11 по 14 липня;

б) перед приголосним (крім с, ш), рідше — сполученням приго­лосних початку слова, якщо попереднє слово закінчується голосним: Кошти було перераховано з вашого рахунка 24 листопада; Прийміть наші вітання з нагоди вашого ювілею;

в) на початку речення, після паузи: 3 підозрюваного було знято всі звинувачення; 3 бічної вулички виразно почулися чиїсь голоси (М. Стельмах); Він хитався, весь блідий, з розширеними очима (Н. Романович-Ткаченко).

Щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови, вживають із або зі.

2. Варіант із уживається переважно між свистячими й шиплячими звуками (з, с, ц, ч, ш, щ) та між групами приголосних (після них або перед ними): Строк виконання замовлення встановлюється виконав­цем за погодженням із замовником; Необхідно скласти додаткову угоду до контракту із заступником директора підприємства із за­гальних питань; Перелік санкцій має визначатися за погодженням із профспілковою організацією; Багато підприємств перейшло на розра­хунок із споживачами через касові апарати.

3. Зі вживається перед сполученням приголосних початку слова, зокрема коли початковими виступають з, с, ш, щ і т. ін., незалежно від паузи та закінчення попереднього слова: Ознайомтеся зі звітами про рух і залишки цінностей; Кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір; Прошу прийняти мене на вечірнє відділення училища зі спеціальності вчитель початкових класів. Розмова зі звичайної робила­ся політичною (Б. Лепкий); Не повернеться в мене язик назвати генієм того, хто експериментує зі злом! {О. Гончар).

Прийменник зо як фонетичний варіант прийменника зі завжди виступає при числівниках два, три: позичив зо дві сотні, працював зо три дні; паралельно із зі у словах зотліти, зотлілий, зомліти, зомлі­лий; може виступати й при займеннику мною: зі (зо мною), але тільки зі Львова.

Звук [ґ]

Окремо треба сказати про звук [ґ], що третім виданням Українського правопису (1991р.) було повернуто в українську абетку.

Приголосний [г] в українській мові вимовляється як протяжний гортанний звук: говорити, горобець, гриміти, галка, поріг, берег, друг, громадський. Таку вимогу звук [г] має і в словах іншомовного походження: агроном, агент, авангард, гвардія, інтелігенція.

В окремих словах вимовляється проривний [ґ], що вживається у словах: аґрус, дзиґа, ґава, ґанок, ґвинт, ґоґель-моґель, ґудзик, ґрунт, ґречний, ґрати (іменник), ґатунок, ґвалт, ґвалтувати, ґранчак та ін. Така вимова і написання літери ґ зберігається і в похідних від таких слів: ґрунтуватися, підґрунтя, проґавити.

Звуки [г] та [ґ] легко розрізняються на слух:

[г] - гортанний щілинний, глухий;

[ґ] - задньоязиковий проривний, дзвінкий.

Різницю в роботі мовних органів при вимові цих звуків можна відчути на дотик, прикладаючи пальці до гортані.

За вживанням букви г та ґ розрізняють значення деяких слів:

- грати – дієслово із значенням «виконати щось на музичному інструменті» і ґрати – іменник із значенням «переплетення металевих прутів»;

- гніт – «важкий предмет, що кладеться на що-небудь для постійного тиснення» і ґніт – «стрічка або шнур, що використовують для горіння в деяких предметах».

Робота зі словником.

Познайомтесь із поясненнями деяких слів з літерою ґ у «Словарі української мови» Б.Грінченка (1097 – 1909), прочитайте їх. Які з них уводяться і в сучасні словники, а які вже зараз не вживаються? Зі словами складіть речення або словосполучення.

Ґабзувати, ґава, ґавеня, ґавзун, ґаврв, ґаджалаґати, ґазда, ґаздинити, ґаздування, аґрус, ґерґелі, ґирлиґа, ґляганка, ґрасувати, ґрейцар, ґрунь, ґуральня.

Довідка:

Ґабзувати – ганьбити; ґава – 1) ворона, 2) роззява; ґавеня – вороненя; ґавзун – великий горщик; ґаврв – 1) зимовий барліг ведмедя, 2) паща; ґаджалаґати – незрозуміло або незрозумілою мовою говорити; ґадза – господар; ґаздинити – бути господаркою; ґаздування – господарювання; аґрус – рос. крыжовник; ґерґелі – гуси крупної породи; ґирлиґа – довга з ключкою палка овечого пастуха; ґляганка – кисле молоко, солодкий сир; ґрасувати – 1) розчищати доріжки, 2) витоптувати; ґрейцар – крейцер (монета); ґрунь – хребет гори; ґуральня – горілчаний завод.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.